Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עשהלודיוסטר.איןטמאאלאצרכו.כסאשקבעובכלונסטמא.ואינוחבורלו.עשהבוכסא.איןטמאאלאמקומו