Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לחםהפניםארכןעשרה.ורחבןחמשה.נותןארכוכנגדרחבושלשלחן.וכופלטפחייםומחצהמכאן.וטפחייםומחצהמכאן.נמצא.ארכוממלאכלרחבושלשלחן.דברירבייהודה.רבימאיראומר.השלחןארכושניםעשרורחבוששה.לחםהפנים.ארכועשרהורחבוחמשה.נותןארכוכנגדרחבושלשלחן.וכופלטפחייםמכאן.וטפחייםמכאן.וטפחייםריוחבאמצע.כדישתהאהרוחמנשבתביניהן.אבאשאולאומרשםהיונותניןשניבזיכילבונהשללחםהפנים.אמרולו.והלאכברנאמר:ונתתעלהמערכתלבונהזכה.אמרלהןוהלאכברנאמר:ועליומטהמנשה