Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נסך.ועבודהזרה.ועורותלבובין.ושורהנסקל.ועגלהערופה.וצפורימצורע.ושערנזיר.ופטר