Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

רבישמעוןאומרכלשעובדיןאותה.ומעשהבצידןבאילןשהיועובדיןאותוומצאותחתיוגל.אמרלהןרבישמעוןבדקואתהגלהזה.ובדקוהוומצאובוצורה.אמרלהןהואילולצורההןעובדין.נתירלהןאתהאילן