Onomasticon

Eusebius

Eusebius, Onomasticon, Eusebius Werke Volume 3 Part 1, Klostermann, 1904

v.3.pt.1.p.2
[*](2r)

Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ.

Ὥσπερ ἐν προοιμίῳ τῆς ὑπὸ σοῦ προτεθείσης ὑποθέσεως, ἱερὲ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπε Παυλῖνε, ἐν τῷ πρὸ τούτου τὰς ἐπηγγελμένας ὑποθέσεις ἀποδούς, καὶ πρῶτα μὲν τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν μεταβαλὼν τὰς ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ κειμένας Ἑβραίοις ὀνόμασι προσρήσεις, ἔπειτα τῆς πάλαι Ἰουδαίας ἀπὸ πάσης βίβλου καταγραφὴν πεποιημένος, καὶ τὰς ἐν αὐτῇ τῶν δώδεκα φυλῶν διαιρῶν κληρου<χία>ς, καὶ ἐπὶ τούτοις ὡς ἐν γραφῆς τύπῳ τῆς πάλαι διαβοήτου μητροπόλεως αὐτῶν, λέγω δὴ τὴν Ἱερουσαλήμ, τοῦ τε ἐν αὐτῇ ἱεροῦ τὴν εἰκόνα διαχαράξας μετὰ παραθέσεως τῶν εἰς τοὺς τόπους ὑπομνημάτων, ἑξῆς ἐν τούτῳ καὶ ἀκολούθως ἐκείνοις ὡς ἂν εἰς τὸ χρήσιμον τῆς ὅλης ὑποθέσεως προηυτρεπισμένοις τὴν σὴν ἐπισυνάψω πρόθεσιν, τῶν ἐπὶ τῆς θείας φερομένων γραφῆς πατρίῳ γλώττῃ πόλεων καὶ κωμῶν τὰς σημασίας ποίας τε χώρας εἶεν καὶ ὅπως αὐτὰς οἱ καθ’ ἡμᾶς ὀνομάζουσιν, εἴτε τοῖς παλαιοῖς ὁμοίως εἴτε καὶ ἑτέρως μεταβάλλοντες, ἐκθέμενος. ἀπὸ πάσης μὲν <οὖν> τῆς θεοπνεύστου [*](2v) | γραφῆς ἀναλέξω τὰ ζητούμενα, ἐκθήσομαι δὲ κατὰ στοιχεῖον ἕκαστα εἰς εὐχερῆ κατάληψιν τῶν σποράδην ἐν τοῖς ἀναφνώσμασιν ὑποπιπτόντων.

Ἀραράτ (Gen 8, 4). ἡ Ἀρμενία· ἐν ὄρεσιν Ἀραρὰτ ἡ κιβωτὸς καθίσαι λέγεται καί φασιν εἰς δεῦρο δείκνυσθαι ἐπὶ τῶν ὀρέων Ἀρ- [*](4 Ι Tim 6, 11 5 ff. Procop. 1064 Α: τήν δὲ Μαρὼζ οὐχ εὑρίσκομεν, οὐκ ἐν ταῖς κληρουχίαις, οὐκ ἐν ταῖς Ἑβραϊκαῖς ἑρμηνείαις, οὐκ ἐν τῷ περὶ τοπικῶν ὀνομάτων, vgl. ΤU XII, 3,10 u. NF VIII, 2,6 18 II Tim 3,16 23 ff. Procop. 285 Α: περὶ δὲ τῆς κιβωτοῦ φησιν Ἰώσηπος ὁ Ἑβραῖος ἐν τοῖς περὶ ἀρχαιότητος οὕτως ἧς κιβωτοῦ τὰ λείψανα μέχρι νῦν . . . δείκνυται ἐν ὄρει λεγομένῳ Ἀραράτ ; vgl. Hex. zu Gen 84) [*](5 πρώτας V 8 f. τἀς . . . κληρουχίας Wendland vgl. Ρ τοὺς . . . κλήρους Schulten vgl. TU NF VIII, 2,5 14 τῆς θείας φερομένων γραφῆς Wendland τῆι θείαι φερομένων γραφῆι V 17 μεταβάλλονται Bonfrère | 22 Γενέσεως] + τοῦ α V)

v.3.pt.1.p.4
μενίας λείψανα τῆς κιβωτοῦ. μέμνηται καὶ Ἱερεμίας τῆς Ἀραρὰτ ἐν τῇ κατὰ Βαβυλῶνος ὁράσει. καὶ Ἰώσιππος δὲ ἐν τῇ πρώτῃ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας τὰ περὶ τὸν τόπον ἱστορῶν παρατίθεται καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω μάρτυρας, ὧδε ῥήμασιν αὐτοῖς γράφων· »μαθὼν« δὲ Νῶε » ἀπηλλαγμένην τὴν γῆν τοῦ κατακλυσμοῦ, μείνας ἄλλας ἑπτὰ ἡμέρας τά τε ζῷα τῆς λάρνακος ἐξαφίησιν, αὐτός τε μετὰ τῆς γενεᾶς προελθὼν καὶ θύσας τῷ θεῷ συνευωχεῖτο τοῖς οἰκείοις. ἀποβατήριον μέντοι τὸν τόπον τοῦτον Ἀρμένιοι καλοῦσιν. ἐκεῖ γὰρ ἀνασωθείσης τῆς λάρνακος ἔτι νῦν αὐτῆς οἱ περιχώριοι τὰ λείψανα δεικνύουσιν. τοῦ δὲ κατακλυσμοῦ τούτου καὶ τῆς λάρνακος μέμνηνται πάντες οἱ τὰς βαρβαρικὰς ἱστορίας ἀναγεγραφότες, ὦν ἐστὶ καὶ [*](3r) Βήρωσος ὁ Χαλδαῖος. διηγούμενος γὰρ τὰ περὶ τὸν κατα|κλυσμὸν οὕτω που διέξεισιν· λέγεται δὲ καὶ τοῦ πλοίου ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ πρὸς τῷ ὄρει τῶν Κορδυαίων ἔτι μέρος τι εἶναι, καὶ κομίζειν τινὰς τῆς ἀσφάλτου ἀφαιροῦντας. χρῶνται δὲ μάλιστα οἱ ἄνθρωποι τῷ κομιζομένῳ πρὸς τοὺς ἀποτροπιασμούς. μέμνηται δὲ τούτων καὶ Ιερώνυμος ὁ Αἰγύπτιος, ὁ τὴν ἀρχαιολογίαν τὴν Φοινικικὴν συγγραψάμενος, καὶ Μνασέας δὲ καὶ || ἄλλοι πλείους. καὶ Νικόλαος δὲ ὁ Δαμασκηνὸς ἐν τῇ ἐνενηκοστῇ καὶ ἕκτῃ βίβλῳ ἱστορεῖ περὶ αὐτῶν λέγων οὕτως· ἔστιν ὑπὲρ τὴν Μινυάδα μέγα ὄρος κατὰ τὴν Ἀρμενίαν, Βάρις λεγόμενον, ἐφ’ ὃ πολλοῖς συμφυγόντας ἐπὶ τοῦ κατακλυσμοῦ λόγος ἔχει περισωθῆναι, καὶ τινὰ ἐπὶ λάρνακος ὀχούμενον ἐπὶ τὴν ἀκρώρειαν ὀκεῖλαι, καὶ τὰ λείψανα τῶν ξύλων ἐπὶ πολὺ σωθῆναι. γένοιτο δ᾿ ἂν οὑτος, ὅντινα καὶ Μωϋσῆς ἀνέγραψεν ὁ Ἰουδαίων νομοθέτης«.

Ἀχάδ (Gen 10,10). πόλις βασιλείας Νεβρὼδ ἐν Βαβυλῶνι.

Ἀγγαί (Gen 12,8). κατὰ δυσμὰς Βαιθήλ. διεστήκασιν ἀλλήλων οὐ πλεῖστον. κεῖται δὲ ἡ Βαιθὴλ ἀπιόντων εἰς Αἰλίαν ἀπὸ Νέας [*](1 Jer 51,27 2 ff. Joseph, arch. Ι, 3, 5 f.; Euseb. praep. ev. VIII, 10 f. 27 ff. Vgl. u. Βαιθήλ ; vgl. Procop. 1019 Α: κεῖται δὲ ἡ Βαιθὴλ ἀπιόντων εἰς Αἰλίαν ἀπὸ Νεασπόλεως ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ ἀμφὶ τὸ δωδέκατον Αἰλίας σημεῖον; 320 Α: Ἀγγαὶ δὲ νῦν ἔρημος τόπος ἐστὶ κατὰ δυσμὰς Βαιθὴλ οὐ πλεῖστον) [*](2 τῇ . . . ὁράσει Bonfrère τῶι . . . ὅρω V | ἰώσηππος V nur hier Joseph. Euseb. vgl. oben αὐτοῖς V 10 τοῦ δὲ Joseph. Euseb. τοῦδε τοῦ V 14 ἔτι Joseph. Euseb. ἔπι V 17 φοινικικὴν Joseph. Euseb. φοινικὴν V 20 ἔστιν nach Η Joseph. Euseb. ἔτι νῦν V 26 Ἀχάβ V)

v.3.pt.1.p.6
πόλεως ἐν λαιοῖς τῆς ὁδοῦ ἀμφὶ τὸ δωδέκατον Αἰλίας σημεῖον. καὶ ἡ μὲν Βαιθὴλ εἰς ἔτι νῦν μένει, ἡ δὲ Ἀγγαὶ τόπος ἔρημος αὐτὸ μόνον δείκνυται. καλεῖ δὲ αὐτὴν καὶ Γαῖ ἡ γραφή.

[*](3v)

Ἀσταρὼθ Καρναείν (Gen 14,5). χώρα γιγάντων ὑπὲρ τὴν | οὓς κατέκοψεν Χοδολλαγόμωρ, καί εἰσιν εἰς ἔτι νῦν δύο κῶμαι ἐπὶ τῆς Βαταναίας τῆς καὶ Βατολούας ἀλλήλων διεστῶσαι σημείοις θ᾿ μεταξὺ Ἀδάρων καὶ Ἀβίλης πόλεως.

Ἀρβώ (Gen 23,2). »αὕτη ἐστὶ Χεβρών«, κώμη νῦν μεγίστη, μητρόπολις οὖσα τὸ παλαιὸν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ γιγάντων οἰκητήριον, καὶ βασίλειον μετὰ ταῦτα Δαυίδ. κεκλήρωτο δὲ φυλῇ Ἰούδα, καὶ πόλις ἦν ἱερατική, μία τῶν φυγαδευτηρίων, Αἰλίας ἐκ νότου διεστῶσα [*](4r)σημείοις β΄ πρὸς κ΄. ἡ δρῦς || Ἁβραὰμ καὶ τὸ μνῆμα αὐτόθι θεωρεῖται καὶ θρησκεύεται ἐπιφανῶς πρὸς τῶν ἐθνῶν ἡ τερέβινθος καὶ οἱ τῷ Ἀβραὰμ ἐπιξενωθέντες ἄγγελοι πρότερον δὲ Ἀρβὼ καλουμένη ὓστερον ἐκλήθη Χεβρὼν ἀπὸ Χεβρών, ἑνὸς τῶν υἱῶν Χαλέβ, ὡς ἐν Παραλειπομέναις.

Αἰλάμ (Gen. 14,1). ἐν ἐσχάτοις ἐστὶ <Παλαιστίνης> παρακειμένη τῇ πρὸς μεσημβρίαν ἐρήμῳ καὶ τῇ πρὸς αὐτὴν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, πλωτῇ οὔσῃ τοῖς τε ἀπ’ Αἰγύπτου περῶσι καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς. ἐγκάθηται δὲ αὐτόθι τάγμα Ῥωμαίων τὸ δέκατον. καλεῖται δὲ [*](3 Jos 7,2 5 ff. Procop. 332 C: αὕτη νῦν ἐστιν ἧ πόλις τοῦ μακαρίου Ἰὼβ ἐπὶ τῆς Βαταναίας, οὕτω καλούμεναι δύο κῶμαι ἀπέχουσαι ἀλλήλων σημείοις ἐννέα μεταξὺ Ἀδάρων καὶ Βίβλου <τῆς> πόλεως 5 Gen 14,5 8 vgl. u. Καριαθαρβώ; Gen 23,2 8 f. Jos 14,15 10 II Sam 2,1 ff. 10 f. Jos 14,13 f.; 21,11; 20, 7 13 f. Gen 18,1 ff. 14 Jos 14,15 15 f. I Chron 2,42 18 vgl. Joseph, arch. IX, 121) [*](1 λαιοῖς Martianay εὐωνύμοις Bonfrère νέοις V vgl. Ρ | δωδέκατον vgl. Ρ δω δεκάφι λ V 2 αὐτὸ] vgl. auch HP 4 Ἀσαρὼθ Βασανίτιδος Le Clerc | χοδαλλαγόμορ V 7 δραρῶν V 8 πόλις φυγαδευτήριον V1 a. R. Ι χεβρώμ V 10 φυλὴ V 13 τῶν ἐθνῶν Vallarsi vgl. u. Δρῦς τῶν ἐγχωρίων Reland τὸν ἐχθρῶν V | καὶ] ἔνθα Vallarsi 15 χεβρών1] χεβρὼμ V 17 Παλαιστίνης Vallarsi 18 1. αὐτῇ?)

v.3.pt.1.p.8
[*](4r) νῦν Ἀϊλά. ἦν δὲ καὶ Αίλαμιτῶν τὸ παλαιὸν ἔθνος. | ταύτης ἦν βασιλεὺς Χοδολλαγόμωρ. κεῖται δὲ καὶ ἄλλη ἐν Βασιλείαις Αἰλὰμ τῶν ἀλλοφύλων.

Ἀδάμα (Gen 14, 2). μία τῆς Πενταπόλεως Σοδόμων, ἅμα ταῖς λοιπαῖς ἀφανισθεῖσα.

Ἀσασὰν Θαμάρ (Gen 14,7). ἔνθα κατῴκουν οἱ Ἀμορραῖοι, οὓς κατέκοψεν Χοδολλαγόμωρ. παράκειται τῇ ἐρήμῳ Κάδης. λέγεται δέ τις Θαμαρὰ κώμη διεστῶσα Μάψις ἡμέρας ὁδόν, ἀπι||όντων ἀπὸ Χεβρὼν εἰς Ἀϊλάμ, ἥτις νῦν φρούριόν ἐστι τῶν στρατιωτῶν.

Ἀλουά (Gen 36,40). χώρα ἡγεμόνων <Ἐδὼμ> ἐν τῇ νῦν Πέτρᾳ τῇ πόλει παρακειμένη.

Αἰνάν (Gen 38,14), »ἥ ἐστιν ἐν παρόδῳ Θαμνά«. ἔρημος νῦν τόπος ἐστὶν ἡ Ἀϊνάν, παρακείμενος τῇ Θαμνᾷ εἰς δεῦρο οἰκουμένῃ μεγίστῃ κώμῃ, κειμένῃ μεταξὺ Αἰλίας καὶ Διοσπόλεως. πηγὴ δὲ ἔστιν ἐν τῷ Αἰνὰν λεγομένῳ τόπῳ, παρ’ ᾗ εἴδωλον ἦν παρὰ τῶν ἐγχωρίων τιμώμενον.

<Ἅλων Ἀτάδ (Gen 50,10). »ὃ ἐστιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου«, ἔνθα ἐκόψαντο τὸν Ἰακώβ. διέστηκεν ὁ τόπος Ἱεριχοῦς τρισὶ σημείοις, ὡς ἀπὸ δύο σημείων τοῦ Ἰορδάνου. καὶ νῦν καλεῖται Βηθαγλά. ὅπερ ἑρμηνεύεται τόπος κύκλου διὰ τὸ ἐκεῖ κοπτομένους τὸν Ἰακὼβ κυκλοῦν.>

Αἰλίμ (Ex 15, 27). ἔνθα »δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ο΄ στελέχη φοινίκων«. σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

[*](1f. Gen 14,1 2 f. II Sam 10,16 6 Cart. Med. 87: ΘΑΜΑΡΑ 8 Cart. Med. 89: ΜΑΜΨΙΣ 12 ff. Procop. 463 C: Εὐσέβιος δὲ ἐν τῷ περὶ τοπικῶν ὀνομάτων λέγει τὴν Αἰνὰν εἶναι νῦν ἔρημον τόπον μεταξὺ Αἰλίας καὶ Διοσπόλεως, καὶ πηγὴν ἐν αὐτῇ, παρ’ ἣν εἴδωλον ἦν παρὰ τῶν ἐγχωρίων τιμώμενον 17 ff. Procop. 511 Β: »ἅλωνα Ἀτὰδ ἥ ἐστι πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἐκόψαντο διέστηκεν ὁ τόπος Ἱεριχοῦς τρισὶ σημείοις, ὡς ἀπὸ δύο σημείων τοῦ Ἰορδάνου· καὶ νῦν καλεῖται Βηθαγλά, ὅπερ ἑρμηνεύεται τόπος (domus) κύκλου, διὰ τὸ ἐκεῖ κοπτομένους τὸν Ἰακὼβ κυκλοῦν (vgl. Cat. Niceph. zu Gen 50,10 u. Ἀδήλου) ; Cart. Med. 23: ΑΛΩΝ ΑΤΑΔ Η ΝΥΝ ΒΗΘΑΓΛΑ)[*](2. 7 χοδαλλαγόμωρ V 4 — 13 ὅ ἐστιν ἄρτι λεγόμενον ὁπενθουκλ ν V1 a. R. vgl. Ζ. 19? 4 τῆς] + πέμπτης V str. Le Clerc 6 θαμάν V 9 στρατιωτῶν ] + χώρα V vgl. Ζ. 10 10 Ἀλουά nach Hebr. ABBREV (LXX Γωλά) Ἀλλούδ V ἡγεμόνων Ἐδώμ nach HLXX (od. Ι Ἐδώμ, ἡ νῦν Γεβαληνή st. ἐν τῇ νῦν Γεβαληνῇ Wendland) 11 πόλει] + τῆι V 15 ᾗ] ἢν V ἣν Ρ 17 ff. Ἁλῶν — Ἰαχώβ nach HLXX, διέστηκεν — κυκλοῦν nach HP vgl. Μ 22 ραϊθοῦ V1 a. R. | ο΄] ὁ V)
v.3.pt.1.p.10

<Αἰλούς (Num 33,13). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐρήμου.>

[*](4v)

| Ἀσηρώθ (Num 11,35). μέρος τῆς ἐρήμου, ἔνθα »Μαριὰμ καὶ Ἀαρὼν« κατελάλησαν Μωϋσέως. κατῴκουν δὲ »οἱ Εὐαῑοι« »ἐν Ἀσηρὼθ ἕως Γάζης«.

Ἀσεμωνά (Num 33,29). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ερημου.

Ἀηθαρίμ (Num 21,1). Ἀκ΄ Σὺ ὁδὸς τῶν κατασκόπων, ἔνθα »ὁ Χαναναῖος ὁ καθήμενος εἰς τὸν νότον« ἐπελθὼν τῷ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ πολεμεῖται.

Αἰὴ (Num 21,11) ἡ καὶ Ἀχεληαί. <Σ> ἐν τοῖς βουνοῖς. αὕτη λέ||γεται εἶναι »κατὰ πρόσωπον Μωάβ«, τῆς Ἀρεοπόλεως, «κατὰ ἀνατολάς«.

Ἀρωών (Num 21,13). τὸ ἐξέχον ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ἀμορραίων«. κεῖται ’δε μεταξὺ »Μωὰβ καὶ τοῦ Ἀμορραίου«. καὶ ἔστιν ὅριον Μωάβ«, ἥτις ἐστὶν Ἀρεόπολις τῆς Ἀραβίας. δείκνυται δὲ εἰς ἔτι νῦν τόπος φαραγγώδης σφόδρα χαλεπὸς ὁ Ἀρνωνᾶς ὀνομαζόμενος, παρατείνων ἐπὶ τὰ βόρεια τῆς Ἀρεοπόλεως, ἐν ᾧ καὶ φρούρια πανταχόθεν φυλάττει στρατιωτικὰ διὰ τὸ φοβερὸν τοῦ τόπου. τὸ παλαιὸν δὲ ἦν Σηὼν τοῦ τῶν Ἀμορραίων βασιλέως ἀφελομένου αὐτὴν τοὺς Μωαβίτας. ἐντεῦθεν γέγονε τῆς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ κατασχέσεως [*](5r) τὰ ἐπέκεινα | τοῦ Ἰορδάνου ὅρια, παρατείνοντα ἀπὸ Ἀρνῶν ἕως ὄρους Ἀερμὼν καὶ Λιβάνου.

Ἄρ (Num 21,15). τόπος τοῦ Ἀρνωνᾶ, παρὰ δὲ τοῖς Ο΄ Ἤρ ὀνομάζεται.

Ἀησιμών (Num 21, 20). τόπος τῆς ἐρήμου.

Ἀβελσαττείν (Num 33, 49). τόπος τῆς ἐρήμου »κατὰ δυσμὰς Μωάβ«.

[*](4 Num 12,1 5 Deut. 2,23 15 ff. Procop. 857 Α: . . . ἄχρι τῆς Ἀμορραίας γῆς. ἦς ὅριον λέγει τὸν Ἀρνωνὰν διορίζον αὐτῆς τὴν Μωαβῖτιν 21 Num 21, 26 22 Num 21,23 f. 31 u. ö.)[*](1 f. Αἰλούς — ἐρήμου nach Η; gehört wohl mit unter d. Lemma Αἰλίμ 5 Εὐαῖοι ère ϊουδαῖοι V 7 Ἀσεμωνά Bert vgl. S. 14, 4 Ἀσεμωνᾶς V 9 Ἀηθαρίμ. Ἀκ΄ Σὺ ὁδὸς nach Rhenferd Αηθαριμακ΄· σύνοδος V 10 ἀπελθὼν V 11 πολεμεῖται nach Η πολέμωι V 12 Σ΄ Martianay 21 αὐτῶν V 25 Ο΄ Ἤρ Vallarsi ὁνὴρ V 27 Ἀησιμών nach Η Ἀσηνών V)
v.3.pt.1.p.12

Ἀζώρ (Num 21, 24). »ὅριον υἱῶν Ἀμμᾶν« τῆς καὶ Φιλαδελφίας, διορίξον αὐτήν τε καὶ τὴν τῶν Ἀμορραίων χώραν. καὶ ἔστιν ἀπὸ ὀκτὼ σημείων Φιλαδελφίας ἐν δυσμαῖς Ἀζήρ κώμη, ἣ καὶ εἰς ’τι νῦν διαμένει.

Ἀροήρ (Deut 3, 12; 4, 48), ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Ἀρνών«. πόλις Μωάβ, ἣν εἶχόν ποτε »οἱ Ὀμμείν«, ἔθνος ὃ ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ Λὼτ οἱ ἀπὸ Μωάβ. καὶ δείκνυται εἰς δεῦρο ἐπ’ ὀφρύος τοῦ ὄρους κειμένη, ὅ τε χειμάρρους ὁ διὰ τῆς φάραγγος || ἐπὶ τὴν νεκρὰν θάλασσαν ἐκπίπτων. γέγονεν δὲ ἡ Ἀροὴρ κλήρου φυλῆς Γάδ, καὶ λέγεται εἶναι »κατὰ πρόσωπον Ῥαββά«.

Ἀσταρώθ (Deut 1, 4). πόλις ἀρχαία τοῦ Ὤγ, ἐν ᾗ κατῴκουν οἱ [*](5ν) γίγαντες, ἣ γέγονε φυλῆς Μανασσῆ. | παράκειται δὲ ἐν τῇ Βαταναίᾳ Ἀδραᾷ πόλει τῆς Ἀραβίας ὡς ἀπὸ σημείων ἕξ. ἡ δὲ Ἀδραὰ τῆς Μόστρης διέοτηκε σημείοις κε΄. κεῖται δὲ καὶ ἀνωτέρω Ἀσταρὼθ Καρναείν.

Ἀγροῦ σκοπιά (Num 23, 14). ὄρος Μωάβ, ἐν ᾧ ἤγαγεν Βαλὰκ τὸν Βαλαὰμ »ἐπὶ κορυφὴν τοῦ λε’ λεαξευμένου«, ὑπερκείμενον τῆς νεκρᾶς θαλάσσης. ὃ καὶ εἰς ἔτι δείκνυται οὐ μακρὰν τοῦ Ἀρνῶνος διεστός.

Ἀραβὼθ Μωάβ (Num 26, 3), ἔνθα δεύτερον ἠριθμήθη ὁ λαός. <Ἀ'> πρὸς ὁμαλὰ Μωάβ, <Σ'> ἐπὶ τὴν πεδιάδα τῆς Μωάβ, »ἥ ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου κατὰ Ἱεριχώ«. καὶ ἔστι τόπος εἰς δεῦρο δεικννύμενος παρὰ τῷ ὄρει Φογώρ, ὃ παράκειται ἀνιόντων ἀπὸ Λιβιáδος ἐπὶ Ἐσβοῦν τῆς Ἀραβίας ἀντικρὺ Ἱεριχώ.

Ἄραβά (Deutl, 1, 1?). Ἀκ΄ ἐν ὁμαλῇ, Σὺ ἐν τῇ πεδιάδι, Θεοδ΄ ἐν δυσμαῖς, <Συ'> πάλιν ἐν τῇ ἀοικήτῳ.

Ἀοταρώθ (Num 32, 34). πόλις τὸ παλαιὸν τοῦ Ἀμορραίου ἐν τῇ Περαίᾳ, ἣ γέγονεν κλήρου φυλῆς Γάδ. ἐκαλεῖτο δὲ Ἀσταρὼθ 214 υἱὸς Σαλμὼ ἢ Σαλομῶνος, ὡς ἐν Παραλειπομέναις. Ἀσταρὼθ Σωφάρ (Num 32, 35). πόλις καὶ αὐτὴ φυλῆς Γάδ.

[*](6 Deut 2, 9 ff. 9 f. Jos 13, 25 11 f. Jos. 12, 4; 13, 31 14 f. S. 6, 4 20 Procop. 992 Α: Ἀκύλας τὸ Ἀραβὼθ ἀπὸ ὁμαλῶν ἐξέδωκεν, ὁ ἐστιν ἀπὸ τῆς πεδιόδος 21 f. Num 31, 12 28 f. Ι Chron 2, 54)[*](7 f. ὃ ἀνεῖλον οἱ] ὃν ἀνεῖλον V 13 Ἀδραᾷ πόλει] nach Η Ἀδραἀ πόλις V παράκειται δὲ τῇ Βαταναίᾳ. <διέστηκε δὲ> Ἀδραᾶς πόλεως Wendland) 21 Ἀ΄ u. Σ΄ Rhenferd 24 Ἐσβοῦν mit Bonfrère ἰεβοῦς V 25 Ἀκ΄ ἐν ὁμαλῇ Σ΄ Rhenferd ἀκενομαλείου V* ἀκενὸμ ἀλείου V 1 | Θεοδ΄ Bonfrère αἰόδ V 26 Σὺ Rhenferd 27 f. 30 1. Ἀταρώθ Bert doch vgl. LXXF 30 Ζ. 30 zweimal geschr., das zweite Mal auf S. 6r oben V | αὐτὸ nach Η αὕτη V)
v.3.pt.1.p.14
[*](6r)

Ἀράδ (Num 33, 40; 34, 4). πόλις Ἀμορραίων παρακειμένη τῇ ἐρήμῳ <τῇ> καλουμένῃ Κάδης. καὶ ἔστιν εἰς ἔτι νῦν κώμη ἀπὸ οημείου Μαλααθῶν, τῆς δὲ Χεβρὼν ἀπὸ κ΄. φυλῆς Ἰούδα.

Ἀσεμωνά (Num 34, 4). πόλις ἐν τῇ ἐρήμῳ ἀπὸ νότου τῆς Ἰουδαίας, διορίξουσα Αἴγυπτον καὶ τὴν εἰς θάλασσαν διέξοδον. φυλῆς Ἰούδα. <κεῖται> καὶ ἀνωτέρω σταθμός. Ἀκραββείν (Num 34, 4). ὅριον τῆς Ἰουδαίας ἀνατολικόν, φυλῆς Ἰούδα. καὶ κώμη δέ ἐστιν μεγίστη διεστῶσα Νέας πόλεως σημείοις θ’ ἐν ἀνατολαῖς κατιόντων ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην ὡς ἐπὶ Ἱερχὼ διὰ τῆς καλουμένης Ἀκραβαττίνης. λέγεται δὲ καὶ ὅριον τῶν Ἀμορραίων Ἀκραβείμ, ἀφ’ ἦς οὐκ ἐξῆρε τοὺς ἀλλοφύλους ἡ φυλὴ Νεφθαλείμ, ὡς ἐν κριταῖς.

Ἀσαδαδδά (Num 34, 8). ὅριον τῆς Ἰουδαίας βόρειον.

<Ἀράδ (Num 34, 4). ὅριον καὶ αὐτὸ τῆς Ἰουδαίας.> ἀπέχει δὲ Κεβρῶνος σημείοις κ΄ πρὸς νότον. κεῖται ἀνωτέρω,

Ἀσαρηνάν (Num 34, 9). ὅριον τῆς Ἰουδαίας βόρειον.

Ἀσερνά (Num. 34, 10). ὅριον καὶ αὐτὸ τῆς Ἰουδαίας.

[*](6ν)

Ἄρβηλά (Num 34, 11). ὅριον ἀνατολικὸν τῆς Ἰουδαίας. ἐστι δὲ κώμη τις Ἄρβηλά πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐν ὁρίοις Πέλλης πόλεως Παλαιοτίνης. καὶ ἄλλη δὲ Ἄρβηλά κεῖται ἐν τῷ μεγάλῳ πεδίῳ, τῆς Λεγεῶνος διεστῶσα σημείοις

Αὐλών (Deut 1, 1). πεδιὰς μεγάλη ἐπιμήκης ὁ Αὐλὼν εἰς ἔτι || καὶ νῦν καλεῖται. αὕτη δὲ περιέχεται ὄρεσιν ἑκατέρωθεν, παρατείνουσιν ἔκ τε τοῦ Λιβάνου καὶ ἔτι ἄνωθεν ἐπὶ τὴν ἔρημον Φαράν. [*](1 ff. Procop. 1046 CD: Ἀρὰδ δὲ πόλις Ἀμορραίων παρακειμένη τῇ ἐρήμῳ Κάδες, ἥτις ἐστὶ Φαράν. καὶ ἔστι νῦν κώμη ἀπὸ τετάρτου σημείου Μαλααθών, τῆς δὲ Χεβρὼν ἀπὸ εἰκοστοῦ 3 Jud 1, 16 4 ff. Cart. Med. 98: ΣΕΜΩΝΑ ΠΟΛΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡ > ΔΙΟΡΙΖΟΥΣΑ ΑΙΓΥ <ΠΤΟΝ> ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΑΛ > ΔΙ > 5 f Jos 15, 4 6 S. 10, 7 7 ff. Procop. 1048 Β: »Ἀκραβίν«. ὅριον τοῦτο τῆς Ἰουδαίας ἀνατολικὸν; Cart. Med. 14: ΑΝΑ- <ΤΟΛΙΚΟΝ ΟΡΙ> ΟΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔ<ΑΙΑΣ ΑΚΡΑΒ>ΙΜ Η ΝΥ<Ν ΑΚΡ> 7 Jos 15, 3 10 ff. Jud 1, 36 14 Cart. Med. 97: ΑΡΑΔ ΕΞ ΗΣ ΟΙ ΑΡΑΔΙΟΙ 15 Ζ. 1 18 vgl. u. Βῆλά) [*](1 Ἀράδ nach HPLXX Ἀραμά V 2 τῇ] notwendig 3 μαλααθ V 6 κεῖται nach Η Ι σταθμός vgl. Η 8 μεγίστη Wendland μόγις V 13 Ἀσαδαδδά nach HLXXA Ἀσαραδδά V 14 Ἀράδ — Ἰουδαίας Martianay vgl. Ζ. 17 vgl. auch Vallarsi 16 Ἀσαρηνάν nach Η Ἀσαερηνάν V 17 Ἰουδαίας] + περὶ πέλλης V 21 θ΄] ε΄ V 22 ἐπί μῆκος V)

v.3.pt.1.p.16
εἰσὶν δὲ ἐπὶ τοῦ Αὐλῶνος πόλεις ἐπίσημοι <Τιβεριὰς> καὶ ἡ πρὸς αὐτῇ λίμνη, Σκυθόπολις, Ἱεριχὼ καὶ ἡ νεκρὰ θάλασσα αἵ τε περὶ αὐτὰς χῶραι ὦν μέσος > Ἰορδάνης φέρεται, ἐξιὼν μὲν ἀπὸ κατὰ Πανεάδα πηγῶν, εἰς δὲ τὴν νεκρὰν θάλασσαν ἀφανιξόμενος.

Ἀμαληκῖτις (?). χώρα ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ πρὸς μεσημβρίαν τῆς Ἰουδαίας, ὑπερκειμένη τῆς νῦν καλουμένης Πέτρας πόλεως, ἀπιόντων εἰς Ἀϊλά. ἐπισημαίνεται δὲ καὶ ἡ γραφὴ λέγουσα »Ἀμαλὴκ δὲ κατοικεῖ ἐν τῇ γῇ πρὸς νότον«. ἐκ γειτόνων δὲ αὐτῶν ἄλλος Χαναναῖος [*](7r) | ὑπῆρχεν, ὁ καὶ πολεμήσας τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ὃ καὶ αὐτὸ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ λέγουσα »ὁ δὲ Ἀμαλὴκ καὶ οἱ Χαναναῖοι κατοικοῦσιν ἐν τῇ κοιλάδι«.

Ἄραβά (Deut 1, 7) <Ἀ΄ ὁμαλή, Σ΄> πεδιάς. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. ἔστι δὲ καὶ κώμη καλουμένη Ἄραβά ἐν ὁρίοις Διοκαισαρείας, καὶ ἀπὸ τριῶν σημείων Σκυθοπόλεως ἄλλη πρὸς δυσμάς.

Ἀμμᾶν (Deut 2, 19). ἡ νῦν Φιλαδελφία, πόλις ἐπίσημος τῆς Ἀραβίας. »κατῴκουν« δὲ αὐτὴν »πρότερον οἱ Ῥαφαείν«, ἔθνος ἀρχαῖον, ὅπερ ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ Λὼτ οἱ ἀπὸ Ἀμμᾶν.

Ἀργόβ (Deut 3, 4). χώρα »βασιλείας Ὢγ« ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην, ἣν ἔλαβον οἱ ἀπὸ φυλῆς Μανασσῆ. κεῖται δὲ εἰς ἔτι νῦν κώμη πέριξ Γέρασαν πόλιν τῆς Ἀραβίας ὡς ἀπὸ σημείων ιε΄ πρὸς δυσμάς, καλεῖται δὲ νῦν Ἐρυά. ἑρμηνεύει δὲ αὐτὴν ὁ Σύμμαχος περίμετρον.

Ἀοηδώθ (Deut 3, 17). πόλις τῶν Ἀμορραίων, ἣ γέγονε φυλῆς Ῥουβίν. λέγεται δὲ Ἀσηδὼθ Φαογώ, ὅ ἐστι λαξευτή. Ἀβαρείμ (Deut 32, 49). ὄρος ἐν ᾧ Μωϋσῆς τελευτᾷ. λέγεται δὲ εἶναι »ὂρος Ναβαῦ ὅ ἐστιν ἐν γῇ Μωὰβ ἀντικρὺ Ἱεριχὼ« ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην [*](7ν) »ἐπὶ | κορυφὴν Φασγώ«, καὶ δείκνυται ἀνιόντων ἀπὸ [*](1 vgl. u. Γαλιλαία: ἀμφὶ τὴν Τιβεριάδα καὶ τὴν πρὸς αὐτῇ λίμνην 7 Num 13, 30 10 Num 14, 25 12 S. 12, 25 16 Deut 2, 20 f. 18 Deut 3, 4. 13 f.) [*](25 f. Deut 32, 49; 34, 1) [*](1 Τιβεριὰς Rhenferd 2 Ἱεριχὼ Vallarsi ἱεριχοῦς V 3 ὁ] Bert 4 ἀφανιζόμενος] + ἔνθα τιβεριὰς πόλις καὶ σκυθόπολις καὶ πανεὰς καὶ ἰορδάνης καὶ νεκρὰ θάλασσα καὶ ἱεριχώ V 8 κατοικεῖ Martianay κατῴκει V | ἄλλος Vallarsi ἀλλ’ ὁ V 12 Ἀ΄ — Σ’ nach Η vgl. auch Vallarsi | κεῖται auch καλεῖται V 13 Διοκαισαρείας] danach ücke? vgl. Η 18 βασιλείας V Luc βασιλέως HLXXABF 25 ναβάν V | ὁ ἐστιν ἐν γῇ nach Deut. 32, 49 Vallarsi καὶ ἔστιν ἡ γῆ V 26 ἀνιόντων πολιβιάδος V)

v.3.pt.1.p.18
ἐπὶ Ἐσβοῦν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καλούμενον πλησίον τοῦ Φοrὸρ ὅρους οὕτως καὶ εἰς δεῦρο χρηματίζοντος, ἔνθεν καὶ ἡ χώρα εἰς ἔτι νῦν ὀνομάξεται Φασγώ.

Αὐὼθ Ἰαείρ (Deut 3, 14), <ἐπαύλεις Ἰαείρ.> αὕτη ἐστὶν ἡ βασᾶν. εἰσὶ δὲ κῶμαι Ἰαεὶρ ἐν τῷ ὄρει Γαλαάδ, ἃς ἔλαβε τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ· καί εἰσιν ἐν τῇ καλουμένῃ Γωνίᾳ τῆς Βαταναίας.

Ἀντιλίβανος (Jos 1, 4). τὰ ὑπὲρ τὸν Λίβανον πρὸς ἀνατολὰς πρὸς τὴν Δαμασκηνῶν χώραν. φυλῆς Μανασσῆ.

Ἄζηκα (Jos 10, 10). πόλις τῶν Χαναναίων, μέχρις ἦς κατεδίωξεν Ἰησοῦς τοὺς ε΄ βασιλεῖς, ἥτις γέγονε φυλῆς Ἰούδα. καλεῖται δὲ καὶ νῦν Ἄξηκα κώμη ἀνάμεσον Ἐλευθεροπόλεως καὶ Αἰλίας.

Αἰλώμ (Jos 10, 12). φάραγξ, καθ’ ἣν ἔστη »ἡ σελήνη« εὐξαμένου Ἰησοῦ ἐγγὺς κώμης ἔτι νῦν Αἰλὼν καλουμένης, ἐξ ανατολῶν ǁ Βαιθήλ, σημείοις τρισὶ διεστῶσα. παράκεινται δὲ αὐτῇ Γαβαὰ καὶ Ῥαμαὰ πόλεις Σαούλ.

Ἀχώρ (Jos 7, 24, 26). κοιλὰς Ἀχὼρ καλουμένη, ἔνθα ἐλιθοβόλησαν τὸν Ἀχώρ, κλέψαντα τὸ ἀνάθεμα. παρ’ ὃ καὶ Ἀχὼρ ὠνομάσθη. [*](8r) κεῖται δὲ ἐν βορείοις Ἱεριχώ, καὶ οὕτω <εἰς ἔτι νῦν> καλεῖται πρὸς τῶν ἐπιχωρίων.

Ἀσηδώθ (Jos 10, 40). ἄλλη αὕτη πόλις, ἣν ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών.

[*](4 ff. Num 32, 39 ὖ.; Jos 13, 30 6 vgl. Deut 4, 43 9 I Chron 5, 23 11 Jos 15, 35 13 ᾖ. Cart. Med. 25: ΑΙΛΑΜΩΝ ΕΝΘΑ Η ΣΕΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥΥ ΝΑΤΗ 15 I Sam. 10, 26 15 f. Richt 19, 13 17 ᾖ. Procop. 1017 Α: »Ἐμεκαχώρ«, ὅπερ ἐξέδωκαν Θεοδοτίων καὶ Σύμμαχος κοιλὰς Ἀχώρ. κεῖται δὲ ἐν βορείοις Ἱεριχοῦς εἰς ἔτι νῦν οὕτω πρὸς τῶν ἐπιχωρίων λεγόμενον. Ἀχὼρ δὲ διαστροφὴ ἑρμηνεύεται)[*](1 ἐσεβοῦν V 2 ἔνθεν Wendland nach Η ἔνθα V 3 Φασγώ] + ἧ σκυθόπολις V 4 ἐπαiλεις Ἰαείρ nach Η 5 Ἰαεὶρ] 1. ἐκεῖ ξ΄ nach Η? 6 vgl. u. Νινευῆ 7 ναυΐ V 11 ἰούδας V 13 1. Αἰλών nach Ζ. 14 LXXAB usw. (andere LXX codd. Αἰλώμ u. Αἰαλών)? | ἣν Wendland vgl. LXX ἦς V 14 ἔστι V 15 παράκειται V 17 ᾖ. das V lückenhaft ist, beweist von Η und Ρ 17 Ἀχώρ] + τὸ Ἑβραϊκὸν Ἐμεκαχώρ nach HP? 19 εἰς ἒτι νῦν nach HP)
v.3.pt.1.p.20

Ἀσώρ (Jos 11, 1). πόλις βασιλείας Ἰαβείν, ἦν μόνην ἐνέπρησεν Ἰησοῦς, ὅτι αὕτη ἦν μόνη ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν« τῶν ἀλλοφύλων. ἔστι δὲ καὶ εἰς ἔτι νῦν κώμη λεγομένη Ἀσὼρ ἐν ὁρίοις Ἀσκαλῶνος τοῖς εἰς ἀνατολάς ἣ γέγονε φυλῆς Ἰούδα. καὶ οἶδέ ἡ γραφὴ Ἀσὼρ τὴν καινήν.

Ἀερμών (Jos 11, 3. 17). χώρα τῶν Εὐαίων, ἣν κατέσχεν Ἰησοῦς.

Ἀλὰκ ὄρους (Jos 11, 17). Ἀκύλας μερίζοντος τοῦ ὄρους <Σ΄> λείου ὄρους. ὄρος ἐπὶ Πανεάδα.

Ἀερμών (Jos 11, 17). ὄρος τῶν Ἀμορραίων, ὃ καλοῦσι Φοίνικες Σανιώρ, ὁ δὲ Ἀμορραῖος ἐκάλει »αὐτὸ Σανίρ«. φασὶν δὲ εἰς ἔτι νῦν Ἀερμὼν ὄρος ὀνομάζεσθαι καὶ ὡς ἱερὸν τιμᾶσθαι ὑπὸ τῶν ἐθνῶν, καταντικρὺ Πανεάδος καὶ τοῦ Λιβάνου. ἦν δὲ τὰ ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην καὶ πρὸς ἀνατολὰς ὅρια τῆς κατασχέσεως τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ μέχρις »ὂρους Ἀερμὼν« »ἀπὸ φάραγγος τοῦ Ἀρνωνᾶ«.

Ἀνώβ (Jos 11, 21). πόλις, ἢν ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς, καὶ ἔστι νῦν || κώμη περὶ Διόσπολιν ἀπὸ σημείων τεσσάρων πρὸς ἀνατολάς, ἣ καλεῖται Βετοαννάβα.

[*](8v)

| Ἀσδὼδ (Jos 11, 22) ἡ καὶ Αζωτος. ἐν ᾗ κατελείφθησαν οἱ Ἐνακείμ, ἣ νῦν ἐστι πολίχνη ἐπίσημος τῆς Παλαιστίνης. ἦν δὲ κλήρου φυλῆς Ἰούδα.

Ἀδερ (Jos 12, 14). πόλις, ἣν ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών.

[*](1 ff. vgl. u. Ἐσώρ; Procop. 1048 D: ἣν καὶ μόνην ἐνέπρησεν Ἰησοῦς ὡς τῶν λοιπῶν προκαθεζομένην βασιλειῶν καὶ ἄρχουσαν τῶν ἀλλοφύλων 1 Jos 11, 11 2 Jos 11, 10 4 Jos 15, 25 5 Jos 15, 25 Hex. 6 Richt 3, 3 (LXX Α Luc: Βααλερμὁν?) 9 ff. vgl. u. Ἑρμῶν; vgl. Orig. sei. in Ps. 133, 3 9 f. Deut 3, 9 14 Jos 12, 1 15 ff. Cart, Med. 42: ΑΝΩΒ Η ΝΥΝ ΒΗΤΟΑΝΝΑΒΑ 18 vgl. u. Ἄζωτος, Procop. 1024 Β: Ἀσδὼδ δὲ Ἄζωτος; Cart. Med. 67 ΑΣΔΩ<Δ Η ΝΥΝ ΑΖΩΤΟΣ> 20 Jos 15, 47)[*](6 Ἀερμών Bert, doch vgl. Rieht 3, 3 Αἰλερθμών V 7 μερίζοντος τοῦ ὄρους, Σ΄ λείου ὄρους nach Η vgl. Hex., μερίζοντα (od. μερίζον) τὸ ὄρος, λεῖον ὄρος λέγει αὐτό Vallarsi μερίζοντος τοῦ ὄρους λέγει αὐτούς V 9 ~ ΟΡΟΣ ΕΠΙ ΠΑΝΕΑΔΑ ~ V vgl. Η Ζ. 6? 10 ἀνιώρ V | αὐτὸς ἀνέρ’ V 17 nach HM βητοαννόβ V)
v.3.pt.1.p.22

Αφέκ (Jos 8 12, 18). χόλις. ην και αντην Ιχολιόρχηοεν 'ίηοοϋς, τον βαοιλέα αύ της άνελών.

'Αχοάφ (.Ιο8 12, 2ϋ). χαι ταύτης τον βαοιλέα εχολέμηοεν '/ηΟοΰς. λέγεται δέ τις κώμη Χοαλους Ιν τη πεδιάδι χαρά το ορος Θαβώρ, 5 άχέχονοα Αιοκαιοαρείας οημείοις η'.

Άκκαριόν (·Τθ8 13. 3). φυλής Δαν. ε νωνίμων των Χαναναίων*. χόλις μία των ε' οατραχειών των αλλοφύλων, η χαΐ άφωρίϋη μεν τη φνλη Ιούδα, ον μην εχράτηοεν αντης, ότι μη άνεϊλεν τους Ιν αύτη αλλοφύλους. η και εοτι ννν χώμη μεγίϋτη 'Ιουδαίων Αχκαρών χα- λονμένη άναμε'οον 'Αζώτου χαι Ίαμνίας ι ν τοίς άνατολιχοΐς.

"Αξωτος (ϋθ8 13, 3) η χαι 'Αοδώδ. χόλις εΐα ετι νϊν όιαμένονοα της Παλαιοτίνης, ήτις ην το παλαιό ν μία των ε' οατραχειών των [*](9r) αλλοφύλων. η χαι άφωρίϋη τω Ιούδα, ον μην εκράτηοεν αυτής. ότι μη άνείλε τους εν αντη αλλοφύλους.

'Αοχαλών (.Ϊ08 18, 3). εχιοημοτάτη χόλις της Ι/αλαιοτίνης. χαι αντη τό χαλαιόν ην των ε' οατραχειών χαι άφωρίοη μεν τω '/ονδα, ον μην εχράτηοεν αντης. οτι μη άνείλε τονς ίν αντη αλλο- φύλονς.

'Αφεχά (Jos 13, 4). όριο ν * των 'Αμορραίων« νχίρ τον Ίορδάνην. ο γέγονε φνλης Ρονβίν χα) ννν εοτι χώμη 'Αφεχά λεγομένη μεγάλη χερι την "ΐχχην χόλιν της Παλαιοτίνης.

'Αλγάδ (Jos 13, 5). >νχό τό όρος τό 'Αερμών*.

Αίμά'ά (Jos 13. 5). της χοιλάδος χόλις. η γεγονε φυλής 'Ρονβίν. λέγεται δε χαι ννν '.Ιμμαονς χώμη εν τη Περαία τη κατωτέρα. Πέλλων διεοτώοα Οημείοις χα εις νότον. χαι άλλη δε χώμη χληοίον Γαδάρων ΙοτΧν 'Εμμαα, Ινα τά των θερμών υδάτων θερμά λοντρά. χαι εν ΒαΟιλείαις εΐρηταΐ' *άχο εΐοόδον Αίμα θ ϊως της θαλάοοης Άραβα*, η έοτιν ή νεκρά.

[*](3ff. vgl. S. 28, 22 u. u. Χααελοϋς 6 Π. 0»τ1. Μβά. 66: ΑΚΚΑ(ΡΩΝ) // ΝΥΝ .17ί? 6 .Ιο8 19, 43 8 .Ιοί; 15, 45: Κϊοΐιΐ 1, 18 13 «Ιθ3 15, 47 13 Γ. ΚίοΙιΙ 1,18 15 ΟατΙ. Μβά. 64: ΑΣΚΑΛ(ΩΝ 16 ίοβ 15, 45 Η-. ? 16 Γ. ΙΙΐοΙιί 1, 18 27 Γ. II Κϋη 14,25)[*](1 'Αφέχ ΒθγΙ ά(άχ V 4 λ'σαλονς ηαοΐι II νρΐ. α. 'ΑχαοελώΟ α. Χασελοϋς ξάόονς V 'Εξάλονς ΚοΙμηΙ 10 'ΐαμνίας έι· ΒβΗ άναμέαον V 11 'Ασχαόωό V 16 αντη V | σατραπιων] +των αλλοφύλων ηηοΙι ΙΙ? 23. 27 ΑίμάΙϊ Υ;4ΐΐ3Γ*ί αίΟάμ α. αιάμ' V 26 Γαδάρων) + δ\τ + >; ΙίοηίΚτο !>εομά) zu str.?)
v.3.pt.1.p.24

*Αμμών (Jos 13,10.25). νχ'ερ τον Ίορδάνην, χόλις φυλής Γάό. αντη [*](9v) εοτι ν 'Αμμάν ή χαι Φιλαδελφία, \ χόλις Ιχίοημος της Αραβίας.

'Αδδαρά (Jos 15, 3). φυλής Ίονδα χρός τη Ιρήμω. εοτι δε χαι άλλη χώμη (Ιν) ορίοις ΛιοΟχόλεως χερι την θαμνιτιχήν ούτω χαλού- μένην χώραν αχό θαμνά χώμης.

'Αχαρχά (Jos 15, 3). Σ' τό έδαφος, χώμη έοτιν χρός τη ερήμφ χειμένη. φυλής Ιουδα.

Αχώρ (Jos 1δ, 7). φυλής Ίονδα. κείται και άνοπέρω.

'Αδομμίμ) Ι·Ιθ3 15, 7). φυλής Ίουδα. κώμη νυν έρημος. ης ό τόχος καλείται ΜαληδομνεΙ, κατιόντων αχό Αιλίας είς Ιεριχώ, ένθα εοτι φρονριον.

'Αμάμ ^08 15, 26). φυλής Ίουδα.

'Αοέρ (Jos 15, 27). φυλής Ίουδα. καλείται δε και ννν 'Αοερ χοίμη μεγίοτη αχ ιόντων αχό 'Αζο) του είς 'Αοκαλώνα.

'Αοαροονάλ («Ιοδ 15. 28). φνλής Ιοΰδα.

'Αίν (ϋοδ 15, 32). φυλής Ίουδα, Ιερενοιν άφωριομένη. εοτι δε κώμη ννν Ιίηθανίν λεγομένη αχό β' ο η με ίων τής τερίβίνου, Χ ε βρω ν δε αχό τεοοάροακ

'Αοθαώλ (ϋθ8 15, 33). φυλής Ίουδα. και εοτι ννν κώμη 'Αοώ καλονμε'νη μεταξν Αζώτου και Αοχαλώνος· 'Αονά ^08 15, 33). φυλής Ίοΰδα.

'Αδολάμ (ϋοδ 15, 35). φνλής Ίουδα. χοίμη ννν εοτι μεγίοτη χρός [*](10r)· ανατολάς 'Ελευθεροχολεως | ώς αχό οημείων δέκα.

'Αδιαθαίν ^08 15, 30). φυλής Ίονδα. λέγεται δέ τις κοψη ('Αδία) χερι την ΓαΖαν. και άλλη 'Αδιά χερι Διόοχολιν εν α(να)τολαΙς.

[*](3 Οηχ*. Μβ1. 54: ΛΑΔΑ ΡΑΊ 8 3. 18, 17 15 ϋοβ 21, 16. 21 ν$1 α. Έγλών υ. Όδο)1άμ 23 ΟλγΙ. Μμϊ. 50: ΑΔΙΑΘ1Μ Η ΝΥΝ ΑΔ1ΘΛ)[*](4 ἐν ὀρἰοις nach H u. d. sonstigen Gebranch ὁρίου V 5 Θαμαὰ V 6 Ἀκαρακά Σ' Martiannay Ἀκαρκάς V 8 f. φυλῆς - Ἀδομμίμ nach H 10 Μαληδομνεῖ] danach könnte ein Satz, der auf Βενιαμείν endete, ausgefallen sein vgl. H 11 Ἀμάμ nach HLXX ἀμέμ V 15 Ἀίν Vallarsi ἀρἱ Vallarsi ἀρί V | Ἰούδα]+ πόλις nach H? 16 βηθανὶν (order Βαῖθανὶν) nach H βηϊθανὶν V 22 ὡς] zu str.? vgl. H u. u. Ἐγλὼν 23 Ἀδία Vallarsi 24 Ἀδιθά nach HM ἀδαθά καὶ V)
v.3.pt.1.p.26

Ἀ<δασά> (Jos 15, 37). φυλῆς Ἰούδα. καὶ ἔστι νῦν κώμη Γουφνῶν.

Ἄθερ (Jos 15, 42). φυλῆς Ἰούδα.

|| Ἀσάν (Jos 15, 42). φυλῆς Ἰούδα. καὶ ἔστι νῦν κώμη Βηθασὰν καλουμένη ἐν ὁρίοις Αἰλίας πρὸς δυσμαῖς ἀπὸ σὴ μείων ις΄.

Ἀσεννά (Jos 15, 43). φυλῆς Ἰούδα.

Ἀχζείβ (Jos 15, 44). φυλῆς Ἰύδα.

Ἀνάβ (Jos 15, 50). φυλῆς Ἰούδα. καὶ εἰς ἔτι νῦν ἐν ὁρίοις Ἐλευθεροπόλεως. ἀλλὰ καὶ Ἀναία ἐστὶ κώμη Ἰουδαίων μεγίστη καλουμένη <ἐν τῷ> Δαρωμᾷ πρὸς νότον Χεβρὼν ἀπὸ σημείων θ'

Ἀσθεμώ (Jos 15, 50). φυλῆς Ἰούδα. κώμη ἐστὶ καὶ αὐτὴ ἐν τῷ Δαρωμᾷ ἐν βορείοις Ἀνεῶν.

Ἀνείμ (Jos 15, 50). φυλῆς Ἰούδα. ἄλλη Ἀναιὰ πλησίον τῆς προτέρας, ἣ νῦν ὅλη Χριστιανῶν τυγχάνει, οὖσα ἀνατολικὴ τῆς προτέρας.

[*](10ν)

| Ἀφακά (Jos 15, 53). φυλῆς

Ἀματά (Jos 15, 54). φυλῆς Ἰούδα.

Ἀρεββά (Jos 15, 60). φυλῆς Ἰούδα.

Ἀρχιαταρώθ (Jos 16, 2). πόλις φυλῆς Ἰωσήφ.

Ἀταρώθ (Jos 16, 5). φυλῆς Ἐφραΐμ. καὶ νῦν ἐστι κώμη Ἀταροὺθ ἐν βορείοις Σεβαστῆς ὡς ἀπὸ ὁ μιλίων.

|| Ἀδάρ (Jos 16, 5). πόλις φυλῆς Ἐφραΐμ.

Ἀσήρ (Jos 17, 10). πόλις φυλῆς Μανασσῆ. καὶ νῦν ἐστιν οὕτω καλουμένη κώμη κατιόντων ἀπὸ Νέας πόλεως ἐπὶ Σκυθόπολιν ἐν πεντεκαιδεκάτῳ σημείῳ πρὸς αὐτῇ τῇ λεωφόρῳ.

Ἀταρώθ (Jos 18, 13). πόλις κλήρου Βενιαμίν. δύο εἰς ἔτι νῦν Ἀταρὼθ περὶ τὴν Αἰλίαν.

Ἀναθώθ (Jos 21, 18). πόλις κλήρου Βενιαμίν, ἱερεῦσιν ἀφωρισμένη περὶ τὴν Αἰλίαν ὡς ἀπὸ σημείων τριῶν. ἐντεῦθεν Ἱερεμίας ὁ προφήτης.

Ἀδάρ (Jos 18, 13). πόλις κλήρου Βενιαμίν.

[*](9 vgl. u. Βηθαναθά? 13 f. S. 11, 25 28 f. Jer 1, 1)[*](1 Ἀδασά Bonfrère Ἀ V 2 Γουφνῶν Bonfrère ταφνῶν V 3 Ἄθερ Bert Ἀθερεί Vallarsi vgl. u. Ἔθερ; Ἀχερεί V 4 Βηθασάν Vallarsi θηυασά V w. e. sch. 7 Ἀχζείβ vgl. Η Hex. ἈζείβV 10 ἐν τῷ Vallarsi 11 Ἀσθεμώ nach HLXX Ἀνσοεμά V | αὐτὴ] αὕτη V 13 Ἀνσίμ V 17 Ἀρεββά HLXX Ἀρεμβὰ V 18 πόλις] nach Η aus Ζ. 19 an d. Stelle des vermissten πλησίον Ῥαμᾶ gekommen? 20 βορείοις Vallarsi ὁρίοις V 25 εἰς ἔτι] 1. εἰσὶ nach Η?)
v.3.pt.1.p.28

Αἰλμών (Jos 21, 18). πόλις κλήρου Βενιαμίν, ἱερεῦσιν ἀφωρισμένη.

[*](11 r)

| Ἀμεκκασίς (Jos 18, 21). πόλις κλήρου Βενιαμίν.

<Αὐείμ (Jos 18, 23).

Ἀφρά (Jos 18, 23). κλήρου Βενιαμίν. καὶ νῦν ἐστι κώμη Αἰφρ<άιμ

τῆς Βηθ>ὴλ ἀπὸ <σημείων ε΄ πρὸς ἀνατολάς>.

Ἀμμωενία (Jos 18, 24). κλήρου Βενιαμίν.

Ἀφνεί (Jos 18, 24). κλήρου Βενιαμίν.

Ἄλφ’ (Jos 18, 28). κλήρου Βενιαμίν.

Ἀρήμ (Jos 18, 28). κλήρου Βενιαμίν. καὶ ἔστι νῦν κώμη περὶ

Διόσπολιν <Βηθαρὶφ καλουμένη.>

Ἀμσά (Jos 18, 26). κλήρου Βενιαμίν.

Ἀσάρ (Jos 19, 3). πόλις κλήρου Συμεών.

Ἀσάν (Jos 19, 3). κλήρου Συμεών

Ἀμαρχαβώβ (Jos 19, 5). κλήρου Συμεών.

|| Ἀΐν (Jos 19, 7). κλήρου Ἰούδα> Συμεών, πόλις

Ἀσεννά (Jos 19, 7). κλήρου Συμεών.

Ἀμμαθάρ (Jos 19, 13). κλήρου Ζαβουλών.

Ἀνουά (Jos 19, 13). κλήρου Ζαβουλών. καὶ ἄλλη δέ ἐστι κώμη

Ἀνουὰ πορευομένων ἀπὸ Νέας πόλεως ἐπὶ τὴν Αἰλίαν σημείοις διεστῶσα στῶσα ιε΄.

Ἀναθών (Jos 19, 14). κλήρου Ζαβουλών.

Ἀχεοελώθ (Jos 19, 18). πόλις κλήρου Ἰσσάχαρ. λέγεταί τις κώμη

Χαλοὺς ἐν τῇ πεδιάδι παρὰ τὸ ὄρος Θαβώρ, ἀπέχουσα Διοκαιοαρείας σημείοις η΄ πρὸς ἀνατολάς.

[*](11ν)

| Αἰφραίμ (Jos 19, 19). πόλις κλήρου Ἰσσάχαρ. καὶ ἔστι Ἀφραία νῦν καλουμένη, ἀπέχουοα Λεγεῶνος ἐν βορείοις μιλίοις ς΄.

Ἀνέρθ (Jos 19, 19). κλήρου Ἰσοάχαρ.

Αἲμς (Jos 19, 20). κλήρου Ἰσοάχαρ.

[*](15 Jos 21, 16 22 ᾖ. vgl. u. Ἀκσόφ u. Χασελοῦς.)[*](1 Αἰλμων Bert Αἰλών V 2 Ἀμεκασίς V 3 Αὐείμ — Βενιαμίν nach Η (oder 1. 24f. Ἀμεκκασίς· κοιλάς Κασίς. κλήρου Βενιαμίν. Αὐείμ>. κλύρου 4f. Αἰφραίμ — Βηθὴλ nach Η Ἀφρὴλ V 5 σημείων — ἀνατολάς Yallarsi, ζ τ V1 a. R. 10 Βηθαρὶφ καλουμένη nach Η 14 Ἀμαρχαβώβ nach HLXX Ἀμαρχαβών V 17 Αμμαθάρ Bert Ἀμμαθά V 19 Ἀνουὰ πορευομένων mit Lagarde1 Ἀνουὰ ἀπιόντων Bonfrère Ἀνουὰ Βορέηθεν Vallarsi Ανοιαβὼρ καὶ V Ι Αἰλίαν Bonfrère ἀνοί·αν V 20 ιε΄] decimo Η 21 Ἀναθών Bert Ἀναθὼθ V 22 λέγεται] + δὲ nach Η? 23 χεαλους V vgl. u. Ἀκσόφ u, Χασελοῦς 24 ἀνατολάς] + κεῖται καὶ ἀνωτέρω ? vgl. Η 28 Αἲμς nach HLXX Ἀίμ V)
v.3.pt.1.p.30

Ἀχσάφ (Jos 19, 25). κλήρου Ἀσήρ.

Ἀλιμέλεχ (Jos 19, 26). κλήρου Ἀσήρ.

Ἀμόδ (Jos 19, 26). κλήρου Ἀσήρ.

Ἀβδών (Jos 19, 28). κλήρου Ἀσήρ.

|| Ἀνειήλ (Jos 19, 27). κλήρου Ἀσήρ. ἔστιν κώμη Βαιτοαναία, [*](224) Καισαρείας ἀπέχουσα σημείοις ιε΄ ἐπὶ τὰ ἀνατολικά, ἐν ὄρει κειμένη, ἔνθα λουτρὰ λέγεται <εἶναι> ἰαματικά.

Ἀχράν (Jos 19, 28). πόλις Ἀσήρ.

Ἀμμών (Jos 19, 28). κλήρου Ἀσήρ.

Ἀκχώ (Jos 19, 30). ἡ νῦν Πτολεμαΐς. κλήρου Ἀσήρ, ἀφ᾿ ἧς »οὐκ ἐξῆρεν« Ἀσὴρ τοὺς ἀλλοφύλους.

<Ἀχζείφ (Jos 19, 29). κλήρου Ἀσήρ, ἀφ᾿ ἧς οὐκ ἐξῆραν τοὺς ἀλλοφύλους.> αὕτη ἐστὶν Ἔκδιππα <ἀπὸ θ΄> σημείων Πτολεμαΐδος ἀπιόντων ἐπὶ Τύρον.

Ἀμμά (Jos 19, 30). κλήρου Ἀσήρ. Ἀφέκ (Jos 19, 30). κλήρου Ἀσήρ, ἀφ᾿ ἧς οὐκ ἐξῆραν τοὺς ἀλλοφύλους.

Ἀδεμμεί (Jos 19, 33). κλήρου Νεφθαλείμ.

[*](12r)

| Ἀσεδείμ (Jos 19, 35). κλήρου Νεφθαλείμ.

Ἀμάθ (Jos 19, 35). κλήρου Νεφθαλείμ.

Ἀδαμί (Jos 19, 36). κλήρου Νεφθαλείμ.

Ἀσώρ (Jos 19, 36). κλήρου Νεφθαλείμ. καὶ ταύτην ἀνεῖλεν ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων.

Ἀζανώθ (Jos 19, 34). ὅριον Νεφθαλείμ. κώμη ἐν ὁρίοις Διοκαισαρείας ἐν τῇ πεδιάδι.

Αἰλών (Jos 19, 43). πόλις κλήρου Δάν, Λευίταις ἀφῳρισβένη || κώμη δέ ἐστιν Ἀλοῦς περὶ Νικόπολιν. ἀντὶ δὲ τοῦ Αἰλὼν οἱ Ο΄[*](225) »οὗ αἱ ἄρκοι« ἐκδεδώκασιν.

[*](5 ff. vgl. u. Βηθαναθά 10 f. Procop. 1048 Α: »Ἀγγώ«· τὴν νῦν Πτολεμαίδα φησίν; Richt 1, 31 12 Richt 1, 31 16 Richt 1, 31 22 f. II Kön 15, 29 26 Jos 21, 24 28 Jos 21, 24)[*](1 Ἀχσάφ mit Vallarsi nach HLXX Ἀχιάμ V 4 Ἀβδών mit Vallarsi nach HLXX Ἀρδώμ V | Ἀσήρ] + Λευίταις ἀφωρισμένη nach Η? 5 Ἀνειήλ nach HLXX Ἀνείρ V | Βαιτοανναία] βαιτο. ἀναιό (neue Ζ.) V (a. R.: ζτ ) 7 λέγε- ται <εἶναι> Vallarsi <ἃ> λέγεται Wendland 10 Ἀκκώ LXX 16 etc. 10 Ἀχζείφ — ἀλλοφύλους mit Vallarsi vgl. Z. 17 13 ἀπὸ θ΄ nach Η 20 Ἀμάθ Bert Ἀμαθί V 24 Ἀζανανωθ V | Νεφθαλείμ] + ἔστι δὲ καὶ νῦν nach Η?)
v.3.pt.1.p.32

Ἀρόδ (Rieht 1, 16). πόλις, ἔνθα κατῴκησαν »οἱ υἱοὶ Ἰοθώρ, τοῦ Ἰωβάβ, πενθεροῦ Μωϋσῆ« ἐν μέσῳ Ἰσραήλ.

Ἀρέδ (Rieht 7, 1). πηγή, ἔνθα παρενέβαλε Γεδεών.

Ἀρισώθ (Rieht 4, 2). πόλις Σίσαρά ἄρχοντος Ἰάβις. ἡ δὲ Ἰάβις ἐπέκεινα τοῦ Ἰορδάνου νῦν ἐστι μεγίστη πόλις, Πέλλης πόλεως διεστῶσα σημείοις ς΄ ἀνιόντων ἐπὶ Γέρασάν

<Ἄρες (Rieht 8, 13). ἀνάβασις Ἄρες. Ἀ΄ δρυμῶν, Σ’ ὀρέων.>

Ἀρουείρ (Rieht 11, 33). ἔνθα ἐπολέμησεν Ἰεφθαέ. καὶ ἔστι κώμη ἀπὸ σημείων ς΄ Αἰλίας ἐν τῴ ὄρει πρὸς βορρᾶν.

Ἄριμά (Rieht 9, 41). ἔνθα ἐκάθισεν ὁ Ἀβιμέλεχ.

[*](12v)

| Αἰαλίν (Rieht 12, 12). πόλις »ἐν γῇ Ζαβουλών«, ὅθεν ἦν Αἰαλὼν ὁ κρίνας »τὸν Ἰσραήλ«.

Ἅβελ ἀμπελώνων (Rieht 11, 33). ἔνθα ἐπολέμησεν Ἰεφθαέ. γῆς υἱῶν Ἄμμων. καὶ ἔστιν εἰς ἔτι νῦν κώμη ἀμπελοφόρος Ἀβελὰ ἀπὸ ς΄ σημείων Φιλαδελφίας, καὶ ἄλλη πόλις ἐπίσημος, Ἀβελὰ οἰνοφόρος καλουμένη, διεστῶσα Γαδάρων σημείοις ιβ΄ τοῖς πρὸς ἀνατολαῖς, καὶ τρίτη τις <καὶ> αὐτὴ Ἀβελὰ τῆς Φοινίκης μεταξὺ Δαμάσκου Πανεάδος.

Ἀρμαθὲμ Σειφά (I Sam 1, 1). πόλις Ἐλκανὰ καὶ Σαμουήλ. δὲ αὕτη πλησίον Διοσπόλεως, ὅθεν ἦν Ἰωσήφ, <ὁ> ἐν Εὐαγγελίοις ἀπὸ Ἀριμαθίας.

Ἀβενεζέρ (I Sam 4, 1). λίθος βοηθοῦ. τόπος ὅθεν »τὴν ἦραν »οἱ ἀλλόφυλοι«, μεταξὺ Αἰλίας καὶ Ἀσκαλῶνος, πλησίον Βεθοαμὺς κώμης.

[*](5 ff. Procop. 1050 Α: ἔστιν δὲ Ἰαβὶς τοῦ Ἰορδάνου ἐπέκεινα· κώμη δὲ νῦν ἐστιν ἀπὸ σημείων κ΄ διεστῶσα Πέλλης τῆς πόλεως, ABBREV δὲ ἀνιόντων ἐπὶ Γέρασαν 12 f. Riebt 12, 11 21 ff. Cart. Med. 31: ΑΡΜΑΘΕΜ Η <ΚΑΙ> ΑΡΙΜΑΘΕ<Α> 22 f. Matth 27, 51 Par. 24 f. I Sam 5, 1; 7, 12)[*](2 Ἀράδ nacb HLXX Ἀράβ V 8 f. Ἄρες — ὀρέων nacb Η Hex. 9 Ἀρουείρ nach HLXX Ἀρουεί V 10 ς΄] uicesirno Η 14 ἀμπελὼν V 15 καὶ nacb Η ἥ ἐστιν V | Ἀβελὰ nacb Η Ζ. 16. 18 Ἅβελ V 17 τοῖς str. Bonfrere doeb vgl. S. 56, 22 18 καὶ αὐτὴ Wendland αὕτη V 20 Βασιλειῶν] + α΄ καὶ β΄ V gegen alle Analogie 21 Σειφά] + ἡ καὶ Σωφίμ? nacb Η 22 ὁ nacb Η)
v.3.pt.1.p.34

Ἀφεσδομείμ (I Sarn 17, 1). ἔνθα ἐπολέμει Σαούλ. <Ἀ> ὲν πέρατι Δομμείν.

Ἀνέγβ Ι Sam 20, 41). Ἀ΄ νότου, <Σ΄> μισημβρίας.

Ἀρίθ (I Sam 22, 5). ἔνθα ἐκάθισε Δαυίδ. ἔστι κώμη Ἀράθ, Αἰλίας πρὸς

[*](13r)

Ἀϊαλίμ (I Sam 24, 3). ’κ τῶν ἐλαφίνων, Θ΄ τῶν πετρῶν ἐλάφων.

Ἀενδὼρ ἡ »ἐν Ἰεζραέλ« (I Sam 29, 1). ἔνθα παρεμβάλλουσιν υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον. ἔστι νῦν μεγίστη κώμη Ἀενδὼρ πλησίον τοῦ ὄρους Θαβὼρ ἐπὶ νότου ὡς ἀπὸ σημείων δ΄. Ἄφεκ (I Sam 29, 1). πλησίον Ἀενδὼρ τῆς Ἰεζραέλ, ἔνθα ὁ συνέστη τῷ Σαούλ.

Ἅρμα (I Sam 30, 26. 30). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυὶδ »τῶν σκύλων«.

<Ἀθάχ (I Sam 30,26. 30). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυὶδ »τῶν σκύλων«.>

Ἀμμά (II Sam 2, 24). »ὁδὸς ἔρημος Γαβαών«.

Ἀεθθὰν Ἀδασαί ΙΙ Sam 24, 6). Σ΄ τὴν κατωτέραν

Ἁλῶν Ὀρνᾶ (II Sam 24, 16). αὕτη ἐστὶν

ǁ Ἀσσούρ (I Kön 9, 15). ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ πόλις, ἣν Σολομών.

Ἀβελμαελαί (I Kön 4, 12). πόλις ἑνὸς τῶν ἀρχόντων ὅθεν Ἐλισσαῖς. κώμη νῦν ἐστιν ἐν τῷ Αὐλῶνι, Σκυθοπόλεως διεστῶσα σείοις ι΄, ἣ νῦν καλεῖται Βηθμαελά. ἔστι δὲ καὶ Ἀβελβεὰ κατιόντων ἀπὸ Νέας πόλεως εἰς Σκυθόπολιν.

Αὐωθιαείρ (I Kön 4, 13). πόλις ἑνὸς ἄρχοντος Σολομών.

Ἀϊλάθ (I Kön 9, 26). »ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς ἐσχάτης θαλάσσης γῇ Ἐδώμ«. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Ἀϊλάς.

[*](13v)

| Ἀϊλώθ (II Kön 14, 22). ταύτην ᾠκοδόμησεν Ἀϊνδά (I Kön 15, 20). ταύτην ἐπάταξεν Ἀσά.

[*](8 f. Ι Sam. 29, 1 8 vgl. u. Ἠνδώρ. 21 I ön 19, 16; vgl. u. Βεελμεών 26 S. 8, 1 27 II ön. 14, 22)[*](1 Ἀφεσδομεΐμ V | Α΄ Vallarsi | πέρασι Vallarsi 2 δομμεΐν Ἀ΄ nach HLXX vgl. Le Clerc Ἀνεκά V | Σ΄ Le Clerc 6 Ἀϊαλίμ vgl. Le Clerc Ἀαλίμ V 8 ἰεσραέλ V 11 Ἄφεκ Bert Ἄφερ V 14 Ἀφάχ — σκύλων nach HLXX 15 ἐρήμου Le Clerc 10 Ἀεθθὰν Ἀδασαί nach HLXX Ἀμμεϊθθά ἧ Ἀδασαί V 17 Ὀρνᾶ mit Vallarsi nach HLXX ὅριον V 22 ι΄, ἥ] ἴη V Ι καὶ] + κώμη nach Η? 24 Αυωθεναήρ V 26 γῇ] τῇ V | + ὁ V 27 Ἀϊλώθ Bert Ἀϊλών V 28 Ἀϊνδά] Nom. zu τὴν Ἀΐν τῆν’ Δόν ?! vgl. Η | Ἀσά Bert Vallarsi ἀρά V)
v.3.pt.1.p.36

Ἀσιῶν βαβαὶ (I Kön 22, 49) ἡ καὶ Ἀσιὼν γαβέρ. ἔνθα αἱ νῆες« Ἰωσαφάτ. αὕτη λέγεται εἶναι Αἰσία ἡ παρὰ τὴν Ἀϊλὰ πλησίον τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης.

Ἀλαέ, Ἀβώρ, Γωζάν (II ön 17, 6). ἐν χώρᾳ ὧν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἀπῳκίσθη ὁ Ἰσραήλ.

Ἀοφσὶθ (II Kön 5, 12). ποταμὸς Δαμασκοῦ.

Ἀοφσὶθ (II Κön 15, 5) ἢ Ἀφουσώθ. Ἀ΄ τῆς ἐλευθερίας

Αἰάν (II Kön 15, 29). ταύτην εἷλεν ὁ »βασιλεὺς Ἀσσυρίων«.

Αἴα (II Kön 17, 24). <χώρα Ἀσσυρίων.

Ἀἰμάθ (II Κön 17, 24).) χώρα Ἀσσυρίων. Ασιμάθ (II Kön 17, 30). ταύτην ἔκτισαν οἱ ἀπὸ Αἰμὰθ ἐν Ἰουδαία.

|| Αρκέμ (II Kön 17, 30). κατὰ Ἰώοιππον αὕτη ἐστὶν Πέτρα πόλις ἐπίδημος τῆς Παλαιστίνης.

Ἀδραμελέχ (II Kön 17, 31). εἴδωλον Ἀσσυρίων, καὶ ὁμοίως, οἳ καὶ ἠσαν τῶν Σαμαρειτῶν θεοί.

<Ἀρωνιείμ (Jes 15, 5). ὁδός. Ἠσαίας. Ἀ΄ Ὀρωναΐμ, <Σ΄> Ἀραννείμ. ἐν ὁράσει τῇ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«. <Ἀγαλλείμ (Jes 15, 8). Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ »κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«.> καὶ νῦν ἐστὶν· Αἰγαλλεὶμ κώμη πρὸς νότον Ἀρεοπόλεως διεστῶσα σημείοις η΄.

[*](14r)

| Αἰλείμ (Jes 15, 8). φρέαρ Δειμμών. Ἡσαΐας <ἐν ὁράσει> τῇ «κατὰ <τῆς> Μωαβίτιδος«.

Ἀρινὰ (Jes 15, 9) ἡ καὶ Ἀριήλ. Ἀ΄ Σ΄ λέοντα <θεοῦ>. ταύτην εἶναί φασι τὴν Ἀρεόπολιν, ἐπειδὴ καλοῦσιν εἰς ἔτι καὶ νῦν Ἀριὴλ τὸ εἴδωλον αὐτῶν οἱ τὴν Ἀρεόπολιν οἰκοῦντες ἀπὸ τοῦ οέβειν τὸν Ἄρεα, ἐξ οὐ καὶ τὴν πόλιν ὠνόμασαν.

[*](13 Jos. arch. IV, 4, 7 26 vgl. u. Μωάβ)[*](1 ἡ Lagarde ἢ V 2 Αἰσία] Ἐσιὰν? .Lagarde 4 1. Ἀλλέ nach Η? 7 Ἀοφσὶθ nach HLXX 243 a. R. (vgl. Holmes - Parsons, anders Field) Ἀοφσὶφ V 9 χώρα (l. χωρίον Ἀσσυρίων? Wendland) — Αἰμάθ nach Η 11 τῇ] l. γῇ nach Η? 12 Ἰουδαίᾳ ère ἰδουμαία V 18 Α΄ Ὀρωναΐμ] ἀορωναΐμ V | Vallarsi | ἐν — Μωαβίτιδος setzt Vallarsi nach Η hinter Ἠσαίας Ζ. 17 | ὄρεσι τῆς V 19 Ἀγαλλείμ — Μωαβίτιδος mit Vallarsi nach Η 22 ἐν ὁράσει τῇ Vallarsi τοῖς V 23 τῆς nach Analogie 24 Ἀριήλ] + Ἡσαΐας? Vallarsi | θεοῦ Vallarsi)
v.3.pt.1.p.38

Ἀδάμα (Jes 15, 9). Ἀ΄ Σ΄ χθονός, > τῆς

Ἀγρὸς τοῦ γναφέως (Jes 7, 3). παρὰ Ἠσαίᾳ. καὶ δείκνυται ἔτι νῦν ὁ τόπος ἐν προαστείοις Ἰερουσαλήμ.

<Ἀσεδέκ (Jes 19, 18). * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

|| Ἀρφάδ (Jes 36, 19; 37, 13). πόλις Δαμάσκου, ἣν ἐπολέμησεν [*](229) βασιλεὺς Ἀσσυρίων. ἐν Ἠσαίᾳ καὶ Ἱερεμίᾳ καὶ ταῖς Βασιλείαις.

Ἀναεουγαυά (Jes 37, 13). ἐν Ἡσαΐᾳ. Ἀ΄ <Ἀνὲ καὶ Γαυᾶ, > καὶ ἐταπείνωσεν, καὶ ἐν Βασιλείαις.

Ἀρμένια (Jes 37, 38). Ἠσαίας. Ἀραράτ. Σαρασά. Ἀσέλ (Zach 14, 5). ταύτης Ζαχαρίας μέμνηται.

Ἀναμεήλ (Zach 14, 10). πύργος Ἰερουσαλήμ. ἐν Ζαχαρίᾳ.

Ἀσαδημώθ (Jer 31, 40). ἐν Ἱερεμίᾳ. τὸ Ἑβραικὸν τῶν Σαδημώθ, Ἀ΄ τὰ προάστεια.

Ἀενιώθ (Jer 37, 16). ἐν Ἱερεμίᾳ. Ἀ΄ τὰ ἐργαστήρια.

[*](14v)

| Ἀλώθ (Jer 48, 5). ἐν Ἱερεμίᾳ. <τὸ Ἑβραικὸν Λουίθ.>

Αἰθάμ (Jer 49, 19). ἐν Ἱερεμίᾳ. Ἀ΄ στερεάν, Σ΄ ἀρχαίαν.

Ἀκελδαμά (Matth 27, 8). »χωρίον αἵματος.«. ἐν Εὐαγγελίοις. ὃ καὶ δείκνυται εἰς ἔτι νῦν ἐν τῇ Αἰλίᾳ ἐν βορείοις τοῦ Σιῶν ὄρους.

[*](8 Jer 49, 23; II ön 18, 34 10 II Kön 18, 34 11 vgl. 14 f. vgl. Cat. Ghisl. II, 711 u. Victor: Ἀσσαρημὼθ δὲ Ἀκύλας τὰ προάστεια ἐξέδωκεν 18 vgl. Cat. Ghisl. II, 862 u. Anonymus: τὸ Ἐθὰμ Ἀκύλας στερρὸν ἐξέδωκεν, Σύμμακος δὲ ἀρχαία (sic). 20 Cart. Med. 44: ΑΚΕΛΔΑΜΑ; Act 1, 19)[*](1 χθονός, Θ΄ Vallarsi Θ΄ χθονὸς V 4 Ἀσεδέκ * * * * nach Η; vgl. auch Hex. 9 Ἀναεουγαυὰ nach HLXXQ a. R. Ἀναθουσαῦ V | Ἀνὲ καὶ Γαυᾶ. Le Clerc 11 Ἀραράτ Vallarsi ἄρασά V | Σαρασά] zu str.? oder ἒνθα Σαρασάρ vgl. Jes 37, 38? | τίς ἧ ἀρνία V1 a. R. 12 Ἀσέλ vgl. Hex. 14 1. Ἀσαρημώθ nach Η Hebr. ketib LXX? doch vgl. Hebr. lere 14 f. τὸ — προάστεια] hier Vallarsi, hinter Ἱερεμίᾳ Ζ. 17 V 16 Ἱερεμίᾳ] ϊερειμώθ V 17 τὸ Ἑβραικὸν Δουίθ Vallarsi τὸ — προάστεια V vgl. zu Ζ. 14 f. 18 Αἰθάμ nach HLXX Ἀηθάμ V | ἐν βορείοις] ad australem plagam Η)
v.3.pt.1.p.40

Αἰνὼν (Joh 3, 23). »ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ«, ἔνθα ἐβάπτιζεν Ἰωάννης. ὡς ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίῳ. καὶ δείκνυται εἰς ἔτι νῦν ὁ τόπος ἀπὸ η΄ σημείων Σκυθοπόλεως πρὸς νότον πληοίον Σαλεὶμ καὶ τοῦ Ἰορδάνου.

[*](230)

Βαβέλ (Gen 11, 9), Βαβυλών. ἑρμηνεύεται σύγχυσις. ἦν δὲ πόλις βασιλείας γίγαντος Νεβρώδ, ἡνίκα ἐχύθησαν αἱ γλῶσσαι τῶν τὸν πύργον ἐπινοησάντων, ὧν ἄρχοντα γεγονέναι φησὶν Ἰώσιππος τὸν Νεβρώδ. καὶ μάρτυρα δὲ ὁ αὐτὸς τῆς κατὰ τὸν πύργον ἱστορίας τὴν Ἑλληνικὴν Σίβυλλαν παρατίθεται, γράφων οὕτως· »ὁ δὲ τόπος ἐν ὦτ’ τὸν πύργον ᾠκοδόμησαν νῦν Βαβυλὼν καλεῖται διὰ τὴν σύγχυσιν τοῦ περὶ τὴν διάλεκτον πρῶτον ἐναργοῦς· Ἑβραῖοι γὰρ τὴν σύγχυσιν> Βαβὲλ καλοῦσιν περὶ δὲ τοῦ πύργου καὶ τῆς ἀλλοφωνίας τῶν ἀνθρώπων μέμνηται <καὶ> Σίβυλλα γράφουσα οὕτως· πάντων ὄντων τῶν ἀνθρώπων, πύργον ᾠκοδόμησάν τινες ὑψηλότατον, ὡς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἀναβησόμενοι δι’ αὐτοῦ. οἱ δὲ θεοὶ ἀνέμους ἐπιπέμψαντες ἀνέτρεψαν τὸν πύργον, καὶ ἰδίαν ἑκάστῳ φωνὴν ἒδωκαν· καὶ διὰ τοῦτο Βαβυλῶνα συνέβη κληθῆναι τὴν πόλιν‘.

Βαιθήλ (Gen 12, 8). καὶ νῦν ἐοτι κώμη Αἰλίας ἄποθεν σημείοις ιβ΄ <ἀπιόντων εἰς Νεάπολιν δεξιά· Οὐλαμμα>οῦς δὲ τὸ πρότερον καὶ Λουζά. ἣ καὶ γέγονε φυλῆς Βενιαμίν, πλησίον Βηθαῦν καὶ τῆς Γαῖ. καὶ ταύτην δὲ Ἰησοῦς ἐπολιόρκησε, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών.

[*](1 Cart. Med. 1: ΑΙΝΩΝ Η ΕΓΓΥΣ ΤΟΥ ΣΑΛΙ<Μ> 8 ff. Procop. 309 B: ὗτος ἦν γίγας κυνηγὸς ἔναντι κυρίου. τοῦτον ἱστορεῖ Ἰώσηπος ἄρχοντα γεγενῆσθαι τῶν τὸν πύργον ἐπινοησάντων 19 ff. Joseph, arch. Ι, 4, 3 20 ᾖ. Procop 320 Α: Βαιθὴλ ἡ καὶ Οὐλαμμααῦς καλουμένη πρότερον ἀπὸ ιβ΄ σημείων Ἱερουσαλὴμ ἀπιόντων εἰς Νεάπολιν δεξιά, ἡ καὶ Λούζα, φυλῆς δὲ Βενιαμίν; Cart. Med. 28: ΛΟΥΖΑ Η ΚΑΙ ΒΕΘΗΛ; vgl. u. Ἀγγαί, Λουζά, Οὐλαμμαοῦς 21 Gen 28, 19 22 Jos 18, 13; Rieht 1, 23; Jos 18, 22; Jos 7, 2 23 Jos 12, 16)[*](1 ἀλεὶμ V 8 ἡνίκα ἐχύθησαν] 1. ἐν ᾗ συνεχύθησαν? 13 τοῦ — σύγχυσιν Joseph. 14 ἀλλοφωνίας Η Joseph, ἀλληλοφωνίας V 15 καὶ nach Η Joseph. | γράξουσα] λέγουσα Joseph. 16 τινες] + τῶν ἀνθρώπων V gegen (H?) 18 ἀνέτρεψαν Joseph, ἀνέστρεψαν V Ι ἑκάστῳ Joseph, ἑκάστου V 21 ἀπιόντων — Οὐλαμμαοῦς nach HP vgl. u. Οὐλαμμαοῦς οὔη V 22 Βηθαῦν] βηθαῦ τῆς καὶ νεφθαλεὶμ V nach Vallarsi Rest des übergangenen εἰς Νεάπολιν)
v.3.pt.1.p.42

ǁ Βαλά (Gen 14. 2). ἥ »ἐστι Σιγώ«, ἡ νῦν Ζοορὰ καλουμένη, [*](231) μόνη διασωθεῖσα ἀπὸ τῆς τῶν Σοδομιτῶν χώρας. ἣ καὶ εἰς ἔτι νῦν οἰκεῖται, τῇ νεκρᾷ παρακειμένη θαλάσσῃ, καὶ φρούριόν ἐστι στρατιωτῶν καὶ φύεταί γε παρ’ αὐτῇ τὸ βάλσαμον καὶ ὁ φοῖνιξ, δεῖγμα τῆς παλαιᾶς τῶν τόπων εὐφορίας.

[*](15v)

Βάλανος <πένθους> (Gen. 35, 8). ὑφ’ ἣν ἔθαψαν ἀποθανοῦσαν τὴν τροφὸν Ῥεβέκκας.

Βαράδ (Gen 16, 14). ἀνὰ μέσον Κάδης καὶ Βαρὰδ« τὸ φρέαρ τῆς Ἂγαρ <εἰς ἔτι νῦν δείκνυται.

Βηθλεὲμ (Gen 35, 19) * * * > φυλῆς Ἰούδα, Αἰλίας ἄποθεν ς΄ ἐπὶ τὰ νότια περὶ τὴν φέρουσαν εἰς Χεβρὼν ὁδόν, ἔνθα τὸ μνῆμα Ἰεσσαὶ καὶ Δαυὶδ δείκνυται. ἐκαλεῖτο δὲ Βηθλεὲμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἐφραθᾶ, ὡς ἐν Παραλειπομέναις.

[*](1 f. vgl. u. Ζογερά u. Σοορά 1 Cart. Med. 78: ΒΑΛΑΚ Η ΚΑΙ Σ<ΗΓΩΡ Η ΝΥΝ> ΖΟΟΡΑ 2 Gen 19, 21 f. 10 Cart. Med. 46: ΒΗΘΛΕΕΜ; Jos. 15, 59» 13 I Chron 2, 50 f.; 4, 4)[*](1 Βαλά HLXXE Βάβιά V Βαλόκ MLXXAB | ζωορὰ V 6 πένθους nach HLXX 9 εἰς — δείκνυται nach Η 10 Βηθλεέμ * * * * nach Η 11 περὶ (oder παρὰ) Wendland ἐπὶ V)
v.3.pt.1.p.44

Βεελσεφών (Ex 14, 2). πρὸς τῇ ἐρήμῳ σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἐξιόντων ἐξ Αἰγύπτου διὰ τοῦ κλύσματος, παρὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν.

Βανηϊακάν (Nnra 33, 31 f.). ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῆς πορείας τοῦ λαοῦ.

Βαμώθ (Num 21, 19). πόλις τοῦ Ἀμορραίου πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐν τῷ Ἀρνωνᾷ, ἣν ἔλαβον υἱοὶ Ῥουβίν.

Βασάν (Num 21, 33). Ὢγ βασιλέως Βασάν, ἣν »ὁ Μαχαθὶ ἐπωνόμασεν || Αὐὼθ Ἰαείρ«, ἣν ἔλαβεν φυλὴ Μανασσῆ, κειμένη ἐν τῇ Γαλαάδ. [*](232) αὕτη ἐοτὶ Βασανῖτις, ἡ νῦν καλουμένη Βαταναία.

Βεελφεγώρ (Num 25, 3). ἑρμηνεύεται »εἶδος ἀσχημοσύνης«. ἔστι [*](16r) δὲ εἴδωλον Μωάβ, ὁ ἐστι Βαὰλ ἐπὶ τοῦ Φο|γὼρ ὄρους.

Βαιάν (Num 32. 3). πόλις τοῦ Ἀμορραίου. καὶ αὐτὴν ἔλαβον οἱ υἱοὶ Ῥουβίν.

Βηθναμράν (Num 32, 36). πέραν τοῦ Ἰορδάνου. ἣν ᾠκοδόμησεν φυλὴ Γάδ. καὶ ἔστι νῦν κώμη Βηθναμβρὶς ὡς ἀπὸ σημείων ε΄ Λιβιάδος ἐν βορείοις.

<Βηθαρράν (Num 32, 36). πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ἣν ᾠκοδόμησεν φυλὴ Γάδ.>

Βεελμεών (Num 32, 38). πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ἣν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Ῥουβίν. κώμη μεγίστη πλησίον Βααροῦ τῶν θερμῶν ὑδάτων

[*](8 Jos 13, 17 9 Deut. 3, 14 10 f. Num 32, 33; Jos 13, 30 22 Cart. Med. 21: <ΒΑ>ΑΡΟΥ; vgl. u. Βαβώθ V 8 Ῥουβίν nach Η vgl. Ζ. 14 Ἰσραήλ V 9 vorher Βασιλειῶν γ u. dazu a. R.: τά βασίλεια τῶν βασιλείων αἱ βασιλείαι τῶν βασιλειῶν V | Ὢγ] ist vorher πόλις ausgefallen? vgl. Η Ι ὁ Μαχαθὶ Lagarde ὀνομάχαν V 10 Αὐὼθ Ἰαείρ V Ι κειμένη]? vgl. Η | τῇ] 1. γῇ nach Η? Βηθναβράν V 19 f. Βηθαρράν — Γάδ nach Η 22 Ῥουβίν] + Βεελμεών V hierin ist vielleicht ein καὶ νῦν δὲ untergegangen vgl. Η Ι Βααροῦ mit Vallarsi nach HM τοῦ ὄρους V)
v.3.pt.1.p.46

ἐστὶ τῆς Ἀραβίας Βεελμαοὺς καλουμένη, διεστῶσα τῆς Ἐοβοῦς σημείοις θ΄. ἐντεῦθεν ἦν Ἐλισσαῖος ὁ προφήτης.

Βαάλ (Num 32. 38). πέραν τοῦ Ἰορδάνου, πόλις υἱῶν Ῥουβίν.

Βουθάν (Num 33, 6). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῇς ἐρήμου. ἡ καὶ Ἀϊθάμ.

βῆλά (Num 34. 11). ὅριον τῆς Ἰουδαίας ἀνατολικόν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Ἄρβηλά. Βοσόρ. (Deut 4, 43). ἐν τῇ ἐρήμῳ« »πέραν τοῦ Ἰορδάνου«. »τῆς φυλῆς Ῥουβίν«, »ἀπὸ ἀνατολῶν Ἱεριχώ«, πόλις ἱερατικὴ τῶν φυγαδευτηρίων, αὕτη ἐστὶ Βόστρα, ἡ νῦν μητρόπολις τῆς Ἀραβίας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη νῦν Βοσὸρ πόλις τοῦ Ἡσαῦ ἐν ὄρεσι || τῆς Ἰδουμαίας, ἧς [*](233) μέμνηται Ἡσαΐας λέγων »τίς οὗτος ὁ παραγενόμενος μένος ἐξ Ἐδώμ, ἐρύθημα ἱματίων αὐτοῦ ἐκ Βοσόρ«;

[*](16v)

Ι Βηρὼθ »υἱῶν Ἰακείμ« (Deut 10, 6). ἐπὶ τῆς ἐρήμου τόπος, ἔνθα ἐτελεύτησεν Ἀαρών. καὶ δείκνυται ἀπὸ ι΄ σημείων Πέτρας πόλεως ἔπι κορύφης του ορους.

Βουνὸς ἀκροβυότιῶν (Jos 5, 3). τόπος ἐν Γαλγάλοις, ἐν ᾧ περιέτεμεν Ἰησοῦς τὸν λαόν ὡς ἀπὸ δύο σημείων Ἱεριχοῦς, ἔνθα δείκνυται εἰς ἔτι νῦν οἱ λίθοι, οὓς ἤνεγκαν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου.

Βηθωρών (Jos 10, 10). ἔνθα κατεδίωξεν Ἰησοῦς τοὺς βασιλεῖς, ἣ γέγονεν υἱῶν Ἰωσήφ, τοῦ Ἐφραΐμ. καί εἰσι κῶμαι β΄ ὡς ἀπὸ σημείων Αἰλίας ιβ΄ ἐπὶ τὴν εἰς Νικόπολιν ὁδόν, ὧν ἡ μὲν καλεῖται Βηθωρὼν ἡ ἀνωτέρα, ἣν ᾠκοδόμησε Σολομὼν, ἡ δὲ κατωτέρα Λευίταις ἀφωρισμένη.

Βαρνή (Jos 10, 41). <ἡ> αὐτή ἐστι τῇ Κάδης Βαρνῆ; ἐρήμῳ παρατεινούσῃ Πέτρᾳ πόλει.

[*](2 Ι Kön 19, 16; vgl. S. 15, 24 5 Ex 13, 20; vgl. u. Ἠθάμ 7 S. 14 10 Jos. 20, 8 10 Jos 21, 30; vgl. LXX cod. 56: ἡ Βοσὸρ πόλις τῆς Ἀραβίας νῦν καλουμένη Βόστρα 12 Jes 63, 1 18 vgl. S. 64, ff. 20 Jos 4, 3ff. 20ff. 21 Cart. Med. 39: ΒΗΘΩΡΩΝ 22 Jos 16, 5 24 Ι Kön 9, 17; ΙΙ Chron 8 24 f. Jos 21, 22 26 vgl. u. Λάδης Βαρνῆ)[*](1 Ἐσβοῦς Vallarsi ἰεβους V 5 ἀθάμ V 6 Ἰουδαίας Martianay Ἰδουμαίας V w. e. seh. 7 Ἄρβηλά nach Η u. S. 14, 18 Ἀβηλά V 9 ἱερατικὴ] + καὶ Bonfrère, vgl. S. 64, 6 usw. 16 κορυφῆς Wendland κορυφὴν V 21. 24 Βηθθωρων V 22 γέγονεν] + ἑνὸς? Wendland 23 f. ἡ — Σολομὼν] Irrtum des Eusebius? 24 σαλομών V | δὲ] + Βηθωρὼν ἡ nach Η? 26 ἡ αὐτὴ nach Η αὕτη V κάδι βαρνῆ Χ | τῇ2] ἐν τῇ Bonfrerje, doch vgl. u. Κάδης Βαρνῆ, wo ebenfalls V: Κάδης Βαρνῆ, ἔρημος κτλ. hat, Η: Cades Barne in deserto.)
v.3.pt.1.p.48

Βααλγάδ (Jos 11, 17). πόλις ἐν τώ πεδίῳ »τοῦ Λιβάνου, ὑπὸ ὄρος τὸ Ἀερμών«. ἣν καὶ αὐτὴν ἀνεῖλεν Ἰησοῦς.

Βεθφογόρ (Jos 13, 20). πέραν τοῦ Ἰορδάνου, πόλις υἱῶν Ῥουβίν, πλησίον τοῦ Φογὸρ ὄρους, ἀπέναντι Ἱεριχώ, ἀνωτέρω Λβιάδος σημείων ς΄.

[*](17r)

| Βηθασιμούθ (Jos 12, 3). τόπος τῆς Ἰσιμοῦθ, <ἔστι δὲ εἰς ἔτι νῦν κώμη Ἰσιμοὺθ> ἀντικρὺ Ἱεριχοῦς ἀπὸ μιλίων ι΄ πρὸς νότον παρακειμένη τῇ νεκρᾷ θαλάσσῃ.

|| Βηρώθ (Jos 9, 23). ὑπὸ τὴν Γαβαών. καὶ ἔστι νῦν κώμη πλησίον Αίλίας κατιόντων ἐπὶ Νικόπολιν ἀπὸ ζ΄ σημείων, || Βοτνία (Jos 13, 26) ἡ καὶ Ποτεείν. πέραν τοῦ Ἰορδάνου, πόλις [*](234) φυλῆς Γάδ. καὶ εἰς ἔτι νῦν ὁμοίως ἐν τοῖς τόποις χρηματίξει.

<Βηθαράμ (Jos 13, 27). πόλις φυλῆς Γάδ, πλησίον τοῦ Ἰορδά>νου· Βηθραμφθὰ παρὰ Ἀσσυρίοις. αὕτη δέ ἐστιν ἡ νῦν καλουμένη Λιβιάς.

Βηθνεμρά (Jos 13. 27). πέραν τοῦ Ἰορδάνου, πόλις φυλῆς Γὰδ, πληοίον Λιβιάδος.

B<ηθαγλά (Jos 15, 6). φυλῆς Ἰούδα>. κώμη ἐστὶ σημείῳ κατιόντων εἰς Γάζαν Ἀγλα’ καλουμένη. καὶ ἄλλη Βηθαγλαὶμ ἀπὸ η΄ οημείων παράλιος.

<Βηθαραβά (Jos 15, 6). φυλῆς Βαάλ (Jos 15, 9). »οὕτη ἐστὶ Καριαθιαρεὶμ, πόλις Ἰαρείμ«, φυλῆς Ἰούδα. καὶ ἒστι κατιόντων ἀπὸ Αἰλίας εἰς Διόσπολιν κώμη Καριαθιαρεὶμ ὡς ἀπὸ σημείων ι΄.

Βααλὰ (Jos 15, 11) ἡ καὶ Βαλά. φυλῆς Ἰούδα.

Βαλώθ (Jos 15, 24). φυλῆς Ἰούδα.

[*](17v | Βεθφαλεὶ (Jos 15, 27) ἡ καὶ Βεθελεί. φυλῆς Ἰούδα.)[*](1 f. Procop. 1024 Α: Βαλγὰδ (Baalgad) δὲ ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ Λιβάνου κεῖται ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ Ἀερμών 6 vgl. u. Ἰσιμούθ 9 f. Procop. 1020 C: ἡ δὲ Βηθὼρ κώμη νῦν ἐστι πλησίον Αἰλίας κατιόντων ἐπὶ Νικόπολιν ἀπὸ ἑβδόμου σὴ μείου 18 Cart. Med. 107: ΒΗΘΑΓΙΔΕΑ? 22 f. Jos 15, 60)[*](1 Βααλγώδ V 2 τὸ1 nach PLXX τοῦ V 6 l. Βηθαισιμούθ (LXXF) oder Βηθσιμούθ (H) ? Ι ἰσθμοῦθ V Ι τόπος nach Η τόποι V 6 f. ἔστι — Ἰσιμούθ nach Η 11 Ποτεείν] Βοτενείν Bonfrère 13 Βηθαρὰμ — Ἰορδά- Martianay 18 Βηθαγλά — Ἰούδα nach Η Ι σημείῳ ι΄ nach Η σημείου V 21 Βηθαραβά — Ἰούδα nach HLXX 22 Ἰαρείμ nach HLXX ἰαείρ V 25 Βααλὰ Bert Βαλαὰ V 27 Βεθφαλεὶ nach Η vgl. Vallarsi Βελφαλεὶ V | καὶ Βεθελεὶ] καμεθελεῖ V)
v.3.pt.1.p.50

Βηρσαβεέ (Jos 15, 28; 9, 2). φυλῆς Ἰούδα καὶ Συμεών, ἔτι καὶ νῦν ἐστι κώμη μεγίστη ἀπέχουσα Χεβρὼν σηβείοις κ΄ πρὸς νότον, έν ᾖ καὶ φρούριον στρατιωτῶν ἐγκάθηται· ὅθεν ἀρχὰς εἶχεν τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, παρατείνοντα ἐπὶ Δὰν τὴν πλησίον Πανεάδος. ἑρμηνεύεται δὲ Βηρσαβεέ <φρέαρ ὁρκισμοῦ> ἀπὸ τῆς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ πρὸς τὸν Ἀβιμελὲχ ὁρκωμοσίας. οὐ χρὴ δὲ ταράττεσθαι ἐπὶ [*](235) τῷ τὰς Ἰούδα λεγομένας πόλεις τὰς αὐτὰς εὑρίσκεσθαι ἤτοι Συμεὼν ἢ Βενιαμίν. ἐπειδὴ γὰρ ἡ τοῦ Ἰούδα φυλὴ προκατῆρχεν ἐν τοῖς πολέμοις, εἰκότως αὐτῇ μὲν διὰ τὰ κατορθώματα ἡ τῆς χώρας ἐπεγράφετο κτῆσις, ἐν δὲ τῇ διανομῇ τῶν κλήρων καὶ εἰς ἑτέρας μετεδίδοτο φυλάς. ἐπισημαίνεται δὲ σαφῶς ἡ γραφὴ ὅτι κατῴκησε Συμεὼν ἐν μέσῳ φυλῆς Ἰούδα.

Βαλαάμ (Jos 15, 29). φυλῆς Ἰούδα.

Βασκώθ (Jos 15, 39). φυλῆς Ἰούδα.

Βηθδαγών (Jos 15, 41). φυλῆς Ἰούδα. καὶ ἔστι νῦν κώμη μεγίστη Κεπαραδαγὼν μεταξὺ Διοσπόλεως καὶ Ἰαμ<νίας>.

[*](18r)

| Βηθαλώθ (Jos 15. 59). φυλῆς Ἰούδα. Βηθαφοῦ (Jos 15, 53). φυλῆς Ἰούδα. κώμη ἐπέκεινα Ῥαφίας σημείοις ἰδ’ εἰσιόντων εἰς Αἴγυπτον, ἣ καὶ ὅριόν ἐστι παλαιστίνης.

<Βηθα>ραβά (Jos 15, 61). <Σ΄ ἐν τοῖς> περὶ τὴν ἀοίκητον.

Βεεσθαρά (Jos 21, 27). φυλῆς Μανασσῆ, Λευίταις ἀφωρισμένη »ἐν τῇ Βασανίτιδι«.

Βηθαῦν (Jos 18, 12). φυλῆς Βενιαμίν, πλησίον τῆς Γαῖ <καὶ> τῆς Βεθήλ, ἔναντι Μαχμάς.

<Βαλιλώθ (Jos 18, 17). φυλῆς Βενιαμίν.>

[*](1 ff. Cart. Med. 90: ΒΗΡΣΑΒΕΕ Η ΝΥΝ ΒΗΡΟΣΣΑΒΑ ΕΩΣ ΤΑΥΤΗΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣΤ ΤΑ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΑΔΙ ΗΤΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ 3 f. Rieht 20 1? 5 f. Gen 21, 32; 26, 33 vgl. Φρέαρ ὁρκισμοῦ 11 Jos 19, 1 18 vgl. u. Θαφφοῦ)[*](1 Βηρσαβεέ Bonfrère vgl. HM Βηθσαμαιέ V | καὶ] 1. ἧ nach H? 4 τῆς] 1 γῆς nach Η? 5 φρέαρ ὁρκισμοῦ nach Η vgl. u. Φρέαρ ὁρκισμοῦ 8 πολεμίοις V (vgl. Η) 10 διαμονὴ V 15 Βηδαγών V 16 Κεπαραδαγὼν nach Η vgl. Vallarsi Lagarde καὶ παραδαγὼν V Ι Ἰαμνίας] ἰαμ V (a. R. ζ τ) 18 ΒηΜάφου V | Ῥαφίας Bert ῥουφίας V 21 ἐν τοῖς nach Η Hex. 24 f. Γαῖ καὶ τῆς] γατῆς V 25 μάχας V 26 Βαλιλώθ — Βενιαμίν nach Η; doch ist vielleicht noch vorher etwas ausgefallen, vgl. Η zu Βηθαῦν)
v.3.pt.1.p.52

Βεθσούρ (Jos 15, 58). φυλῆς Ἰούδα ἢ Βενιαμίν. καὶ ἔστι νῦν κώμη Βηθσωρὼ ἀπιόντων ἀπὸ Αἰλίας εἰς Χεβρὼν ἐν κ΄ σημείῳ, [*](236) ἔνθα καὶ πηγὴ ἀπὸ ὄρους ἐξιοῦσα δείκνυται, ἐν ᾗ λέγεται ὁ εὐνοῦχος Κανδάκης βεβαπτίσθαι ὑπὸ Φιλίππου. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη Βεθσούρι φυλῆς Ἰούδα, Ἐλευθεροπόλεως <ἀπέχουσα σημεῖον ἕν>.

Βοόν (Jos 18, 17). φυλῆς Βενιαμίν.

<Βηθαλών (Jos 18, 19). φυλῆς Βενιαμίν.> Σ΄ εἰς τὴν πεδιάδα.

Βηθαγλά (Jos 18, 19. 21). φυλῆς Βενιαμίν.

<Βηρώθ (Jos 18, 25). φυλῆς Βενιαμίν.>

Βολά (Jos 19, 3). κλήρου Συμεών.

Βαθούλ (Jos 19, 4). κλήρου Συμεών.

<Βήθ (Jos 19, 5). κλήρου Συμεών.>

Βααλέθ (Jos 19, 8). κλήρου Συμεών.

Βηραμμὠθ (Jos 19, 8). κλήρου Συμεών.

<Βηθλαβαώθ (Jos 19, 6). κλήρου Συμεών.>

Βηθλεέμ (Jos 19, 15). κλήρου Ζαβουλών. ἑ ἐστὶν αὕτη τῆς ιούδα.

Βηθφάσις (Jos 19, 21). φυλῆς Ἰσοάχαρ.

[*](18v)

| Βατναί (Jos 19, 25). φυλῆς Ἀσήρ, καὶ νῦν καλεῖται κώμη Βεθβετέν, ἀπὸ ὀγδόου σημείου Πτολεμαΐδος εἰς ἀνατολάς.

Βηθδαγών (Jos 19, 27). συνάπτει »τῷ Ζαβουλών«, κλήρου Ισσάχαρ.

Βηθαεμέκ (Jos 19, 27). Σ΄ τὴν κοιλάδα. κλήρου Ἀσήρ.

Βηθαναθά (Jos 19, 38). φυλῆς Νεφθαλείμ. καὶ ἔστι κώμη Βαταναία ἀπὸ ἴε σημείων Καισαρείας, ἐν ᾑ λέγεται εἶναι λουτρὰ ἰάσιμα. κεῖται δὲ καὶ ἀνωτέρω Ἀναία.

[*](1 ff. Cart. Med. 74: ΒΕΘΣΟΥΡΑ ΤΟ ΤΟΥ ΑΓ<ΙΟΥ> ΦΙΛ<ΛΙΠ> ΠΟΥ ΕΝΘΑ ΔΕΓΟΤΣΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ ΚΛΝΔΑΚΗΝ ΤΟΝ ΕΥΝΟΥΧΟΝ 1 II Chron 11, 7 10? 3 f. Act 8, 38 11 Cart. Med. 116: [ΒΑ<Θ> ΥΛΙΟΝ? 21 Cart. Med. <ΒΗΤ>ΟΔΕΓΑΝΑ? 26 S. 26, 9. 13)[*](1 Βεδσούρ V 1 f. ἔστι . . . . ἀπιόντων nach Η ἔτι . . . , καλεῖται τῶν V ἔτι . . . . καλεῖται ἀνιόντων Vallarsi 4 φεθσούρ V 5 ἀπέχουσα σημεῖον ἵν vgl. S. 8, 8 u. 84, 12 7 Βηθαλών — Βενιαμίν Vallarsi 8 Βοηθ Ἀγλά V 9 Βηρώθ — Βενιαμίν nach Η 12 Βήθ — Συμεών nach Η 15 Βηθλαβαώθ — Συμεών nach Η 16 τῆς] + ἐν? 18 Ἰσσαχὰρ nach Η Ἰούδα V 20 βεβετέν V 21 Βηθφαγών V Ι κλήρω V 23 Βηθαεμέκ. Σ΄ nach HLXX vgl. Vallarsi Βηθλεέμ. εἰς )
v.3.pt.1.p.54

Βάνη (Jos 19, 45). φυλῆς Δόν.

Βαρακαί (Jos 19, 45). φυλῆς Δάν. εἰς ἔτι νῦν περὶ τὴν Ἂζωτόν [*](237) τόν ἐστι κώμη Βάρκα.

Βεζέκ (Richt 1, 4), πόλις Ἀδωνιβεζέκ. καὶ νῦν εἰσι κῶμαι β΄ Βεζέκι ἀλλήλων πλησίον, Νέας πόλεως ἀπέχουσαι σημείοις ἲξ κατιόντων ἐπὶ Σκυθόπολιν.

Βηθσάν (Richt 1, 27). ταύτης »οὐκ ἐξῆρέ τοὺς ἀλλοφύλους ἡ φυλὴ Μανασοῆ. αὕτη ἐστὶ Σκυθόπολις, ἐπίσημος Παλαιστίνης πόλις. καλεῖ δὲ αὐτὴν ἡ γραφὴ καὶ οἶκον Σάν, ὅπερ ἐστὶν »οἶκος ἐχθροῦ«.

Βηθσαμές (Richt 1, 33). πόλις ἱερατική, φυλῆς Βενιαμίν. καὶ ἔστιν εἰς ἔτι νῦν ἀπέχουσα Ἐλευθεροπόλεως σημείοις ι΄ πρὸς ἀνατολὰς μεταξὺ Νικοπόλεως.

[*](19r)

Βαθμά (Richt 1, 33). κλήρου Νεφθαλείμ. οὐδὲ ταύτης ἐξῆρεν τοὺς ἀλλοφύλους.

<Βηθοαμὲς (Richt 1, 33) ἄλλη, φυλῆς Νεφθαλείμ. οὐδὲ ταύτης ἐξῆρεν τοὺς ἀλλοφύλους.>

Βααλερμών (Richt 3, 3). ὄρος παρὰ τὸν Λίβανον, ὅριον τῶν ἀλλοφύλων.

Βαλέθ (Jos 19, 44). κλήρου Δάν.

Βεθβηρά (Richt 7, 24). ὕδωρ ὃ προκατελάβετο Γεδεών.

Βηθαοεττά (Richt 7, 22). ἔνθα ἔφυγε Μαδιάμ.

Βάλανος Σικίμων (Richt 9, 6). ἔνθα ἐβαοίλευσεν Ἀβιμέλεχ. δείκνυται ἐν προαστείοις Νέας πόλεως ἐν τῷ τάφῳ Ἰωσήφ.

|| Βορκοννείμ (Richt 8, 7. 16). Ἀ΄ τραγακάνθας, Σ΄ τριβόλους. [*](238)

Βηρά (Richt 9, 21). ἔνθα φυγὼν Ἀβιμέλεχ Ἰωάθαμ κατῴκησεν.

[*](19v)

ἀπέχει ἡ κώμη Ἐλευθεροπόλεως σημείοις η΄ | ἐν τοῖς βπρεόπος.

[*](10 Ι Sam 31, 10; Ι ön 4, 12 11 vgl. u. Σαμές ? Jos 21, 16; Jos 18, 17 16 f. Jos 19, 38 24 Cart. Med. 17: ΤΟ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ; vgl. Jos 24, 32 25 Procop. 1069 Α: Βορκομμὶν κατὰ μὲν Σύμμαχον αἱ τρίβολοι, κατὰ δ’ Ἀκύλαν τραγάκανθαι)[*](3 Βαρηκά Vallarsi βαρβά V 6 ἀπέχουσα V 10 Σάν Bert σῆμ’ V 14 Βαθμἀ] 1. Βαιθανάθ nach HLXX? 16 f. Βηθσαμές — ἀλλοφύλους nach Η vgl. u. Ἀχζείφ, Ἀφέκ usw. 22 Βηθασεττά nach HLXX Βετθασεττά V 25 Σ΄] ς΄ (= καὶ) V)
v.3.pt.1.p.56

Βααλθαμάρ (Richt 20, 33). πλησίον Γαβά. ἔνθα παρετάξαντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον τῇ φυλῇ Βενιαμίν. καὶ καλεῖται ἐν τοῖς τόποις εἰς ἔτι Βηθθαμάρ.

Βηθχώρ (Ι Sam 7, 11f.). ἔνθα κατεδίωξεν ὁ λαὸς »τοὺς ἀλλοφύλους«. καὶ ἐκλήθη »λίθος τοῦ βοηθοῦ«

Βαμά (Ι Sam 9, 12). ἔνθα συνέφαγε Σαοὺλ τῷ Σαμουήλ, μέλλων χρίεσθαι εἰς βασιλέα. ὁ δὲ Ἀκύλας τὸ ἐν βαμὰ ὑψώματι ἡρμήνευσεν.

βωσῆς (Ι Sam 14, 4). ὄνομα πέτρας.

Βασώρ (Ι Sam 30, 9). χειμάρρους ἔνθα ἦλθε Δαυίδ.

Βωρασάν (Ι Sam 30, 30). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυὶδ »τῶν σκύλων«. 19IIr | Βαουρείμ (II Sam 3, 16). ἔνθα τὴν Μελχὼλ κατέστησεν ὁ ἀνὴρ ἀύτης.

Βααλασώρ (II Sam 13, 23). »ἐχόμενα Ἐφραΐμ«, ἔνθα ἔκειρον »τῷ Ἀβεσσαλώμ«.

<Βηθμαχά (II Sam 20, 14). * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Μαχαμείμ.>

|| Βάλθ (Ι Kön 9, 18). πόλις ἣν ᾠκοδόμησε Σολομών. [*](239)

Βαιθσαρισά (ΙΙ Κön 4, 42). ὅθεν ὁ ἄνθρωπος πρὸς Ἐλισσαῖον. ἔστιν ἐν ὁρίοις Διοσπόλεως ἀπὸ σημείων ιε΄ τοῖς πρὸς βορρᾶν ἐν τῇ Θαμνιτικῇ.

Βαιθαγγάν (II (Kön 9, 27). ὁδὸς δι᾿ ἧς ἔφυγεν Ὀχοζίας.

<Βασεκάθ (II Kön 22, 1). πόλις ἀρχαία τῆς Ἰουδαίας.>

[*](19IIv)

Βαιθακάθ (II Kön 10, 12). ἔνθα ἦλθεν Ἰοῦ. | ἔστι κώμη τῆς

[*](1 γαμά V 3 βησθακάρ V 4 Βασιλειῶν Martianay 8 ἐν βᾶμὰ] ἐνθαμᾶ V 12 βωσασάν V | απο του σιραχ V1 a. R. 15 f. ἔκειρον τῷ nach HLXX ἐκρίνοντο ὁ V mit kritischen Zeilen bei — νοντο (l. ἔκειρον τῷ Ἀβεσσαλὼμ <τὰ πρόβατα>?) 17 ff. Βηθμαχά — Μαχαμείμ nach Η, V lässt eine Zeile frei und wiederholt dann Z. 13f. Βαουρείμ — αὐτῆς 20 l. Βαλάθ nach HLXX? 21 Βαιθσαρισά. ὅθεν ὁ nach Η vgl. Bonfrère (oder l. <ὅθεν σὺν δώροις ἦλ>θεν ὁ?) Βαιθσαρισάθ. ἐν ᾗ V 25 Βασεκάθ — Ἰουδαίας nach HLXX 26 f. ἔνθα — Σαμαρείας nach Η τῆς Σαμαρείας, ἔνθα ἦλθεν Ἰοῦ. ἔστι κώμη V 26 ϊοῦ V ϊοῦδας V1)
v.3.pt.1.p.58

Σαμαρείας, τῆς Λεγεῶνος ἀπέχουσα σημείοις ἴε ἐν τῷ μεγάλῳ Ἀ΄ οἴκῳ κάμψεως, Σ' οἴκῳ ἑκάστων.

Βαιθαννὴ (11 Kön 17, 30) ἡ καὶ Βαινίθ. ταύτην ἔκτισαν οἱ Βαβυλῶνος Σαμαρεῖται.

Βύβλος (Ez 27, 9). πόλις Φοινίκης, ἐν Ἱεζεκιήλ, ἀνθ’ οὗ τὸ Ἑβραικὸν ἔχει Γοβέλ.

Βούβαστος (Ez 30, 17). πόλις Αἰγύπτου ἐν Ἱεζεκιήλ.

Βώζ (Jer 25, 23). ἐν γῇ Κηδάρ. ἐν Ἱερεμίᾳ.

Βἡλ (Jer 50, 2). εἴσωλον Βαβυλῶνος.

Βηθσαϊδά (Matth 11, 21). πόλις Ἀνδρέου καὶ Πέτρου« καὶ φιλίππου. [*](20r) κεῖται δὲ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ πρὸς τῇ Ι Γεννησαρίτιδι λίμνῃ. Βηθφαγή (Matth 21, 1). κώμη πρὸς τῷ ὄρει τῶν ἐλαιῶν, ἔνθα <ἠλθεν κύριος Ἰηδοῦς.

Βηθανία (Matth 21, 17). κώμη ἐν δευτέρῳ Αἰλίας σημείῳ, ἐν κρημνῷ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, ἔνθα> ὁ Χριστὸς τὸν Λάζαρον δείκνυται εἰς ἔτι καὶ νῦν ὁ Λαζάρου τόπος. ΙΙ Βηθααβαρά (loh 1, 28). »ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων« »πέραν [*](240) τοῦ Ἰορδάνου«. καὶ δείκνυται ὁ τόπος, ἐν ᾧ καὶ πλείους τῶν ἀδελφῶν εἰς ἔτι νῦν τὸ λουτρὸν φιλοτιμοῦνται λαμβάνειν.

Βηζαθά (loh 5, 2). κολυμβήθρα ἐν Ἱερουσαλήμ, ἥτις ἐστὶν ἡ προβατική«, τὸ παλαιὸν ε΄ στοὰς ἔχουσα. καὶ νῦν δείκνυται ἐν αὐτόθι λίμναις διδύμοις, ὤν ἑκατέρα μὲν ἐκ τῶν κατ’ ἔτος ὑετῶν πληροῦται, θατέρα δὲ παραδόξως πεφοινιγμένον δείκνυσι τὸ ὕδωρ, ἴχνος, ὥς φασι, φέρουσα τῶν πάλαι καθαιρομένων ἐν αὐτῇ ἱερείων. παρ’ ὃ καὶ προβατικὴ καλεῖται, διὰ τὰ θύματα.

[*](11 Job. 1,44 16 Joh 11, 1 18 ff. Cart. Med. 20: ΒΗΘΑΒΑΡΑ ΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ; vgl. Orig. comm. in Jon t. G, 40 21 ff. vgl. Orig. sei. in Joh 5, 2)[*](1 Λεγεῶνος Martianay λεγομένης V 2 κάμψεως, Σ' Vallarsi σ' κάμψεως V 1 Βούβατος 8 Βώζ. ἐν γῇ nach HLXXQ 88 Βωζάν. γῆ V 12 Γαλιλαίᾳ] + τῇ V unwahrscheinlich 13 τῷ] τὸ V* τώ V1 a. R. 14 ᾖ. ἦλθεν — ἔνθα nach Η vgl. Vallarsi 22 f. δείκνυνται αὐτόθι λίμναι δίδυμοι? Wendland)
v.3.pt.1.p.60

Γαιῶν (Gen 2, 13). ὁ παρ’ Αἰγυπτίοις Νεῖλος, ἐκ παραδείσου μὲν προίων, κυκλῶν δὲ πᾶσαν Αἰθιοπίαν«.

Γόμορρα (Gen 10, 19). μία τῆς πενταπόλεως Σοδόμων ἅμα ταῖς λοιπαῖς ἀφανισθεῖσα.

Γέραρα (Gen 20, 1). ἀφ’ ἧς νῦν καλεῖται ἡ Γεραριτική, ὑπὲρ 20v | τὸν Δαρωμᾶν κειμένη, ἀπέχουσα Ἐλευθεροπόλεως σημείοις κε πρὸς νότον. ἦν δὲ τὸ παλαιὸν τῶν Χαναναίων ὅριον πρὸς μεσημβρίαν, καὶ πόλις βασιλικὴ τῶν Φυλισταίων. κεῖται δέ, ὥς φησιν ἡ γραφή, »ἀνὰ μέσον Κάδης καὶ ἀνὰ μέσον Σούρ«, δύο ἐρήμων, τῆς μὲν τῇ Αἰγύπτῳ παρακειμένης, εἰς ἣν κατήντησεν ὁ λαὸς τὴν ἐρυθρὰν θά- λασσαν διελθών, τῆς δὲ Κάδης ἐπὶ τὴν τῶν Σαρακηνῶν ἐρημίαν παρατεινούσης.

Γαλαάδ (Gen 31, 21). ὄρος εἰς ὃ κατήντησεν Ἰακὼβ φεύγων τὸν Λαβάν, ὁδὸν ἀνύσας »ἡμερῶν ζ’« ἀπὸ Χαρρὰν τῆς Μεσοπο||ταμίας. [*](241) χεῖται δὲ ἐπὶ τὰ νῶτα τῆς Φοινίκης καὶ τῆς Ἀραβίας, καὶ συνάπτον τῷ Λιβάνῳ παρατείνει διὰ τῆς ἐρήμου μέχρι τῆς ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνηνξ Πέτρας, ἐν ᾖ κατῴκει Σηὼν ὁ Ἀμορραῖος. τοῦτο δέδοται εἰς κλῆρον τοῖς υἱοῖς Ῥουβὶν καὶ <Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ. καὶ ἐν

[*](3 f. vgl. Joseph, arch. Ι, 1, 3 7 ff. Procop. 309 C: »Γέραρα«. ἀφ’ ἦς νῦν καλεῖται ἡ Γεραριτικὴ ὑπὲρ τὸν Δαρωμὰν κειμένη, ἀπέχουσα Ἐλευθεροπὀλεως σημείοις κε πρὸς νότον. πόλις δὲ ἦν (+ quondarn) βασιλικὴ τῶν φυλιστιείμ· ἐν μέσῳ δὲ κεῖται Σοὺρ καὶ Κάδης τῶν έρήμων; Cart. Med. 91 f.: ΓΕΡΑΡΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΕ ΠΟΔΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΙΣΤΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΝ ΤΩΝ ΧΑΝΑΝΑΙΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ ΕΝΘΑ ΤΟ ΓΕΡΑΡΙΤΙΚΟΝ ΣΑΛΤΟΝ 11 Gen 20, 1 12 1 Sani 15, 7; Ex 15, 22 13 Num 27, 14? 16 Gen 31, 23 17 ff. Procop. 1059 Α: κεῖται ἡ Γαλαὰδ ἐπὶ τὰ νῶτα τῆς Φοινίκης καὶ τῆς Ἀραβίας· καὶ συνάπτει τῴ Λιβάνῳ καὶ παρατείνει διά τῆς ἐρήμου μέχρι τῆς ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην Περαίας. ἐν ᾗ κατῴκει Σηὼν ὁ Ἀμορραῖος. ἢν ἐκληρώσαντο αἱ δύο ἡ μισεῖς φυλαί. καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ δὲ »σύ μοι ἀρχὴ τοῦ Λιβάνου« εἴρηται ἔστι δὲ καὶ ὄρος Γαλαὰδ καὶ πόλις ὁμώνυμος ἐπ’ αὐτῷ, ἢν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀμορραίου Γαλαὰδ υἱὸς Μαχεὶρ υἱοῦ Μανασσῆ 19 f. Deut 3, 16; Jos 13, 8. 11 20 f. Jer 22, 6)[*](7 γεγαρτική V 8 δωρομάν V 15 ὄρος εἰς ὃ Bonfrere ἀγρὸς εἰς ὂν V 17 σύνοπτον Lietzmann συνάπτων V 19 Πέτρας] Περαίας Ρ χώρας Vallarsi 20 f. Γὰδ — δὲ nach HP)
v.3.pt.1.p.62

Ἱερεμίᾳ δὲ> »Γαλαάδ, <δύ μοι> ἀρχὴ τοῦ λιβάνου εἴρηται. δὲ καὶ Γαλαὰδ πόλις ὁμώνυμος τώ ὄρει ἐπ’ αὐτῷ κειμένη.

[*](21r)

| ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀμορραίου » Γαλαὰδ υἱὸς Μαχὶρ υἱοῦ Μανασση «.

Γάδερ (Gen 35, 16). πύργος, ἔνθα κατοικήσαντος τοῦ Ἰακὼβ Ῥουβὶν τῇ Βάλλᾳ ἐπανίσταται.

Γεθέμ (Gen 36, 35), ὡς δὲ τὸ Ἑβραικόν, Αὐείθ. πόλις Ἀδάδ, ὃς ἐβασίλευσε γῆς Ἐδὼμ τέταρτος ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ, τῇ νῦν Γεβαληνῇ καλουμένῃ.

Γεσέμ (Gen 45, 10). χώρα τῆς Αἰγύπτου, ἐν ᾖ κατῴκησεν Ἰακὼβ ἅμα τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ.

Γαδιὼν Γαβέρ (Num 33, 35). ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ὡς ἐν Ἀριθμοῖς· ὡς δὲ ἐν Δευτερονομίῳ, πόλις Ἡσαῦ. λέγουσι δὲ ταύτην εἶναι τὴν Ἀσιὰν πλησίον τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης καὶ Ἀϊλά.

Γαῖ (Num 33, 44). ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἔστιν εἰς ἔτι νῦν Γαῖα πόλις τῇ Πέτρᾳ παρακειμένη. Γελμὼν Δεβλαθαείμ (Num 33, 46). ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμός

|| Γαδγάδ (Num 33, 32). ὄρος ἐπὶ τῆς ἐρήμου, σταθμὸς τῶν υἱῶν [*](242) Ἰσραήλ.

Γάξα (Deut 2, 23). πόλις τῶν Εὐαίων, ἐν ᾖ κατῴκησαν Καππάδοκες, [*](21v) τοὺς Εὐαίους ἀνελόντες. τὸ πάλαι ἢν δὲ ἦν ὅριον τῶν Χαναναίων τῶν πρὸς τῇ Αἰγύπτῳ. καὶ ἀφωρίοθη μὲν τῇ φυλῇ Ἰούδα, οὐ μὴν ἐκράτησεν αὐτῆς, οὐδὲ ἠφάνισε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀλλοφύλους, μένει δὲ εἰς ἔτι νῦν πόλις ἐπίσημος τῆς Παλαιστίνης.

[*](1 f. Num 32, 39 5 f. Gen 35, 21 13 Procop. 160 D? 14 Deut 2, 8 22 Cart. Med. 110: Ε; AZA 23 Gen 10, 19 25 Jos 15, 47; Richt 1 18)[*](1 σύ μοι nach HPLXX, freier Raum von 4 Bb. V | ἔστι nach Ρ ἔτι V 2 ὁμώνυμος] + τῷ λιβάνῳ V (vgl. Ζ. 1) str. Wendland | ἐπ’ αὐτῷ nach HP ἐν αὐτῇ V 7 Γεθέμ nach HLXX Γεθέα V | Ἀδάδ nach HLXX ἀδδά V 8 γῆς Ἐδὼμ] zu streichen? vgl. Η | τῇ1] 1. γῇ nach H? 13 ἐρήμου] + ὁ V 18 πόλις] + τῆς) Παλαιστίνης nach Η? 25 αὐτῇ] + Ἐνακείμ nach Η vgl. u. Γέθ?)
v.3.pt.1.p.64

Γεργασεί (Deut 7. 1). ἐπέκεινα τοῦ Ἰορδάνου παρακειμένη πόλις τῷ Γαλαάδ, ἣν ἔλαβε φυλὴ Μανασσῆ. αὕτη δὲ λέγεται εἶναι ἡ Γερασά, πόλις ἐπίσημος τῆς Ἀραβίας. τινὲς δὲ αὐτὴν εἷναι τὴν Γάδαράν φασιν. μέμνηται δὲ καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Γερασσινῶν.

Γαδγαδά (Deut 10,7). ἔνθα χειμάρροι ὑδάτων‘, τόπος ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Γαυλὼν (Deut 4, 43) ἢ Γωλάν, φυλῆς Μανασσῆ, πόλις ἱερατικὴ τῶν φυγαδευτηρίων ἐν τῇ βασανίτιδι«. καὶ νῦν Γαυλὼν κώμη μεγίστη ἐν τῇ Βαταναίᾳ. ὁμωνυμεῖ δὲ τῇ κώμῃ καὶ ἡ περίχωρος.

Γαιβάλ (Deut 11, 29). ὄρος ἐν τῇ γῇ τῆς ἐπαγγελίας, ἔνθα κελεύει Μωϋσῆς στῆσαι θυσιαστήριον. καὶ λέγεται παρακεῖσθαι τῇ Ἱεριχὼ ὄρη δύο κατὰ πρόσωπον ἀλλήλων καὶ πλησίον, ὣν τὸ μὲν εἶναι Γαριζείν, τὸ δὲ Γαιβάλ. Σαμαρεῖται δὲ ἕτερα δεικνύουσιν τὰ τῇ Νέᾳ πόλει παρακείμενα, σφαλλόμενοι, ὅτι δὴ πλεῖστον διεστήκασιν ἀλλήλων <τὰ> ὐπ’ αὐτῶν δεικνύμενα, ὡς μὴ δύνασθαι ἀλλήλων τοὺς ἑκατέρωθεν βοῶντας.

[*](22r)

Γαριξείν (Deut 11, 29). ὄρος ἔνθα ἔστησαν οἱ τὰς εὐλογίας | καταλέγοντες, πλησίον τοῦ προειρημένου Γαιβάλ.

|| Γολγὼλ (Deut 11, 30) ἡ καὶ Γαλγάλ. ταύτης εἶναι πλησίον ἡ γραφὴ διδάσκει τὸ Γαριζεὶν καὶ τὸ Γαιβὰλ ὄρος. ἡ δὲ Γάλγαλα τόπος ἐστὶ τῆς Ἱεριχοῦς.

Γαῖ <»ἐν γῇ Μωάβ«> (Deut. 34, 6). φάραγξ τῆς Μωάβ. »ἐγγὺς οἴκου Φογώρ«, ἔνθα ἔθαψαν τὸν Μωϋσῆν.

Γάλγαλα (Jos 4, 19). ἡ αὐτή ἐστι τῇ ἀνωτέρω κειμένῃ Γολγὼλ πρὸς ἡλίου ἀνατολαῖς« τῆς πάλαι Ἱεριχὼ εἴσω τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα

[*](1 vgl. u. Γεργεσά; vgl. Orig. comm. in Joh t. 6, 41: Γέρασα δὲ τῆς Ἀραβίας ἐσιὶ πόλις κτλ. 2 Jos 12, 5 4 Marc 5, 1 6 Jos 20, 8 9 ff. Procop. 905 C : κεῖται δὲ ταῦτα κατὰ τὸ ἀνατολικὸν μέρος Ἱεριχοῦς ἐπέκεινα τοῦ Γαλγὰλ τόπου. οἱ δὲ Σαμαρεῖται νομίζουσιν αὐτὰ παρακεῖσθαι Σικίμοις πόλει τῇ καὶ Συχὴμ . . . . ἧ νῦν καλεῖται Νεόπολις; 908 Α καίτοι εἰ νῦν Γαριζεὶν καὶ Γαιβὰλ ὄρη τὰ παρακείμενα Νεαπόλει ἅπερ ἐστὶν ὑψηλότατα πώς ἂν . . . . ἤκουον; Cart. Med. 9: ΓΕΒΑΛ ΓΑΡΙΖΕΙΝΙ (bei Iericho), und 10 f. TOYP ΓΑΡΙΖΙΜ ΤΟΥΡ ΓΩΒΗΛ (bei Sichem) 17 vgl. Ζ. 9 ff. 24 Cart. Med. 7: ΓΑΛΓΑΛΑ ΤΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΛΙΘΟΝ; vgl. Z. 18)[*](2 τῷ] monti Η 9 Γεβαλ V 14 τὰ Lagarde 16 εὐλογίας] maledicta Η, was doch wohl Flüchtigkeit des Hieronymus ist 18 Γολγών V Γαλγάλ nach Η γαλγάν V 19 γαργαρίζειν V | τὸ Γαιβὰλ ὄρος nach Η τοῦ γαιβὰλ ὄρους V 21 ἐν — Μωάβ nach HLXX | τῆς] 1. γῆς? 24 ἀνωτέρα V Γολγὼλ nach Η u. Ζ. 18 γαλγὼλ V 25 τῆ V)
v.3.pt.1.p.66

περιέτεμεν Ἰησοῦς τοὺς ἀπὸ τοῦ λαοῦ, καὶ τὸ πάσχα. ἤγαγεν, καὶ πρώτως σίτου μετέλαβον ἐκλείποντος τοῦ μάννα, καὶ ἔστησαν τοὺς ἀπὸ »τοῦ Ἰορδάνου« λίθους. ἐν ταύτῃ πρῶτον κατέμεινεν ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου. καὶ γέγονε κλήρου φυλῆς Ἰούδα. δείκνυται ὁ τόπος ἔρημος ὡς ἱερὸς θρησκευόμενος. καὶ ἄλλη δὲ ἔοικεν εἶναι Γάλγαλα περὶ τὴν Βαιθήλ.

Γαῖ (Jos 7. 2). ἥτις ἐστὶ πλησίον Βηθαῦν καὶ Βαιθήλ, ἣν ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς τὸν βασιλέα αὐτῆς . ἔστι δὲ νῦν κατῴκει δὲ αὐτὴν τὸ παλαιὸν ὁ εἴσω τοῦ Ἰορδάνου Ἀμορραῖος.

Γαβαών (Jos 9, 9 ff.). ὅθεν ἐλθόντες οἱ Γαβαωνῖται ἱκέται γίνονται τοῦ Ἰησοῦ. ἦν δὲ αὕτη μητρόπολις μεγάλη καὶ βασιλικὴ τῶν Εὐαίων, ἣ καὶ γέγονε κλήρου Βενιαμίν. καὶ ἔστι κώμη νῦν οὕτω [*](22v) καλου|μένη πλησίον Βαιθὴλ πρὸς δυσμάς, ὡς ἀπὸ σημείων δ’ . παράκειται [*](244) δὲ τῇ Ῥαμᾶ, καὶ ἀφώριστο Λευίταις πλησίον Ῥεμμαά. ἐνταῦθα Σολομὼν θύσας χρησμοῦ καταξιοῦται.

Γαϊβέ (Jos 18; 24). κλήρου Βενιαμίν, ἀφωρισμένη.

Γαζέρ (Jos 10; 33). κλήρου ᾿Εφραΐμ>, Λευίταις ἀφωρισμένη. ταύτην ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών. ἢ καὶ ᾠκοδόμησε Σολομών. καὶ νῦν καλεῖται Γαζάρα κώμη Νικοπόλεως

[*](1 Jos 5, 3. 10 2 Jos 5, 11 f. 3 Jos 4, 20 4 Jos 15, 7 5 Procop. 1009 C: καὶ τὸν τόπον ἐκάλεσαν Γάλγαλα, γίλγαλα γὰρ ὁ τροχός. ὁ δὲ τόπος ὡς ἀπὸ δύο σημείων Ἱεριχοῦς, ἔνθα καὶ νῦν οἱ ιβ΄ λίθοι; Cat. Nic. zu Jos 5, 9: ἔστι δὲ ὁ τόπος τοῦ Γαλγάλ, ὡς φησιν Εὐσέβιος ὁ Καισαρείας, ἀπὸ δύο σημείων Ἱεριχώ 5 Ι Sam 7, 16; Amos 5, 5; II Κön 2, 1; 4, 38 8 f. Jos 12, 9 11 ff. Pro- 1020 C: Γαβαὼν δὲ μητρόπολις καὶ βασιλικὴ τῶν Εὐαίων. ἡ καὶ γέγονε κλήρου Βενιαμίν. νῦν δὲ κώμη ἐστὶν οὕτω καλουμένη πλησίον τῆς Βαιθὴν πρὸς δυσμαῖς ὡς ἀπὸ σημείων τεσσάρων· παράκειται δὲ τῇ Ῥαμά. ἡ καὶ ἀφώριστο Λευίταις πλησίον Ῥεμμών. ἐνταῦθα Σολομῶν θύσας χρησμοῦ καταξιοῦται; Cart. Med. 32: ΓΑΒΑΩΝ 12 Jos 10, 2 13 Jos 18, 25 15 Jos 21, 17 16 I Kön 3, 4 17 Jos 21, 17 19 Jos 21, 21; 12, 12 21 I Kön 9, 17)[*](1 περιέτεμεν] + ἐκ δευτέρου nach HLXXA? 2 ἐκλιπόντος Bert 5 ὡς — ἐθνῶν nach HP Cat. Nic. vgl. oben, vgl. auch u. Ἀρβώ u. Δρῦς, 2/3 Zeile freier Raum in V ζ τ a. R.) 7. 8 θαιβήλ V 8 βηθαυνῶν V 9 Ἰησοῦς] + καὶ V ἀνελὼν Bonfrere 14 δυσμάς] + ὡς ἀπὸ σημείων V* str. V1 (?) 15 ff. besser H? 15 Λευίταις] + ὁ V gegen Ρ + οἱ Va 17 καὶ — ἀφωρισμένη nach Η 19 — Ἐφραΐμ Bonfere)
v.3.pt.1.p.68

ἀπέχουσα σημείοις δ’ ἐν βορείοις. οὐ μὴν ἀνεῖλεν ἐξ αὐτῆς τοὺς ἀλλοφύλους ἡ φυλὴ Ἐφραΐμ.

Γοσόν (Jos 10, 41). καὶ ταύτην ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς.

Γέθ (Jos 11, 22). ἐν ταύτῃ κατελείφθησαν οἱ Ἐνακεὶμ ἀλλόφυλοι καὶ οἱ Φυλισταῖοι μὴ ἐξολοθρευθέντες. καὶ ἔστιν εἰς ἔτι καὶ νῦν κώμη παριόντων ἀπὸ Ἐλευθεροπόλεως ἐπὶ Διόσπολιν περὶ πέμπτον σημεῖον τῆς Ἐλευθεροπόλεως.

Γεσουρείμ (Jos 12, 5). πόλις ἀλλοφύλων. αὕτη δέ ἐστι Γαργασεὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι, ἀφ’ ἦς »oὐκ ἐξωλόθρευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸν Γεσουρεί«.

Γαδέρ (Jos 12, 13). καὶ ταύτης τὸν βασιλέα ἐπάταξεν Ἰησοῦς. καὶ Ἰακὼβ δὲ » ἐπέκεινα τοῦ πύργου Γαδὲρ ἔπηξε τὴν σκηνὴν αὐτοῦ«.

Γωεὶν τῆς Γελγέλ (Jos 12, 23). Ἀ΄ Σ΄ ἐθνῶν τῆς Γελγέλ.

[*](23r)

| Γελγέλ (Jos 12, 23). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς. ἐστι δὲ καὶ νῦν κώμη Γαλγουλὶς λεγομένη Ἀντιπάτριδος ὡς ἀπὸ σημείων ἔξ ἐν τοῖς βορείοις.

Γολαθμάειμ (Jos 15, 19). τόπος· ἑρμηνεύεται <κτῆσις ὕδατος>.

Γαδδά (Jos 15, 27). φυλῆς Ἰούδα. κώμη εἰς ἔτι καὶ νῦν ἐστιν ἐν ἐσχάτοις τοῦ Δαρωμᾶ <πρὸς ἀνατολὰς ἐπὶ τῇ> θαλάσσῃ.

Γάδειρα (Jos 15, 36), φυλῆς Ἰούδα. Γίδωρό ἐστι νῦν κώμη ἐν ὁρίοις Αἰλίας περὶ τὴν τερέβινθον.

Γεδούρ (Jos 15, 58). φυλῆς Ἰούδα. καὶ νῦν ἐστι Γεδροὺς κώμη μεγίστη ἀπὸ ι΄ σημείων Διοσπόλεως ἀπιόντων εἰς Ἐλευθερόπολιν.

Γαβλί (Jos 13, 5). γῆ τῶν ἀλλοφύλων.

Γισών (Jos 15, 51). φυλῆς Ἰούδα.

Γηλών (Jos 15, 51). φυλῆς Ἰούδα.

Γαδηρώθ (Jos 15, 41). φυλῆς Ἰούδα.>

Γεθρεμμών (Jos 21, 25). φυλῆς Μανασσῆ, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

[*](1 Jos 16, 10; Richt 1, 29 4 Cart. Med. 57: ΓΕΘ Η ΝΥΝ ΓΙΤΤΑ ΜΙΑ ΠΟΤΕ ΤΩΝ ΣΑΤΡΑΗΙΩΝ 9 Jos 13, 13 12 Gen 35, 16 20 Cart. Med. 43 ΓΕΔΟΥΡ Η Κ ΓΙΔΙΘΡΑ)[*](6 l. κατιόντων? | ἐπὶ nach. Η περὶ V 12 ἔπηξε nach HLXX ἔστησε V 15 γαλβουλὶς V | Ἀντιπάτριδος] ταύτη πατρίδος V 17 πῆσις ὕδατος nach Η Hex., ζ τ a. R. V2 19 πρὸς — νεκρᾷ Vallarsi, ζῆ i. Τ. V danach 1 Zeile u. 5 Bb. freier Raum | θάλασσα V 22 Γεδροὺς Bonfrère κέδους V 24 Γαβλί (oder Γαββλί) nach HLXX Γαμβλή V 27 Γαδηρὼθ — Ἰούδα nach Η)
v.3.pt.1.p.70

Γαῖ (Jos 18, 16). φάραγξ.

Γαιεννούμ (Jos 18, 16). ἑρμηνεύεται φάραγξ τοῦ Ἐννούμ. ταύτην δὲ λέγουσιν εἶναι τὴν γέενναν. κλήρου φυλῆς Βενιαμίν. προσπαράκειται τῷ τείχει Ἱερουσαλὴμ πρὸς ἀνατολάς.

[*](23v)

| Γεθθεφέρ (Jos 19, 13). κλήρου Ζαβουλών. <Γηεφθαέλ> (Jos 19, 14). φάραγξ Ἐφθαέλ, κλήρου Ζαβουλών.

|| Γαβαθών (Jos 19, 44). κλήρου Δάν, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη. [*](246) καὶ ἔστι πολίχνη Γαβὲ καλουμένη ὡς ἀπὸ σημείων ἲς τῆς Καισαρείας καὶ ἄλλη κώμη Γαβαθὰ ἐν ὁρίοις Διοκαισαρείας παρακειμένη τῷ μεγάλῳ πεδίῳ τῆς Λεγεῶνος. ἔστι δὲ καὶ Γαβαὰ καὶ Γαβαθὰ κώμη ἐν ἀνατολαῖς τοῦ Δαρωμᾶ. καὶ ἄλλη Γαβαθὰ κλήρου Βενιαμίν, ἔνθα ἢν ὁ οἶκος Σαούλ, καὶ ἄλλη τῶν ἀλλοφύλων Γαβαθὼν λέγεται Βασιλείαις.

Γεθρεμμὼν ἑτέρα (Jos 19, 45). κλήρου Δάν, Λευίταις ἀφωρισμένη. καὶ νῦν ἐστι κώμη μεγίστη ἀπὸ σημείων ιβ΄ Διοσπόλεως ἀπιόντων εἰς Ἐλευθερόπολιν.

Γαλειλώθ (Jos 22, 10). τόπος παρὰ τὸν Ἰορδάνην, ἔνθα θυσιαστήριον ἔστησαν οἱ υἱοὶ Ῥουβίν. φυλῆς Βενιαμίν.

Γαάς (Jos 24, 30). ὄρος Ἐφραΐμ, οὗ ἐν βορείοις ἔθαψαν Ἰησοῦν. δείκνυται δὲ ἐπίσημον εἰς ἔτι νῦν αὐτοῦ τὸ μνῆμα πλησίον Θαμνὰ κώμης.

Γαβαάς (Jos 24, 33). ὄρος Ἐφραΐμ, Φινεὲς πόλις, υἱοῦ Ἐλεάζαρ, [*](24r) οὖ ἔθαψαν τὸν Ἐλεάζαρον. καὶ εἰς ἔτι νῦν ἐστι Γαβαθὰ | κώμη, ὡς ἀπὸ ιβ΄ σημείων Ἐλευθεροπόλεως, ἔνθα καὶ τὸ μνῆμα Ἀμβακοὺμ ἐπιδείκνυται τοῦ προφήτου. ἢν δὲ φυλῆς Βενιαμίν.

Γαβαάν (Jos 21, 17). μέχρι ταύτης ἐπολέμησαν Βενιαμίν, ὡς ὲν κριταῖς.

[*](7 Jos 21, 23 11 Jos 18, 28; Ι Sam 10, 26 12 Ι Κön 16, 15 14 Jos 21, 24; vgl. S. 68, 28 18 Jos 18, 17 25 Jos 18, 24. 28? 26 f. Richt 20, 43)[*](2 ἐνούμ V* ἐννούμ V1 3 γέενναν Bonfrère γήννουὰ V 5 Γευυεφέρ nach HLXX Γεθθεφά V 6 Γηεφθαέλ nach Η mit Vallarsi | φάραγξ Vallarsi φαραγγαὶ V (l. φάραγγα Ἰεφθαέλ?) 9 f. καὶ — κώμη2 nach Η mit Vallarsi παρακειμένη τῷ μεγάλῳ πεδίῳ τῆς Λεγεῶνος. ἔστι δὲ καὶ Γαβαὰ καὶ Γαβαθὰ κώμη ὅριον Διοκαισαρείας παρακειμένη τῴ μεγάλῳ πεδίῳ V 10 l. εἰσὶ . . . κῶμαι nach Η? 12 Βασιλείαις] danach Lücke vgl. Η? 14 f. vgl. Η 17 Γαιειλώθ 22 l. Γαβαάθ nach HLXX? 26 ἐπολέμησαν Bert ἐπολέμησεν V)
v.3.pt.1.p.72

Γεθθά (I Sam 5, 8). ἐνταῦθα μετήνεγκαν τὴν κιβωτὸν ἀπὸ Ἀζώτοῦ. καὶ νῦν ἐστι μεγίστη κώμη, ἣ καλεῖται Γιθθάμ, μεταξὺ ἀνιόντων ἀπὸ Ἀντιπατρίδος εἰς Ἰαμνίαν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη Γεθθείμ.

Γαλλεί (I Sam 25, 44). ὅθεν ἦν Φαλτεὶ ὁ λαβὼν τὴν Μελχὸλ »γυ||ναῖκα Δαυίδ.« μέμνηται ταύτης καὶ Ἠσαίας. λέγεται δὲ πλησίον [*](247) Ακκαρὼν εἶναί τις κώμη Γαλλαία καλουμένη.

Γελαμσούρ (I Sam 27, 8). χώρα ἀλλοφύλων.

Γελβουέ Ι Sam 28, 4). ὄρη ἀλλοφύλων, Σκυθοπόλεως ἀπέχοντα ς΄ σημείοις, ἐν οἶς καὶ κώμη καλεῖται Γεδδούρ (I Sam 30, 8). ἔνθα κατέβη Δαυίδ. Ἀ΄ τὸν εὔζωνον, Σύμμαχος τὸν λόχον.

Γαζηρά (II Sam 5, 25). ἔνθα ἐπάταξε Δαυὶδ » τοὺς ἀλλοφύλους.« καὶ ἀνωτέρω κεῖται Γαζέρ.

Γεσσούρ (II Sam 15, 8). χώρα ἀλλοφύλων ἐπὶ τῆς Συρίας.

Γιλών (II Sam 15, 12). ὅθεν ἦν Ἀχιτόφελ.

Γόβ (II Sam 21, 19). ἔνθα συνέστη πόλεμος.

[*](24v)

| Γαλιλαία Ι Κön 9, 11). δύο εἰοὶ Γαλιλαῖαι, ὧν ἡ μὲν Γαλιλαία ἐθνῶν εἴρηται, ἐν ὁρίοις Τυρίων παρακειμένη, ἔνθα ἔδωκε Σολομὼν » τῷ Χιρὰμ κ΄ πὸλεις«, κλήρου Νεφθαλείμ, ἡ δέ ἐστιν ἀμφὶ τὴν Τιβεριάδα καὶ τὴν πρὸς αὐτῇ λίμνην, κλήρου Ζαβουλὼν.

Γειών (I Kön 1, 33). ἔνθα χρίεται Σολομών. Γήρ (II Kön 9, 27). ἔνθα ἐπάταξεν Ἰοῦ τὸν ᾿Οχοζίαν »ἐγγὺς Ἰεβλαάμ«.

Γεθθαχοφέρ (II Kön 14, 25). ἔνθεν ἦν Ἰωνᾶς ὁ προφήτης.

Γαδδεί (II Kön 12, 18). ταύτην ἐπάταξεν Ἀζαήλ. κεῖται δὲ καὶ ἀνωτέρω Γαδδά.

|| Γημελά (II ön 14, 7). χώρα Ἐδώμ. Ἀ΄ δὲ καὶ Σύμμαχος φάραγγα[*](248) ἁλῶν.

[*](6 Jes 10, 30 14 S. 66, 19 18 Jes 9, 1 20 Jos 20, 7 20f. Matth 4, 15 26 S. 16, 18)[*](2 μετήνεγκε V 3/4 μεταξὺ — Ἰαμνίαν] besser Η? doch vgl. u. Θαμνά 9 Γεβουέ V Ι ἀπέχοντα ς΄] ἀπέχοντας V 10 κώμη] + μεγίστη ἧ nach Η? γελβουςβουές V 11 Γεδδάρ V 12 Σύμμαχος τὸν λόχον Martianay σημαίνει τὸν λόφον V (l. Σ΄ λῃστῶν λόχον?) 15 Συρίας nach HLXX Ὀρνᾶν V Martianay Le Clerc 16 ἀχιττόφελ V 20 κ΄ πόλεις] ἧ πόλις V | ἧ δὲ) δὲ V 21 τῆ . . λίμνη V 23 ἡϊοῦ V doch vgl. S. 56, 26 25 Γεθθαρχοφὲρ V ἔνθεν nach H(LXX) ἔνθα V 27 Γαδδά nach Η u. S. 68, 18 γαδδάν V 28 Ἀ΄ δὲ καὶ Σύμμαχος nach Η ἐν δὲ βασιλείαις V ἐν δὲ βασιλείαις Α΄ Ε; Vallarsi)
v.3.pt.1.p.74

Γηβείν (Jes 10, 31). ταύτης Ἠσαίας μνημονεύει. καὶ νῦν ἐστι Γηβὰ κώμη ἀπὸ σημείων ε΄ Γουφνῶν ἐρχομένων εἰς Νέαν πόλιν.

Γωζάν (Jes 37, 12). ἐν χώρᾳ <Ἐμάθ>. καὶ ταύτης ῾ησαΐας μέμνηται. ἔστι δὲ περὶ τὴν Δαμασκηνήν.

Γαρήβ (Jer 31, 39). βουνὸς πλησίον Ἰερουσαλήμ. ἐν Ἱερεμίᾳ.

Γηβαρώθ (Jer 41, 17). Ἀ΄ ἐν φραγμοῖς, Σ΄ <ἐν> παροικίαις <ἐν. Ἱερεμίᾳ>.

Γαιμώδ (Jes 16, 6). χώρα Μωάβ. ἐν Ἠσαίᾳ.

Γαιφά (Jes 60, 6). χώρα. ἐν Ἠσαίᾳ.

[*](25r)

Γάδαρα (Matth 8, 28). πόλις πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ἀντικρὺ Σκυθοπόλεως καὶ Τιβεριάδος πρὸς ἀνατολαῖς ἐν τῷ ὄρει, οὑ πρὸς ταῖς ὑπωρείαις τὰ τῶν θερμῶν ὑδάτων λουτρὰ παράκειται.

Γεργεσά (Marc 5, 1). ἔνθα τοὺς δαιμονιῶντας ὁ κύριος ἰάσατο. καὶ νῦν δείκνυται ἐπὶ τοῦ ὄρους κώμη παρὰ τὴν λίμνην Τιβεριάδος, εἰς ἣν καὶ οἱ χοῖροι κατεκρημνίσθησαν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

Γεθσιμανῆ (Matth 26, 36). χωρίον, ἔνθα πρὸ τοῦ πάθους ὁ Χριστὸς προσηύξατο. κεῖται δὲ καὶ πρὸς τῷ ὄρει τῶν ἐλαιῶν, ἐν ὧ καὶ νῦν τὰς εὐχὰς οἱ πιστοὶ ποιεῖσθαι σπουδάζουσιν. Γολγοθά (Matth 27, 33). κρανίου τόπος‘, ἔνθα ὁ Χριστὸς ἐσταυρώθη. ὃς καὶ δείκνυται ἐν Αἰλίᾳ πρὸς τοῖς βορείοις τοῦ Σιῶν ὄρους.

Δασέα (Gen 10, 12). πόλις Ἀσσυρίων μεγίστη, ἣν ᾠκοδόμησεν Ἀσσούρ, » ἀνὰ μέσον Νινευῆ καὶ Χαλάχ«.

[*](10 ff. vgl. Orig. comm. in Job. t. 6, 41: Γάδαρα γὰρ πόλις μέν ἐστι τῆς Ἰουδαίας, περὶ ἣν τὰ διαβόητα θερμὰ τυγχάνει . . . . ἀλλὰ Γέργεσα, ἀφ’ ἦς οἱ Γεργεσαῖοι, πόλις ἀρχαία περὶ τὴν νῦν καλουμένην Τιβεριάδα λίμνην, περὶ ἣν κρημνὸς παρακείμενος τῇ λίμνῃ, ἀφ’ οὖ δείκνυται τοὺς χοίρους ὑπὸ τῶν δαιμόνων καταβεβλῆσθαι 15 S. 27, 1 16 Cart. Med. 36: ΓΗΘΣ<ΗΜΑΝΗ>)[*](3 Γωζάν. ἐν χώρᾳ Ἐμάθ nach HLXX Γωζάθ. ἐν χώρᾳ (danach freier Raum) V 5 Γαρήυ V (?) 6 ἐν παροικίαις. ἐν Ἱερεμίᾳ mit Vallarsi nach Η vgl. Hex. γαρηβὼθ (Lietzmann, γαρημώθ Lagarde) παροιμίαις V 7 Γαιμώδ nach Hebr. Γαιμωά V 7 f. Z. 7 nach 8 Η 10 πέραν] ἀπὸ V (1. ἐπὶ?) 12 ὑπωρείαις Vallarsi ὑπουργίαις V)
v.3.pt.1.p.76

Δρῦς Μαμβρῆ (Gen 13, 18). ἡ πρὸς τῇ Χεβρὼν εἰς ἔτι νῦν δεικνυμένη τερέβινθος, ἔνθα ἐσκήνου Ἁβραάμ, ἣ καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν θρησκεύεται.

Δαμασκός (Gen 15, 2). πόλις ἐπίσημος Φοινίκης. οὕτω δὲ καὶ » τῆς Μασὲκ οἰκογενοῦς‘ τοῦ Ἁβραὰμ υἱὸς ἐκαλεῖτο.

Δάν (Gen 14, 14). οὕτω κάλου μένη κώμη, Πανεάδος ἀπὸ σημείων δ’ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ Τυρὸν, ἥτις καὶ ὅριον τῆς Ἰουδαίας [*](25v) ὑπῆρχεν, | ἔνθεν καὶ ὁ Ἰορδάνης ἔξεισιν.

Δαναβᾶ (Gen 36, 32). πόλις Βαλὰκ υἱοῦ Βεὼρ βασιλέως Ἐδώμ, μεθ’ ὃν ἐβασίλευσεν Ἰώβ. καὶ ἔστι νῦν κώμη Δαννεὰ ἀπὸ η΄ σημείων <Ἀρεοπόλεως ἀπιόντων εἰς τὸν Ἀρνωνᾶν, καὶ ἄλλη Δαναβᾶ ἐπὶ τοῦ ὄρους Φογὼρ ἀπὸ σημείων> ζ΄ τῆς ᾿Εσβοῦς.

Δωθαείμ (Gen 37. 17). ἔνθα εὗρεν Ἰωσὴφ τοὺς ἀδελφοὺς νέμοντας. διαμένει ἐν ὁρίοις Σεβαστῆς, ἀπέχει δὲ αὐτῆς σημείοις ιβ΄ ἐπὶ τὰ βόρεια μέρη.

Δαιβὼν (Num 21, 26f. 30) ἢ Δίβων. ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη εἰς ἔτι νῦν κώμη παμμεγέθης παρὰ τὸν Ἀρνωνᾶν, ἢν τὸ παλαιὸν οὖσαν τῶν υἱῶν Μωὰβ καὶ μετὰ ταῦτα Σηὼν τοῦ Ἀμορραίου οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπέλ , καὶ γέγονε φυλῆς Γάδ. μέμνηται δὲ αὐτῆς Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«, καὶ Ἱερεμίας.

Δαιβωνγάδ (Num 33, 45). σταθμὸς υἱῶν Ἰσραήλ.

[*](1 f. Cart. Med. 76: Η ΔΡ ΜΑ Η ΚΑΙ ΝΘΟΣ 6 ff. vgl. u. Λεῖσα; Procop. 333 Α: οὕτω καὶ νῦν ἐστι κώμη Δὰν (< Lat.) κάλου μένη σημείων ἰδ’ Πανεάδος κατὰ τὴν ἐπὶ Τύρον ὁδόν, ἥτις καὶ ὅριον τῆς Ἰουδαίας ὑπῆρχεν, ἔνθεν καὶ ὁ Ἰορδάνης ἔξεισιν 20 f. Jos 13, 26. 17 (?) 21 f. Jes 15, 2 22 Jer 48, 18. 22)[*](7 ὅριον] + βόρειον nach Η? | τῆς] l. γῆς? 8 ἔνθεν nach HP ἐνθένδε V 11 Ἀρεοπόλεως — σημείων mit Vallarsi nach Η | Ἐσβοῦς Bert ἰεβοῦς V 17 Δαβὼν ἧ V 20 ἀπελ + Raum für 4 Bb. V 21 αὐτῆς] + καὶ nach Η? τῆς κατὰ V 23 σταθμῶν V)
v.3.pt.1.p.78

|| Δυσμαὶ Μωάβ (Num 22, 1 ff.). » παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατὰ Ἱεριχώ«, ἔνθα Βαλὰκ » βασιλεὺς Μωὰβ« καὶ ἡ γερουσία Μαδιὰμ« συσκευάζονται τὸν Ἰσραήλ, ἔνθα καὶ Μωϋσῆς τὸ Δευτερονόμιον γράφει.

Δαβειρά (Jos 10, 38), ἧς τὸν βασιλέα ἐπάταξεν Ἰησοῦς. ἣ γέγονε φυλῆς Δάν. καὶ νῦν ἐστιν ἑτέρα κώμη Ἰουδαίων ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ, ἐν ὁρίοις Διοκαισαρείας.

Δῶρ’ τοῦ Ναφάθ (Jos 11, 12), <Σ΄ Δὼρ> »τῆς παραλίας«, αὕτη [*](16r) ἐστὶ | Δῶρα ἡ πρὸς Καισάρειαν τῆς Παλαιστίνης ἀπιόντων Τυρὸν, νῦν ἔρημος> ἣν οὐκ ἔλαβεν ἡ φυλὴ Μανασσῆ, ὅτι μὴ ἀνεῖλεν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀλλοφύλους.

Δαβείρ (Jos 11, 21). φυλῆς Ἰούδα, πόλις καλουμένη γραμμά· τῶν. ἣν προκατελάβετο Γοθονιὴλ ἀδελφὸς Χαλέβ, ἀδελφοῦ Χαλὲβ> υἱός, ἀνελὼν τοὺς Ἐνακεὶμ ἐξ αὐτῆς. ἣ γέγονεν ἱερατική.

Δαβείρ (Jos 13, 26). ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην. πόλις τῶν Ἀμορραίων.

Δειμωνά (Jos 15, 22). φυλῆς Ἰούδα.

Δαλαάν (Jos 15, 38). φυλῆς Ἰούδα.

Δεννά (Jos 15, 49). φυλῆς Ἰούδα, αὐτή ἐστιν τῇ πόλει τῶν γραμμάτων.

Δαυίδ (Jos 15, 49). φυλῆς Ἰούδα.

Δουμᾶ (Jos 15, 52). φυλῆς Ἰούδα, κώμη μεγίστη νῦν ἐν τῷ Δαρωμᾷ, ἐν ὁρίοις Ἐλευθεροπόλεως, ἀπὸ σημείων ιζ΄.

Δάμνα (Jos 19, 13). φυλῆς Ζαβουλών, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

Δαβασθέ (Jos 19, 11). φυλῆς Ζαβουλών.

Δαβράθ (Jos 19, 22). φυλῆς Ἰσσάχαρ, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

[*](3 ff. Deut 31, 9. 24, 32, 49; 34, 1 6 ? 9 f. Jos 17, 11 f. 13 Jos 15, 15 ff.; Richt 1, 11 ff. 14 Jos 21, 15 23 Jos 21, 35 25 Jos 21, 28)[*](2 βαλαὰκ V 8 ff Σ΄ Ε; τῆς παραλίας, αὕτη ἐστὶ Δῶρα ἦι πρὸς Καισάρειαν τῆς Παλαιστίνης mit Vallarsi nach Η αὕτη ἐστὶ τῆς παραλίας δῶρα ἡ πρὸς Καισάρειαν τῆς παλαιστίνης V 12 φυλὴ V 13 γαλὲβ V 13 f. ὡς — Χαλὲβ Wendland nach Η vgl. LXX 18 φυλῆς Ιούδα, αὐτή ἐστιν nach Η αὕτη ἐστὶν φυλῆς ἰούδα V 20 Δαυίδ nach Η Δάδ V 21 Δαρωμᾷ] danach Lücke? vgl. Η 24 Δαβασθέ nach HLXX Δαβασσε V (Lietzmann, Δάμασσε Lagarde))
v.3.pt.1.p.80

Δρῦς (Richt 6, 11), ἡ ἐν Ἐφραθά«. ἐν κλήρῳ Μανασσῆ, ἔνθα ἢν Γεδεών.

Δειβών (Jes 15, 2). μέμνηται ταύτης Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«.

Δεσέθ (Jes 16, 7). Ἀ΄ τοίχῳ, Σ΄ τείχει.

[*](26v)

| Δωδάνειμ (Jes 21, 13). Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῆς Ἀραβίας. καὶ ἔστι πλησίον Ἀρεοπόλεως.

Δαρώμ (Ez 20, 46). Σ΄ λίβα. ἐν Ἱεζεκιήλ.

Δίόσπολις Ez 30, 14). πόλις Αἰγύπτου. ἐν Ἱεζεκιήλ.

Δαδάν (Jer 25, 23). ἐν γῇ Κηδάρ, ὡς Ἱερεμίας.

Δεβλαθαείμ (Jer 48, 22). ἐν γῇ Μωάβ, ὡς Ἱερεμίας.

Δαιδάν (Jer 49, 8). ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ ὡς Ἱερεμίας. παράκειται τῇ Φαίνων ὡς ἀπὸ σημείων δ΄ πρὸς βορρᾶν.

Δεκάπολις (Matth 4, 25). ἐν Εὐαγγελίοις. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῇ Περαίᾳ κειμένη ἀμφὶ τὴν Ἵππον καὶ Πέλλαν καὶ Γαδάραν.

Ἐδέμ (Gen 2, 8). ὁ τοῦ θείου παραδείσου τόπος εἰς ἀνατολάς. ἑρμηνεύεται δὲ τρυφή.

Εὐειλάτ (Gen 2, 11 f.), »οὗ ἐστι τὸ χρυσίον‘ καὶ ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος‘. χώρα πρὸς ἀνατολάς, Ε; προΣὼν ἐκ Φισὼν κυκλοῖ, ὁ παρ’ Ἕλλησι Γάγγης, ἐπὶ τὴν Ἰνδικὴν φερὀ- [*](2 f. Procop. 157 D: » Ἐδὲμ« δὲ ὁ τόπος ἐν ᾧπερ ἥν ὁ παράδεισος ὅπερ ἐστὶ τρυφὴ καθ’ Ἐλλήνων φωνήν) [*](2 l. ἔνθεν nach Η? 5 Δειβών] danach ücke? vgl. Η | τῆς κατὰ 7 Δεσέθ nach HLXX Λεσέκ V 8 Δωδάνειμι V 13 Δεβαωθαείμ V 14 τῇ] l. γῇ nach Η? 15 βορρᾶν] + Ἐξ εὐαγγελίων? 15 Φαίνων vgl. Register φανὰ V 20 παράδεισος V 22 Εὐηλατ V (zu η eine Verweisung an den Rand, wo aber nichts steht) 23 ἣν προίων nach Ζ. 23 u. vgl. u. Φεισών ἢν ῥέων Bert | παρα- δείσου] + ὁ?)

v.3.pt.1.p.82
μενος«. καὶ ἑνὸς δὲ τῶν ἀπογόνων Νῶε ἦν ὄνομα Εὐειλάτ, ὃν σὺν τοῖς ἀδελφοῖς Ἰώσιππος » ἀπὸ Κωφῆνος ποταμοῦ || τῆς Ἰνδικῆς καὶ [*](252) τῆς πρὸς Σηρίας« κατοικῆσαι ἱστορεῖ. Ἰσμαὴλ δὲ λέγεται κατοικῆσαι ἐπὶ τῆς ἐρήμου Εὐιλά, ἥν φησιν ἡ γραφὴ μεταξὺ εἶναι ἐρήμου [*](27r) Σοὺρ τῆς »κατὰ πρό|σωπον Αἰγύπτου«, καὶ παρατείνειν μέχρι τῆς Ἀσσυρίων γῆς. Εὐφράτης (Gen 2, 14). ποταμὸς Μεδοποταμίας, ἐκ παραδείσου προιών.

Ελλασάρ (Gen 14, 1). πόλις βασιλείας Ἀριώχ.

Ἐφραθά (Gen 35, 16. 19). χώρα Βηθλεὲμ τῆς πόλεως Δαυίδ, ἐφ’ ἧς ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη. φυλῆς Βενιαμίν. ἧς πρὸς » τῇ ὁδῷ« ἔθαψαν τὴν Ῥαχήλ, ἀπὸ σημείων ὁ τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐν τῷ καλουμένῳ ἱπποδρόμῳ. δείκνυται τὸ μνῆμα εἰς ἔτι νῦν. καὶ ὁ πατὴρ τοῦ Βηθλεὲμ ἐκαλεῖτο Ἐφραθά, ὡς ἐν Παραλειπομέναις.

Εἰρώθ (Ex 14, 2). τόπος τῆς ἐρήμου, ἐφ’ ὃν κατήντησαν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου, ἐφ’ οὗ διῆλθον τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν.

Ἐμπυρισμός (Num 11, 3). τόπος τῆς ἐρήμου, ἔνθα οἱ καταλαλήσαντες τοῦ θεοῦ κατεφλέχθησαν.

Ἑνθαάθ (Num 33, 26). ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

Εβρωνά (Num 33, 34). ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τοῦ λαοῦ.

Ἐμάθ (Num 13, 22). ᾖ διῆλθον οἱ περὶ τὸν ᾿Ιησοῦν κατάσκοπο.

Ερμανά (Num 14, 45). ἔνθα ἐκόπη μέρος τοῦ λαοῦ ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ Χαναναίου καὶ τοῦ Ἀμαλήκ. τοῦτον δὲ τὸν Χαναναῖον Αμορραῖον ἐν τῷ Δευτερονομίῳ καλεῖ.

[*](1 Gen 10, 29 2 f. Joseph, arch. 1, 6, 4 4 f. Gen 25, 18 10 Cart. Med. 45: ΕΦΡΑΘΑ 11 I Sam 10, 2 12 Gen 48, 7; vgl. S. 42, 12 f. 14 I Chron 2, 50; 4, 4 26 Deut 1, 44)[*](1 ἑνὸς δὲ nach Η u. vgl. u. Ὠφείρ ἐνθάδε V | ὃν σὺν Βοnfrére ὄνομα V 2 ἀδελφοῖς] + ὂν V | ἰώσιππος V, dazu a. R.: ιωσηπος εἶχεν. οὐκ εὑ οἶμαι 3 αὐτῇ Σηρίας u. Ὠφείρ σρῖας V 5 παρατείνει V 8 προιὼν] + Εὐφράτης ποταμὸς μεσοποταμίας V* str. V1 10 f. ἐφ’ ἢν V 12 δ΄] quinto Η 16 f. ἐφ’ ὂν — διῆλθον] besser Η? 17 διῆλθεν V 23 ᾗ] 1. ἢν nach Η?)
v.3.pt.1.p.84
[*](27v)

|| | Ἐσσεβών (Num 21, 26). » πόλις Σηὼν« τοῦ Ἀμορραίου »ἐν [*](253) γῇ Γαλαάδ«, ἣν ἔλαβε πολεμήσας τὸν βασιλέα Μωάβ. μέμνηται αὐτῆς Ἠσαίας, ἐν ὁράσει τῆς Μωαβίτιδος, καὶ Ἱερεμίας. καλεῖται δὲ νῦν σοῦς, ἐπίσημος πόλις τῆς Ἀραβίας, ἐν ὄρεσι τοῖς ἀντικρὺ τῆς Ἱεριχοῦς κειμένη, ὡς ἀπὸ σημείων κ’ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ γέγονε φυλῆς Ῥουβίν, Λευίταις ἀφωρισμένη.

Ἐδραεί (Nurn 21, 33). ἔνθα ἀνῃρέθη Ὢγ βασιλεὺς Βασὰν γίγας καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες. καὶ νῦν ἐστιν Ἀδρὰ πόλις ἐπίσημος τῆς Ἀραβίας, διεστῶσα Βόστρης σημείοις κδ΄.

Ἐλεάλη (Num 32, 3). πόλις ἐν τῇ Γαλαὰδ τοῦ ᾿Αμορραίου, ἣ γέγονε φυλῆς Ῥουβίν. ἦς μέμνηται Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῆς Μωαβίτιδος. κεῖται καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ. καὶ σῴζεται εἰς ἔτι νῦν κώμη μεγίστη, πλεῖον ὄη μείου ἑνὸς ἀπέχουσα τῆς Ἐσβοῦς.

Εννά (Num 34, 4). παράκειται τῇ ἐρήμῳ Κάδης.

Ἑρμῶν (Deut 3, 9). ὄρος Ἑρμῶν, ὃ θοῖ Φοίνικες‘ ὀνομάζουσι Σανιώρ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

Ἐμεκαχώρ (Jos 7, 26). ἑρμηνεύεται κοιλὰς Ἀχώρ, ἔνα ἐλιθοβόλησαν [*](28r) τὸν Ἄχαρ κλέψαντα τὸ ἀνάθεμα, | ἐφ’ οὗ καὶ τῆς προσωνυμμίας ἔτυχεν. πλησίον Ἱεριχοῦς δείκνυται εἰς ἔτι νῦν ὁ τόπος παρὰ τὴν Γάλγαλα.

Εγλὼμ (Jos 10, 3; 12, 12) ἡ καὶ Ὁδολλάμ. ἦς τὸν βασιλέα Δαβεὶρ ἐπάταξεν Ἰησοῦς. φυλῆς Ἰούδα. καὶ νῦν ἐστι κώμη μεγίστη πρὸς ἀνατολὰς Ἐλευθεροπόλεως, ἀπὸ σημείων ι΄. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

Ἐνεμέκ (Jos 10, 12). Ἀ΄ Σ΄ ἐν τῇ κοιλάδι Ἐοὼρ (Jos 11, 1) ἡ καὶ Ἀσώρ. φυλῆς Ἰούδα, πρὸς τῇ ἐρήμῳ. [*](254) κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

Ενακείμ (Jos 11, 21). ἐκ ταύτης Ἰησοῦς ἀνεῖλεν » τοὺς Ἐνακεὶμ ἐκ τῆς ὀρεινῆς ἐκ Χεβρών«.

[*](1 f. Jos 21 38 3 Jes 15, 4; Jer 48, 2 5 f. Num 32, 37; Jos 21, 39 7 Cart. Med. 111: ΕΔΡΑΙΝ (?) 11 Num 32, 37; Jes 15, 4 12 Jer 48, 34 16 S. 20, 9 ff. 23 Jos 15, 39 24 S. 24, 21 f. 26 Jos 15, 23. 25 27 S. 20, 1 ff. 28 f. Procop. 1024 Α: » Ἐνακὲμ« δὲ πόλις ὀρεινὴ τελοῦσα (posita Lat.) ὑπὸ Χεβρών)[*](3. 11 τῆς] 1. nach dem sonstigen Gebrauch und Η 5 κειμένης V 9 βόστροις V 13 ἐσεβοῦς V 14 τῆς V 16 Σανιὼρ] + ὢρ V 18 Ἀχώρ] danach Lücke? vgl. Η 24 ι΄] duodecimo H)
v.3.pt.1.p.86

Ἐφρών (Jos 15, 9). φυλῆς Ἰούδα. καὶ ἔστι νῦν κώμη Ἐφραΐμ μεγίστη περὶ τὰ βόρεια Αἰλίας ὡς ἀπὸ σημείων κ΄.

Έδραΐ (Jos 15, 21). φυλῆς Ἰούδα.

Ἐθνάν (Jos 15, 23). φυλῆς Ἰούδα.

Ἐβεζιουθία (Jos 15 28). φυλῆς Ἰούδα.

Εὐείν (Jos 15; 29). φυλῆς Ἰούδα.

Ἐλθωλάδ (Jos 15, 30). φυλῆς Ἰούδα.>

Ἐρέβ (Jos 15, 52). φυλῆς Ἰούδα. Ἐρέμινθά ἐστι νῦν κώμη ἐν τῷ Δαρωμᾷ.

Ἐσσάν (Jos 15, 52). φυλῆς Ἰούδα.

Ἐλούλ (Jos 15, 58). φυλῆς Ἰούδα. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ἐλθεκέ (Jos 15, 59). φυλῆς ᾿Ιούδα>. καὶ νῦν ἐστι Θεκουὰ Αἰλίας> ἀπὸ σημείων ιβ΄ ἐξ ἀνατολῶν. ἔνθεν ἦν Ἀμὼς ὁ προφήτης, [*](28v) | οὗ καὶ τὸ μνῆμα αὐτόθι εἰς ἔτι νῦν δείκνυται.

Ἑνγάδδι (Jos 15, 62). φυλῆς Ἰούδα. ἔνθα ἐκρύπτετο Δαυὶδ ἐπὶ τῆς ἐρήμου τῆς ἐν τῷ Αὐλῶνι Ἱεριχοῦς. καὶ νῦν ἐστι κώμη μεγίστη Ἰουδαίων Ἐνγάδδι, παρακειμένη τῇ νεκρᾷ θαλάσσῃ, ὅθεν τὸ ὀποβάλσαμον. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Γάδδι.

Ἐσθεμώ (Jos 15, 50). πόλις ἱερατική. καὶ νῦν ἐστι κώμη μεγίστη Ἰουδαίων ἐν τῷ Δαρωμᾷ, ὁρίου Ἐλευθεροπόλεως.

|| Ἐμεκραφαείμ (Jos 18, 16). Ἀ΄ Σ΄ ἐν κοιλάδι Ῥαφαείμ. κλήρου [*](255) <Βενιαμίν.

Ἐδωμίμ (Jos 18, 17). κλήρου> Βενιαμίν. καὶ νῦν ἐστι κώμη ᾿Εδουμὰ ἐν τῇ Ἀκραβαττίνῃ, ὡς ἀπὸ δώδεκα σημείων πρὸς ἀνατολὰς <Νέας πόλεως.>

[*](1 f. vgl. S. 90, 19 14 vgl. u. Θεκώ; Amos 1, 1 16 f. 1 Sam 24, 1 f. 19 S. 68, 18; 72, 26 20 Jos 21, 19)[*](2 βόρεια Vallarsi ὅρια V 4 Ἐθνάν uach HLXX εθμαν V 7 Ἐλθωλάδ — Ἰούδα nach HLXX 8 Ἐρέμ V 9 Δαρωμᾷ] + καὶ ἔστιν ἐν τῇ γαλιλαίᾳ τῶν ἐθνῶν. Κάδης, κλήρου Νεφθαλεὶμ πόλις ἱερατικὴ τὸ πρίν V; die Worte gehören zu Κανά u. Κάδης! vielleicht ist durch sie ein τουτέστι πρὸς νότον (vgl. H) verdrängt worden 11 ff. Ἐλούλ — Ἰούδα nach Η 13 Θεκουὰ Martianay θεκὰ V 13 f. κώμη Αἰλίας nach Η vgl. u. Θεκώ 14 ιβ΄] nono Η 17 Ἱεριχοῦς] danach Lücke? vgl. Η 20 Ἐσθεμώ Bert Ἐσθεμά V 22 A' Σ΄ ἐν κοιλάδι] l. ὅ ἐστιν κοιλάς? nach Η vgl. Βοnfrére Bert 23 f. Βενιαμίν — κλήρου nach HLXX 25 Νέας πόλεως Bonfrère.)
v.3.pt.1.p.88

Ἑρμᾶ (Jos 19, 4). καὶ ταύτην ἄλεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών. ἣ γέγονε κλήρου Συμεὼν καὶ Ἰούδα.

Εθερ (Jos 19, 7). κλήρου Συμεών. καὶ νῦν ἐστιν Ἰεθειρὰ μεγίστη κώμη ἐν τῷ ἐσωτέρῳ Δαρωμᾷ, παρακειμένη Μαλαάθοις.

Ἐθθά (Jos 19, 13). κλήρου Συμεών.

Ελκάθ (Jos 19, 25). κλήρου Ἀσήρ. πόλις Λευίταις ἀφωρισβένη.

Εἰκώκ (Jos 19, 34). κλήρου Νεφθαλείμ. συνάπτει » τῷ Ζαβουλὼν ἀπὸ νότου καὶ τῷ Ἀσήρ« »κατὰ θάλασσαν‘ καὶ τῷ Ἰούδᾳ ἐξ ἀνατολῶν«.

Ἐδραεί (Jos 19, 37). κλήρου Νεφθαλείμ.

Ελθεκώ (Jos 19, 44). κλήρου Δάν, Λευίταις ἀφωρισμένη.

[*](29r)

| Ἐσθαόλ (Jos 19, 41). κλήρου Δάν, ἔνθεν ὡρμᾶτο Σαμψών. κὰ εἰς ἔτι νῦν ἐστιν ἀπὸ ἴ’ σημείων Ἐλευθεροπόλεως, εἰς βορρᾶν ἀπιόντων εἰς Νικόπολιν.

|| Ἐλβά (Jos 19, 28). κλήρου Ἀσήρ. ταύτης οὐκ ἐξῆρεν τοὺς ἀλλοφύλους [*](256) ὁ Ἀσήρ.

Ἐρεμμών (Jos 19, 7). κώμη Ἰουδαίων μεγίστη ἀπὸ ἲς σημείων Ἑλευθεροπόλεως <πρὸς νότον ἐν τῷ Δαρωμᾷ>.

Ἐμμαθδώρ (Jos 21, 32). κλήρου Νεφθαλείμ, Λευίταις ἀφωρισμένη.

Ἐμάθ (Richt 3, 3). ὅριον τῶν ἀλλοφύλων ἐν χώρᾳ Δαμάσκου.

Ἐνλεχί (Richt 15, 16. 19). Ἀ΄ σιαγών.

Ἐνιακεβζήβ (Richt 7, 25).

Ἐργάβ (I Sam 20, 19). ἔνθα Ἰωνάθαν »ἀκοντίζει τὰς σχίζας«. Ἀ΄ τοὺς λίθους, Σ΄ τὸν λίθον. καὶ ἐν ἑτέρῳ Σ΄ τὴν περίμετρον.

Ἐχέλα (I Sam 23, 19). ἔνθα ἐκρύπτετο Λαυίδ. Ἐνκηλὰ νῦν λέγεται, ἀπέχουσα Ἐλευθεροπόλεως σηβείοις ζ΄. Ἀμβακοὺμ τοῦ προφήτου τὸ μνῆμα πλησίον δείκνυται.

[*](1 Cart. Med. 96: ΙΕΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΕΘΗΡΑ 6 Jos 21, 31 11 Jos 21, 23 12 Richt 13, 25 15 f. Richt 1, 31 17 vgl. u. Ρεμμά 20 vgl. S. 96, 12 25 Deut 3, 4)[*](2 καὶ] l. ἧ nach Η? 3 ἔθειραι vgl. S. 108, 2 ἑτέρα V 6 Ἐλκάθ Lagarde Ἐθαή (oder Ἐθάκ?) V 7 τοῦ V 17 Ἐρεμμών nach HLXX Ἐρεμβῶν V 18 πρὸς — Δαρωμᾷ nach Η 19 Ἐμμαθδώρ nach HLXX Ἐμμαχδώρ V 21 Ἐν Λεχί V 22 f. Ζ. 23 vor 22 V 22 Ενιακεβζήβ. Σ΄ nach Η Hex. Ἐνιὰμ καὶ ζήμ V 27 σημείοις Βοnfrére σημείων V)
v.3.pt.1.p.90

Ἐλμωνί (I Sam 21, 2). τόπος. τὶς ἑρμηνεύεται. Ἀ΄ Θ΄ τόνδε τινά.

Ἐσθαμά (I Sam 30, 26. 28). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυίδ.

Ἐλώθ (II Kön 14, 22). ταύτην ᾠκοδόμησεν ᾿Αζαρίας βασιλεύς.

Ἐμάθ (II Kön 14, 25). ἐν Ἠσαίᾳ. πόλις Δαμάσκου, ην ἐπολιόρκησε βασιλεὺς Ἀσσυρίων. μέμνηται αὐτῆς καὶ Ζαχαρίας. κεῖται καὶ ἐν τῷ Ἱεζεκιήλ. καὶ ·ἐν τώ Ἀμὼς Ἐμὰθ Ῥεββά, ὁ ἐστιν || Ἐμὰθ ἡ [*](257) [*](29v) μεγάλη. κεῖται | καὶ ἀνωτέρω. καὶ μήποτε αὕτη ἐστὶν ἡ Ἐπιφάνεια ἡ πλησίον Ἐμέσης.

Ἔσερ (II Kön 15, 29). πόλις ἣν ᾠκοδόμησε Σολομών.

Ἐναχεὶμ (Micha 1, 10) ἢ Ἐνβαχείν. Μιχαίας. Ἀ΄ Σ΄ ἐν κλαυθμῷ.

Ἐναραβά (II Sam 2, 29?). Ἀ ἐν ὁμαλῇ, Σ΄ ἐν πεδινῇ.

Ἐλκεσέ (Nahum 1, 1). ὅθεν ἦν Ναοὺς ὁ Ἐλκεσαῖος.

Ἐμακείμ (Jer 49, 4). Ἀ΄ <Σ΄> τῶν κοιλάδων.

Ἐμμαοῦς (Luc 24, 13). ὅθεν ἦν Κλεώπας ὁ ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίῳ. αὅτη ἐστὶν ἡ νῦν Νικόπολις τῆς Παλαιστίνης ἐπίσημος πόλις.

Ἐφραΐμ (Joh 11, 54). » ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, ἔνθα ἦλθεν ὁ Χριστὸς μετὰ τῶν μαθητῶν‘. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Ἐφρών.

[*](4 Jes 36, 19 5 Zach 9, 2 6 Ez 47, 16; Amos 6, 2 7 S. 82, 23; 88,20 9 I Κön 9, 16 16 Cart. Med. 41: ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ 18 f. Cart. Med. 24: ΕΦΡΩΝ Η ΕΦΡΑΙΑ ΕΝΘΑ ΗΛΘΕΝ Ο ΚΣ 19 S. 86, 1)[*](2 Ἐσθμα V* corr. V1 3 Ἐλώθ — βασιλεῖς hier Va, nach Ἀμὼς Ζ. 6 V 6 Ἀμώς] + Ἐλώθ — βασιλεύς vgl. zu Ζ. 3 | Ἐμάθ] neue Zeile V | ‘pεββά Lagarde ῥεμβά V Ῥαββά Bonfrère 10 ἧ ἐν βαχείν V 11 Ἐν ἀραβᾶ V 13 Ἐνακεὶμ V | Σ’ nach Η 18 Χριστὸς] 1. Ἰησοῦς nach Η Joh?)
v.3.pt.1.p.92

Ζαφωείμ (Gen 36, 43). χώρα ἡγεμόνων Ἐδὼμ ἐν τῇ νῦν Γεβαληνῇ.

Ζοόβ (Num 21, 14). »διὰ τοῦτο λέγεται ἐν βίβλῳ· πόλεμος τοῦ κυρίου τὴν Ζοὸβ ἐφλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Ἀρνών«. πόλις ἐν τῷ Ἀμορραίω, ἐν τῷ Ἀρνὼν κειμένη.

Ζεφρονά (Num 34, 9). ὅριον τῆς Ἰουδαίας βόρειον.

Ζαρέδ (Deut 2, 13). φάραγξ Ζαρὲδ ἐν μέρει τῆς ἐρήμου.

Ζείφ (Jos 15, 24). φυλῆς Ἰούδα.

[*](30r)

|| Ζανάουα (Jos 15, 56). φυλῆς Ἰούδα. καὶ νῦν ἐν ὁρίοις | ἐστὶν [*](258) Ἒευθεοοπόλεως <ἀπιόντων εἰς Αἰλίαν κώμη Ζανουὰ καλουμένη.

Ζίφ (Jos 15, 55). φυλῆς Ἰούδα. κώμη νῦν ἐστιν ἐν τῷ Δαρωμᾷ ἐν ὁρίοις Ἐλευθεροπόλεως> πλησίον Χεβρὼν ἀπὸ οημείων η΄ πρὸς ἀνατολάς, ἔνθα ἐκρύπτετο Δαυίδ.

Ζείβ (Ι Sam 23, 14). »ὄρος αὐχμῶδες« τῆς Ζείβ, ἐν ᾧ ἐκαθέσθη Δαυίδ, ᾧ παράκειται Χερμαλά, ἥτις ἑρμηνεύεται ὁ Κάρμηλος. οὕτως καλουμένη εἰς ἔτι νῦν κώμη Ἰουδαίων, ἔνθα Νάβαλ ὁ Καρμήλιος. Ζεὶβ δὲ ἐκαλεῖτο καὶ εἷς τῶν υἱῶν Χαλέβ, ὡς ἐν Παραλειπομέναις.

[*](10 Cart. Med. 83: <Ζ> ΑΡΕΔ 18 Ι Sam 23, 14 21 Ι Sam. 25, 2f. 22 f. Ι Chron 2, 42)[*](7 f. πόλις — κειμένη] mit Vallarsi nach Η vor διὰ — Ἀρνών zu stellen? 7 πό- λις] + ἀρνῶν V 9 Ἰουδαίας Martianay Ἰδουμαίας V 11 f. Ζ. 12 vor 11 V 12 Ζείφ nach Η Hex. Ζέφ V 13 Ζανάουα nach HLXX ΖανάουσαV 14 ff. ἀπιόν- τῶν — Ἐλευθεροπόλεως nach Η 21 l. ἔνθεν nach Η?)
v.3.pt.1.p.94

Ζογερá (Jer 48, 34). ἐν Ἰερεμίᾳ. πόλις Μωάβ. αὕτη νῦν καλεῖται Ζοορά, ἡ καὶ Σιγώρ, μία οὖσα τῆς πενταπόλεως Σοδόμων.

Ζήβ (Jer 49, 4). ἐν Ἰερεμίᾳ. πόλις ‘Αμμᾶν. καὶ ἔστι νῦν Ζία κώμη ὡς ἀπὸ ἴε σημείων Φιλαδελφίας ἐπὶ δυσμάς.

Ζωελέθ Ι Κön 1, 9). λίθος οὕτω καλούμενος, ἐν ᾧ Ἀσωνίας θύει ἐχόμενα «.

Ἠλάθ (Gen 36, 41). χώρα ἡγεμόνων Ἐδὼμ καὶ πόλις Ἡσαῦ, ἀπὸ ι΄ σημείων Πέτρας πρὸς ἀνατολάς.

Ἠρώων πόλις (Gen 46, 28 f.). κατ’ Αἴγυπτον, ἐφ’ ἧς συνήντησεν Ἰωσὴφ τῷ πατρί.

Ἡλιούπολις (Gen 41, 45). πρὸς τῇ Αἰγύπτω πόλις, ἣν τὸ Ἐβραϊκὸν ὀνομάζει Ὢν, ἦς λέγεται Πετεφρὴς ἱερεύς. κεῖται καὶ ἐν Ἰεζεκιήλ.

|| Ἡθάμ (EX 13, 20). σταθμὸς ἐπὶ τῆς ἐρήμου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, [*](259) ἡ καὶ Βουθάν.

[*](30v)

Ἠνγαννίμ (Jos 15, 34). φυλῆς Ἰούδα. καὶ νῦν ἐστι πλη|σίον Βαιθήλ.

Ἠναΐμ (Jos 15, 34). φυλῆς Ἰούδα. καὶ νῦν ἐστι κώμη Βηθενὶμ περὶ τὴν τερέβινθον.

Ἠνδώρ (Jos 17, 11). φυλῆς Μανασσῆ. ἔνθα ἦν ἡ ἐγγαστρίμυθος. καὶ ἀνωτέρω κεῖται Ἀεωδώρ. ἔστι δὲ πλησίον Ναίν ἐν ᾖ ὁ Χριστὸς τὸν υἱὸν τῆς χήρας ἤγειρεν, ἀμφὶ τὴν Σκυθόπολιν.

Ἠνγαννί (Jos 19, 21). κλήρου Ἰσσάχατρ. πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη. καὶ ἄλλη δὲ λέγεται εἶναί τις Ἠνγαννὰ κώμη περὶ τὴν Γέρασαν τὴν ἐν τῇ Περαίᾳ.

Ἠναδά (Jos 19, 21). κλήρου Ἰσσάχαρ. ἐστὶ δὲ κώμη νῦν ἑτέρα Ἠναδάβ, ἀπιόντων ἀπὸ Ἐλευθεροπόλεως εἰς Αἰλίαν, περὶ τὸ ἴ’ σὴ μεῖον.

[*](l f. vgl. S. 42,1 u. u. Σοορά 5 f. vgl. u. Ῥωγήλ 14 Gen 41, 50; Ez 30, 17 16 Num 33, 6; vgl S. 40, 4 f. 22 Ι Sam 28, 7 23 S. 34, S 23 f. Luc 7, 11 26 Jos 21, 29 28 Cart. Med. 56: ΕΝΕΤΑΒΑ?)[*](6 τῆς πηγῆς Ῥωγήλ mit Vallarsi nach Η 14 Ὢν ἦς] ὧν εἷς V 15 ἐπὶ nach sonstigem Gebrauch und Η ἐστὶ V 23 ναΐδ V 25 Ἡγαννί V 26 ἡγαννά V Ι γέρασον V)
v.3.pt.1.p.96

Ἠωασώρ (Jos 19, 37). κλήρου Νεφθαλείμ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Ἀσώρ.

Ἡράκων (Jos 19, 46). ὅριον φυλῆς Δάν, πλησίον Ἰόππης.

Ἡτάμ (Rieht 15, 8). ἔνθα κατῴκει Σαμψὼν » ἐν τῷ σπηλαίῳ Ἡτὰμ « »παρὰ τῷ χειμάρρωι«.

Ηλά (I Sam 17, 2). κοιλὰς Ἡλά. Ἀ΄ Θ΄ κοιλὰς τῆς δρυός.

Ἠνγαδδί (1 Sam 24, 1). ἔρημος, ἔνθα ἐκρύπτετο Δαυίδ. καὶ || ἀνωτέρω [*](260) κεῖται Ἐνγαδδί φυλῆς Ἰούδα. παράκειται τῇ νεκρᾷ θαλάσσῃ εἰς δυσμάς.

Ἠμάθ ΙΙ Sam 8, 9). χώρα ἀλλοφύλων, ὡς δὲ Ἱερεμίας, πόλις Δαμάσκου.

[*](31r)

| Ἠνάν (Ez 47, 17. 19). »ὅριον Δαμασκοῦ«, ὡς Ἱεζεκιήλ, ἀπὸ Θαιμὰν καὶ Φοινικῶνος«, ὡς δὲ οἱ λοιποί, Θάμαρ.

Θαιμάν (Gen 36, 11). χώρα ἡγεμόνων Ἐδὼμ ἐν τῇ Γεβαλιτικῇ, ἀπὸ Θαιμὰν υἱοῦ Ἐλιφὰζ υἱοῦ Ἡσαῦ. ἀλλὰ καὶ εἰς ἔτι νῦν κώμη ἐστὶ Θαιμάν, ἀπέχουσα Πέτρων ἀμφὶ τὰ ἴε σημεῖα, ἐν ᾖ καὶ ἐγκάθηται στρατιωτικόν. ἔνθεν ὡρμᾶτο Ἐλιφὰζ ὁ Θαιμανῶν βασιλεύς. καὶ τοῦ Ἰσμαὴλ δὲ Θαιμὰμ λέγεται γεγονέναι παῖς. καὶ πᾶς δὲ ὁ πρὸς νότον τόπος οὕτω καλεῖται· καὶ γὰρ ἑρμηνεύεται Θαιμὰν νότος.

Θαμνά (Gen 38, 12). ἔνθα ἔκειρεν Ἰούδας τὰ ἑαυτοῦ πρόβατα. διαμένει κώμη μεγάλη ἐν ὁρίοις Διοσπόλεως μεταξὺ ἀπιόντων εἰς Αἰλίαν. ἢν δὲ φυλῆς Δὰν <ἢ> Ἰούδα.

Θαμνὰ ἄλλη (Gen 36, 40). πόλις ἡγεμόνων Ἐδώμ. ἢν δὲ καὶ παλλακὴ Ἐλιφὰζ υἱοῦ Ἡσαῦ, ἥτις ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ἀμαλήκ«, ὅθεν οἱ Ἀμαληκῖται.

[*](1 f. S. 84, 26 9 f. S. 86, 16 12 Jer 49, 18 ff. vgl. S. 102, 7ff. Hiob 2, 11 22 Gen 25, 15 24 ff. Cart. Med. 40: ΘΑΜΝΑ ΕΝΘΑ ΕΚΕΙΡΕΝ ΙΟΥΚΑΣ ΤΑ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ 26 Jos 19, 43; 15, 57 28 Gen 36, 12)[*](2 f. ἀσὼρ ἱεράκων V 5 f. σπηλαίῳ τἄμ’ V 8 Ἡλά2 nach Η Hebr. Ἡλάθ V 20 ἴε] ε΄ Vallarsi 21 στρατιωτικόν Βοnfrére 22 Ἰσμαήλ] ϊηλ V 26 ἢ Bonfrère 27 Θαμνά. ἄλλη V)
v.3.pt.1.p.98

<Θόφολ (Deut 1, 1). τόπος τῆς ἐρήμου »πρέραν τοῦ Ἰορδάνου«, ἔνθα τὸ Δευτερονόμιον γράφει Μωυσῆς, καταντικρὺ Ἰεριχοῦς.

Θαάθ (Num 33, 26 f.). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

Θαρά (Num 33, 27 f.). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

Θαφφοῦ (Jos 12, 17). πόλις ἣν ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών, ἣ γέγονε φυλῆς Ἰούδα. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Βηθαφοῦ, ὅριον Παλαιστίνης καὶ Αἰγύπτου.

[*](31v)

| || Θανάκ (Jos .12, 21). πόλις ἣν ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς, τὸν βασιέα [*](261) αὐτῆς ἀνελών, ἣ γέγονε φυλῆς Μανασσῆ, Λευίταις ἀφωρισμένη. καὶ νῦν ἐστιν ἀπὸ δ΄ σημείου τῆς Λεγεῶνος.

Θηνάθ (Jos 16, 6). φυλῆς Ἰωσήφ. καὶ νῦν ἐστι κώμη Θηνὰ ἀπὸ σημείων ι΄ Νέας πόλεως ἐπ’ ἀνατολάς, κατιόντων ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην.

Θαφφουέ (Jos 16, 8). <φυλῆς Ἰωσήφ.

Θαφφούθ (Jos 17, 8).) φυλῆς Μανασσῆ.

Θεκώ (Jos 15, 59a). καὶ νῦν Θεκωέ ἐστι παρὰ τὴν ἔρημον Αἰλίας πόλις τὸ πρὶν οὖσα φυγαδευτηρίου. ὅθεν ἦν Ἀμὼς ὁ προφήτης.

Θερσά (Jos 12, 24). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς ἅμα τῷ βασιλεῖ αὐτῆς.

Θεραμά (Jos 18, 27). φυλῆς Βενιαμίν.

Θωλάδ (Jos 15, 30). φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεών.

Θαβώρ (Jos 19, 22). ὅριον Ζαβουλών. ἔστι δὲ ὄρος ἐν τῇ πεδιάδι κείμενον ἀπὸ σημείων ι΄ Διοκαισαρείας κατὰ ἀνατολάς. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὅριον ἦν φυλῆς Ἰσσάχαρ καὶ Νεφθαλείμ.

Θαλχά (Jos 19, 7). φυλῆς Συμεών. νῦν ἅλα καλεῖται Ἰουδαίων μεγίστη κώμη, ὡς ἀπὸ σημείων ἲς Ἐλευθεροπόλεως ἐν τῷ Δαρωμᾶ.

[*](8 S. 50, 18; Jos 15, 34 11 Jos 1.7, 11; 21, 25 17 Cart. Med. 75: ΕΚΟ (?) ; vgl. u. Ἐλθεκέ 18 Αmos 1, 1 22 Jos 19, 4 23 ᾖ. Procop. 1049 Α ἐν τῇ πεδιάδι κεῖται ἀπὸ σημείων ι΄ Διοκαισαρείας κατὰ ἀνατολάς. ὅριον δὲ τοῦτο φυλῆς Ἰσσάχαρ καὶ φυλῆς Νεφθαλείμ 25 Jos 19, 34)[*](2–6 Θόφολ — Ἰησοῦ nach Η 10 ἦν V 14 Νέας πόλεως so gewöhnlich Νεαπόλεως V vgl. S. 100, 13 15 f. φυλῆς — Θαφφούθ mit Vallarsi 22 V 24 κείμενον] danach Lücke? vgl. H)
v.3.pt.1.p.100

Θαμναθσαρά (Jos 19, 50). πόλις Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ ἐν τῷ ὄρει« κειμένη. αὕτη ἐστὶ Θαμνά, ἡ καὶ ἀνωτέρω κειμένη, ἐν ᾖ εἰς ἔτι νῦν δείκνυται τὸ τοῦ Ἰησοῦ μνῆμα. φυλῆς Δάν.

[*](32r)

| Θάλασσα ἡ ἁλυκή (Jos 18, 19). ἡ καλουμένη νεκρὰ καὶ ἀσφαλτῖτις, μεταξύ Ἰεριχοῦς καὶ Ζωόρων.

Θαανάχ (Rieht 1, 27). οὐχ εἷλεν ταύτην ἡ φυλὴ Μανασσῆ, ὅτι μὴ τοὺς ἀλλοφύλους μετέστησεν ἐξ αὐτῆς. ἐνταῦθα δὲ τὸν Σίσαρά [*](262) Ιεβόρρα πολεμεῖ. ἦν δὲ καὶ αὕτη Λευίταις ἀφωρισμένη. καὶ νῦν ἐστι κώμη μεγίστη ἀπέχουσα τῆς λεγεῶνος σημεῖα γ΄.

Θήβης (Rieht 9, 50). πόλις ἔνα πολεμοῦντος Ἀβιμέλεχ ἀπὸ τοῦ πύργου γυνὴ κλάσμα μύλου ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔρριψεν«. ἐν ὁρίοις Νέας πόλεως Θήβης ἔτι νῦν λεγομένη κώμη, ὡς ἐπὶ Σκυθόπολιν ἀπιόντων ἐπὶ τὸ τρισκαιδέκατον σημεῖον.

Θαμναθά (Rieht 14, 1). κεῖται καὶ ἀνωτέρω Θαμνά. φυλῆς Δάν.

Θηλαμοῦ γῆ ΙΙ Sam 3, 12). ἔνθα »ἀπέστειλεν Ἀβεννὴρ πρὸς Δαυίδ«. Ἀ΄ παραχρῆμα, Σ΄ ἀνθ’ ἑαυτοῦ.

Θαάδ (II Sam 24, 6?). ἐγγὺς Γαλαάδ.

Θαμσά Ι Κön 4, 24). ὅριον τῆς βασιλείας Σολομών.

Θερμώθ (Ι Kön 9, 18). πόλις ἣν ᾠκοδόμησε Σολομὼν ερημῳ«.

Θαρσεῖς (I Kön 10, 22). ὅθεν ἤρχετο τῷ Σολομῶντι χρυσός. κατὰ μὲν τὸν Ἰώσιππον Ταρσός ἐστιν ἡ τῆς Κιλικίας· κατά δὲ τὸν Ἱεζεκιὴλ Καρχηδών, ἀντὶ γὰρ παρὰ τοῖς Ο' κειμένης

[*](2 S. 96, 24 ff. 3 Jos 19, 43 4 f. Cart. Med. 77: Η Ε; ΥΚΗ Η ΚΑΙ ΑΣΦ ΑΛΤΙΤΙΣ ΛΙΜ ΡΑ ΟΑΛΑΣΣΑ 7 ff. Procop. 1061 Α: Τὴν θεννὰχ οὐχ εἷλεν ἧ φυλὴ Μανασσῆ, ὅτι μὴ τοὺς ἀλλοφύλους ταύτης μετέστησεν· ἔνθα συνέστη ὁ πόλεμος πρὸς τὸν Σίσαρα. κώμη δὲ νῦν ἐστιν μεγίστη ἀπέχουσα τῆς Λεγεῶνος σημείοις γ΄ 8 Rieht 5, 19 9 Jos 21, 25 10 vgl S. 98, 12 12 Rieht 9, 53 15 S. 96, 24 ὖ.; Z. 2 f. 24 Joseph, arch. I, 6, 1; Ez. 27, 25)[*](5 ἱεριχοῦς V1 a. R. ἱεριχὼ V* i. Τ. 9 πολεμεῖ] πόλει V 13 Νέας πόλεως] so gewöhnlich, Νεαπόλεως V nur hier u. S. 98, 14 15 Δάν] vgl. Z. 3 Juda Η vgl. S. 96, 26 25 ἀντὶ] ἄρτι V Ι τῆς < V)
v.3.pt.1.p.102
[*](32v)

Καρχηδόνος Ι τὸ Ἑβραικὸν ἔχει Θαρσεῖς. ἄλλοι δὲ τὴν Ἰνδίαν ὑπετυπωσαν.

Θαρσά (I Κön 15, 21). ὅθεν ἦν Ἀσὰφ βασιλεὺς ᾿Ισραήλ.

|| Θερσιλά ΙΙ Κön 15, 14). ὅθεν ἢν Μαναείμ. καὶ νῦν ἐστι κώμη [*](263) Σαμαρέων ἐν τῇ Βαταναίᾳ Θαρσιλὰ λεγομένη.

Θεσβά (I Κὁν 17, 1). ὅθεν ἦν Ἠλίας ὁ Θεσβίτης.

Θαιμάν (Ez 20, 45). ὡς Ἰεζεκιὴλ πόλις τῆς Ἰδουμαίας, ὡς δὲ Ἡσαΐας ἐν ὁράσει τῆς Ἀραβίας. κεῖται καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ. ἐν δὲ τῷ Ἀβδιοῦ λέγεται πόλις Ἡσαῦ. Θαιμὰν δὲ καὶ εἶς τῶν υἱῶν Ἡσαῦ ἐκαλεῖτο. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

Θαρθάκ (II Kön 17, 31). ταύτῃν ἔκτισαν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ οἱ Εὐαῖοι.

Θαλασάρ (II Kön 19, 12). χώρα Συρίας.

Θογαρμά (Ez 27, 14). ἐν τώ Ἰεζεκιήλ.

Θαφέθ (Jer 7, 32). βωμὸς τοῦ Θαφὲθ ἐν Ἱερεμίᾳ. ἐν προαστείοις Αἰλίας εἰς ἔτι νῦν δείκνυται ὁ τόπος οὕτω καλούμενος, ᾤ’ παράκειται ἡ κολυμβήθρα τοῦ κναφέως καὶ τὸ Ἀχελδαμὰχ χωρίον.

Ἰαβόκ (Gen 32, 23 ὖ.). ποταμὸς χειμάρρου, ὃν διαβαίνων ὁ ἐπάλαισεν μετὰ τοῦ φανέντος αὐτῷ, ὅτε καὶ μετωνομάσθη Ἰσραήλ. [*](33r) ῥεῖ δὲ μεταξὺ Ἀμμᾶν, τοῦτ’ ἔστι Φιλαδελφίας, καὶ Γερά|δ δ΄ σημεί>ων, κατερχόμενος συμμίγνυται τῷ ᾿Ιορδάνῃ.

Ἰδουμαία (Gen 36, 16). χώρα Ἡσαῦ, ἐξ αὐτοῦ παρωνύμως ὀνομασθεῖσα, ἐπείπερ αὐτὸς Ἐδὼμ ἐκαλεῖτο. ἔστι δὲ ἡ ἀμφὶ τὴν Πέτραν [*](264) Γεβαληνὴ καλουμένη

[*](7 Ez 25, 13 8 Jes 21, 14; Jer 49, 7 9 Obadia 9; Gen 36, 11 10 S. 96, 18 21 Deut 3, 16)[*](3 Ἀσὰφ] Asa H; gemeint ist Βαασά 5 Βαιτοαναίᾳ Reland 8 ἐν ὁράσει nach Η ἐν ὄρει V vgl. S. 4, 2 11 Θαρθάκ nach Η Θαρ ἅκ V Ι τῇ] 1. γῇ nach Η? 13 Θογαρμά Vallarsi Θουραμά V 14 Θαφὲθ2] ταφὲθ V 15 ὁ] zu str.? 16 κναφέως] ὁ ἀγρὸς τοῦ κεραμέως V1 a. R. 19 ποταμὸς χειμάρρους V (1. ποταμός. χειμάρρους?) 21 Γεράσης ἀπὸ δ΄ σημείων nach Η γερασῶν V 22 Ἰορδάνῃ] + #x203B; V* i. Τ., #x203B; ἡ κατὰ τινα (1. τινὰς) αὐσῖτις χώρα τοῦ ἰώβ, κατὰ ἄλλους δὲ ἡ τοῦ ἰὼβ χώρα ἡ ἀραβία ἐστίν· ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι ἡ χώρα τοῦ σηὼν αὕτη ἐστὶν ἡ χώρα τοῦ ἰώβ V1 a. R.; dies würde aber höchsten's zu Ἰδουμαία passen 25 γαιβαληνὴ V)
v.3.pt.1.p.104

Ἰαθέρ (Gen Gen 36, 40). χώρα ἡγεμόνων Ἐδὼμ ἐπὶ τῆς αὐτῆς Γεβαληνῆς.

Ἰεταβαθά (Nrnii 33, 33). ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

Ἰαννά (Num 21, 20). οἴ ἐστιν ἐν πεδίῳ Μωὰβ ἀπὸ κορυφῆς τοῦ λελαξευμένου, τὸ βλέπον κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου, παρὰ τὸν Ἀρνωνᾶν.

Ἰεσσά (Num 21, 23). ἔνθα Σηὼν βασιλεὺς τῶν Ἀμορραίων πολεμεῖται. μέμνηται αὐτῆς καὶ Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ «κατὰ τῆς Μωαβίτιδος« κεῖται καὶ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ. καὶ δείκνυται νῦν μεταξὺ Μηδαβῶν καὶ Δηβοῦς.

Ἰαζήρ (Num 21, 32). πόλις τοῦ Ἀμορραίου ἀπὸ ι΄ σὴ μείου Φιλαδελφίας πρὸς δυσμαῖς ἐν τῇ νῦν Περαιᾳ τῆς Παλαιστίνης ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην, ἣ γέγονεν ὅριον φυλῆς Γάδ, παρατεῖνον »ἕως || Ἀροήρ, ἥ [*](265) ἐστι κατὰ πρόσωπον Ῥαββά«. μέμνηται τῆς Ἰαζὴρ Ἠσαίας ἐν ὁράσει [*](33v) τῇ »κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«, | καὶ Ἱερεμίας. ἥτις ἠν Αευίταις ἀφωρισμένη. διέστηκε δὲ τῆς Ἐσσαβῶν σημείοις ἴε , καὶ φέρεται ἐπ’ αὐτῆς ποταμὸς μέγιστος ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην ἐκπίπτων.

Ἰορδάνης (Num 22, 1). ποταμὸς διαιρῶν τὴν Ἰουδαίαν τῆς Ἀραβίας καὶ τὸν μέχρι νεκρᾶς θαλάσσης Αὐλῶνα, ὃς καὶ ἐκπίπτων διὰ Ἱεριχοῦς ἐπὶ τὴν νεκρὰν θάλασσαν εἰς αὐτὴν ἀφανίζεται. Ἰεταβαθά (Deut 10, 7). χειμάρροι ὑδάτων«, τόπος ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Ἱεριχώ (Deut 32, 49). πόλις ἣν κατέσκαψεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών. ἀνθ’ ἦς ἑτέραν ἤγειρεν ὀζᾶν ἐκ Βαιθὴλ φυλῆς Ἐφραΐμ, ἣν ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς τῆς ἰδίας παρουσίας ἠξίωσεν. καταβληθείσης δὲ καὶ αὐτῆς ἐπὶ τῆς πολιορκίας τῆς Ἱερουσαλὴμ διὰ τὴν τῶν ἐνοικούντων ἀπιστίαν, ἑτέρα ἐκ τρίτου συνέστη εἰς ἔτι νῦν δεικνυμένη πόλις. καὶ τῶν δύο δὲ τῶν προτέρων εἰς ἔτι νῦν τὰ ἴχνη σῴζεται.

[*](10 Jes 15, 4 11 Jer 48, 21. 34 15 Jos 13, 25 16 Jes 16, 8 17 Jer 48, 32; Jos 21, 37 25 Cart. Med. 6: ΙΕΡΙΧΩ; Jos 6, 23 26 I Κön Hl, 34 27 Matth 20, 29 Par.)[*](1 γαιβαληνῆς V 6 κορυφῆς] + Φασγὰ τουτέστι nach Η? vgl. u. Φασγά 10 τῆς κατὰ V 15 Γάδ Gressmann Η Δὰν V 16 ῥαββώ V 21 καὶ — Αύλῶνα] besser Η?)
v.3.pt.1.p.106

Ἱερουσαλήμ (Jos 10, 1). ταύτης ἐβασίλευσεν Ἀδωνιβεζέκ, καὶ μετὰ ταῦτα Ἰεβουσαῖοι, ἀφ᾿ ὧν καὶ Ἰεβοὺς ἐκαλεῖτο, οὓς ἐκβαλὼν Δαυὶδ μητρόπολιν αὐτὴν ἀποφαίνει τῆς Ἰουδαίας, διὰ τὸ ἐν αὐτῇ συστὰν ἱερὸν <* * * * * *> ἐν Γενέσει Σαλήμ, ἧς ἐβασίλευσεν Μελχισεδέκ. [*](34r) | γέγονε δὲ κλήρου φυλῆς Βενιαμίν.

Ἰεβούς (Jos 18, 28). »αὕτη ἐστὶν Ἱερουσαλήμ«.

Ἰαρεῖμ (Jos 9, 17). πόλις <Γαβανιτὥν.

[*](266)

Ἰεριμούθ (Jos 12, 11). πόλις> ἣν εἷλεν Ἰησοῦς. φυλῆς Ἰούδα, ὡς ἀπὸ σημείων <δ΄> Ἐλευεροπόλεως περὶ τὴν Ἐσθαὸλ κώμην. Ἰσιμώθ (Jos 12, 3). ἔνθα ἐκρύπτετο Δαυίδ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Βηθσιμοὺθ καθ᾿ ἃ δεδήλωται. ἐν δὲ τῇ πρώτῃ τῶν Βασιλειῶν ἀντὶ »τοῦ Ἰεσσεμοῦν« ὁ μὲν Ἀ΄ τῆς ἠφανισμένης, ὁ δὲ Σ΄ τῆς ἐρήμου Ἐδὼμ ἐκδεδώκασιν.

Ἰεδνά (Jos 15, 23?). ἀπὸ ς΄ οημείων Ἐλευεροπόλεως ἀπιόντων ἐπὶ Χεβρών.

Ἰεκκομάμ (Jos 12, 22). τοῦ Καρμήλου πόλις ἣν εἷλεν Ἰησοῦς τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών.

Ἰαείρ (Jos 13, 30). πόλις φυλῆς Μανασσῆ.

Ἰαμνεία (Jos 15, 11). πόλις Ἰούδα. εἰς ἔτι νῦν πολίχνη Παλαιστίνης Ἰαμνεία μεταξὺ Διοσπόλεως καὶ Ἀζώτου.

Ἰαβείρ (Jos 15, 15). πόλις γραμμάτων. φυλῆς Ἰούδα.

<Ἰαγούρ (Jos 15, 21). φυλῆς Ἰούδα.>

Ἰερμοῦς (Jos 15, 35). φυλῆς Ἰούδα. κώμη νῦν ἐστὶν Ἱερμοχὼς ἀπὸ σημείων ι΄ Ἐλευθεροπόλεως ἀνιόντων εἰς Αἰλίαν.

Ἰεχθαήλ (Jos 15, 38). φυλῆς Ἰούδα.

Ἰεφθάν (Jos 15, 43). φυλῆς Ἰούδα.

[*](3 Jos 15, 63; Richt 1, 21; 19, 10 4 II Sam 5, 6f. 5 Gen 14, 18 6 Jos 18, 28 9 Jos 10, 35; Procop. 1020 C: Ἰεριμοὺθ δὲ ὡς ἀπὸ σημείων ιδ΄ Ἐλευθεροπόλεως περὶ τὴν Ἐσθαὸλ κώμην Ὀδολλάμ 11 f. S. 48, 6 12 Ι Sam 23, 19 20f. Cart. Med. 55: ΙΑΒΝHΛ Η KAI ΙΑΜΝΙΑ)[*](4 αὐτῶ V | συστὰν Wendland συστᾶν V 5 ἱερὸν] + τὴν αὐτὴν Ἰώσηππος Bonfrère, aber die Lücke ist noch grösser vgl. Η | Σαλήμ + φησιν Bonfrère 8 Ἰαρείμ nach HLXX Ἰαβεῖς V 8f. Γαβαωνιτῶν — πόλις nach HP 9 εἷλεν Lagarde ἀνεῖλεν V 10 δ΄ Bonfrère nach Η ιδ΄ Ρ, freier Raum mit ζτ V 13 Ἰεσσεμοῦν nach LXX Ἰεσσεβοῦ V | Ἐδώμ zu str.? 15 Ἰεδρά Bert 17 εἷλεν V1 a. R. ἀνεῖλεν V*i. Τ. 20 Ιούδα] + ἔστιν? nach Η 23 Ἰαγούρ — Ἰούδα nach Η 24 l. Ἱερμοῦχ ὡς?)
v.3.pt.1.p.108

Ἰεθέρ (Jos 15, 48). φυλῆς Ἰούδα, πόλις ἱερατική. καὶ ἔστι νῦν [*](34v) κώμη μεγίστη Ἰεθειρὰ Ι ὡς ἀπὸ σημείων κ’ Ἐλευθεροπόλεως, ὅλη Χριστιανῶν. ἐν τῷ ἔσω Δαρωμᾷ πλησίον Μαλαθῶν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

Ἰανούν (Jos 15, 53). φυλῆς Ἰούδα. κώμη νῦν ἐστιν Ἰανουὰ τῆς Λεγεῶνος ἀπὸ σημείων τριῶν κατὰ νότον. ἀλλ’ ἔοικεν οὐκ εἷναι ἡ δηλουμένη.

Ἰεττάν (Jos 15, 55). φυλῆς Ἰούδα, πόλις ἱερατική. ἔστι νῦν κώμη μεγίστη Ἰουδαίων, Ἐλευθεροπόλεως ἀπὸ σημείων ἴη πρὸς νότον τῷ Δαρωμᾷ.

<Ἰεζραέλ (Jos 15, 56). φυλῆς ᾿Ιούδα.>

Ἰεζραέλ (Jos 17, 16). φυλῆς Μανασσῆ, ἄλλη. ἔστιν εἰς ἔτι νῦν ἐπισημοτάτη Ἐσδραηλὰ κώμη ἐν τῷ μεγάλῳ πεδίῳ κειμένη μεταξὺ Σκυθοπόλεως καὶ τῆς Λεγεῶνος. ἦν δὲ καὶ ὅριον Ἰσσάχαρ. ἐκαλεῖτο δὲ Ἰεζραὲλ καὶ εἷς τῶν ἀπογόνων Ἐφραθά, ὡς ἐν Παραλειπομέναις.

Ἰεκδαάν (Jos 15, 56). φυλῆς Ἰούδα

Ἰεφλιθί (Jos 16. 3). φιλῆς Ἰωσήφ.

Ἰανώ (Jos 16, 6). φυλῆς Ἐφραΐμ. καὶ ταύτην εἷλεν ὁ βασιλεὺς Ἀσσυρίων. καὶ ἔστι νῦν κώμη Ἰανὼ ἐν τῇ Ἀκραβαττινῇ, ἀπὸ ιβ΄ σημείων Νέας πόλεως πρὸς ἀνατολάς.

Ἰαμείν (Jos 17, 7). Ἀ΄ Σ΄ δεξιά.

Ἰασήβ (Jos 17, 16). Ἀ΄ Σ’ τοὺς κατοικοῦντας.

Ιεβλαάμ (Jos 17, 11). φυλῆς Μανασσῆ, ἀφ’ ἧς οὐκ ἐξῆρε τοὺς ἀλλοφύλους.

Ἰερφήλ (Jos 18, 27). φυλῆς Βενιαμίν.

[*](35r)

| Ἰεκνάλ (Jos 19, 11). κλήρου Ζαβουλών, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

Ἰάφεθ (Jos 19, 12). κλήρου Ζαβουλών ἀνάβασίς, καλεῖται καὶ Ἰόππη. καὶ ἡ Συκάμινος δὲ ἀπιόντων εἰς Πτολεμαίδα ἀπὸ Καισαρείας κώμη πάραλος πλησίον τοῦ Καρμήλου Ἡφὰ λέγεται.

[*](1 Jos 21, 14; Cart. Med. 96: ΙΕΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΕΘΗΡΑ 3 S. SS, 3 S Jos 21, 16 14 Jos 19, 18 15 I Chron 4, 3 19 ΙΙ Kön 15, 29 27 Jos 21, 34)[*](1 φυλῆς Ἰούδα πόλις ἱερατικὴ. καὶ Vallarsi πόλις Ἰούδα φυλῆς ἱερατικῆς καὶ πόλις ἱερατική V 11 Ἰεφραὴλ — Ἰούδα nach Η (vgl. ἄλλη Ζ. 12) 11 f. oder l. Ἰεζραὴλ φυλῆς Ε;. φυλῆς Μανασσῆ ἄλλη ἐστὶν κτλ.? 13 ἐπισημοτάτω + ἦς V 17 Ἰεκδαάν nach Η vgl. LXX Ἰεκδαόδ V 20 ἀκραβεττήνη V 24 ιεβαλαμ V 26 Ἰερφήλ nach HLXX Ἰερδήλ V 29 καὶ Ἰόππη? Wendland)
v.3.pt.1.p.110

Ἰεφθαήλ (Jos 19, 14). κλήρου Ζαβουλών.

Ἰαδηλά (Jos 19, 15). κλήρου Ζαβουλών.

Ἰερμώθ (Jos 19, 21). κλήρου Ἰσσάχαρ, πόλις ἱερεῦσιν ἀφωρισμένη. καὶ ἀνωτέρω κεῖται Ἱερμούθ. μέμνηται αὐτῆς καὶ Ὡσηέ.

|| Ἰαμνήλ (Jos 19, 33). κλήρου Νεφθαλείμ.

[*](268)

Ἱερῶν (Jos 19, 38). κλήρου Νεφθαλείμ.

Ἰεθλάν (Jos 19, 42). κλήρου Δόν.

Ἰηλών (Jos 19, 43). κλήρου Δάν.

<Ἰούδ (Jos 19, 46) κλήρου Δάν.>

Ἱερακώ (Jos 19, 46). ὕδατα κλήρου Δάν.

Ἰαβεῖς Γαλαάδ (Rieht 21, 8). καὶ ταύτην ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. καὶ νῦν ἐστι κώμη πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἀπὸ ς΄ σημείων Πέλλης πόλεως ἐπὶ τοῦ ὄρους κειμένη ἀπἰόντων <εἰς Γέρασαν>

Ἰαάρ (I Sam 14, 25). δρυμός, ἔνθα ἦν ὁ μελισσών.

<Ἱεραμηλεί (I Sam 30, 29). χώρα τῶν ἀλλοφύλων.>

Ἰέθερ (I Sam 26 f.). ἔνθα ἀπέστειλεν Δαυίδ. κώμη νῦν ἐστιν Ιεθειρὰ ἐν τῷ τῷ Δαρωᾳ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

[*](25v)

| Ἰεκμαάν (I Kön 12). πόλις ἀρχόντων Σολομών.

Ἰταβύριον (Hos 5, 1). Ἀ΄ Σ΄ Θαβώρ. ἐν Ὠσηέ. κεῖται δὲ ἐν τῷ μεγάλῳ πεδίῳ <τῆς Λεγεῶνος πρὸς ἀνατολὰς.

Ἰεκθοήλ (II Kön 14, 7). Πέτρα ἐν Βασιλείαις.

Ἰεταβά (II Kön 21, 19). πόλις ἀρχαία τῆς Ἰοδυαίας.

Ἰόππη (Jona 1, 3). πόλις Παλαιστίνης> εἰς ἔτι κλήρου Δάν.

Ἰτουραία (Luc 3, 1) ἡ καὶ Τραχωνῖτις χώρα, ἦς ἐτετράρχει φίλιππος, ὡς ἐν Εὐαγγελίοις. Τραχωνῖτις δὲ καλεῖται ἡ παρακειμένη χώρα τῇ ἐρήμῳ τῇ κατὰ Βόστραν τῆς Ἀραβίας.

[*](3 Jos 21,29 4 S. 106, 9; Hos 5, 8 12 vgl. S. 32, 5 ὖ. 17 f. Cart Med. 96: ΙΕΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΕΘΕΙΡΑ 18 S. 88, 3; 108, 1 25 Jos 19, 40 27 vgl. u. Τραχωνῖτις)[*](2 Ἰαδηλά nach HLXX Ἰουδηλά V 3 Ἰερμώθ nach HLXX (Jos 21, 29) 4 Ὡσηέ Martianay ἰωσήφ V 5 Ἰαμνήλ nach HLXX Ἰαμνήν (v2 unsicher) V 6 Ἰερρων V 9 Ἰούδ — Δάν nach Η 13 f. εἰς Γέρασαν Bonfrère ζῆ V üb. d. Ζ. 18 ιεθοειρα V 20 δὲ] + καὶ V str. Bert 21 τῆς — ἀνατολάς Vallarsi 22 ff. Ἰεκθοήλ — Παλαιστίνης nach Η 26 Ἀπὸ — εὐαγγελίων nach Η 27 zur Interpunktion vgl. u. Τραχωνῖτις 28 ἀγγελίοις V* i. Τ. εὑ V2 a R.)
v.3.pt.1.p.112

Καρναείμ (Gen 14, 5). Ἀσταρὼθ Καρναείμ. ἔστι νῦν κώμη μεγίστη τῆς Ἀραβίας, ἥτις ἐστὶν ἡ Καρναία λεγομένη, ἐπέκεινα τοῦ Ἰορδάνου. ἔνθα ὡς ἐκ παραδόσεως τοῦ Ἰὼβ τὸν οἶκον ἐπιδει||κνύου [*](269) ἐστι δὲ καὶ ἄλλη ἐν ὁρίοις Αἰλίας Καρναία λεγομένη κώμη.

Κάκης (Gen 14, 7). ἔνθα ἡ πηγὴ »τῆς κρίσεως«.

Κάδης Βαρνῆ (Num 32, 8). ἔρημος ἡ παρατείνουσα Πέτρᾳ πόλει τῆς Ἀραβίας, ἔνθα ἀν’ ἀναβᾶσα ἐτελεύτησεν Μαριάμ, καὶ Μωüσῆς διστάσας παίει τὴν πέτραν καὶ <ὕδωρ> παρέχει διψῶντι τῴ λαῷ. εἰς ἔτι νῦν τὸ νῆα τῆς Μάριας αὐτόθι. ἔνθα καὶ τοὺς ἄρχοντας Ἀμαλὴκ« κατ’ ἔκοψε Χοδολλαγόμωρ.

Κενáξ (Gen 36, 11). χώρα ἡγεμόνων Ἐδώμ.

Καριαθαείμ (Num 32, 37). πόλις ἣν ᾠκοδόμησαν »οἱ υἱοὶ Ῥουβίν.«

[*](36r)

| καὶ νῦν ἐστιν ὅλη Χριστιανῶν κώμη, παρὰ Μηδαβὰν πόλιν τῆς Ἀραβίας, λεγομένη Καραιάθα, ἀπὸ ι΄ σημείων τῆς Μηδαβῶν πρὸς δυσμὰς ἐπὶ τὸν Βάρην. Καριαθαρβώ (Gen 23, 2). »αὕτη ἐστὶ Χεβρών«. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. Κανáθ (Num 32, 42). κώμη τῆς Ἀραβίας εἰς ἔτι <νῦν Καναθὰ> καλουμένη, ἣν <ἑλὼν ὁ Ναβαῦ> ὠνόμασεν Ναβώθ, καὶ γέγονε Μανασσῆ. κεῖται δὲ εἰς ἔτι καὶ νῦν ἐν τῷ τραχῶνι πλησίον Βόστρων.

[*](5 Procop. 332 C: αὕτη νῦν ἐστιν ἡ πόλις τοῦ μακαρίου Ἰὼβ ἐπὶ τῆς Βαταναίας 8 ff. Procop. 1021 D: ἔρημός ἐστι τῇ Πέτρᾳ πόλει τῆς Ἀραβίας παρακειμένη. ἔνθα καὶ Μαριὰμ ἐτελεύτησεν καὶ Μωυσῆς διστάσας παίει τὴν πέτραν; 332 D: Κάδης δέ ἐστιν ἡ παρατείνουσα Πέτρᾳ πόλει τῆς Ἀραβίας ἔνθα Μαριὰμ ἐτελεύτησεν ἡ ἀδελφὴ Μωυσέως; vgl. S. 46, 26 f. 9 Num 20, 1 10 Num. 20, 11 27, 14 11 f. Gen 14, 7 18 S. 6, δῦ. 20 ᾖ. vgl. u. Ναβώ)[*](2 1. Πεντατεύχου nach Η? 3 σεσταρὼθ καρναεὶμ ἐστὶ 4 ἡ Καρναία nach H <ἐν τῷ κλίτει τῆς Βαταναίας>, Καρναία Vallarsi ἡ βαταναία + ἀπὸ θ΄ σημείων σημείων nach Η? 7 κρίσεως] + καὶ nach Η? 8 S. 46, 26 | πόλει τῆς Ἀραβίας nach HP τῆς πόλεως Πσλσιδυςινης V 9 διστάσας Ρ διαστὰς V 10 ὕδωρ Bonfrère 12 χοδολαγόμωρ V 14 Καριαθιείμ Καριαθιείμ V 15 παρὰ (od. 1. περὶ)] θαρι V 16 λεγομένη nach Η λεγομένην V | Καραιάθα nach Η καρεάδα V | Μηδαβᾶν Bert 18 Καριαθιρβώ V 20 νῦν Καναθὰ nach Η 21 ἑλὼν — Ναβαῦ nach Η, Baum für 11 Bb V 22 δὲ] + Bonfrère)
v.3.pt.1.p.114

Κατὰ τὰ Χρυοέa (Deut 1, 1). ὄρη ἐστὶ χρυσοῦ ψηγμάτων ἔμπλεα [*](270) || ἐπὶ τῆς ἐρήμου, ία ἡμερῶν <ὁδὸν> ἀπέχοντα τοῦ παρ’ οἶς Μωüσῆς τὸ Δευτερονόμιον γράφει. λέγεται δὲ ἐν Φαινὼ χαλκοῦ μετ’ ἄλλοις τὸ παλαιὸν παρακεῖσθαι ὄρη χρυοοῦ μετάλλων.

Καδημώθ (Deut 2, 26). ἔρημος ἐξ ἦς πρέσβεις ἀπέστειλε Μωüσῆς »πρὸς Σηών«.

Καριάθ (Jos 9, 23). πόλις ὑπὸ μητρόπολιν Γαβαών.

Κάδες (Jos 12, 22). πόλις ἣν εἷλεν Ἰησοῦς τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών. ἣ γέγονε φυλῆς Ἰούδα.

Καδημώθ (Jos 13, 18). πόλις τῶν υἱῶν Ῥουβίν.

<Κεδσών (Jos 21. 37). φυλῆς Ῥουβίν> Λευίταις ἀφωρισμένη.

Καψεήλ (Jos 15, 21). φυλῆς Ἰούδα.

[*](36v)

| Κινά (Jos 15, 22). φυλῆς Ἰούδα.

Κεειλά (Jos 15, 44). φυλῆς Ἰούδα. <ἔνθα> ἐκαθέσθαη Δαυίδ. καὶ εἰς ἔτι νῦν κώμη Κηλὰ πρὸς ἀνατολὰς Ἐλευθεροπόλεως ἀπιόντων εἰς Χεβρών, ὡς ἀπὸ σημείων η΄· καὶ τὸ μνῆμα Ἀμβακοὺμ τοῦ προφήτου αὐτόθι δείκνυται.

Καριαθβαάλ (Jos 15, 60). αὕτη πόλις Ἰαρεὶμ φυλῆς Ἰούδα.

Κανά (Jos 16, 8). φυλῆς Ἐφραΐμ.

<Καβσαείμ (Jos 21, 22). φυλῆς Ἐφραΐμ.>

Κανέ (Jos 17, 9). φυλῆς Μανασσῆ.

Καριαθιαρεὶμ (Jos 18, 14) ἡ καἰ Καριαθβαάλ ἡ καὶ πόλις Ἰαρείμ. [*](271) μία τῶν Γαβαωνιτῶν, φυλῆς Ἰούδα, μεταξὺ Αἰλίας καὶ Διοσπόλεως. ἐπὶ τῆς ὁδοῦ κειμένη ἀπὸ σημείων θ΄ Αἰλίας. ἐντεῦθεν ἠν Οὐρίας ὁ προφήτης, ὃν ἀνεῖλεν Ἰωακεὶμ ἐν Ἱερουσαλήμ, ὡς ἐν Ἱερεμίᾳ. ἐκαλεῖτο δὲ Καριαθιαρεὶμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Σωβάλ, ὡς ἐν Παραλειπομέναις.

Κισών (Jos 19, 20). κλήρου Ἰσσάχαρ, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

[*](3 Deut 1, 5 f.; Num 33, 42 9 Jos 15, 3 15 Sam 23, 7 23 ff. Procop. 1024 Α: ἔστι δὲ μεταξὺ Αἰλίας καὶ Διοσπόλεως, ἐπὶ τῆς ὀδοῦ κειμένη ὡς ἀπὸ σημείων θ’ ἧ Καριαθιαρείμ 23 Jos 15, 60; Richt 10, 4? vgl. S. 116, 20 26 Jer 26, 22 27 I Chron 2, 50 28 Jos 21, 28)[*](2 ὀδὸν ère | Bonfrère τοὺς ὅρους V 3 ἐν Φαἰνῶν vgl. Register 4 πλέον V 7 Γαβαών vgl. HLXX u. S. 48, 9; 172, 15 8 ἀνεῖλεν V 10 Καδημώθ] + altera Η 11 Κεδσὼν — Ῥουβίν mit Vallarsi nach HLXX Luc. 12 sollte vor Z. 7 stehen, doch vgl. Η 15 ἔνθα Bonfrere ἐν ᾖ Bert 16 Ἐλευθεροπόλεως] + σἀρ V (1. ἐστιν?) 17 η΄· καὶ mit Vallarsi nach Η ἵζ’ V 23 καριαδβαδ Ἰαρείμ nach HLXX vgl. S. 48, 22; Ζ. 19 ἰαείρ V)
v.3.pt.1.p.116

Καρθά (Jos 21, 34). πόλις Ζαβουλών, Λευίταις ἀφωρισμένη.

Καττά (Jos 19, 15). κλήρου Ζαβουλών, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

Κανά (Jos 19, 28). ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης, κλήρου Ἀσήρ.

[*](37r)

|ἐν ταύτῃ ὁ κύριος ἡμῶν καὶ θεὸς Ἰησοῦς Χριστὸς τὸ ὕδωρ εἰς ἄνου φύσιν μετέβαλεν. ἐντεῦθεν δὲ ἢν καὶ Ναθαναήλ καὶ ἔστιν ἐν τῇ Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν.

Κάδες (Jos 19, 37). κλήρου Νεφθαλεὶμ πόλις ἱερατική, τὸ πρὶν οὖσα φυγαδευτήριον ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐν τῶ ὄρει Νεφθαλείμ«. καὶ ταύτην εἷλεν ὁ »βασιλεὺς Ἀσσυρίων«. αὕτη ἐστὶν Κυδισσός, ἀπέχουσα Τυροῦ σημείοις κ', παρακειμένη Πανεάδι.

|| Καρθάμ (Jos 21, 32). πόλις φυλῆς Νεφθαλείμ, Λευίταις ἀφωρισμένη.

[*](272)

Κέτρων (Rieht 1, 30). »οὐκ ἐξῆρεν‘ ἀπὸ ταύτης τοὺς ἀλλοφύλους Ζαβουλών.

Καρκᾶ (Rieht 8, 10). ἔνθα »Ζεβεὲ καὶ Σαλμανᾶ«, οὓς ἀνεῖλε Γεδεών. καὶ ὲ́οτι νῦν Καρκαρία φρούριον ἀπέχον Πέτρας πόλεως μόνην <ἡμέραν>.

Καμών (Rieht 10, 5). πόλις Ἰαείρ, ἔνθα ἐτάφη κρίνας τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἔστι νῦν Καμμωνὰ κώμη ἐν τῷ μεγάλῳ πεδίῳ, ἀπέχουσα Λεγεῶνος σημείοις ς' ἐν βορείοις ἀπιόντων εἰς Πτολεμαίδα.

Κισών (Rieht 4, 7). χειμάρρους πλησίον τοῦ ὄρους <Θαβώρ, ἔνθα ἐπολεμήθη Σίσαρά.

Καδημίμ (Rieht 5, 21). χειμάρρους> ἔνθα ἐπολέμησεν Δεβόρρα.

Κοιλάς (Rieht 1, 19). Τιτάνων, οἷς ἐπολέμησε Δαυίδ.

[*](2 Jos 21, 32 5 Job. 2, 1 6 Job 21, 2; Joh. 1, 48 8 ff. Procop. 1049 A: φυλῆς Νεφθελείμ, ἦς ἦν Κόλις ἡ πόλις ἱερατική τε καὶ φυγαδευτήριον τῆς Γαλιλαίας 8 Jos 21, 32 9 Jos 20, 7 10 II Kön 15, 29 25 Procop. 1061 Β: ἧ ὁ αὐτὸς τῴ Κισὼν ἢ ἐν ἀμφοτέροις ἐπολεμήθη Σίσαρα, ἀλλ’ ἐν μὲν τῷ Κισὼν ὑπὸ τοῦ Βαράκ, ἐν δὲ τῷ Καδημὶμ ὑπὸ Δεββώρας, ὡς φησιν Εὐσέβιος ἐν τῷ περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων 26 Procop. 1125 C: τοὺς γίγαντας καὶ Τιτάνας ὠνόμαζον ; II Sam5, 18 ff.)[*](2 Καττά (oder Κοττά) nacb HLXX Κοντά V 4 Κανά. ἕως] Κανανέως V 5 θεὸς] 1. σωτήρ σὴ) nacb Η? 6–8 καὶ — πρίν bier nacb Η, hinter ἐν τῷ Δαρωμᾷ. (S. 86, 9) V 10 κυδοσσός V 15 f. οὐκ — Ζαβουλών] πόλις φυλῆς Ζαβουλών· οὐκ ἐξῆρεν ἀπὸ ταύτης τοὺς ἀλλοφύλους Lagarde¹ 19 ἡμέραν Bonfrère 20 ἔνθα] + καὶ? Wendland 23 ff. Θαβώρ — χειμάρρους nacb HP)
v.3.pt.1.p.118

Κλαυθμών (Richt 2, 1). χώρα ὀλοφυρμῶν, τόπος οὕτω καλούμενος.

Κηνί (Ι Sam 27, 10). χώρα ἀλλοφύλων.

Κάρμηλος (Ι Sam 25, 2). ἔνθα ἦν Νάβαλ. κώμη ἐστὶν εἰς ἔτι [*](37v) νῦν Χερμακὰ ὀνομαζομένη, ἥτις ἑρμηνεύεται Κάρμηλος, ἀπὸ δεκάτου σημείου Χεβρὼν πρὸς ἀνατολάς, ἔνθα φρούριον ἐγκάθηται.

<Κάρμηλος (Ι Kön 18, 42). ὄρος> ἐπὶ τὸ Φοινίκιον πέλαγος καὶ διαιροῦν Παλαιστίνην Φοινίκης. ἔνθα ἐκαθέζετο Ἡλίας.

|| Καβσεήλ (II Sam 23, 20). ὅθεν ἦν Βαναΐας υἱὸς Ἰωδάε.

[*](273)

Κεδρών (II Sam 15. 23). χειμάρρους ἢ φάραγξ Κεδρών. παράκειται τῇ Ἱερουσαλήμ.

Κυρίνη (II Kön 16, 9). ἔνυα ἀπῴκισε βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν Δαμασκόν.

Κωά (I Kön 10, 28). πλησίον Αἰγύπτου.

Καρχηδών (Jes 23, 1). Ἡσαΐας ἐν ὁράσει Τύρου, καὶ Ἱεζεκιήλ, παρ᾿ ὧ Θαρσεῖς ἐν τῷ Ἑβραϊκῷ κεῖται.

Κοιλὰς Ἰωσαφάτ (Joel 3, 2). μεταξὺ χεῖται Ἱερουσαλὴμ καὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν.

Κεδέμ (Εz 25, 4). ἐν Ἱεζεκιήλ. Ἀ΄ Σ΄ ἀνατολῶν.

Κηδάρ (Εz 27, 21). ἐν Ἱεςεκιὴλ »ἂρχοντες Κηδάρ«, καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ καὶ ἐν Ἡσαΐᾳ ἐν ὁράσει τῆς Ἀραβίας. ἔστι δὲ χώρα Σαρακηνῶν. ἦν δὲ Κηδὰρ υἱὸς Ἰσμαὴλ υἱοῦ Ἁβραάμ.

[*](5 ff. Procop. 1112 C: ἐνταῦθα οὐ τὸ ὄρος εἰρηκέναι φησὶν ὁ Ευσέβιος, κώμην δέ τινα μέχρι καὶ νῦν οὕτως ὠνομασμένην, ἐν ᾗ ᾠκηκέναι τὸν Ναβόλ; vgl. Theodoret. quaest. in Regn. l, 25 7f. Procop. 1020 C; ἡ δὲ Χεβρὼν πλησίον Χερμὲν ἀπὸ βορρᾶ, ἔνθα φρούρια στρατιωτῶν ᾠκοδόμηται 16 Εz 27, 12 21 Jer 49, 28 22 Jes 21, 16 23 Gen 25, 13)[*](1 Κλαυθμόν V | ὀλοφυρμῶν Wendland ἀλλοφύλων V 6 Χερμαλὰ Vallarsi vgl. S. 92, 20 Χειμαλλὰ V 8 f. Kάρμηλος ὄρος nach Hier. comm. in Jes (vgl. S. 119, 5f.), ἐπὶ — Ἡλίας vor Καβσεήλ Lagarde, nach Ἰωδάε V. Vallarsi wollte nach Rhenferd: <Καισάρεια. πόλις ἐπίσημος> ἐπὶ τὸ φοινίκιον πέλαγος καὶ διαιροῦν Παλαισίνην Φοινίκης. <Κάρμηλος ὂρος> ἔνθα ἐκαθέζετο Ἡλίας. 11 ἡ V 12 Ἱερουσαλήμ] danach Lücke vgl. Η? 15 Κωά nach Η Hex. Κώδ V 19 ἐλαιῶν) danach Lücke vgl. Η? 21 χώρα] + ἐν ἐρήμῳ nach Η?)
v.3.pt.1.p.120

Καριώθ (Jer 48, 24. 41). ἐν χώρᾳ Νωάβ, ὡς Ἱερεμίας.

Καφαρναούμ (Matth 4, 13). παρὰ τὴν Γεννησαρῖτιν λίμνην. εἰς ἔτι νῦν ἐστι κώμη ἐν τῇ γαλιλαίᾳ τῶν ἐθνῶν »ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν [*](274) καὶ Νεφθαλείμ«.

| Λασάν (Gen 10, 19). ὅριον τῶν Χαναναίων περὶ τὴν

Σοδομῖτιν. Λουζά (Gen 28, 19). ταύτην ἐπωνόμασεν Ἰακῶβ Βαιθήλ. οἰκεῖται δὲ εἰς ἔτι νῦν, κώμη οὔσα ἐπ’ ἀριστερὰ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης ἐπ’ Αἰλίαν ἀπὸ Νέας πόλεως. ἣ γέγονε φυλῆς Βενιαμίν.

Λουζὰ ἑτέρα (Rieht 1, 26) ἣ γέγονε τῶν υἱῶν Ἰωσήφ, παρακειμένη Συχὶμ ἀπὸ θ΄ σημείου Νέας πόλεως.

Λωτάν (Gen 36, 20). πόλις ἡγεμόνων Ἐδώμ.

<Λεβωνά (Num 33, 20). ἐν τῇ ἐρήμῳ σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

Λοβόν (Deut 1, 1). τόπος τῆς ἐρήμου πέραν τοῦ Ἰορδάν ἔνθα Μωüσῆς ἀναγινώσκει τὸ Δευτερονόμιον.

Λάχεις (Jos 10, 3). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών. μέμνηται αὐτῆς καὶ Ἠσαΐας. καὶ <ἔστιν> εἰς ἔτι Ἐλευθεροπόλεως ἀπέχουσα σημείοις ς΄ πρὸς νότον ἀπιόντων εἰς τὸν Δαρωμᾶν. κεῖται καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ. φυλῆς Ἰούδα.

Λεβνά (Jos 10, 29). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών. ἣ γέγονε φυλῆς Ἰούδα. πόλις ἱερατική. καὶ νῦν ἐστι κώμη ἐν τῇ Ἐλευθεροπολιτίανῃ λεγομένη Λοβανά. κεῖται καὶ ἐν Ἡσαΐᾳ.

[*](8 vgl. S. 40, 22 10 Jos 18, 13 19 ᾖ. Procop. 1020 C: Λάχεις δὲ κώμη νῦν ἐστιν Ἑλευθεροπόλεως ἀπέχουσα σημείοις ς' πρὸς νότον ἀπιόντων εἰς τὸν Δαρωμάν; vgl. 1021 C 20 Jes 36, 2 22 Jer 34, 7; Jos 15, 19 23 ff. Procop. 1021 C: »καὶ Λοβδά (Luda «. κώμη νῦν ἐστιν Ἐλευθεροπόλεως μετὰ τὴν ἅλωσιν ἱερατικὴ γενομένη 24 Jos 15, 42; 21, 13 25 Jes 37, 8)[*](7 l. Λασά nach HLXX? doch vgl. LXX 15 106 107 usw. 8 Λουζά HLXX vgl. Ζ. 11 Λούζαν V | Βαιθήλ] βηθλεὲμ V1 a. R. 11 Λουζά. ἑτέρα V 12 γ΄ Vallarsi 13 Λωτάν nach HLXX Δωτάμ V 15 ff. Λεβωνά — nach Η 19 Δαχεις V* i. Τ., η V1 a. R. 20 ἔστιν nach Η 21 τὸ δαρωμάν V, doch vgl. Ρ 23 Λέενα V)
v.3.pt.1.p.122

Λασερών (Jos 12, 18). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών.

Λίθος Βοέν (.los 15, 6). ἐν υἱοῖς Ῥουβὶν ὅριον φυλῆς Ἰούδα.

Λαβώθ (Jos 15. 32). φυλῆς Ἰούδα.

[*](275)

Λάμας (Jos 15, 40). φυλῆς Ἰούδα.

Λαβώθ (Jos 19, 6). κλήρου Συμεών.

Λαβανάθ (Jos 19, 26). κλήρου Ἀσήρ.

[*](38v)

| Λακούμ (Jos 19, 33). ὅριον Νεφθαλείμ.

Λαβωεμάθ (Richt 3, 3). Ἀ΄ εἰσόδου Ἐμάθ.

Λεσέμ (Jos 19,47). ταύτην θοῖ υἱοὶ Δὰν‘ πολιορκήσαντες Δάν.

Λουζά (Riebt 1, 26). ἑτέρα αὒτη παρὰ τὴν Βαιθήλ, κειμένη ἐν γῇ Χεττιείμ. ἣν ἔκτισεν ὁ διασωθεὶς ἀπὸ Βαιθήλ, ὡς ἐν κριταῖς ἱστορεῖται.

Λέχει (Rieht 15, 19). ἐν Λέχει, Α΄ Σ΄ ἐν σιαγόνι.

Λαῖσα (Rieht 18, 27 ὖ.). ταύτην ἑλόντες υἱοὶ Δὰν ᾤκησαν, ἄποθεν οὖσαν Σιδῶνος, καὶ ἐπεκάλεσαν αὐτὴν Δάν. ἣ γέγονεν ὅριον τῆς <Ἰουδαίας βόρειον ἀπὸ Δὰν καὶ Ἠσαίας. κεῖται καὶ ἀνωτέρω, πλησίον Πανεάσος. ἐξ ἧς καὶ <ὁ> Ἰορδάνης πρόεισι.

Λεματτάρα (I Sarn 20, 20). ἔνθα Ἰωναθὰν Ἀ΄ εἰς σκοπόν, Σ΄ εἰς τὸν συντεταγμένον.

| Λαδαβάρ ΙΙ Sam 9, 4). ἔνθα Μεμφιβοσθέ.

[*](276)

Λωδαβáρ (II Sam 17, 27). ὅθεν Λίβανος (I Kön 4, 29). ὄρος Λουείθ (Jes 15, 5). ταύτης μέμνηται Ἡσαΐας. καὶ ἔστι μεταξὺ Ἀρεοπόλεως καὶ Ζοορῶν κώμη νῦν καλουμένη Λουειθά.

[*]( vgl. S. 88, 21 17 ᾖ. vgl. S. 76, 6 ὖ; Ἂδηλος in Cat. Niceph. zu Rieht 18, 7 19 Rieht 20, 1 20 Jes 10, 30 23 f. vgl. Procop. 1108 Α: Λαματτάραν· Ἀκύλας· εἰς τὸν σκοπὸν ἢ φυλακῆν (διττὴ γάρ ἡ γραφή), Εύμμαχος· εἰς τὸν συντεταγμένον)[*](3 Βοέν nach Η Hex. βοηθοῦ V, Verwechselung mit Ι Sam 7, 12 4 Λαβών V 10 Λαμωεμαθ V 11 Δὰν Bonfrère Ἰούδα V (vgl. LXX Β etc.) 16 <κεῖται ἀνωτέρω> Ἐνλεχί? 17 Δεῖσα V 18 τῆς] 1. τῆς] Η? 19 Ἰουδαίας nach Η vgl. ère 20 ὁ vgl. S. 16, 3; 76, 8 24 εἰς σκοπόν, Σ΄] εἰσκόπον σὴ V 25 Λαδαβάρ nach Η vgl. LXX Δακαμέρ V | μεμφιβοσθέ V* — αι V2))
v.3.pt.1.p.124
[*](39r)

Μανασσῆ (Gen 10, 30). χώρα τῆς Ἰνδικῆς, ἣν κατῴκησαν οἱ υἱοὶ Ἰεκτὰν υἱοῦ Ἐβέρ.

Μαμβρῆ (Gen 13, 18). αὕτη ἐστὶ Χεβρών, ᾖ παράκειται τάφος <τῶν> ἀμφὶ τὸν Ἁβραάμ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. Μαμβρῆ δὲ καὶ εἶς τῶν ἑταίρων τοῦ Ἁβραὰμ ἐκαλεῖτο.

Μαδιάμ (Gen 25, 2). πόλις ἀπὸ ἑνὸς τῶν υἱῶν Ἁβραὰμ καὶ Χεττοςυρας Μαδιὰμ ἐπικληθεῖσα. κεῖται δὲ ἐπέκεινα τῆς Ἀραβίας πρὸς νότον ἐν ἐρήμῳ τῶν Σαρακηνῶν, τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἐπ’ ἀνατολάς. ὅθεν καλοῦνται Μαδιαναῖοι καὶ ἡ νῦν καλουμένη Μαδιανή. καλεῖ δὲ καὶ ἡ γραφὴ τὰς θυγατέρας Ἰωβὰβ θυγατέρας Μαδιάμ. ἑτέρα δέ <ἐστιν πόλις ὁμώνυμος αὐτῇ πλησίον τοῦ Ἀρνωνᾶ καὶ Ἀρε>πόλεως. ἥτις νῦν ἔρημος οὔσα δείκνυται.

Μωάβ (Gen 36, 35). ἀπὸ Μωὰβ υἱοῦ λώτ, πόλις τῆς Ἀραβίας || ἡ νῦν Ἀρεόπολις. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. καλεῖται δὲ Μωάβ καὶ ἡ [*](277) χώρα, ἡ δὲ πόλις Ῥαββὰθ Μωάβ.

Μασρηκά (Gen ’ 36). πόλις βασιλείας Ἐδὼμ περὶ τὴν Γεβαληνήν.

Μάβσαρ (Gen 36, 42). εἰς ἔτι καὶ νῦν καὶ αὕτη κώμη μένει μεγίσταη Μαβσαρὰ ἐπὶ τῆς Γεβαληνῆς, ὑπακούουσα τῇ Πέτρᾳ. 39v Ι Μαγεδιήλ (Gen 36, 43). καὶ αὕτη τῶν ἡγεμόνων Ἐδὼμ ἐν τῇ Γεβαληνῇ.

<Μάγδωλος> (Ex 14. 2). τῆς <ἐξ> Αἰγύπτου πορείας τοῦ Ἰσραὴλ σταθμός, ἔνθα κατήντησαν πρὸ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης. κεῖται καὶ

[*](3 f. Procop. 312 Β: Μασσῆ (Massa). χώρα τῆς Ἰνδικῆς οὕτω καλεῖται 6 S. 6, 12 7, 18 ff.; Gen 14, 13 8 ff. Procop. 405 Α: Μαδιὰμ παρακειμένην τῇ ὑπὲρ τὴν Ἀραβίαν ἐρήμῳ ἀντικρὺ Φαρᾶν εἰς ἀνατολάς τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ὅθεν τὸ Μαδιανιτῶν ἔθνος ἀπὸ Μαδιὰμ υἱοῦ Ἀβραὰμ καὶ Χεττούρας, ὡς εἶναι δῆλον ἐκ τούτου, ὅτι ὁ Ἰοθὸρ ὁ πενθερὸς Μωυσέως Μώσεως Μ1) ἀπόγονος ἢν τοῦ Ἀβραὰμ καὶ συγγενὴς Μωυσέως Μώσεως Μ1) 11 Εχ 2, 16 12 Num 10, 29 15 Gen 19, 37 16 S. 10, 15 ὖ.)[*](3 Ἰνδικῆς] + πῖος V (sie) 6 <τῶν> ἀμφὶ nach Η vgl. Bonfrere 11 Μαδηναῖοι V Ι καλεῖται V 12 Ἰωβἀβ nach Η LXX μωὰβ V Ι ἑτέρα δὲ nach Η ἑτέρας V 13 ἐστιν — Ἀρεο nach Η 16 ἀρσόπολις V 17 ῥαμβάθ V 18 Μαασρηκά V Ι γαιβαληνήν V 20 Μάβσαρ. εἰς nach HLXX Μάσαρις V 21 γαβαληνῆς V 25 Μάγδωλος u. ἐξ Bonfrere)
v.3.pt.1.p.126

ἐν Ἱεζεκιήλ· ἀπὸ Μαγδώλου <ἕως> Σοηνῆς«. ὡς τῆς Αἰγύπτου κατῴκησαν οἱ μετὰ Ἱερεμίου Ἰουδαῖοι.

Μερρά (Ex 15, 23 ff.). πικρία. τόπος τῆς ἐρήμου, ἔνθα πικρὸν ὑπάρχον τὸ ὕδωρ ῥίψας ξύλον Μωüσῆς μετέβαλεν εἰς γλυκύ.

Μνήματα ἐπιθυμίας (Num 11, 34). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου, ἒνθα διεφθάρησαν ἀπὸ τῆς κρεωφαγίας.

Μακηλώθ (Num 33, 25). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

<Μαθεκκά (Num 33, 28). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐρήμου.>

Μασουρούθ (Num 33, 30). σταθμὸς τῶν υἱῶν μἱῶν ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Μαθθανέμ (Num 21, 18). αὕτη νῦν λέγεται Μασχανά. κεῖται δὲ ἐπὶ τοῦ Ἀρνωνᾶ ἀπὸ σημείων ιβ΄ πρὸς ἀνατολὰς Μηδαβῶν.

Μισώρ (Deut 3, 10). πόλις Ὢγ βασιλέως βασᾶν.

Μαχαναράθ (Deut 3, 17). ὅριον Ἀμμᾶν τῆς καὶ Μαδβαρίς (Deut 4, 43). ἔρημος οὕτω καλεῖται παρ’ Ἑβραίοις.

[*](278)[*](40r)

| Μισαδαΐ »υἱῶν Ἰαδείμα« (Deut 10, 6). τόπος ἐπὶ τῆς ἐρήμου, ἔνθα ἐτελεύτησεν Ἀαρών.

Μακηδά (Jos 10, 10). ἐν ταύτῃ συνέκλεισεν Ἰησοῦς τοὺς ε΄ βασιλεῖς εἰς τὸ σπήλαιον, οὑς καὶ ἀνεῖλεν μετὰ τοῦ βασιλέως τῆς Μακηδά. ἣ γέγονε φυλῆς Ἰούδα. καὶ νῦν ἐστι πρὸς ἀνατολὰς Ἐλευθεροπόλεως ἀπὸ σημείων η΄.

Μαδών (Jos 11, 1). πόλις, ἧς ἐβασίλευσεν Ἰωβάβ, ὃν ἐπολέμησεν Ἰησοῦς.

[*](1 Εz 29, 10; Jer 44, 1; 46, 14 22 ff. Procop. 1021 Α: ἔστιν αὕτη πρὸς ἀνατολὰς Ἐλευθεροπόλεως ἀπὸ σημείων η΄. ἔνθα κατέκλεισε τοὺς ε΄ Ἰησοῦς 24 Jos 15, 41)[*](1 ἴως Bonfrère, Raum V καὶ LXX 10 f. Μαθεκκά — ἐρήμου HLXX 15 ἀραωνᾶ V Ι μαδαβῶν V 16 βασᾶν] danach Lücke 18 Μαδβαρίς nach HLXX 54 75 Μαμβρῆς V 19 ἰωακεὶμ V 26 Μαδ‘όν nach HLXX Μωδάδ V (LXX 85: Μωδων))
v.3.pt.1.p.128

Μασσηφά (Jos 11, 3). φυλῆς Ἰούδα, ἔνθα κατῴκει Ἰεφθαέ, πλησίον τῆς Καριαθιαρεὶμ, ἐν ᾖ καὶ ἡ κιβωτός ποτε κατέμεινεν, ἔνθα καὶ Σαμουὴλ ἐδίκαζεν. κεῖται καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ.

Μερράν (Jos 11, 7). ἔστι τὸ ὕδωρ, ἔνθα παρενέβαλον εἰς πόλεμον. ἔστι νῦν κώμη Μερροῦς, Σεβαστῆς ἀπέχουσα σημείοις ιβ΄ πλησίον Δωθαείμ.

Μαστραιφὼθ μαΐμ (Jos 11, 8). Ἀ΄ Μαστραιφὼθ ὕδατος, Σ΄ Μαστραιφὼθ θαλάσσης.

Μαχαθί (Jos 12, 5). πόλις περὶ τὸν Ἰορδάνην τῶν Ἀμορραίων, πλησίον ὂρους Ἀερμών. ἀφ’ ἧς οὐκ ἐξωλόθρευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸν Μαχαθί.

Μαρώμ (Jos 12, 20). <καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς, τὸν ἀνελών. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Μαροῦς.

|| Μαγγεδδώ> (Jos 12, 21). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς, αὐτῆς ἀνελών. ἣ γέγονε φυλῆς Μανασσῆ, ἣν οὐ κατέσχεν, ὅτι μὴ ἐξῆρεν ἀπ’ αὐτῆς τὸν ἀλλόφυλον.

Μισώρ (Jos 13, 9. 16). Ἀ΄ Σ΄ τὴν ὁμαλήν. πόλις φυλῆς Λευίταις ἀφωρισμένη, ἐν τῇ Γεβαληνῇ.

[*](40v)

| Μεδδαβά (Jos 13, 9). πόλις καὶ μέχρι νῦν ἐστι τῆς Ἀραβίας [*](20) Μηδαβὰ εἰς ἔτι νῦν καλουμένη πλησίον Ἐσσεβών.

Μηφαάθ (Jos 13, 18). φυλῆς Βενιαμίν. καὶ ἄλλη δέ ἐστιν ἐπέκεινα τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα φρούριον ἐγκάθηται στρατιωτῶν παρὰ τὴν ἔρημον·

[*](1 Jos 15, 38 1 ff. Procop. 1024 A: ταύτην δὲ Ἰεφδάε κατῴκει, πλησίον τῆς Καριαθιαρείμ· ἐν ᾖ καὶ ἡ κιβωτὸς ἦν ποτε, καὶ Σαμουὴλ ἐδίδαξεν 2 Ι Sam 7, 1 31 Sam 7 6; Jer 40, 6 4 ff. Procop. 1021 D: Μερὼμ δὲ κώμη Σεβαστῆς ἀπέχουσα σημεὶος ιβ΄ 7 f. Procop. 1021 D: ὅπερ ἐξέδωκαν οἱ λοιποὶ ἕως τοῦ ὕδατος, τῆς θαλάσσης 9 Jos 13, 11 10 Jos 13, 13 13 Ζ. 5 14 f. Procop. 1048 Α: ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς ἀποκτείνας αὐτῆς τὸν βασιλέα. καὶ γέγονε φυλῆς Μανασσῆ· ἢν οὐ κατέσχεν, ὁ γὰρ ἀλλόφυλος οὐκ ἐζαιρεθεὶς . . .; 1061 Α: καὶ Μαγεδδὼ δὲ φθλῆς γέγονε Μανασσῆ, ἣν εἷλεν Ἰησοῦς τὸν βασιλέα [τὸν] αὐτῆς ἀνελών. οὐ κατὲσχεν δὲ αὐτὴν Μανασσῆς, μὴ τὸν ἀλλόφυλον αὐτῆς ἐκβαλών 15 Jos 17, 11 17 Jos 20, 8 18 Jos 21, 36 21 vgl. S. 134, 14)[*](3 ἐδίκαζεν (oder ἐδίκασεν) nach HLXX ἐδίδαξεν VPLXX 82 4 ἔστι Bonfrère ἐπὶ V 5 κώμης μέρος σεβαστῆς V 7 ὑδάτων Bert Ι ση V 9 περὶ] super Η 11 μοχαθ V 12 Μαρωθ V (über θ ein Zeichen) 1214 Μαγεδδώ mit Vallarsi nach HP 17 σὴ V | ῥουβίμ V 18 Γεβαληνῇ] Le Clerc Vallarsi 19 καὶ Wendland ἡ V 20 ἐσεβών V)
v.3.pt.1.p.130

Μασφά (Jos 13, 26). φυλῆς Γάδ, Λευίταις ἀφωρισμένη. καὶ ἄλλη δέ ἐστι νῦν Μασσηβὰ ἐν ὁρίοις Ἑλευθεροπόλεως ἐν βορείοις. ἔστι καὶ ἄλλη, φυλῆς Ἰούδα, ἀπιόντων εἰς Αἰλίαν.

Μαναείμ (Jos 13, 26). φυλῆς Γάδ, Λευίταις ἀφωρισμένη, ἐν τῇ Γαλααδίτιδι, Μωλαδά (Jos 15, 26). φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεών.

Μηδεβηνά (Jos 15, 31). φυλῆς Ἰούδα. καὶ ἒστι νῦν

Μηνοεὶς πλησίον Γάζης πολίχνη. κεῖται καὶ ἐν Ἠσαίᾳ.

Μαγδαλά (Jos 15, 37). φυλῆς Ἰούδα.

Μαρησά (Jos 15, 44). φυλῆς Ἰούδα. ἔρημός ἐστι νῦν ὡς ἀπὸ σημείων β΄ Ἐλευθεροπόλεως.

|| Ναῶν (Jos 15, 55). φυλῆς Ἰούδα. ἐν ἀνατολαῖς τοῦ Δαρωμᾶ.

[*](280)

Μαρώθ (Jos 15, 59). φυλῆς Ἰούδα.

Μαδδεί (Jos 15. 01). φυλῆς Ἰούδα.

Μασγά (Jos 18, 26). φυλῆς Βενιαμίν.

Μαχθώθ (Jos 17, 7). φυλῆς Μανασσῆ.

Μαραλά (Jos 19, 11). ἀνάβασις Ζαβουλών.

[*](41r)

Μασάν (Jos 19, 26). κλήρου Ἀοήρ. συνάπτει τῷ Κὰρ μήλῳ κατὰ θάλασσαν, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

Μεελέφ (Jos 19, 33). ὅριον Νεφαλείμ.

Μαγδιήλ (Jos 19, 38). κλήρου Νεφθαλείμ. καὶ ἔστι νῦν κώμη μεγάλη ἀπὸ ἔ’ σημείων Δώρων, ἀπιόντων εἰς Πτολεμαίδα.

Μοσφεθάμ (Richt 5, 16). Ἀ΄ τῶν κλήρων, Σ΄ τῶν μεταιχμίων.

Μωρέ (Rieht 7, 1). βουνὸς οὕτω καλούμενος.

[*](1 Jos 21, 36 3 Jos 15, 38 4 Jos 21, 36 6 Jos 19, 2 7 Cart. Med. 108: ΜΑΔΕΒΗΝΑ Η ΝΥΝ ΜΗΝΟΙΣ 8 Jes 10, 31 19 Jos 21, 30 24 Procop. 1060 Α: τὸ Μοσφαιθὰν ἑρμηνεύουσιν Ἀκύλας μὲν τῶν κλήρων, Σύμμαχος δὲ τῶν μεταιχμίων)[*](2 Μασσηβα Bert Μασφὰ Bonfrère υασσημὰ V 7 1. Μηδεμηνά wegen Μηωοείς? 7 Μηνοεὶς nach Η κώμη Μηβιεὶς Bonfrere κώμη νόεις V 12 Μαών nach HLXX Μανῶν V | Ἰούδα] + ἔρημός ἐστι νῦν (= Ζ. 10) V, zu str. nach H 16 Μαχθώθ nach HLXX Μαχώθ V 16 f. Μανασσῆ — Ζαβουλών nach HLXX βενιαυίν. Μαραλά. φιλῆς μανασσῆ V 20 Μεελέφ nach HLXX Μεθλέμ V 22 <οὐ μεγάλη Riedel | ε΄ mit Buhl 211 nach Η θ΄ V 24 1. Μοσφεθαίμ mit μεταιχμίων Ρ μετέχμων V)
v.3.pt.1.p.132

Μεννήθ (Rieht 11, 33). ἔνθα ἐπολέμησεν Ἰεφθαέ. καὶ νῦν ἐστι κώμη Μαανὶθ ἀπὸ δ΄ σημείων Ἐσβοῦς, ἀπιόντων εἰς Φιλαδελφίαν.

Μαχμάς (I Sam 13, 2). εἰς ἔτι νῦν κώμη μεγίστη ἐν Μαχμὰς ἐπικαλουμένη, ἀπὸ σημείων θ΄, πλησίον Ῥαμᾶ.

Με<σσάβ> (I Sam 14, 1). Γαβᾶ.

Μαγδὼν ἢ Μαγρών (I Sam 14, 2). ἔνθα ἐκαθέσθη Δαούλ.

|| Μασσηφὰ »τῆς Μωάβ« (I Sam 22, 3). ἔνθα φεύγων τὸν Σαοὺλ [*](281) ὁ Δαυὶδ παρεγένετο.

Μασερέθ (I Sam 23, 14). ἔρημος, ἔνθα ἐκαθέσθη Δαυίδ. ὀχυρώμασι, Σ΄ ἐν καταφυγαῖς, Θ΄ ἐν τοῖς σπηλαίοις.

Μασβάκ (II Sam 8, 8). πόλις ἀλλοφύλων, βασιλέως Ἀδραζάρ.

Μελά, Γημελά (II Sam 8, 13). Ἀ΄ Σ΄ φάραγξ τοῦ ἁλός.

Μααχά (II Sam 10, 6). χώρα

Μωδεείμ (Ι Macc 2, 1). κώμη πλησίον Διοσπόλεως. οἱ Μακκαβαῖοι, ὢν καὶ τὰ μνήματα εἰς ἔτι νῦν δείκνυται.

[*](41v)

| Μαψὰρ Τύρου (II Sam 24, 7). Ἀ΄ ἔρυμα Τύρου, Σ΄ ὀχύρωμα Τυροῦ.

Μασά (I ön 2, 35 i; 9, 15). πόλις, ἦν ᾠκοδόμησε Σολομών.

Μεεβρά (I Kön 4, 12). Ἀ΄ ἀπὸ πέραν, Σ΄ ἐξ ἐναντίας.

Μάκες (I Kön 4, 9). πόλις ἄρχοντος Σολομών.

[*](11 f. Procop. 1112 Β: οἱ λοιποὶ ἐξέδωκαν ἐν τοῖς σπηλαίοις, τοῖς ὀχυροῖς 14 vgl. S. 72, 28 15 f. Cart. Med. 52: ΜΩΔΕΕΙΜ Η ΝΥΝ ΜΩΚΙΘΑ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΙ)[*](1 Μεννήθ nach HLXX Μενσήθ V 2 ἐσεβοῦς V 3 Μαχμά V 6 εσσάβ Bert Z (= ζτ?) Με V (mit freiem Raum) 7 Γαβᾶ] + σαούλ V vgl. Ζ. 8 8 ἧ Μαγαών Bert | Σαούλ hier Bonfrère vgl. zu Ζ. 7 14 Μαλαγήμαλα ἢ Γήμαλα ère vgl. übrigens u. Γημελά u. Η | ἁλός] danach Lücke vgl. H? 15 Μαλακά V Ι βασιλέων εσσούρ V 16 Μωδεείμ mit Vallarsi nach HM Μηδεείμ V 18 ἔρυμα Gressmann φράγμα Bonfrère δίαρμα Field ἓρμα ἅρμα V 20 1. Μαγαώ oder Μαγδώ nach HLXX zu I Kön 2, 35 i? 21 Μεεβέρ mit Field? 22 πόλις] + ἑνὸς Bonfère.)
v.3.pt.1.p.134

Μελώ (I Kön 9, 15). πόλις, ἣν ᾠκοδόμησε Σολομών, <Σ' Θ' τελείωσιν.

Μαιδάν (I Kön 9, 15). πόλις ἣν Σολομών.>

Μέμφις (Hos 9, 6). ἐν Ὠσηέ, πόλις Αἰγύπτου. καὶ ἐν Ἱεζεκιήλ. καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ οἱ μετὰ Ἱερεμίου Ἰουδαῖοι κατῴκησαν ἐν Μέμφει.

Μάχα (Hos 9, 16). ἐν Ὠσηέ. Ἀ΄ Σ΄ τὰ ἐπιθυμήματα.

Μίλητος (Ez 27, 18). πόλις τῆς Ἀσίας. κεῖται ἐν Ἱεζεκιήλ.

Μαριβώθ (Ez 48, 28). »ἕως ὕδατος Μαριβώθ« Ἰεζεκιήλ. Ἀ΄ διαδικασμοῦ, Σ΄ ἀντιλογίας.

Μωραθεί (Micha 1, 1). ὅθεν ἦν Μιχαίας ὁ προφήτης, πρὸς ἀνατολὰς Ἐλεθυεροπόλεως.

Μασογάμ (Jer 48, 1). χώρα Μωάβ, ὡς Ἱερεμίας.

<Μισώρ (Jer 48, 21). χώρα Μωάβ, ὡς Ἱερεμίας.

Μωφάθ (Jer 48, 21). χώρα Μωάβ, ὡς Ἱερεμίας.> κεῖται Μηφαάθ.

Μαών (Jer 48, 23). χώρα Μωάβ, ὡς Ἱερεμίας.

Μολχόμ (Jer 49, 1). εἴδωλον Ἄμμων, ὡς Ἱερεμίας.

Μαγεδάν (Matth 15, 39). εἰς τὰ ὅρια Μαγεδὰν ὁ Χριστὸς ἐπεδήμησεν, ὡς ὁ Ματθαῖος. καὶ ὁ Μάρκος δὲ τῆς Μαυεδὰν μνημονεύει. καὶ ἔστι νῦν ἡ γε περὶ τὴν Γέρασάν.

Ναίδ’ (Gen 4, 16). γῆ, ἔνθα κατῴκησε Κοίν’. ἑρμηνεύεται δὲ σάλος.

[*](4 Εz 30, 13 5 Jer 2, 16; Jer 44, 1 10 f. Cart. Med. 71: ΜΩΑΣΘΙ ΟΘΕΝ ΗΝ ΝΙΧΑΙΑΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ 14 S. 128, 21 19 Marc 8, 10)[*](1 ᾖ. Σ΄ — Σολομών nach Η Hex. zu I Kön 9, 15 4 Wendand 6 Μάχα korrupt, wie auch H's Machaas, 1. Μαχμάς? vgl. 2 κεῖται καὶ ἐν V, doch vgl. Η 8 Μαριβώθ 1 υ. 2 Bonfrère Μαριμώθ V 10 Bert vgl. HM 13 f. Μισώρ — Ἱερεμίας nach Η 17 ἀμμώ V | Ἱερεμίας] + Ἀπὸ τῶν εὐαγγελίων Lagarde 15 Μηφαάθ nach Η u. S. 128, 21 μηφαά V 18 μαγαιδὰν V 20 μαγαιδανὴ V 22 1. Πεντατεύχου vgl. Η u. S. 112, 2? 23 Ναΐν γῆ V)
v.3.pt.1.p.136
[*](42r)

| Νινευῆ (Gen 10, 11). πόλις Ἀσσυρίων, ἣν ᾠκοδόμησεν Ἀσσοούρ, ἐξελθὼν ἀπὸ γῆς Σενναάρ. ἔστι δὲ καὶ Ἰουδαίων εἰς ἔτι νῦν πόλις Νινευῆ καλουμένη περὶ τὴν Γωνίαν τῆς Ἀραβίας.

Νααλιήλ (Num 21, 19). πλησίον τοῦ Ἀρνωνᾶ, σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

|| Ναβαῦ (Num 32, 3). ὄρος ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην ἀπέναντι Ἱεριχοῦς ἐν γῇ Μωάβ, ἔνθα ἐτελεύτησε Μωüσῆς. καὶ δείκνυται εἰς ἔτι νῦν ἀπὸ ἕκτου σημείου Ἐσβοῦς εἰς δυσμάς.

Ναβώθ (Num 32, 38). πόλις υἱῶν ῾Ρουβὶν ἐν χώρᾳ Γαλαάδ, ἧς καὶ Ἡσαΐας μέμνηται ἐν ὁράσει τῇ »κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«, καὶ Ἱερεμίας. ἔστι δὲ καὶ ἀνδρὸς ὄνομα Ναβαῦ, ὃς »τὴν Κανὰθ καὶ τὰς« περὶ αὐτὴν ἐπωνόμασεν ἐξ αὐτοῦ Ναβώθ. καὶ δείκνυται νῦν ἔρημος ἡ Ναβαῦ, διεστῶσα Ἐσβοῦς σημείοις η΄ εἰς νότον.

Ναγέβ (Num 34, 3). ὁ νότος παρ᾿ Ἑβραίοις. Σ΄ μεσημβρία.

Ναφεθδώρ (Jos 11, 2). Σ΄ ἐν τῇ παραλίᾳ Δώρᾳ. αὕτη ἐστὶν ἀπὸ θ΄ σημείων Καισαείας.

Ναφθώ (Jos 15, 9). πηγὴ ὕδατος οὕτω καλουμένη. φυλῆς Βενιαμίν.

Ναάμ (Jos 15, 41). πόλις φυλῆς Ἰούδα.

Νεσίβ (Jos 15, 43). φυλῆς Ἰούδα. ἔστι Νασὶβ ἀπὸ θ΄ σημείων Ἐλευθεροπόλεως ἐπὶ Χεβρών.

Νεβψάν (Jos 15, 62). φυλῆς Ἰούδα.

Νααραθά (Jos 16, 7). φυλῆς Ἐφραΐμ. καὶ νῦν ἐστι Νοορὰθ κώμη Ἰουδαίων ἀπὸ ε΄ σημείων Ἱεριχοῦς.

[*](2 f. Procop. 309 B: ἔστιν καὶ ἐν τῇ Ἀραβίᾳ πόλις Ἰοιδαίων Νινευὴ καλουμένη; Ἄδηλος in Cat. Niceph. zu Gen 10, 11 7 Deut 34, 1 9 ff. vgl. S. 50, 1 ff. 10 Jes 15, 2; Jer 48, 1 11 Num 32, 42 18 Jos 18, 15 2 γῆς Σενναάρ nach HLXX τῆς ἐνναόρ V 3 Ἀραβίας] danach Lücke vgl. H? 4 Ναανιήλ V | ἀρωνά V 6 Ναβαῦ] danach Lücke vgl. Η? 7 γῇ nach Η τῆι V 9 Ναβώθ nach LXX IV usw. vgl. Z. 12 oder l. Ναβώ nach Η LXXF usw. vgl. Z. 13 Ναβώρ V | Γαλαάδ nach HLXX Χαναάν V 10 τῆς κατὰ V 16f. lückenhaft vgl.H 18 Ναφθώ nach HLXX Ναφθαέ V 21 θ΄] septimo H 22 Ἐλωυ- θεροπόλεως] + ἀπιόντων nach Η? 24 καὶ Vallarsi κώμη V 25 σημείων] ση V)
v.3.pt.1.p.138

| Nαφέθ (Jos 17, 11). φυλῆς Μανασσῆ.

Νααλὼλ (Jos 19, 15). κλήρου Ζαβουλών, πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη.

Νεδέβ (Jos 19, 33). κλήρου Νεφθαλείμ. ||

Νεελά (Richt 1, 30). ἀπὸ ταύτης τοὺς ἀλλοφύλους »οὐκ ἐξῆρε« Ζαβουλών. κεῖται καὶ ἐν τῇ Βαταναίᾳ Νεειλά.

Νοββά (Richt 8, 11). ἔνθα ἀνέβη Γεδεών. ἦν δὲ πόλις ἱερέων, ἣν κατέκοψε Εαούλ.

Νεμρά (Jos 13, 27?). πόλις ῾Ρουβὶν ἐν γῇ Γαλαάδ. καὶ νῦν ἐστι Ναμαρὰ κώμη μεγίστη ἐν τῇ Βαταναίᾳ.

Ναυüώθ (I Sam 19, 18). »ἐν ῾Ραμᾶ«. πόλις, ἔνθα Δαυὶδ ἐκαθέσθη.

Ναχών (ΙΙ Sam 6, 6). »ἅλωνος Ναχών«. Ἀ΄ ἅλωνος ἑτοίμης.

Νεφάθ (Ι Kön 4, 11). πόλις ἄρχοντος Σολομών.

Νηριγέλ (II Kön 17, 30). καὶ ταύτην ἔκτισαν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ οἱ ἀπὸ Βαβυλῶνος Σαμαρεῖται.

Ναζέβ (ΙΙ Kön 17, 31). καὶ ταύτην ἔκτιοαν οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ Εὐαῖοι.

Νεσαράχ (ΙΙ Kön 19, 37). εἴδωλον Ἀσσυρίων.

Νεβηρείμ (Jes 15, 6). Ἡσαΐας ἐν ὁράσει τῇ »κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«, καὶ Ἱερεμίας. καὶ ἔστι νῦν Βηνναμαρεὶμ ἐκ βορείων Ζοορῶν.

Ναβεώθ (Jes 60, 7). χώρα ἐν Ἡσαΐᾳ.

<Ἀπὸ τῶν Εὐαγγελίων.>

Ναζαρέθ (Matth 2, 23). ὅθεν ὁ Χριστὸς Ναζωραῖος ἐκλήθη, καὶ || Ναζαρηνοὶ τὸ παλαιὸν ἡμεῖς οἱ νῦν Χριστιανοί. καὶ εἰς ἔτι νῦν [*](2 Jos 21, 35 9 Ι Sam 22, 19 21 Jer 48, 34) [*](4 Νεκέβ nach HLXX (doch vgl. cod. 58: Ἀννεκεμ) Νεκέμ V 7 βαταναίων ἐειλά V 8 Νοββά nach Η Νομβά V | ἦν nach Η (w. e. sch.) ἡ V 10 Νεμρά nach Η Νεβρά V 11 Ναμαρὰ nach Η ἀβαρὰ V 16. 18 τῇ] vgl. Η u. S. 36, 11 20 Νεμηρείμ HLXXABQ Νεβηρείμ VLXX(N)F vgl. noch LXX zu Jer 23 Ἀπὸ — Εὐαγγελίων Martianay)

v.3.pt.1.p.140
[*](43r) ἐστιν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἀντικρὺ τῆς λεγεῶνος ὡς ἀπὸ σημείων ἴε πρὸς ἀνατολάς, πλησίον τοῦ ὄρους Θαβὠρ.

Ναείν (Luc 7, 11). κώμη, ἐν ᾗ τὸν υἱὸν τῆς χήρας ἐκ νεκρῶν ἤγειρε. καὶ νῦν ἐστι κατὰ νότον Θαβὼρ ἀπὸ ιβ' σημείων πλησίον Ἀενδώρ.

Ξίλ (Jos 15, 30?). φυλῆς Ἰούδα.

Ὀρέχ (Men 10, 10). πόλις βασιλείας Νεβρὼδ ἐν Βαβυλῶνι.

Οὒρ τῶν Χαλδαίων (Gen 11, 28). ἔνθα ἀπέθανεν Ἀρρὰν« ἀδελφὸς Ἁβραάμ, οὗ καὶ ὁ τάφος εἰς ἔτι νῦν δείκνυταί. ἱστορεῖ Ἰώσιππος.

Οὐλαμμαοῦς (Gen 28. 19). τὸ Ἑβραικὸν ἔχει Λουζά. αὕτη ἐστὶν ἡ καὶ κληθεῖσα Λουζὰ καὶ μετὰ ταῦτα Βαιθήλ. δεδήλωται ἀνωτέρω. ἔστιν δὲ καὶ ἄλλη Οὐλλαμὰ ἀπὸ ιβ' σημείων Διοκαισαρείας πρὸς ἀνατολάς.

<Ὀλιβαμά (Gen 36, 14). πόλις ἡγεμόνων Ἐδώμ.

Ὀδολλάμ (Gen 38, 1). κεῖται καὶ ἀνωτέρω. μέμνηται αὐτῆς Ἠσαίας.

Ὀθόμ (Ex 13; 20). δεύτερος σταθμός, ἔνθα ἦλθον ἀπὸ Σοκχώθ παρὰ τὴν ἔρημον‘ ἐξελθόντες ἀπὸ Αἰγύπτου.

Ὀφέρ (Jos 12, 17). καὶ ταύτην ἐπολιόρκησεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέ’ αὐτῆς ἀνελών.

[*](13 Joseph, arch. Ι, 6, 5 IG S. 40, ff. 20 S. 24, 21 ; 84, 22 ff. 21 Micha 12 1 Γαλιλαίᾳ] + uiculus Η 3 Ναειν V* i. Τ., V¹ a. R. 4 <ὁ κύριος> ἤγειρε Bonfrere | β' Vallarsi ιβ' V1 (β über?) 13 ἱστορεῖ] ὡς ἱστορεῖ Bonfrere 19 Ὀλιβαμά — Ἐδώμ nach Η 20 Ὀδολλάμ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω nach Η κεῖται καὶ ἀνωτέρω Ὀδολλάμ V)
v.3.pt.1.p.142

Ὀολεί (Jos 19 25). πόλις κλήρου Ἀσήρ.

[*](43v)

| ὄφρα (I Sam 13, 17). ὁδὸς ὄφρα ἐπὶ τὴν Σοάλ.

οὖς (Hiob 1, 1). ὅθεν ἦν Ἰώβ. ἐν χώρᾳ τῇ Αὐσίτιδι. Οὖς δὲ καὶ <εἷς> τῶν νἱῶν Ἡσαῦ ἐκαλεῖτο.

Πέτρα (Rieht 1. 36). πόλις ἐν γῇ Ἐδὼμ τῆς Ἀραβίας, ἥτις ἐπεκλήθη Ἰχθοήλ. ἣ καὶ Ῥεκὲμ παρὰ Ἀσσυρίοις ὀνομάζεται.

Ῥοωβὼθ (Gen 10, 11). πόλις Ἀσσυρίων, ἣν ᾠκοδόμησεν Ἀσσούρ, ἐξελθὼν ἐκ γῆς Σενναάρ.

Ῥοωβὼθ (Gen 36, 37). πόλις ἄλλη, ἡ »παρὰ ποταμόν«, ἔνθα ἦν βασιλεῖς Ἰδουμαίων. καὶ νῦν ἐστι φρούριον ἐν τῇ Γεβαiηνῇ.

Ῥαμεσσέ (Ex 1, 11). πόλις ἣν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν Αἰγύπτῳ. οὕτω δὲ καὶ ἡ χώρα πᾶσα τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο, ἐν ᾗ κατῴκησεν τῴκησεν Ἰακὼβ ἅμα τοῖς παισὶν αὐτοῦ.

Ῥοώβ (Num 13, 22). δι’ ἧς ἦλθον οἱ μετὰ Ἰησοῦ κατάσκοποι. καὶ ἔστι Ῥοὼβ κώμη ἀπὸ τετάρτου σημείου Σκυθοπόλεως. ἠν δὲ Λευίταις ἀφωρισμένηη.

|| Ῥαφακά (Num 33, 12). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Ῥαφιδίμ (Num 33, 14). τόπος τῆς ἐρήμου παρὰ τὸ Χωρὴβ ὄρος, ἐν ᾦ ἐκ »τῆς πετρας« τῆς ἐν τῷ ὄρει Χωρὴβ ἐρρύησαν τὰ ὕδατα. καὶ ἐκλήθη ὁ τόπος πειρασμός. ἔνθα καὶ πολεμεῖ Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλὴκ ἐγγὺς Φαράν.

[*](3 f. Gen 36, 28 7 Procop. 1048 Β: πόλις τοῦ Ἰδουμαίου; II ön 14, 7 17 Gen 47 18 Jos 21, 31 22 ff. Cart. Med. 99: ΡΑΦΙΔΙΜ ΕΝΘΑ ΕΠΕΛΘΟΝΤΙ ΤΩ ΑΜΑΛΗΚ Ο ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΟΛΕΝΗΣΕΝ 23 Ex 17, 6f. 24 Ex 17, 8f. 13)[*](2 Ὀφρὰ] + φέρει oder ἄγει Wendland 4 εἶς Vallarsi τις Lagarde 5 Στοιχεῖον — Πεντατεύχου vgl. Η 12 γῆς nach HLXX τῆς V 14 Ἰδουμαίων Martianay ἀσσυρίων V | Γεβαληνῇ wie sonst Γαβαληνῃ V; danach ücke? vgh Η V)
v.3.pt.1.p.144

'Ραθμά (Num 33, 18). σταθμὸς <τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Ῥεμμὼν Φάρες (Num 33, 19). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

'Ρεσσά (Num 33, 21). σταθμὸς> τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

[*](44r)

| Ῥαμώθ (Deut 4, 43). πόλις φυλῆς Γὰδ ἱερατική, τῶν φυγασευτηρίων, ἐν τῇ Γαλααδίτιδι. καὶ νῦν ἐστιν ὡς ἀπὸ ἴε σημείων Φιλαδελφίας πρὸς δυσμάς.

Ῥεδέμ (Num 31, 8). αὕτη ἐστὶν Πέτρα πόλις τῆς Ἀραβίας. ἧς ἐβασίλευσε Ῥοκόμ, ὃν ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ Ἰόραήλ. λέγεται δὲ καὶ αὐτὸς βασιλεὺς Μαδιάμ.

'Ρεμμών (Jos. 15, 32). φυλῆς Συμεὼν ἢ Ἰούδα. νῦν Ῥεμμών ἐστι πλησίον Αἰλίας κώμη ἐν βορείοις ἀπὸ σημείων ιε'.

Ῥωγήλ (Jos 18, 16). πηγὴ οὕτω καλουμένη ἐν κλήρῳ Βενιαμίν.

Ῥαμά (Jos 18, 25). φυλῆς Βενιαμίν, πόλις Σαούλ, ἀπὸ ς' σημείων <Αἰλίας> εἰς βορρᾶν ἀπέναντι Βαιθήλ μέμνηται αὐτῆς καὶ Ἱερεμίας. Ῥεκέμ (Jos 18, 27). φυλῆς Βενιαμίν. 'Ρεμμών (Jos 19, 13). πέτρα Ῥεμμών κλήρου Συμεὼν ἢ Ζαβουλών. <Ῥαββώθ (Jos 19, 20). κλήρου Ἰσσάχαρ. ἔστιν εἰς ἔτι νῦν ἄλλη κώμη ἐν Ῥοββὼ ἐν ὁρίοις Ἐλευθεροπόλεως πρὸς ἀνατολάς. Ῥεθώμ> (Jos 19, 21). κλήρου Ἰσσάχαρ. Ῥοὠβ (Jos 19, 28). κλήρου Ἀσήρ, <πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη. Ῥαμά (Jos 19, 29). κλήρου Ἀσήρ>, ἕως πόλεως ὀχυρώματος Τυρίων.« Ῥαμά (Jos. 19, 36). κλήρου Νεφθαλείμ. Ῥεκκάθ (Jos. 19, 35). κλήρου Νεφθαλείμ.> Ῥουμὰ (Rieht. 9, 41). ἡ καὶ Ἄριμά. ἔνθα »ἐκάθισεν Ἀβιμέλεχ.« ἐν κριταῖς. νῦν αὕτη Ῥεμφὶς λέγεται καὶ ἔστιν ἐν ὁρίοις Διοσπόλεως, ἥτις ἐστὶν Ἀριμαθαία.

[*](4 Jos 13, 26; 21, 37 8 Jos 13, 21 9 Num 31, 8 11 Jos 19, 7; Cart. Med. ΡΕΜΜΩΝ 13 vgl. S. 94, 6 14 Cart. Med. 30: ΡΑΜΑ 15 Jer 31, 15 22 Jos 21, 31.)[*](1 ᾖ. τῶν — σταθμὸς mit Vallarsi nach Η 5 τῇ] terra Η 15 Αἰλίας nach Η 17 f. Ῥεμμών² — Ζαβουλών als neues Lemma V 19 ff. Ῥαββώθ — Ῥεθώμ nach Η 22 f. πόλις — Ἀσήρ nach Η 22 ῤεδδάθ — Νεφθαλείμ nach Η 27 ἡ V Ι Ἄριμά Bonfrere ἀρία V 28 1. Ῥεμφθὶς nach Η?)
v.3.pt.1.p.146

῾Ρεμμώθ (Ι Sam 30, 26f.). ἔνθα ἀπέστειλε Δαμὶδ »τῶν σκύλων.«

῾Ραχέλ (Ι Sam 30, 26. 29). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυὶδ »τῶν σκύλων.« [*](44v) | ῾Ρεμμὼθ Γαλαάδ (Ι Kön 4, 13). κώμη νῦν ἐστιν ἐν τῇ Περαίᾳ παρὰ τὸν Ἰαβὸκ ποταμόν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

῾Ραββάθ (II Sam 12, 26). πόλις βασιλείας Ἀμμών. αὕτη ἐστὶν Φιλαδελφία μέμνηται αὐτῆς καὶ Ἱερεμίας.

῾Ραώς (II Sam 15, 32). ἔνθα ἦλθε Δαυίδ. Ἀ΄ Σ΄ τὴν ἄκραν.

῾Ρωγελλείν (II Sam 17, 27). ὅθεν ἦν Βερσελλεὶν ὁ Γαλααδίτης.

῾Ραφάειν (ΙΙ Sam 23, 13). κοιλὰς ἀλλοφύλων κατὰ βορρᾶν Ἱερουσαλήμ. ρουσαλήμ.

῾Ρεμμάν (Ι Kön 15, 17). πόλις βασιλέων Συρίας πλησίον Δαμασκοῦ.

῾Ρέθ (Ι Kön 15, 20). ταύτην ἐπάταξεν Ἀσάφ

῾Ραθέμ (Ι Kön 19, 4). Ἀ΄ ἄρκευθον, Σ΄ σκέπην.

῾Ρεμμών (Jes 15, 9). Ἡσαΐας ἐν ὁράσει τῇ »κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«.

῾Ρασέφ (Jes 37, 12). πόλις Συρίας.

῾Ραφέθ (Jes 37, 12). πόλις »ἐν χώρᾳ Θαιμὰν« τῶν Ἀσσυρίων. ἐν Ἡσαΐᾳ.

|| ῾Ρεβλά (II Kön 23, 33). ἐν γῇ Αἰμάθ, ἔνθα Φαραὼ μετέστησεν Ἰωάχαζ.

῾Ρεμμά (Amos 4, 3?). ὄρος ἐν Ἡσαΐᾳ. Ἀ΄ ὄρος Ἐρμωνά, <Σ΄> εἰς Ἀρμενίαν ἔστι δὲ καὶ κώμη Ἒν ῾Ρεμμοῦς ἐν τῷ Δαρωμᾷ. ἐν δὲ Βασιλείαις ῾Ρεμμὰν οἶκος εἰδώλου Δαμασκοῦ.

῾Ρεβλαθά (II Kön 25, 6). χώρα Βαβυλωνίων.

[*](45r)

| ῾Ραμαδέ (Zach 14, 10). Ἀ΄ ὑψωθήσεται ἐν Ζαχαρίᾳ. ἔστι δὲ [*](5 S. 144, 4 7 Jer 49, 2 26 II Kön 5, 18) [*](4 ῾Ρεμμωδ V 5 ἰακὼβ V 6 ῾Ραββάθ nach HLXX ῾Ραββά V 8 1. ῾Ροώς nach HLXX? 13 ῾Ρεμμάν nach Η Hex. ῥεμμαά V 16 ῾Ραθέμ nach HLXX 71 ῾Ρεμθ V | ἀρκευθὴν V 20 ῥαφέφ V 22 ῥεβαά V | λειμάθ V 24 Ἐρμωνά nach Η Hex. ἐν ῥεμωνᾶ V | Σ΄ Martianay 27 Βαβυλωνίων] danach Lücke? vgl. Η 28 ῾Ραμαδέ nach Η Hex. ῾Ραβεδέ V)

v.3.pt.1.p.148
καὶ Ῥαμᾶ τοῦ Βενιαμὶν περὶ τὴν Βηθλεέμ, ἔνθα »φὠνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη«.

Ῥινοκόρουρα (Jes 27, 12). Ἡσαΐας. πόλις Αἰγύπτου.

Σιδῶν (Gen 10, 15). πόλις ἐπίσημος Φοινίκης ὅριον δὲ ἦν τὸ παλαιὸν τῶν Χαναναίων βόρειον, ὕστερον δὲ τῆς Ἰουδαίας, ἐπεὶ καὶ αὕτη γέγονε τῆς κληρονομίας τοῦ Ἰσραήλ. φυλὴ γοῦν Ἀσὴρ κεκλήρωτο, ἀλλ’ οὐκ ἐξῆρεν‘ αὐτῆς τοὺς ἀλλοφύλους ἡ φυλὴ Ἀσήρ, φησὶν ἡ γραφή.

Σενναάρ (Gen 11, 2 ὖ.). πεδίον Βαβυλῶνος, ἔνθα ὁ πύργος ᾠκοδομήθη. ἀφ’ ἦς ἐξῆλθεν Ἀσσοὺρ καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Νινευῆ«. μέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ Ἰώσιππος λέγων οὕτως ἐν τῇ πρώτῃ τῆς ἀρχαιολογίας· »περὶ δὲ τοῦ πεδίου τοῦ λεγομένου Σενναὰρ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ χώρᾳ μνημονεύει Ἑστιαῖος λέγων οὕτως· τῶν δὲ ἱερέων τοὺς διασωθέντας, τοῦ Ἐνυαλίου Δῖός ἱερώματα λαβόντας, εἰς Σενναὰρ τῆς Βαβυλωνίας ἐλθεῖν«.

[*](1 Matth 2, 18; Cart. Med. 47: ΡΑΜΑ ΦΩΝΗ ΕΝ ΡΑΜΑ ΗΚΟΥΣΘΗ 3 vol. Procop. 1025 Β; Cart. Med. 117: ΟΡΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Κ<ΑΙ> ΡΙΝΟΚΟΡΟΥΡΑ 9 Rieht 1, 31 11 ff. Procop. 312 Β: Σενναὰρ πόλις καὶ πεδίον τῆς Βαβυλῶνος, οὖ μέμνηται Ἰώσηπος, ὅθεν ἐξῆλθεν Ἀσσούρ 12 Gen 10, 11 13 ᾖ. Joseph, arch. Ι, 4, 3; Euseb. praep. ev. IX, 416 6 Φοινίκης] + ὃριον δὲ ἢν φοινίκης V 7 f. ἐπεὶ — Ἰσραήλ] < Η, mit Recht?)
v.3.pt.1.p.150

Συχὲμ (Gen 12, 6) ἡ καὶ Σίκιμα ἢ καὶ Σαλήμ. πόλις Ἰακὼβ [*](45v) | νῦν ἔρημος. δείκνυται δὲ ὁ τόπος ἐν προαστείοις Νέας πόλεως, ἔνθα καὶ ὁ τάφος δείκνυται τοῦ Ἰωσήφ, καὶ παράκειται. καθεῖλεν δὲ αὐτὴν Ἀβιμέλεχ »καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν ἅλας‘, ὡς ἐν κριταῖς. ἤγειρε δὲ αὐτὴν Ἱεροβοάμ, ὡς ἐν Βασιλείαις. κεῖται ἐν ὁρίοις κλήρου Ἐφραΐμ. Συχὲμ δὲ καὶ υἱὸς Ἐμμὼρ ἐκαλεῖτο, ἀφ’ οὗ καὶ ὁ τόπος. ἦν δὲ καὶ Συχὲμ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, πόλις φυγαδευτηρίου.

Σενναάρ (Gen 14, 1). ὅθεν ἦν <Ἀμαρφὰλ> ὁ πολεμήσας τοὺς ἀμφὶ τὴν Σόδομα.

Σόδομα (Gen 14, 2). πόλις ἀσεβῶν ἀβδρῶν, ἀφανισθεῖσα περὶ τὴν νεκρὰν θάλασσαν.

Σεβωείμ (Gen 14, 2). πόλις ἀσεβῶν περὶ τὴν Σοδομῖτιν ἀφανισθεῖσα.

Σωφειρά (Gen 10, 30). »ὂρος ἀνατολῶν« πρὸς τῇ Ἰνδικῇ, παρ’ ὣ κατῴκησαν υἱοὶ Ἰεκτὰν υἱοῦ Ἐβέρ, οὕς φησιν Ἰώσιππος «ἀπὸ Κωφῆνος ποταμοῦ τῆς τε Ἰνδικῆς καὶ τῆς πρὸς αὐτῇ Σηρίας« κατασχεῖν. ἐντεῦθεν δὲ καὶ τῷ Σολομῶνι ἡ ναῦς καὶ τὸν φόρτον διὰ τριετοῦς ἐκόμιξεν χρόνου.

Σοορά (Gen 14, 2). πόλις τῆς περιχώρου Σοδόμων, ἣ καὶ Σιγὼρ ὀνομάζεται καὶ Ζορρά.

Σαυῆ (Gen 14, 5). πόλις ἀρχαία, ἐν ᾗ ᾤκουν οἱ Ἀμορραῖοι, ἔθνος, ὑπὲρ τὴν Σοδομῖτινλ οὓς ἀνεῖλε Χοδολλαrόμωρ.

[*](46r)

|| Σηείρ (Gen 14, 6). ὄρος γῆς Ἐδώμ, ἔνθα ᾤκει Ἡσαῦ, ὲν τῇ Γεβαληνῇ, ἀπὸ Ἡσαῦ κληθεῖσα· τετρίχωτο γάρ, ὅλος δασὺς ὤν, τρι- [*](1 ff. Procop. 320 Α: Σύχεμ καὶ ἧ Σίκιμα καὶ ἡ Σηλὼμ ἐν προαστείοις Νεαπόλεως; Cart. Med. 18: ΣFΧΕΜ Η ΚΑΙ ΣΙΚΙΜΑ Η ΚΑΙ ΣΑΔΗΜ; vgl. S. 152, 4 1 Gen 33, 18 4 Rieht 9, 45 5 Ι Kön 12, 25; 1 Chron 7, 28 6 Gen 33, 19 7 Jos 20, 7 14 ᾖ. Procop. 312 Α: υἱοὶ δὲ Ἰεκτὰν κατῴκησαν ἀπὸ Κωφῆωος ποταμοῦ τὴν Ἰνδικὴν καὶ τὴν πρὸς αὐτῇ Σηρίαν (Συρίαν Μ²) vgl. 1160 D 15 Joseph, areb. Ι, 6, 4; vgl. S. 82, 2f.; 176, 15 ὖ. 17 I Kön 10, 11 17 f. vgl. S. 160, 20 19 f. Procop. 373 Β: ἀλλαχοῦ δὲ ἡ γραφὴ Σοορὰν ταύτην καλεῖ, ὁ δὲ Σύρος Σύρος ἢ (ἡ Μ) βάλ’ vgl. S. 42, 1 ff.: 94, lf.; 152, 8 ὖ. 23 ff. Procop. 312 C: Σηεὶρ δέ ἐστιν ὄρος γῆς Ἐδώμ, ἔνθα ᾤκησεν Ἡσαῦ ἐν τῇ Γεβαληνῇ, ἀφ’ οὖ ἐκλήθη Σηεὶρ διά τὸ δασύτριχον αὐτοῦ; vgl. 1024 Α; Gen 25, 25; 27, 11) [*](1 ἧ καὶ Lagarde καὶ ἡ VP Ι ἧ] ἧ VP 3 καὶ παράκειται] < Η, mit Recht? 8 Ἀμαρφὰλ nach Η vgl. auch Bert 10 ἀνδρῶν] 1. statt dessen πυρὶ θείῳ? oder schiebe dies vor περὶ ein? vgl. Z. 9 u. Η 16 αὐτῇ Σηρίας Ρ u. vgl. S. 176, 16 αὐτῆς συρίας V 20 Ζοορά] + κεῖται καὶ ἀνωτέρω nach Η? 22 χοδολαγόμωρ V)

v.3.pt.1.p.152
χωτὸς δὲ ἑρμηνεύεται Σηείρ. λέγει δὲ ἡ γραφὴ ὅτι καὶ πρὸ τοῦ Ἡσαῦ ὁ οἰκῶν τὸν τόπον Χορραῖος Σηεὶρ ἐκαλεῖτο, ὃν ἀνεῖλε Χοδολλαγόμωρ. μέμνηται τῆς Σηεὶρ καὶ Ἡσαΐας ἐν ὁράσει »τῆς Ἰδουμαίας«.

Σαλήμ (Gen 14, 18). πόλις Σικίμων, ἥτις ἐστὶ Συχέμ, ὥς φησιν ἡ γραφή. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη κώμη <* * * * *

Σούρ (Gen 16, 7). * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Σηγώρ (Gen 19, 22). * * * * * * * * * * εἰς ἔτι νῦν διαμένει. μέμνηται αὐτῆς Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«.

Σκηναί (Gen 33, 17). οὐτ’ ἐσκήνωσεν Ἰακώβ, ἐπανελθὼν ἐκ Μεσοποταμίας.

Σοκχώθ (Ex 12, 37). πρῶτος σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου πρὸ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ἔξελθ’ ὄντων ἀπὸ Αἰγύπτου.

Σίν (Ex 16, 1). ἔρημος ἡ μεταξὺ παρατείνουσα τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης καὶ τῆς ἐρήμου Σινά. ἀπὸ γὰρ Σὶν ἦλθον εἰς Ῥαφιδίν, ἀπὸ [*](2 Gen 32, 4 2 f. Gen 14, 6 3 Jes 21, 11 4 ff. Procop. 333 Α: Σαλὴμ ἔστι μὲν πόλις Σικίμων, ἥτις ἐστὶν ἐν Συχέμ, ὥς φησιν ἡ γραφή. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη κώμη ἐν τοῖς δυτικοῖς Αἰλίας, καὶ ἄλλη ἐν τῷ πεδίῳ Σκυθοπόλεως Σαλουμίας ὅμως ὁ Ἰώσηπος τὴν νῦν καλουμένην Ἱερουσαλὴμ ταύτην λέγει εἶναι τὴν Σαλήμ,. ἦς ἐβασίλευσεν ὁ Μελχισεδέκ 6 ᾖ. Procop. 352 D: ἔρημος δὲ Σοὺρ ἧ κατά πρόσωπον Αἰγύπτου παρατείνουσα, ἔνθα καὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν Ἑβραῖοι περάσαντες κατήντησαν, ὡς ἐν Ἐξόδῳ φησίν 8 ᾖ. vgl. Procop. 373 Β; S. 150, 19 f. 11 Jes 15, 5 18 ᾖ. Cart. Med. ICO: ΕΡΗΜΟΣ ΣΙΝ ΟΠΟΥ ΚΑΤΕΠΕΜΦΘΗ ΤΟ ΜΑΝΝΑ Κ<ΑΙ> Η ΟΡΤΥΓΟΜΗΤΡΑ 19 Ex 17, 1) [*](2 χοδολαγόμωρ V 5—10 vgl. HP 8 f. Σεγὼρ ἥτις καὶ Βαλὰ καὶ Ζοορά, τῆς Σοδόμων, ἡ Λὼτ εὐχόντος (!) σωθεῖσα Vallarsi 11 τῆς κατὰ V 12 Μωαβίτιδος] + κεῖται καὶ ἀνωτέρω nach Η? 13 Μεσοποταμίας] danach Lücke? vgl. Η 17 πρὸς Vallarsi 19 ῥαφιδίν V* εἰ V1 a. R.)

v.3.pt.1.p.154
δὲ ταύτης »εἰς τὴν ἔρημον Σινά«, παρὰ τὸ Σινὰ ὄρος, ἔνθα Μωϋσῆς τὴν νομοθεσίαν λαμβάνει. τὴν δὲ ἔρημον <Σὶν> τὴν αὐτὴν λέγει Κάδης ἡ παρ’ Ἑβραίοις γραφή, ἀλλ’ οὐχὶ <ἡ> τῶν Ο'.

Σελμωνά (Num 33, 41). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Σαφάρ (Num 33, 23). ὄρος Σαφάρ. ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

[*](46v)

Σάττειν (Num 25, 1). ἔνθα »ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς πορνεῦσαι | ἐν ταῖς θυγατράσι Μωάβ«. παράκειται τῷ ὄρει Φογώρ. ἐντεῦθεν δὲ καὶ Ἰησοῦς ἀπέστειλε κατασκοπῆσαι τὴν Ἱεριχώ.

Σαβαμά (Num 32, 3. 38). πόλις Μωὰβ ἐν Γαλαάδ, ἣν ἔλαβε φυλὴ Ῥουβίν. μέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ »κατὰ <τῆς> Μωαβίτιδος«.

Σελχά (Deut 3, 10). πόλις Ὢγ <βασιλέ>ως ἐν Σεννά (Num 34, 4). ὅριον τῆς Ἰουδαίας. καὶ ἔστι νῦν Μαγδαλσεννὰ ἀπὸ ὀγδόου σημείου Ἱεριχοῦς εἰς βορρᾶν. Σεφαμά (Num 34, 10). ὅριον τῆς Ἰουδαίας πρὸς ἀνατολάς.

<Σαδαδά (Num 34, 8). ὅριον υῆε Ἰουδαίας.>

Σομερών (Jos 12, 20). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών ταύτην λέγουσιν εἶναι Σεβαστήν, τὴν νῦν πολίχνην τῆς Παλαιστίνης. λέγεται δὲ ἐν Βασιλείαις Ζαμβρὶ βασιλέα Ἰσραὴλ ἐωνῆσθαι τὸ ὄρος τοῦ Σεμερὼν παρὰ Σεμήρ«, κτίσαι τε ἐπ’ αὐτοῦ πόλιν καὶ ἐπονομάσαι Σεμηρὼν παρὰ τὸν Σεμήρ.

[*](1 Ex 19, 1 2 f. Num 33, 36 10 Num 25, 3 11 Jos 2, 1 13 Jos 13, 19 Jes 16, 8 f. 16 Jos 15, 3 24 I Kön 16, 24)[*](1 ἄγαρ. αὕτη πάροικος. κάδης. ἁγία αὕτη. βαρόδ ἐν κακοῖς ἡ (1. ἧ) κτίσις V1 a. R., gehört zu dem ausgelassenen Lemma Σούρ vgl. oben 2 Σὶν Wendland 2 τῇ] wie sonst τῆς V 5 ff. τῶν — σταθμός nach Η 12 Σαβαμά nach Η Σαβά V | ἐν] + terra Η 13 τῆς wie sonst 15 Ὢγ βασιλέως Bert οὕτως V 16. 18 Ἰουδαίας nach Η ἰδουμαίας V 16 Μαγδαλσεννά] + σελχά· πόλις οὕτως ἐν τῇ βασανίτιδι σεννά. ὅριον τῆς ἰδουμαίας· καὶ ἔστι νῦν μαγδαλσεννά V; bei dieser Wiederholung ist in V zugleich etwas ausgefallen, vgl. Η 18 Σεφαμά nach HLXX Σεφεμά V 19 Σαδαδά — Ἰουδαίας nach Η 23 βασιλέως V | ἐωνῆσθαι] ἕως εἴστε V 25 τὸν] τοῦ Bert)
v.3.pt.1.p.156

Σηειρά (Jos II, 17). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς.

Σελχά (Jos 13, 11). πόλις ἲς ἐν τῇ Βασανίτιδι.

Σιώρ (Jos 15, 54). ἡ κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου. ἔστιν δὲ κ κώμη Σιὼρ μεταξὺ Αἰλίας καὶ Ἐλευθεροπόλεως. φυλῆς Ἰούδα.

Σαόρθ (Jos 13, 19). φυλῆς Ῥουβὶν ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην.

<Σαχώθ (Jos 13, 27). φυλῆς Γὰδ ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην.>

| Σαφῶν (Jos 13, 27). φυλῆς Γὰδ ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην.

Σαχωράν (Jos 15, 11). φυλῆς Ἰούδα.

<Σαμά (Jos 15, 26). φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεών.

Σουάλ (Jos 15, 28). φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεών.

Σικελάγ (Jos 15, 31). ταύτην ἔδωκεν Ἀγχοὺς τῷ Δαυίδ. φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεὼν ἐν τῷ Δαρωμᾷ.

Σανσανά (Jos 15, 31). φυλῆς Ἰούδα.

Σαλεεί (Jos 15, 32). φυλῆς Ἰούδα.

Σαραά (Jos 15, 33). κώμη ἐστὶν ἐν ὁρίοις Ἐλευθεροπόλεως πρὸς βορρᾶν, ἀπιόντων εἰς Νικόπολιν ὡς ἀπὸ σημείων ι΄. φυλῆς Δὰν ἢ καὶ Ἰούδα.

Σοκχώ (Jos 15, 35). κῶμαί εἰσι δύο, ἀνιόντων ἀπὸ Ἐλευθεροπόλεως εἰς Αἰλίαν. ἐν τῷ ἐνάτῳ σημείῳ ἡ μὲν ἀνωτέρα, ἡ δὲ κατωτέρα, Σοκχὼθ χρηματίζουσαι. φυλῆς Ἰούδα.

Σαραείν (Jos 15, 36). φυλῆς Ἰούδα.

Σενναάν (Jos 15, 37). φυλῆς Ἰούδα.

Σαφείρ (Jos 15, 48). ἐν τῇ ὀρεινῇ κώμη ἐστὶν μεταξὺ Ἐλευθεροπόλεως καὶ Ἀσκαλῶνος. φυλῆς Ἰούδα.

Σοκχώ (Jos 15, 48). ἀνωτέρω κεῖται ἡ Σοκχώ. λέγονται δὲ αὐτὴν κτίσαι οἱ ἀπὸ Βαβυλῶνος Σαμαρεῖται.

Σκαχά (Jos 15, 61). φυλῆς Ἰούδα.

Σηλώ (Jos 16, 6). φυλῆς Ἐφραΐμ. ἐν ταύτῃ κατέμενεν ἡ κιβωτὸς τὸ πρὶν μέχρι τῶν χρόνων Σαμουὴλ <ἔστι δὲ Νέας πόλε>ως ἀπὸ [*](47v) σημείων ιβ΄ || ἐν τῇ Ἀκραβαττινῇ. | Σηλὼμ δὲ καὶ Ἰούδα τοῦ πατριάρχου εἱς τῶν υἱῶν ἐκαλεῖτο.

[*](11 Ι Sani 27, 6 12 Jos 19, 5 16 Jos 19, 41 18 Cart. Med. GS: ΣΩΧΩ 25 Z. 18 26 II Kön 17, 30 28 ff. Cart. I Sam 3, 3 30 Gen 38, 5)[*](5 Σαόρθ nach HLXX Σαόρ V 8 1. Σαχαρωνά nach HLXX? 9 Σαμά — Ἰούδα nach HLXX 14 1. Σελεεί nach HLXX? 15 Σαραά Vallarsi Σάρδα V 19 σημείῳ] + uiae publicae Η 23 τῇ ὀρεινῇ nach Η γῆ ὀρινῆ V 27 Σκαχά nach HLXX Σακχά V 29 Νέας πόλεως mit Vallarsi nach Η ὡς V 30 ιβ΄] decinio Η | σιλὼμ V)
v.3.pt.1.p.158

Συχέμ (Jos 17, 7). πόλις φυλῆς Μανασσῆ, τὸ πρὶν οὔσα ἱερατικὴ τῶν φυγαδευτηρίων ἐν τῴ ὂρει οὗ ἔθαψαν τὰ ὀστέα Ἰωσήφ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Συχέμ.

Σáμς (Jos 18, 17). πηγὴ Σάμς. φυλῆς Βενιαμίν. Ἀ΄ πηγὴ ἡλίου.

Σεμρείμ (Jos 18, 22). φυλῆς Βενιαμίν.

Σελᾶ (Jos 18, 28). φυλῆς Βενιαμίν.

Σαβέ (Jos 19, 2). φυλῆς Συμεών.

Σαρίθ (Jos 19, 10). ὅριον Ζαβουλών.

Σάμς (Jos 19, 12). Σ΄ Θ΄ ἡλίου.

Σεμερών. (Jos 19. 15). κλήρου Ζαβουλών.

Σουνήμ (Jos 19, 18). κλήρου Ἰσσάχαρ. καὶ νῦν ἐστι κώμη Σου.

λῆμ’ ὡς ἀπὸ σημείων <ε΄> τοῦ Θαβὼρ

Σιῶν (Jos 19, 19). κλήρου Ἰσσάχαρ. καὶ νῦν ἐστι παρὰ τὸ ὅρος Θαβώρ.

Σασιμά (Jos 19, 22). ὅριον Ἰσσαχὰρ

Σιώρ (Jos 19, 26). κλήρου Ἀοήρ. Σεννανείν (Jos 19, 33), δρυός. ὅριον Νεφθαλείμ.

Σωρἠκ (Jos 19, 41). κλήρου Δάν, ἔνθα ἦν Σαμψών, πλησίον τῆς λεγομένης Ἐσθαόλ.

Σαμές (Jos 19, 41). κλήρου Δάν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Βεθσαμύς. 48r | Σαλαβείν (Jos 19, 42). κλήρου Δάν. ἀλλὰ καὶ νῦν ἐστι ἐν ὁρίοις Σεβαστῆς Σαλαβὰ καλουμένη.

Σεφέθ (Richt 1, 17). τῶν Χαναναίων.

Σειρωθά (Richt 3, 26). ἔνθα κατέφυγεν Ἀώδ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Σηειρά.

Σοὺρ Ὠρήβ (Richt 7, 25). <Α΄>

Σελμών (Richt 9, 48). ὄρος, ἐφ’ ᾧ ἀνέβη Ἀβιμέλεχ πολεμῶν τὴν Σίκιμα.

[*](1 Jos 21, 21 2 Jos 20, 7; Jos 24, 32 3 S. 150, 1 18 Richt 19 S. 88, 12 25 S. 156, 1)[*](4 Σἀμς· πηγὴ Σάμς nach Η Hex. Σᾶμ’. πηγὴ σᾶμ’ V 5 Σεμρείμ nach HLXX Σερείμ V 9 Σάμς nach Η Σάμ V 11 Σουνἠμ nach HLXX Σουβήμ V 12 ε΄ Bonfrère 20 Σαμές nach HLXX Σαμέρ V 21 νῦν ἐστὶ Lagarde ἔστι νῦν ΟΥ 25 ἀωδοῦ V, aus ΑΩΔ? 27 Α΄ nach Η 28 ἐφ’] ἐν Wendland vgl. S. 168, 25 29 σίκημα V)
v.3.pt.1.p.160

Σεφινά (Richt 12, 1). Ἀ΄ Σ΄

Σωρήχ (Richt 16,4). χειμάρρους, ὅθεν ἦν Δαλιδὰ ἡ τοῦ ἔστι δὲ καὶ κώμη ἐν βορείοις Ἐλεθεροπόλεως Σωρὴχ λεγομένη. πλησίον ἐστὶ Σαραά, ὅθεν ἦν Σαμψών.

Σωφείμ (I Sam 1. 1). ἐν ὄρει ᾿Εφραῒμ τῆς Ἁρμαθαίμ.

Σαλισά (1 Sam 9, 4). ἣν διῆλθε Σαούλ.

Σεννά Ι Sam 14, 4). ὄνομα

Σααλείμ (Ι Sam 9, 4). ἣν διῆλθε Σαούλ.> κώμη ἐστὶν ἐν Ἐλευθεροπόλεως πρὸς δυσμαῖς, ὡς ἀπὸ σημείων ζ΄.

Σείφ Ι Sam 9. 5). ἔνθα εὗρε Σαοὺλ τὸν Σαμουήλ.

Σαβείμ (Ι Sam 13, 18). ἔνθα

Σωνáμ (Ι Sam 28, 4). ὅθεν ἦν ἡ Σωμανῖτις. κώμη ἐστὶν ἐν ὁρίοις Σεβαστῆς ἐν τῇ Ἀκραβαττινῇ Σανὶμ καλουμένη.

Σαφαμώθ (Ι Sam 30. 28). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυίδ.

Σεειρά (II Sam 3, 26). φρέαρ, ὅθεν ἀπέστρεψεν Ἰωὰβ τὸν Ἀβεννήρ.

Σουβά (II Sam 8, 3). ταύτης τὸν »βαδιλέα ἐπάτξει« Δαυίδ.

| Σαρθάν (Ι Κön 4, 12). ὑποκάτω Ἰεζραέλ.

[*](48v)

Σωφειρὰ (Ι Κön 9, 28; 10, 11) ἡ καὶ Σουφείρ. ἔνθεν ἤρχετο ἡ ναῦς Σολομών. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. ὄρος ἀνατολῶν ἐν Ἰνδικῇ.

Σερωρά Ι Κön 11, 26). πόλις ἀπιόντων εἰς Ἐδώμ.

Σαβά (Ι Κön 10, 1). πόλις Αἰθιόπων βασιλική, ἥν φησιν Ἰώσιππος Καμβύσην ὀνομάσαι Μερόην, ἐξ ἰδίας ἀδελφῆς ἐπιθέντα τουνομα.

Σελά (ΙΙ Κön 12, 21). ἔνθα ἐπατάχθη Ἰωάς.

Σεφφαρουέμ (II Kön 17, 24). ὅθεν μετελθόντες Ἀσσύριοι τὴν Σαμάρειαν ᾤκησαν, ἐξ ὡν οἱ Σαμαρεῖται. μέμνηται καὶ ῾Ησαΐας αὐτῆς.

Σαδημώθ (II Kön 23, 4). ἔνθα κατέκαυσε τὰ εἴδωλα Ἰωσίας.

[*](4 Richt 13, 2. 25 13 Ι Kön 1, 3; Cant 6, 12; 7, 1 20 S. 150, 14 22 Joseph. arch. II, 10, 2 27 Jes 36, 19 3 βορείοις Vallarsi ὁρίοις V | Σωρὴχ (oder Κεφαρσωρὴχ) Vallarsi Βαρὴχ V 4 Σαραά nach HLXX σάαρ V 6 ἁρμαθάμ V 8 f. Σεννά — Σαούλ Vallarsi 11 Σείφ Vallarsi Σείμ V 14 καλουμένη] + ὅθεν λέγουσι τὴν σωμανῖτιν V str. GreBmann nach Η 19 ἔνθεν Wendland vgl. S. 176, 13 ἔνθα V 21 1. Σαραρά nach Η? | ἐδέμ V)
v.3.pt.1.p.162

Σαρεπτά (I Κön 17. 9). κώμη Σιδῶνος ἐπίσημος, ἔνθα παρῴκησεν Ἠλίας.

Σαρῶν (Jes 33, 9). Ἠσαίας· »ἓλη ἐγένετο ὁ <Σαρών«. καὶ νῦν δὲ καλεῖται> Σαρωνᾶς ἡ ἀπὸ τοῦ ὄρους Θαβὼρ ἐπὶ τὴν Τιβεριάδα λίμνην χώρα. καὶ ἄλλος ἐστὶ Σαρωνᾶς ἡ ἀπὸ Καισαρείας εἰς Ἰόππην χώρα.

Σεφηλά (Jes 32, 19). ἐν Ἠσαίᾳ. Α΄ πεδινή, Σ΄ κοιλάς. καὶ εἰς ἔτι νῦν Σεφηλὰ καλεῖται. αὕτη ἐστὶν πᾶσα ἡ περὶ τὴν Ἐλευθερόπολιν πεδινὴ χώρα πρὸς βορρᾶν καὶ δυσμάς.

[*](49r)

Σενναάρ (Micha 1. 11). ἐν Μιχαίᾳ, Ἀ΄ Σενναάν, Σ΄ εὐθη|νοῦσα.

Σεδράχ (Zach 9, 1). γῆ τῆς Δαμάσκου. ἐν Ζαχαρίᾳ.

Σιῶν (Zach 9, 9). ὄρος ἐν Ἱερουσαλήμ.

Σαμάρεια (Ez 16, 46). πόλις βασιλικὴ τοῦ ᾿Ισραήλ, ἡ νῦν Σεβαστή, καὶ ἡ περὶ αὐτὴν χώρα.

Σόρ (Ez 26, 2). Τυρὸς, Φοινίκης μητρόπολις. κλήρου Νεφθαλείμ.

Σοηνή (Ez 29, 10). 10). πόλις Θηβαίδος. ἐν Ἱεζεκιήλ.

Σάις (Ez 30, 15). πόλις Αἰγύπτου <* * * * *>

Σάδαλα (Ez 47, 15). ὅριον τῆς οὐδαίας, ὡς ἐν Ἱεζεκιήλ.

Σαβαρείμ (Ez 47, 16). »ἀνὰ μέσον ὁρίων Δαμάσκου καὶ Αἰμάθ«. ὡς ἐν Ἱεζεκιήλ. Σαλισά (Jer 48, 34 1. Ἀ’ τριετής, ὡς ἐν Ἱερεμίᾳ.

[*](15 Jos 19, 35; vgl. S. 164, 17 17 Cart. Med. 134: ΣΑΙΣ)[*](1 ἐπίσημος] in uia publica situra Η 3 f. Σάρων — καλεῖται nach Η | Σαρωνᾶς ἡ nach Η σαρωνίας ἢ V 8 αὕτη ἐστὶν zu str. mit Η? 10 Σενναάν nach Η Hex. Σενναάρ V 14 χώρα] danach Lücke? vgl. Η 17 Αἰγύπτου danach Lücke vgl. Η u. zu Ζ. IS 18 ὅριον] + προσθήκης V worin vielleicht Elemente aus Z. 17 21 Ἱερεμίᾳ Martianay ἱεζεχιήλ V)
v.3.pt.1.p.164

Συχάρ (Joh 4, 5). πρὸ τῆς Νέας πόλεως πλησίον τοῦ χωρίου; οὗ ἔδωκεν ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ἐν ᾗ ὁ Χριστὸς κατὰ τὸν Ἰωάννην τῇ Σαμαρείτιδι παρὰ τῇ πηγῇ διαλέγεται. καὶ εἰς ἔτι νῦν δείκνυται

Τίγρις (Gen 2, 14). ποταμὸς ἀπὸ <τοῦ> παραδείσου φερόμενος μέν, ὡς ἡ γραφή, »κατέναντι ᾿Ασσυρίων«, ἐκπίπτων δὲ »ἐπὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν«, ὥς φησιν Ἱώσιππος, καλεῖσθαί τε Τίγριν διὰ τὴν ὀξύτητα, ἐμφερῶς τῇ τοῦ ὁμωνύμου ζᾠου προσηγορίᾳ.

[*](49v)

Τερέβινθος ἡ ἐν Σικίμοις (Gen 35, 4). ὑφ’ ἣν ἔκρυψε | »τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους« Ἰακώβ, πλησίον Νέας πόλεως.

Τινά (Jos 15, 22). φυλῆς Ἰούδα.

Τελέμ (Jos 15, 24). φυλῆς Ἰούδα.

Τεσσάμ (Jos 15, 52?). φυλῆς Ἰούδα.

Τυρὸς (Jos 19, 35). φυλῆς Νεφθαλείμ.

Ταβάθ (Richt 7, 22). ἔνθα ἐπολέμησαν τὴν Μαδιάμ.

τώβ (Richt 11, 3). γῆ, ἔνθα κατῴκησεν Ἰεφθαέ.

ταφέθ. (II Κön 23, 10). ἐν φάραγγι υἱοῦ Ἐννόμ«, ἔνθα εἰδωλολατρεῖ [*](298) ὁ λαός, ἐν προαστείοις Ἱερουσαλήμ.

Τάνις (Jes 19, 11). πόλις Αἰγύπτου. ἐν Ἠσαίᾳ καὶ ἐν ῾Ιεζεκιήλ.

ταφνάς (Hos 9, 6?). πόλις Αἰγύπτου. ἐν Ὠσηὲ καὶ ἐν ῾Ιεζεκιὴλ καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ. ἔνθα κατῴκησαν οἱ μετὰ Ἱερεμίου εἰσελθόντες εἰς Αἴγυπτον Ἰουδαῖοι.

[*](1 Cart. Med. 16: <ΣΥ>ΧΑΡ Η ΝΥΝ <. . .>Χ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ 3 f. vgl. S. 150, 2 8 f. Joseph, arch. I, 1, 3 21 f. cod. 243 zu ΙΙ Kön 23, 10: τόπος ἦν οὗτος (sic) λεγόμενος, λέγει δὲ τὸν ἐλάσσονα, ἔνθα εἰδωλολάτρει ὁ Ἰσραὴλ ἐν προαστείοις τῆς Ἱερουσαλήμ. ταύτης τῆς φάραγγος καὶ ὁ Ἡσαΐας μέμνηται κτλ. 23 Cart. Med. 131: ΤΑΝΙΣ; Ez 30, 14 24 Ez 30, 18 25 Jer 43, 7)[*](7 τοῦ nach S. 166, 8 11 Τερέμινθος ἐν σικήμοις V 19 Ταβάθ Bert w. e. seh. Ταβάμ V 21 εἰδωλολάτρει V. doch vgl. Η 26 ᾿Ιουδαῖοι] + Ἀπὸ τῶν εὐαγγελίων Bonfrère)
v.3.pt.1.p.166

Τραχωνῖτις χώρα (Luc 3, 1) ἡ καὶ Ἰτουραία, ἧς ἐτετράρχει Φίλιππος κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. ἔστιν δὲ καὶ ἐπέκεινα Βόστρων κατὰ τὴν ἔρημον πρὸς νότον ὡς ἐπὶ Δαμασκόν.