Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלאשריפה.וחכמיםאומריםאףמפררוזורהלרוחאומטיללים:חמץשלנכרישעברעליוהפסחמותרבהנאה.ושלישראלאסורבהנאה.שנאמר:לאיראהלךשאור:נכרישהלוהאתישראלעלחמצואחרהפסחמותרבהנאהוישראלשהלוהאתהנכריעלחמצואחרהפסחאסורבהנאה.חמץשנפלהעליומפולתהריהואכמבועררבןשמעון