Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בומצותקלי.דברירבימאיר.וחכמיםאומרים.בקניםובקליחותחובטיםאותוכדישלאיתמעך.נתנוהולאבוב.ואבובהיהמנוקב.כדישיהאהאורשולטבכולו.שטחוהובעזרה.והרוחמנשבתבו.נתנוהוברחייםשלגרוסות.והוציאוממנועשרון.שהואמנופהמשלשעשרהנפה.והשארנפדה.ונאכללכלאדם.וחייבבחלה