Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הואהיהאומרהאבזוכהלבן.בנוי.ובכח.ובעושר.ובחכמה.ובשנים.ובמספרהדורותלפניו.והואהקץ.שנאמר:קוראהדורותמראש