Scholia in Iliadem

Scholia in Homerum

Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Dindorf, Oxford, 1875

727. οὕνεκά τοι περὶ δῶκε τὸ περί ἀντὶ τοῦ περισσῶς· τὸ δὲ δῶκε προπερισπαστέον.

*τοῦτο ἀφʼ ἑτέρας ἀρχῆς ἀναγνωστέον· λέγει δὲ ἐν ὑποκρίσει ἐρωτῶν.

731. ἐν ἄλλῳ καὶ οὕτος “ἄλλῳ δʼ ὀρχηστὺν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν.”

733. * πολλοί Ἀριστοφάνης πολλόν.

734. περισπαστέον τὸ πολεῖς ὡς ταχεῖς, ὁμοίως τῷ “πολεῖς ὀλέσαντʼ αἰζηούς” (Il.15, 66). τοῦτο δέ φημι, ἐπεί τινες βούλονται ἕνεκα ἐμφάσεως μείζονος βαρυτόνως ἀναγινώσκειν, οἷς μάχεται καὶ ἡ ὀρθογραφία ἡ κατʼ Ἴωνας. ἡ διπλῆ δὲ, ὅτι κατὰ συναλοιφὴν ἐκληπτέον, ἵνα διαιρῆται, μάλιστα δέ κε αὐτός.

736. πάντη γάρ σε περὶ στέφανος ὅτι στέφανον ἡρωϊκὸν πρόσωπον ὠνόμακε διὰ τῶν γενομένων αὐτῶν· οὔτε γὰρ οἱ τῆς Πηνελόπης μνηστῆρες οὔθʼ οἱ Φαίακες οὔθʼ οἱ ἐπὶ τῶν θυσιῶν ἐστέφοντο. ἀλλʼ ἴσως ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν ἐμπλοκὴν στεφάνης διὰ τὸ κυκλοτερὲς εἴρηται.

[*](3. ἀνεκηκίει] Hoc ineptum est. 18. Hoc scholion manus rec. Duplex notatur scriptura, altera legitur in ima pagina. ἀνακηκίει, altera ἀνεκήκιεν. In textu 25. κε Lehrsius] καὶ. In textu codicis est ἀνεκηκίει. δέ κ᾿ αὐτός.)[*](4. ῖεμένω et ῖεμενους sine spiritu 27. διὰ] οὐδέποτε δὲ χρωμένους in A. εἰσήγαγε διὰ Lehrsius.)
30

740. *ὅτι ἀρίστους τοὺς ἀριστέας, πρὸς τὸ “οὕνεκʼ ἄριστος ἔην” (Il. 2. 580).

745. μὴ τὸ χθιζόν ὅτι μεταφορικῶς χθιζὸν χρεῖος τῷ ἴσῳ σταθμῷ ἀποκαταστήσωσι, τουτέστι μὴ ὃ ἡμεῖς ἐλάβομεν χθὲς νικῶντες, σήμερον εἰσπράξωσιν.

ἄλλως. μή πως τὴν χθεσινὴν ἧτταν ἀποδώσουσιν ἡμῖν οἱ Ἕλληνες, ὥσπερ σταθμῷ δεδανεικότες. μηδέπω γὰρ νομισμάτων ὑπαρχόντων σταθμῷ ἐδάνειζον οἱ ἀρχαῖοι χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ τὰ παραπλήσια.

752. *εἰς τὸ καταπονούμενον μέρος.

754. ὅτι νιφόεντα τὰ ὄρη. καὶ Ὄλυμπος τοιγαροῦν ὄρος· νιφόεις γὰρ λέγεται (Il. 18, 615).

759. *Ὑρτάκου ὡς θυλάκου· τὰ γὰρ εἰς κος λήγοντα τρισύλλαβα, τὴν πρώτην συλλαβὴν εἰς ἀμετάβολον καταλήγουσαν ἔχοντα, προπαροξύνεται, Λάμψακος Ῥρύνδακος· “Ῥύνδακον ἀμφὶ βαθύσχοινον.” οὕτως οὖν καὶ Ὕρτακος.

761. τοὺς δʼ εὗρʼ οὐκέτι πάμπαν ὅτι συλληπτικῶς ἐπὶ τῶν τετρωμένων καὶ τῶν ἀπολωλότων· οὐ πάμπαν μὲν γὰρ ἀπήμονες οἱ τραυματίαι, οὐκ ἀνόλεθροι δὲ οἱ τετελευτηκότες.

764. βεβλημένοι οὐτάμενοί τε ἀντὶ τοῦ οἱ μὲν ἀπὸ μήκους βεβλημένοι δόρατι ἢ ἰῷ, οἱ δὲ ἐκ τοῦ ἐγγὺς τετρωμένοι ξίφει ἤ τινι τοιούτῳ.

*ὅτι πάλιν συλληπτικῶς· οἱ μὲν γὰρ ἐβέβληντο, οἱ δὲ οὐτάμενοι ἦσαν.

765. * ὅτι τοῦ ναυστάθμου τὰ ἀριστερὰ λέγει.

772. ἠθικῶς ὁ τοί ἐνταῦθα· οὐ γὰρ παρέλκει, ἀλλὰ ἔχει χώραν κυριωτάτην, ἐπεὶ καὶ τὸ ὅλον διʼ Ἀλέξανδρον πράττεται.

κατʼ ἄκρης ἕως τῆς ἀκροπόλεως· τινὲς δὲ κρῆς μονοσυλλάβως, ἐπεὶ καὶ κρῆθέν φησιν.

*κατὰ κρατός.

773. * ὅτι θηλυκῶς ἡ Ἴλιος, καὶ τὸ τοί παρέλκει· οὐ γὰρ αὐτῷ μόνῳ ἦν ὄλεθρος, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις.

*νῦν σοι ζήσεται αἰπὺς ὄλεθρος.

777. *τι τὸ μέλλω ἀντὶ τοῦ ἔοικεν.

[*](1. πρὸς — ἔην] Haec aliena esse 27. *πράττεται] πράττει monet Friedlaenderus. 33. ζήσεται] ζώσεται)
31

782. ὅτι συλληπτικῶς τὸ τῷ ἑτέρῳ συμβεβηκὸς ἐπʼ ἀμφοτέρων τέταχεν· οὐ γὰρ ἀμφότεροι ἐτύπησαν, ἀλλʼ ὁ μὲν Ἕλενος ἐβλήθη, ὁ δὲ Δηΐφοβος ἐτύπη.

785. *οὕτως Ἀρίσταρχος. ἄλλοι δὲ μεμαῶτες.

786. *ἀλκῆς ἀντὶ τοῦ ἀλεξήσεως καὶ βοηθείας.

787. πὰρ δύναμιν δʼ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν τὸ ἑξῆς, οὐκ ἔστι πολεμίξειν· τὸ δὲ ἐσσύμενον διὰ μέσου. οὕτως οὖν διορθωτέον διαστολῇ ἑκατέρωθεν.