Mishnah Tractate Tevul om

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלוואלוטמאיןבטבוליום.שמשקיןשלטמא.מכשיריןלרצונו.ושלאלרצונו.וחכמיםאומריםאיןטבוליוםטמא:
אוכלמעשר