Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מאיר.וחכמיםאומרים.בקניםובקליחותחובטיםאותוכדישלאיתמעך.נתנוהולאבוב.ואבובהיהמנוקב.כדישיהאהאורשולטבכולו