Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אףעלפישנאמר:ועבדוםוענואותםארבעמאותשנה.ונאמר:ודוררביעיישובוהנה:אףהואהיהאומרחמשה