Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עקיבא.ההולכיןלתרפות.אסורלשאתולתתעמהם.והבאיןמותרין:נודותהעכו״םוקנקניהן.וייןשלישראלכנוסבהן.אסורין.ואיסורןאיסור