Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חמור.ובשרבחלב.ושעירהמשתלח.וחוליןשנשחטובעזרה.הריאלואסוריןואוסריןבכלשהן