Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לפלטר:עובדכוכביםשנמצאעומדבצדהבורשליין.אםישלועליומלוהאסור.איןלועליומלוהמותר.נפללבורועלה.ומדדובקנה.התיזאתהצרעהבקנהאושהיהמטפח