Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ובקליחותחובטיםאותוכדישלאיתמעך.נתנוהולאבוב.ואבובהיהמנוקב.כדישיהאהאורשולטבכולו.שטחוהובעזרה.והרוחמנשבת