Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לוחדוד.טהור.אםאינונקוב.ואיןלוחדוד.טמא.מפנישהיאמסננתלתוכואתהירק.רביאליעזרברצדוקאומרמפנישהיאהופכתעליואתהרונקי