Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

421. δόμον περικαλλέʼ ἵκοντο] τοῦ Ἀλεξάνδρου· ἐπὶ δὲ Ἕκτορος “δόμους εὖ ναιετάοντας” (Il. 6. 497).

422. ἀμφίπολοι μὲν—ἐπὶ ἔργα] ἔδει γὰρ αὐτὰς χωρίζεσθαι [*](B=) διαλέξεως ἀνδρὸς καὶ γυναικός, τὰ συνήθη πρασσούσας.

424. δίφρον ἑλοῦσα— Ἀφροδίτη] εἰ μὲν ὡς γραῦς, οὐκ ἄτοπον· εἰ δὲ [*](B=) ὡς Ἀφροδίτη, καὶ Ἀθηνᾶ λύχνον φαίνει Ὀδυσσεῖ (Od. 19. 34). καὶ οὐ θαυμαστόν, εἰ ἀδελφῇ ὑπηρετεῖται· διὸ καὶ ἐπάγει “κούρη Διός.”

427. ὄσσε πάλιν κλίνασα] ὑπογράφει τὸ σῶφρον τῆς Ἑλένης [*](B=) τέχνῃ γὰρ ἀντιτάσσεται τῇ Ἀφροδίτῃ.

428. ἤλυθες ἐκ πολέμου] πλανώμενοι τινες ὑποστίζουσιν ἐν τῷ [*](AB=) “πολέμου” διὰ τὴν ὑπόκρισιν· Νικάνωρ δὲ τελείαν δίδωσι καὶ τὸ ἑξῆς ἀπόλυτόν φησιν.

[*](1. οὕτω Ludwich: οὐ 2. πράσω, at ω incertum ‖ 3. προσανέουσα pr. πορσανέουσα sec. ‖ 5. προσανέουσα ‖ 8. ἔρεσθε ‖ 9. ἡ θ. ἐ. σμικροῖς ὀνείδεσιν οὐ ‖ τις, ut coni. Porson: om. B ‖ 14. Θαμύριδι B: θαμύριδος 15. ἔχθεα λ. textus ‖ A. ἄχθεα AA ‖ 25. πρασσόντων B)
122

*τὸ “ὡς” ἀντὶ τοῦ εἴθε.

429. ἀνδρὶ δαμείς, ὃς ἐμός] διαθρύπτεται, ὡς τὸ “δαὴρ αὖτʼ ἐμός” (180).

[*](B=)

430. ἦ μὲν δὴ πρίν γʼ εὔχεο] ἠθικῶς αὐτοῦ τὸ ἀλαζονικὸν ἔσκωψεν· ἴδιον γὰρ ἐρῶντος ἐπʼ ἀνδραγαθίᾳ αὐχεῖν.

[*](B=)

431. σῇ τε βίῃ 〈καὶ χερσὶ〉 καὶ ἔγχει φέρτερος εἶναι] “βίῃ” τῇ ψυχῆ, χερσί” τῷ σώματι, “ἔγχει” τοῖς ἀμυντηρίοις.

[*](B=)

433. ἀλλά σʼ ἔγωγε παύσασθαι κέλομαι] θελγομένη ὑπὸ Ἀφρο- δίτης εἰς τοῦτο ἔρχεται. τάχα δὲ καὶ ἀποδοθῆναι θέλουσα λεληθότως παραινεῖ μὴ μάχεσθαι· μὴ μαχομένου δὲ αὐτοῦ ἀπεδόθη 〈ἂν〉 κατὰ τὰ δεδογμένα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐκδειματοῦσα ἀρηίφιλον αὐτόν φησιν.

[*](A+ B=)

434. παύσασθαι κέλομαι] παρατατικῶς τὸ παύεσθαι. §. τελεία δὲ [*](A+ B=) εἰς τὸ κέλομαι,” καὶ τὰ ἑξῆς ἀντὶ τοῦ προστακτικοῦ.

436. *ἀφραδέως] ἀπείρως.

438. *μή με] ἀντὶ τοῦ “μή μου.”

[*](B=)

439. νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ] οἷαι τῶν ἠσχη- μονηκότων αἱ ἀπολογίαι. διὰ τὴν Ἀθηνᾶν φησι νενικῆσθαι, ὥσπερ οὐκ ἐκ τῶν ἐναντίων διὰ τὴν Ἀφροδίτην αὐτὸς σωθείς. νικήσειν δὲ ὑπισχνεῖται τὸν Μενέλαον, οὐδὲ μετὰ τὴν ἧτταν τῆς ἀλαζονείας παυόμενος.

[*](A= B-)

440. κεῖνον δʼ αὖτις ἐγώ] κοινὸν ἀπὸ τοῦ “ἐνίκησε,” ‘νικήσω αὖτις αὐτὸν ἐγώ·’ διὸ βραχὺ στικτέον.

[*](B=)

441. ἀλλʼ ἄγε δὴ φιλότητι] πῶς, φασί, μετὰ τοσαύτην αἰσχύνην ὀργᾷ; ἐμφανίζει οὖν τὴν πρόξενον ἀπάντων τῶν κακῶν αὐτοῦ λαγνείαν. ἢ ἀνακτώμενος Ἑλένην προσποιεῖται αὐτῆς ἐρᾶν, ὑπονοῶν ὀργίζεσθαι αὐτὴν ἐφʼ οἷς ἐκδοῦναι αὐτὴν ἐσπείσατο τῷ πολεμίῳ. ἢ ὅτι ὧν στερό- μεθα ἐρῶμεν.

[*](B=)

φιλότητι τραπείομεν] τερφθῶμεν· κινδυνεύσας δὲ ὑπὲρ αὐτῆς ὡς νικήσας τῶν ἐπινικί⌈ων ἀπολαύειν ἀξιοῖ⌉.

[*](B=)

442. ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν] ἐθήρευσεν. ἡ μεταφορὰ ἐκ ⌈τῶν περισκεπόντων δικτύων⌉.

[*](B=)

443. Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς] τοῖς ἐρῶσι καὶ αἱ πατρίδες τῶν ἐρωμένων δοκοῦσιν εἶναι καλαί.

[*](A+ B=)

445. νήσῳ δʼ ἐν Κρανάῃ] ταύτην πρὸ Ἀττικῆς εἶναί φασιν. οἳ [*](2. δ. αὑτὸς 1 5. ἐρ. ἐπʼ ἀ. B: ἐρ. ἀνδραγαθίας ‖ 10. ἀποδοθείη ‖ 21. κεῖνον ἀντὶ τοῦ, cf. A ‖ 26. ἔσπευσεν: corr. W ‖ 28. τρεφθῶμεν coni. ‖ 29, 30. novavit rec.)

123
δὲ τὰ Κύθηρα· Ἀφροδίτης γὰρ ἱερά. §. οἳ δὲ ἐν τῇ νῦν Ἑλένῃ· τῷ χειμῶνι γὰρ πολλοὶ τῶν Ἀχαιῶν ἀπολώλασιν αὐτόθι.

446. ὥς σεο νῦν ἔραμαι] ἐγκλιτέον· ἀπόλυτος γάρ ἐστιν. ἐπὶ δὲ [*](A+ B=) Διὸς (Il. 14. 328) ὀρθοτονητέον. τὸ δὲ ἑξῆς, οὐδέποτε οὕτως ἔρως ἀμφεκάλυψεν ὡς νῦν ἐρῶ σου.

447. ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχοσ〈δε〉] τηρεῖ τὸν νόμον, ὡς ἐπὶ Ἥρας [*](B+) καὶ Διός.

ἅμα δʼ εἵπετʼ ἄκοιτις] ἄκοιτις νῦν μόνον εἴρηται ἡ Ἑλένη τοῦ Πάρίδος.