Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עמו.ישראלשהואעושהבטומאה.לאדורכיןולאבוצריןעמו.אבלמוליכיןעמוחביותלגת.ומביאיןעמומןהגת.נחתוםשהואעושהבטומאה.לאלשיןולאעורכיןעמו.אבלמוליכיןעמופת