Mishnah Tractate Kelim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ללוקח:כסויכדייין.וכדישמןוכסויחביותניירות.טהורין.ואםהתקינולתשמישטמאים.כסויהלפס.בזמןשהואנקובוישלוחדוד.טהור.אםאינונקוב.ואין