Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאישבבצלה.ואםישבטהור.ולאיעבורתחתיה.ואםעברטמא.היתהגוזלתאתהרבים.ועברתחתיה.טהור.וזורעיןתחתיהירקותבימותהגשמים.אבללאבימותהחמה.והחזריןלאבימותהחמהולאבימותהגשמים.רבייוסי