Onomasticon

Eusebius

Eusebius, Onomasticon, Eusebius Werke Volume 3 Part 1, Klostermann, 1904

Φεισών (Gen 2, 11). ἑρμηνεύεται πληθύς. ἔστιν δὲ ποταμὸς ὃν Ελληνες Γάγγην ὀνομάζουσιν· ἐκ μὲν τοῦ παραδείσου προιών, ἐπὶ δὲ »τὴν Ἰνδικὴν φερόμενος ἐκδίδωσιν εἰς τὸ πέλαγος«. λέγεται δὲ κυκλοῦν »πᾶσαν γῆν Εὐιλάτ«, οὐ τὸ καλὸν χρυσίον καὶ ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος«.

[*](50r)

| Φαράν (Gen 14, 6). πόλις ἐστὶν ὑπὲρ τὴν Ἀραβίαν, παρακειμένη τοῖς ἐπὶ τῆς ἐρήμου Σαρακηνοῖς, δι’ ἧς ὥδευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ἀπάραντες ἀπὸ Σινᾶ. κεῖται δὲ καὶ ἐπέκεινα τῆς Ἀραβίας ἐπὶ νότον, ἀπέχει δὲ Ἀϊλὰ πρὸς ἀνατολὰς ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν, οὑ, φησὶν ἡ γραφή. κατῴκησεν Ἰσμαήλ, ὅθεν οἱ Ἰσμαηλῖται. λέγεται δὲ καὶ Χοδολλαγόμωρ κατασκῆψαι τοὺς ἐν τῇ »Φαράν, ἥ ἐστιν ἐν τῇ ἐρήμῳ«.

Φυλιστιείμ (Gen 21, 34). ἡ νῦν Ἀσκαλὼν καλουμένη, καὶ ἡ περὶ [*](299) αὐτὴν χώρα τῆς Παλαιστίνης ἐπίσημος.

Φρέαρ ὁρκισμοῦ (Gen 21, 30 f.). ὃ ὤρυξεν Ἁβραάμ, ἔνα ὤμοσεν. αὕτη νῦν καλεῖται Βηροσοβὰ ἐν τῇ Γεραριτικῇ.

Φρέαρ ὁράσεως (Gen 24, 62). ἐπὶ τῆς ἐρήμου, ἔνθα κατῴκει Ἰσαάκ.

Φρέαρ κρίσεως (Gen 26, 20 f.). εἰς ἔτι νῦν ἐστι κώμη Βηρδὰν καλουμένη ἐν τῇ Γεραριτικῇ.

[*](2 S. 110, 27 ὖ. 7 ff. Joseph, arch. Ι, 1, 3 10 f. Gen 2, 11 f. 12 ᾖ. Procop. 332 D: Φαρᾶν δέ ἐστι νῦν πόλις ὑπὲρ τὴν Ἀραβίαν ἐπὶ νότον, ἀπέχουσα ἀπὸ ἰλίας (M1, Μ*: Αἰλείας? Aela Lat) πρὸς νότον ὁδὸν ἡμερῶν τριῶν· δι’ ἧς ὥδευσαν οἱ Ἱσραηλῖται ἀπάραντες ἀπὸ Σινά, παράκειται δὲ τοῖς ἐπὶ τῆς ἐρήμου Σαρακηνοῖς, οὖ κατῴκησεν Ἰσμαήλ 13 Num 10, 12 16 Gen 21, 21 17 Gen 14, 6 20 f. Cart. Med. 90: ΒΗΡΣΑΒΕΕ Η ΝΥΝ ΒΗΡΟΣΣΑΒΑ; vgl. S. 50, 1 ff. 22 Procop. 401 Β ?)[*](15 ἄειλά V 20 ἔνθα ὤμοσεν < Η 21 Γεραριτικῇ + κεῖται καὶ vgl. Η)
v.3.pt.1.p.168

Φρέαρ ὅρκου (Gen 20. 33). ἔνθα ὤμοσαν Ἰσαὰκ καὶ Ἀβιμἐλεχ. λέγεται δὲ καὶ πόλις Ἰσαάκ. καὶ πλείονά ἐστι φρέατα ἐν τῇ γραφῇ, καὶ εἰς ἔτι νῦν ἐν τῆ Γεραριτικᾑ καὶ ἐπ’ Ἀσκαλῶνος δείκνυται.

Φανουήλ (Gen 32, 30). ἐν ᾧ πᾶ<σαν νύκτα πα>λαίοός Ἰακὼβ Ἰσραὴλ μετωνομάσθη παρὰ τὸν χειμάρρουν Ἰαβόκ. <* * * * *> οὕτως ἐν τῷ Ὲβραϊκῷ καλεῖται.

Φογώρ (Gen 36, 39). πόλις Ἀδὰδ ἐν τῇ Γεβαλιτικῇ.

Φινών (Gen 36, 41). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου. [*](50v) ἧν | ἦν δὲ καὶ πόλις ἡγεμόνων Ἐδώμ. αὕτη δέ ἐστι Φαινὼν ἔνθα τὰ μέταλλα τοῦ χαλκοῦ, μεταξὺ κειμένη Πέτρας πόλεως καὶ Ζωόρων.

Φιθώμ (Ex 1, 11). πόλις ἐν Αἰγύπτῳ, ἣν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ.

Φάραγξ βότρυος (Num 13, 24 f.). ὅθεν οἱ κατάσκοποι ἔλαβον καρ- πὸν || εἰς δεῖγμα τῆς γῆς, ἥτις λέγεται εἶναι ἡ Γοφνά, ἄμπελος ἑρμηνευομένη, [*](300) ἀπέχουσα Αἰλίας σημείοις ἴε κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν εἰς Νέαν πόλι,, ἄγουσαν. ζητεῖται δὲ εἰ ἀληθὴς ὁ λόγος.

Φίν (Num 33, 42). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Φάραγξ Ζαρέ (Num 21, 12). μέρος τι τῆς ἐρήμου.

Φρέαρ ἐπὶ τῆς ἐρήμου (Num 21, 16). ἔνθα ἦν ὁ λαός.

Φαθουρά (Num 22, 5). ὑπὲρ τὴν Μεσοποταμίαν πόλις, ἔνθα ἦν Βαλαάμ. κεῖται δὲ καὶ πλησίον Ἐλευθεροπόλεως ἄλλη τις κώμη Φαθουρά, κατιόντων εἰς Γάζαν.

Φογὼρ (Num 23, 28) καὶ Βηθφογώρ. ὄρος ἐν Μωἀβ, ὦ τὸν Βαλαὰμ ἤγαγεν ὁ Βαλάκ. ὑπέρκειται δὲ τῆς νῦν Διβιάδος καλουμένης. ἔστι δὲ ἄλλη Φογὼρ κώμη πλησίον Βηθλεέμ.

Φασγά (Deut 3, 17). πόλις τῶν Ἀμορραίων. ἔστι δὲ καὶ ἔρος [*](51r) πρὸς ἀνατολὰς Φασγά. Ἀ΄ ἡ λαξευτή, | καὶ οἱ Ο΄ ἀλλαχοῦ »τοῦ λαξευτοῦ«.

[*](4 Gen 32, 24 5 Gen 32, 28 8 Num 33, 42f. 15 Deut 1, 25 10 Cart. Med. 29: ΓΟΦΝΑ 25 Deut 3, 28; 4, 46 27 Jos 15, 59 a 29 Deut 4, 49)[*](1 ὤμοσαν nach Η ὤμοσεν V 4 πᾶσαν νύκτα παλαίσας nach Η, vgl. Vallarsi πάσας V 5 Ἰαβόκ] Ἰακώβ V, danach ücke vgl. Η 9 Ἐδύμ] danach Lücke? vgl. Η 10 Ζωόρων] + κεῖται καὶ ἀνωτέρω? vgl. Η 12 φιμώθ V 17 αἰλίοις V | Νέαν πόλιν wie sonst νεάπολιν V 22 ἔνθεν Bonfrère 25 φεθφογώρ V 27 Βηθλεέμ] danach Lücke? vgl. H)
v.3.pt.1.p.170

<Φανουήλ (I ön 12, 25). πόλις ἤν ᾠκοδόμησεν Ἱεροβάμ.>

Φανουήλ (Richt 8, 8. 17). πύργος, ὃν κατέστρεψε Γεδεών. ἐκαλεῖτο δὲ Φανουήλ εἶς τῶν υἱῶν Ὢρ.

x003C;Φρααθών (Richt 12, 13 13 ff.). ὅθεν ἦν Ἀβδών ὁ κριτὴς τοῦ Ἰσραὴλ ἐν ὄρει τοῦ Ἀμαλήκ«.>

Φάραγξ Ἐννόμ (Jos 15, 8?). Γῆ Ἐννὸμ Ἑβραικῶς. διὸ τινές φασιν εἶναι τὴν γέενναν. παράκειται δὲ τῇ Ἱερουσαλήμ, λεγεται δὲ ἔτι νῦν φάραγξ Ἰωσαφάτ.

Φελμωνὶ ἀλμωνί Ι Sam 21, 2). Ἀ’ τὸν δεῖνα τοῦδε τινὸς, Σ' τὸν δεῖνα τόπον, Θ΄ τόνδε τινὰ Ἑλμωνί.

|| Φογώ (Ι Chron 1, 50?). πόλις βασιλέως Ἐδώμ.

[*](301)

Φαρφάρ (II Kön 5, 12). ποταμὸς Δαμασκοῦ. Φαθωρί (Ez 29, 14). χώρα Αἰγύπτου, ὡς ἐν ῾Ιεζεκιὴλ καὶ ἐν Ἰερεμίᾳ, ἔνθα κατῴκησαν οἱ Ἰουδαῖοι.

Χαλάννη (Gen 10, 10). πόλις βασιλείας Νεβρὼδ ἐν Βαβυλῶνι. κεῖται καὶ ἐν Ἠσαίᾳ· »Χαλάννη, οὗ ὁ πύργος ᾠκοδομήθη.

Χαλάκ (Gen 10, 11). πόλις Ἀσσυρίων, ἣν ᾠκοδόμησεν Ἀσσούρ, ἐξελθὼν ἐκ γῆς Σενναάρ.

Χαρράν (Gen 11, 31). αὕτη ἐστὶν εἰς ἔτι νῦν ἐπὶ τῆς Μεσοποταμίας καρρᾶ καλουμένη πόλις.

Χεβρών (Gen 13, 18). τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο ᾿Αρβόκ. ἔκτισται δὲ προτέρα Τάνεως Αἰγύπτου ἔτεσιν ξῖ κεῖται καὶ ἀνωτέρω καὶ δεδήλωται. ἦν δὲ βασιλικὴ πόλις τῶν Ἐνακίμ.

[*](4 Ι Chron 4, 4 5 vgl. Procop. 1072 C 8 f. Procop. 1188 Β: τὸν Φελμωνί« ὡς ἂν εἴποι τις εἰς τόνδε τὸν τόπον 10 vgl. Joel 3, 2? 15 Jer 44, 15 20 Jes 10. 9 25 Gen 23, 2 20 Num 13, 23; S. 6, 8 ff. 27 Jos 14, 15)[*](2 Φανουήλ — Ἱεροβοάμ nach Η 5 f. Φρααθών — Ἀμαλήκ nach Η 8 φάρεξ V 11 φελμὼν ἢ ἀλμωνὴ V | τινός] ergänze τόπον? vgl. Hex. τίνος V 12 Θ' Vallarsi α΄ V | τόνδε τινὰ] illum locum Η vgl. Hex. 13 Φογώ Vallarsi Φόβω V 20 Ἡσαΐᾳ] + καὶ nach Η? 23 Μεσοποταμίας] + trans Edessam Η 26 κεῖται] + δὲ V*, str. V1 | καὶ δεδήλωται? vgl. H)
v.3.pt.1.p.172
[*](51v)

| Χωβά (Gen 14, 15). »ἣ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ«. ἔστιν δὲ καὶ Χωβά κώμη ἐν τοῖς αὐτοῖς μέρεσιν, ἐν ᾖ εἰσιν Ἑβραίων οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύσαντες, Ἐβιωναῖοι καλούμενοι.

Χαβραθά (Gen 35, 16). Ἀ΄ καθ’ ὁδόν, ἄγουσ’ ἀν’ εἰς Ἐφραθὰ τῆς Βηθλεέμ, ἔνθα τεκοῦσα Ῥαχὴλ τὸν Βενιαμὶν ἐτελεύτησεν.

Χασβί (Gen 38, 5). ἔνθα ἐτέχθησαν τῷ Ἰούδᾳ παῖδες. δείκνυται νῦν ἐν ὁρίοις ἔρημος Ἐλενθεροπόλεως πλησίον Ὁδολλάμ.

Χωρήβ (Deut 1, 2). ὄρος τοῦ θεοῦ ἐν χώρᾳ Μαδιάμ. παράκειται τῴ ὄρει Σινᾶ ὑπὲρ τὴν Ἀραβίαν ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

|| Χαραδάς (Num 33, 24). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἱδραήλ.

[*](302)

Χενερέθ (Num 34, 11). θάλασσα, ὅριον τῆς Ἰουδαίας. κλήρου Νεφθαλείμ.

Χεφειρά (Jos 9, 23). πόλις ὑπὸ τὴν Γαβαών. φυλῆς Βενιαμίν.

Χασαλών (Jos 15, 10). φυλῆς Βενιαμὶν ἐν ὁρίοις Αἰλίας κώμη μεγίστη.

Χσίλ (Jos 15, 30). φυλῆς Ἰούδα.

Χαφθείς (Jos 15, 40). φυλῆς Ἰούδα.

Χερμέλ (Jos 15, 55). φυλῆς Ἰούδα, κώμη μεγίστη Χερμέλ ἐν τῷ Δαρωμᾷ, ὅθεν ἢν Ναβάλ, πλησίον Χεβρὼν πρὸς νότον. ἔνθα φρούρια | [*](52r) κάθηται στρατιωτῶν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

Χαβών (Jos 15, 40). φυλῆς Ἰούδα.

χειλῶν (Jos 15, 51). φυλῆς Ἰούδα.

[*](12 Jos 19, 35 15 Jos 18, 26 18 vgl. S. 140, 8 21 I Sam 25, 2 22 S. 118, 5)[*](4 καθ’ ὁδὸν ἄγουσαν nach Η vgl. ère ἔστιν δὲ ἧ χώρα V 7 δολλάμ V 10 ἐρήμου] danach Lücke? vgl. Η 15 Χεφειρά nach HLXX Χεφερρά V 16 Χασαλών nach HLXX Χαλασών V | Βενιαμὶν] Iudae Η 18 Χοιλή V 20 χελμέλ .... χελμὲλ V 23 vgl. Η S. 173, 25)
v.3.pt.1.p.174

Χεφρεί (Jos 18, 26?). φυλῆς Βενιαμίν.

Χεσελὰθ Θαβώρ (Jos 19, 12). κλήρου Ζαβουλών.

Χεττιείμ (Richt 1, 20). γῆ Χεττιεὶμ ἡ Κύπρος, ἔνθα πόλιν ἔκτισεν Λούζα.

Χαρρεί (II Sam 20, 14). ἔνθα ἐδίωξε τὸν Σαβεὲ ὁ Ἰωάβ.

Χωμάρρειμ (II Kön 23, 5). κατέκαυσεν ἐκεῖ τὰ εἴδωλα Χαλάννη (Jes 10, 9). »οὑ ὁ πύργος ᾠκοδομήθη«, ὡς Ἡσαΐας. <κεῖται καὶ ἀνωτίρω.

Χαρράν (Jes 37, 12). πόλις Ἀσσυρίων περὶ Θαιμάν, ὡς Ἠσαίας.

Χασελάθ. τοῦ Θαβώρ (Jos 19; 12). ὅριον Ζαβουλών. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Χεσσαλοῦς.

Χωβάλ (I Kön 9, 13) ὅριον <Χα>λάβ (Richt 1, 31?). »Ἀσὴρ οὐκ ἐξῆρεν« ἐκ ταύτης τοὺς φύλους.

Χορρά (I ön 17, 3). χειμάρρους ἐπέκεινα τοῦ Ἰορδάνου.

|| Χωθά (II Κön 17, 24). χώρα Ἀσσυρίων. [*](303) ωβάρ (Ez 1, 1). ποταμὸς Ἀσσυρίων, ὡς ἐν Ἱεζεκιήλ. Χαρχαμύς (Jer 46, 2). πόλις παρὰ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην.

Χαμωάμ (Jer 41, 17). κώμη πρὸς Βηθλεέμ.

Χελὼν (Jer 48, 21) <ἡ> καὶ Ἑλῶν. πόλις Μωάβ, ὡς ἐν Ἱερεμίᾳ.

Χαρώς (Jer 48, 7). εἴδωλον Μωάβ.

Χωραζείν (Matth 11, 21). κώμη τῆς Γαλιλαίας. ἣν ὁ Χριστὸς [*](52v) ταλανίζει κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον. καὶ νῦν ἐστιν | ἔρημος, διεστῶσα Καφαρναοὺμ σημέίοις β΄.

Χειμάρρους Κεδρῶν (Joh 18. 1). πρὸ τῆς Ἱερουσαλήμ, ἔνθα ὁ Χριστὸς παρεδόθη, ὥς φησιν ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.

[*](4 f. Procop. 1047 Α: »εἰς γῆν Χεττιείμ«, τὴν Κύπρον φησί 9 S. 170, 20 12 S. 28, 23 13 Jos 19, 27)[*](4 πόλις V 7 Χωμάρρειμ nach HLXX Χωμάρρει ὅτι V 9 f. κεῖται — ῾Ησαΐας nach Η 11 Χασελὰθ nach HLXX u. Ζ. 2 Χασελοῦς V | Θαβώρ Bonfrère V 13 χωβάλ nach Η Hex. Χωβάρ V 13 f. ἀσὴρ λοὺς V 14 Χαλάβ nach Η Hex. λοὺς V vgl. zu Ζ. 13 f. 16 1. Χορράθ nach HLXX? | Ἰορδάνου] danach Lücke? vgl. Η 20 Χαμωάμ nach HLXX Χαμωάρ V 22 Μωάβ] + Ἀπὸ τῶν εὐαγγελίων ère 25 β΄ nach Η ιβ΄ V 26 Κεδρῶν] + κεῖται καὶ ἀνωτέρω? vgl. Η)
v.3.pt.1.p.176

Ὤν (Ex 1. 11). »<ἥ> ἐστιν Ἡλιούπολις«. <πόλις> ἣν καὶ αὐτὴν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τοὺς Ο΄. τὸ τὰρ Ἑβραικὸν οὐκ ἔχει, καὶ εἰκότως, προυπῆρχε γὰρ τῆς εἰσόδου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἦν γε αὐτῆς ἱερεὺς ὁ τῆς Ἀσεννέκ πατήρ.

Ὥρ’ (Num 20. 22. 28). ὄρος ἐν ᾧ τελευτᾷ Ἀαρὼν πλησίον Πέτρας πόλεως, ἐν ᾧ καὶ εἰς ἔτι νῦν δείκνυται ἡ ἐπὶ Μωüσέως ῥεύσασα πέτρα.

Ὠβώθ (Num 21, 10). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ.

᾿Ωσα (Jos 19, 29). κλήρου Ἀσήρ.

Ὠράμ (Jos 19, 38). κλήρου Νεφθαλείμ.

᾿Ωφείρ Ι Kön 9, 28). 9, 28). ὅθεν τὸ χρυσίον ἐφέρετο τῴ Σολομῶνι, ἐν Βασιλείαις. ἦν δὲ καὶ ἑνὸς τῶν ἀπογόνων Ἐβὲρ ὄνομα Οὐφείρ, οὗ <τοὺς> υἱοὺς »ἀπὰ Κωφῆνος ποταμοῦ τῆς Ἰνδικῆς καὶ || τῆς πρὸς [*](304) αὐτῇ Σηρίας« κατοικῆσαι Ἰώσιππος ἱστορεῖ, ἀφ’ οὗ καὶ τὴν χώραν εἰκότως τῆς προσηγορίας τυχεῖν.

[*](53r)

Ὢν (Hos 10, 5). πόλις τῆς Σαμαρείας. τὸ δὲ Ἑβραΐκὸν ν περιέχει Αὐν. Ἀ' Σ΄ ἀνωφελοῦς, θ΄ τῆς ἀδικίας.

Ὠλώ (Jer 48, 21). πόλις ἱερατική Ὠροναείμ (Jer 48, 34). πόλις Μωάβ. ἐν Ἱερεμίᾳ.

[*](6 Gen 41, 45 14 Gen 10, 29 15 f. Joseph, arch. Ι, 6, 4; S. 150, 15 18 Jos 21, 15)[*](1 f. Στοιχεῖον — Πεντατεύχου nach Η 3 ἣ nach HLXX | πόλις nach H 15 οὐ τοὺς υἱοὺς vgl. Joseph, ὁ υἷς V 16 αὐτῇ Σηρίας Joseph, αὐτῆς ἡῥίας V 19 Αὐν nach HLXX αὐνά V 21 Unterschrift in V nach einem Zwischenraum von 7 Zeilen: ΓΝ Φιλεῖ γὰρ τὸ δάι † ἐοίκασιν οἱ τῆςμονιὸν τοῖς ἀνθρώ σοφίας ἐρασταὶποις νύκτωρ λᾶ ὥσπερ στάχυαςλεῖν· οὐχ ἵνα φεῖ πολὺν καρπὸνξωνται μὴ παθεῖν· φέροντες καὶ ἐπὶἀλλὰ παθόντες τὰ κὰτ τεῖνονκουφότερον πάσχουσιν. τες: ~† BIOY ΚΑΘΙΔΕΙΝ ΕΙ ΕΙ ΘΕΛΕΙΣΡΟΔΟΝ ΣΚΟΠΗΣΑΣ ΕΚΠΛΑΓΗΘΙ ΤΗΝ ΘΕΑΝ·ΚΑΙ ΣΥΝΕΣ ΑΥΘΙΣ ΠΩΣ ΜΑΡΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑΧΟΣ.)
v.3.pt.1.p.177
[*](ACH)

|| De Pentateucho.

[*](144)

On urbs in Aegypto, quae Heliopolis dicitur Graece, id est ciuitas solis, quam aedificauerunt filii Israel, sicut Septuaginta interpretes arbitrantur. alioquin in Hebraicis uoluminibus non habetur, et recte, siquidem quidem antequara Iacob ingrederetur Aegyptum, erat exstructa lam ciuitas. quae et sacerdotem habuit Petefrem partem Asennec.

Or mons in quo mortuus est Aaron, iuxta ciuitatem Petram, ubi usque ad praesentem diem ostenditur rupes qua percussa Moyses aquas populo dedit.

Oboth in deserto castra filiorurn Israel.

De Iesu et Regnorum libris.

Osa in tribu Aser.

Oram in tribu Nefthalim.

Ofir unde, sicut in Regnorum libris legimus, aurum afferebatur Salomoni. fuit autem unus de posteris Eber nomine Ofir, ex cuius stirpe uenientes a fluuio Cofene usque ad regionem Indiae quae uocatur Ieria habitasse refert Iosefus, a quo puto et regionem uocabulum consecutam.

On ciuitas Samariae, pro qua in Hebraico scriptum est Aun, quod Aquila et Symmacbus interpretantur inutile, Theodotion iniquitatem.

Ocho ciuitas sacerdotalis.

Oronaim urbs Moabitarum, sicut in Ieremia scriptum est.

[*](2 Graece dicitur A(H) 6 Petefren Η 16 Hieria ACE 20 l. Olo 21 Oranaim ΑΗ Ornaim C)