Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שהוכשרבמשקה.ונגעבוטבוליום.אוידיםמסואבות.מפרישיןממנותרומתמעשרבטהרה.מפנישהואשלישי.והשלישיטהורלחולין