Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

קבעובכלונס.טמאואינוחבורלה.עשהלודיוסטר.איןטמאאלאצרכו.כסאשקבעובכלונסטמא.ואינוחבורלו.עשהבוכסא.איןטמאאלאמקומו.קבעובקורתביתהבד.טמא.ואיןחבורלה.עשהבראשהכסא.טהור.מפנישאומריןלועמודונעשהאתמלאכתנו:עריבה