Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

העומרבמוצאייוםטוב:קצרוהוונתנוהובקופותהביאוהולעזרה.היומהבהביןאותובאור.כדילקייםבומצותקלי.דברירבי