Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

1. Τρώων δʼ οἰώθη] τινὲς ὡμοιώθη, ἰσώθη· ἢ ἀντὶ τοῦ ἐμονώθ[η] [*](B-) τῆς τῶν θεῶν συμμαχίας.

φύλοπις αἰνή] ἡ μετὰ βοῆς συνάπτουσα τὰ φῦλα.

[*](B+)

2. πολλὰ δʼ ἄρʼ ἔνθα καὶ ἔνθα] ἢ ἐν τῷ διώκειν καὶ φεύγειν, ἢ [*](A~B=) ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερά. ἐξηγεῖται δὲ τὸ “πολυάικος πολέμοιο” (Il. 1. 165).

*ἴθυσε] ἰθὺς ὥρμησε.

3. * ἀλλήλων] λείπει ἡ κατά, ἳν᾿ ᾖ κατʼ ἀλλήλων.

4. ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων] διὰ τὸ τραχὺ τοῦ Σκαμάνδρου εὗρεν ὄνομα [*](B=) τῷ μέτρῳ ἐμπῖπτον, ἵνα μὴ δόξῃ ἄτιμος εἶναι· καὶ ἐφʼ ὧν τὸ [*](2. ὁρμῆς B: ὀργῆς || 4. πάσσεν || 10. ὑπηρέτης || 11. τῶι δὲ ἐπὶ πολυκάστη λοῦσεν || 12. ἄλλοτε || 13. λοῦσεν π. || 16. Ζηνόδοτος δ. ἀ. B || 22. addidi: ζῆτα ὁμήρου ῥαψῳδία textui inscriptum || 32. ἄτιμον B, αἴτημα || ἐφʼ ὧν τὸ μέτρον οὐ κωλύεται B: ἐφʼ ὃ οὐκ ἐπὶ μέτρου ἀπαιτεῖται)

202
μέτρον οὐ κωλύεται, διττὰ ὀνόματα τάττει· “χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν” (Il.14. 291)· “ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄιδρες δέ τε πάντες Αἰγαίωνα” (Il. 1. 403)· “ἄνδρες Βατίειαν κικλή- σκουσιν, ἀθάνατοι δέ 〈τε〉 σῆμα (Il.2. 813)· διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ τῷ Ἕκτορος υἱῷ Σκαμανδρίῳ ἕτερον ὄνομα ἔθετο 〈τὸ〉 Ἀστυάναξ. εἰ δέ τις ἐπιζητεῖ, πῶς ἐν τοῖς ἑξῆς οὐ μόνον Ξάνθον ἀλλὰ καὶ Σκά- μανδρον τὸν ποταμὸν καλεῖ, ἴστω ὅτι ψεύδους 〈ἂν〉 παρεῖχεν ὑποψίαν τὸ μὴ παραλαβεῖν ποτε τὸ κύριον ὄνομα. §. Ξάνθος δὲ ὠνόμασται διὰ τὸ ξανθίζειν τὰς τρίχας. §. ἡ Τροία τὰ μὲν θαλάσσια πρὸς Ἑλλήσπον- [*](AB=) τον ἔχει, τὰ δὲ βόρειαπρὸς Ζέλειαν, τὰ δὲ ὑποκείμενα 〈πρὸς〉 Φρυγίαν, τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν πρὸς Λυδίαν· ὡς φιλέλλην δὲ ἀπάγει τοὺς θεούς, καὶ ἐξέτασιν ἀμφοτέρων ποιεῖ. ἐμονώθη δὲ ἡ μάχη τῆς τῶν θεῶν συμμαχίας· Ἥρα μὲν γὰρ καὶ Ἀθηνᾶ εἰς τὸν Ὄλυμπον ἀπίασιν, Ἀπόλλων δὲ εἰς Πέργαμον· ὁ δὲ Ἄρης καὶ Ἀφροδίτη τέτρωνται ὑπὸ Διομήδους.

[*](A+B=)

μεσσηγὺς Σιμόεντος] πρότερον ἐγέγραπτο μεσσηγὺς ποταμοῖο Σκαμάνδρου καὶ στομαλίμνης·” ὕστερον δὲ Ἀρίσταρχος ταύτην εὑρὼν ἐνέκρινεν. Χάρης δὲ γράφει “μεσσηγὺς ποταμοῖο Σκαμάνδρου καὶ Σιμόεντος.”

5. Αἴας—πρῶτος] πρώην ἰσοπαλοῦς οὔσης τῆς μάχης, ἢ μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τῶν θεῶν πρῶτος ἔτρωσεν.

[*](AB=)

ἕρκος Ἀχαιῶν, Τρώων ῥῆξε φάλαγγα] τρισὶ μεταφοραῖς κέχρηται ἐπιφαίνων τὴν ὁμοιότητα. ὃ γὰρ δύναται πρὸς ἀσφάλειαν πόλεως τεῖχος, τοῦτο πρὸς σωτηρίαν στρατοῦ γενναῖος ἀνήρ· καὶ πάλιν ὃ δύναται ῥῆξις ἐσθῆτος τὴν σκέπην ἀναιροῦσα, τοῦτο ἐδυνήθη ὁ τὴν φάλαγγα ῥήξας· καὶ πάλιν ὡς ὀνίνησι φῶς τοὺς σκότῳ κατεχομέ- νους, οὕτω τοῖς θλιβομένοις ὑπὸ τῆς Ἄρεος ἀχλύος ἐπέλαμψεν ἡ Αἴαντος βοήθεια.

6. * φάλαγγα] ἀπὸ τῶν φάλων.

7. *ὃς ἄριστος] ἄριστον ἢ ἀνδρεῖον, ἢ διὰ τὸ εἰκάσθαι αὐτῷ Ἄρεα ἐν τῇ συμβολῇ (Il. 5. 462).

[*](B=)

9. *κόρυθος φάλον] τὸ λαμπρὸν τῆς περικεφαλαίας 〈τὸ〉 κατὰ τὸ μέτωπον.

[*](3. βιτίειαν || 7. ψεύδους B: ψευδῆ || 8. τὸ κύριον B: κυρίως || 10. φρυγίαν B: φρυγίας || 11. πρὸς Λυδίαν B: Λυδίας || 17. σκαμάνδροιο || 18. ἐπέκρινεν || Χαῖρις coni. La Roche || σκαμάνδροιο || 20. ἰσοπαλοῦς Bekker: ἰσοτελοῦς || 27. τοῖς θλιβομένοις scripsi: τοὺς νικωμένους ut A, τοὺς θλιβομένους B)
203

10. * μετώπῳ] τινὲς δυικῶς· “οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι [*](B=) μέτωπα” (Il. 16. 70).

12. *Ἄξυλον] οἰκεῖον φιλοξένῳ τὸ ὄνομα· Ἄξυλος γὰρ παρὰ τὸ [*](B+) ἄγειν, ὡς καὶ Καλήσιος (18). τινὲς δὲ τὸν ξύλα δαπανῶντα.

13. *Τευθρανίδην, ὅς] ἢ λείπει τὸ τ, ἢ Τευθράνου παῖδα.

*Ἄρίσβῃ] Τροίας· ἔστι δὲ καὶ Λέσβου.

14. * ἀφνειὸς βιότοιο] ὡς καὶ “προτέρων ἐτέων” (Il. 11. 691).

15. * πάντας] πάντας τοὺς παρατυγχάνοντας.

[*](B=)

*ὁδῷ ἔπι] ἀντὶ τῆς παρά, ὡς καὶ “ἐπὶ τῷ λιμένι οἰκῶν.”

[*](B=)

16. ἀλλά οἱ οὔτις τῶν γε] δοκεῖ ἡ προσθήκη κάλλιστον τοῦτο καὶ [*](B=) βιωφελὲς ὑπάρχον ἐξευτελίζειν ὡς οὐκ ὃν καλόν· καίτοι ἐχρῆν μᾶλ- λον καὶ βοηθόν τινα ἐκ θεῶν τούτῳ ἀναπλάσαι, ἵνʼ ἡμεῖς προτρεπώ- μεθα ἐπὶ τὸ φιλόξενον. ἢ οὖν ἀπλῶς ἀναπεφώνηται, ὡς τὸ “οὐδὲ ἑκηβολίαι” (Il. 5. 54), ἢ ἀποδοκιμάζει τὴν ἄκριτον φιλοξενίαν καὶ τὸ μὴ ἐπικρίνειν ποῖός τις ἐστὶν μέλλει δεξιὰν συνάπτειν. ἐναρέτων γὰρ ἴδιον οὐχὶ τὸ πάντας φιλεῖν, ἀλλά τινας· διὸ οὐδένα φίλον ἔσχεν. εἶτα καὶ ἐπίορκος μετὰ τῶν ἄλλων ὑπόκειται· τὰ δὲ καλὰ καθαρεύειν ἀπὸ τῶν ἐναντίων ὀφείλει.

17. ὑπαντιάσας] ἢ ὑπερασπίσας, ἢ ἐναντιωθεὶς Διομήδει, ἢ ἀντὶ [*](B=) τοῦ πρὸ τούτου, ἵνʼ ᾖ ὑπερβατόν, “ἀλλὰ πρόσθεν ὑπαντιάσας— ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα.’

*ἄμφω—ἀπηύρα] ἀμφοτέρους ἀφείλετο.

[*](AB+)

19. ἔσκεν ὑφηνίοχος] πλεονάζει ἡ ὑπό, ὡς τὸ “ὁποδμώς” (Od. [*](AB-) 4. 386) καὶ “ἐπαινὴ Περσεφόνεια” (Il. 9. 457). ἢ ὅτι καὶ ὁ παραι- βάτης ἡνίοχος· “θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες Ἕκτορα” (Il. 8. 89).

* γαῖαν ἐδύτην] ἐνεδύσαντο τὴν γῆν ταφέντες.

[*](B=)

21. βῆ δὲ μετʼ Αἴσηπον] Αἴσηπος ἐκ τοῦ ποταμοῦ, Πήδασος [*](B+) 〈δὲ〉 παρὰ τὸ πηδῶν. οἱ δὲ ἄλλοι ἱστορικοὶ τὸν Πήδασον Τήρεχον καλοῦσιν.

22. νηίς] παρὰ τὰ νήματα, ἢ παρὰ τὰ νήια ξύλα, ὅ ἐστιν ἁμαδρυάς.

[*](B+)

*Ἄβαρβαρέη] τὸ πολὺ ἀβέρβηλον.

[*](B+)

23. ἀγαυοῦ Λαομέδοντος] “ἀγαυοῦ” τῷ γένει ἢ τῷ κάλλει· οὐ [*](B=) [*](9. τῷ om. B, an τὸ “ἐπὶ λίμνῃ οἰκῶ” (Il. 20. 390)?cf. || 11. οὐκ ὂν B: οὐ κακὸν || 13. ἢ οὐχ ἁ. comi. W || 15. ἀρετῶν || 20. τὸ post ᾖ omisi ut B || 24. περσεφόνη || 25. φέροντες || 28. πηδᾶν B: πηδύειν || οἱ δὲ περὶ Ἀρίστορχον Πήρεχον B || 31. ἀβέρβηλον Dimdorf ex Hesychio: ἀβέρβελ- λον B, ἀβερβερέ)

204
γὰρ δὴ τοῦ Λαομέδοντος τὸν τρόπον ἐπαινεῖ, ὃς τοὺς περὶ Ἀπόλλωνα 〈καὶ Ποσειδῶνα〉 ἠδίκησε, καὶ αὖθις τὸν Ἡρακλέα.

[*](A~B=)

24. σκότιον] τὸν ἐξ ἀδᾳδουχήτων γάμων, τὸν νόθον. §. “σκό- [*](A-B=) τίον” δὲ ὡς λόγιον· τὸ γὰρ κύριον παροξύνεται παρὰ Πινδάρῳ (fr. 282).

[*](A+B=)