Mishnah Tractate Pesahim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ומודיםרביאליעזרורבייהושעששורפיןזולעצמה.וזולעצמה.עלמהנחלקועלהתלויהועלהטמאה.שר׳אליעזראומרתשרףזולעצמה.וזולעצמה.ורבייהושעאומרשתיהןכאחת:
כלשעהשמותרלאכולמאכיללבהמהלחיהולעופות.ומוכרולנכריומותרבהנאתו.עברזמנו.אסורבהנאתו.ולאיסיקבותנורוכירים.רבייהודהאומראיןביעורחמץ