Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הנאה.דברירבימאיר.וחכמיםאומריםאיןאיסורןאיסורהנאה.החרצניםוהזגיןשלעכו״םאסורין.ואיסורןאיסורהנאה.דברירבימאיר.וחכמיםאומריןלחיןאסורין.יבשיןמותרין.המורייסוגבינות