Onomasticon

Eusebius

Eusebius, Onomasticon, Eusebius Werke Volume 3 Part 1, Klostermann, 1904

Ῥοωβὼθ (Gen 10, 11). πόλις Ἀσσυρίων, ἣν ᾠκοδόμησεν Ἀσσούρ, ἐξελθὼν ἐκ γῆς Σενναάρ.

Ῥοωβὼθ (Gen 36, 37). πόλις ἄλλη, ἡ »παρὰ ποταμόν«, ἔνθα ἦν βασιλεῖς Ἰδουμαίων. καὶ νῦν ἐστι φρούριον ἐν τῇ Γεβαiηνῇ.

Ῥαμεσσέ (Ex 1, 11). πόλις ἣν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν Αἰγύπτῳ. οὕτω δὲ καὶ ἡ χώρα πᾶσα τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο, ἐν ᾗ κατῴκησεν τῴκησεν Ἰακὼβ ἅμα τοῖς παισὶν αὐτοῦ.

Ῥοώβ (Num 13, 22). δι’ ἧς ἦλθον οἱ μετὰ Ἰησοῦ κατάσκοποι. καὶ ἔστι Ῥοὼβ κώμη ἀπὸ τετάρτου σημείου Σκυθοπόλεως. ἠν δὲ Λευίταις ἀφωρισμένηη.

|| Ῥαφακά (Num 33, 12). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Ῥαφιδίμ (Num 33, 14). τόπος τῆς ἐρήμου παρὰ τὸ Χωρὴβ ὄρος, ἐν ᾦ ἐκ »τῆς πετρας« τῆς ἐν τῷ ὄρει Χωρὴβ ἐρρύησαν τὰ ὕδατα. καὶ ἐκλήθη ὁ τόπος πειρασμός. ἔνθα καὶ πολεμεῖ Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλὴκ ἐγγὺς Φαράν.

[*](3 f. Gen 36, 28 7 Procop. 1048 Β: πόλις τοῦ Ἰδουμαίου; II ön 14, 7 17 Gen 47 18 Jos 21, 31 22 ff. Cart. Med. 99: ΡΑΦΙΔΙΜ ΕΝΘΑ ΕΠΕΛΘΟΝΤΙ ΤΩ ΑΜΑΛΗΚ Ο ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΟΛΕΝΗΣΕΝ 23 Ex 17, 6f. 24 Ex 17, 8f. 13)[*](2 Ὀφρὰ] + φέρει oder ἄγει Wendland 4 εἶς Vallarsi τις Lagarde 5 Στοιχεῖον — Πεντατεύχου vgl. Η 12 γῆς nach HLXX τῆς V 14 Ἰδουμαίων Martianay ἀσσυρίων V | Γεβαληνῇ wie sonst Γαβαληνῃ V; danach ücke? vgh Η V)
v.3.pt.1.p.144

'Ραθμά (Num 33, 18). σταθμὸς <τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Ῥεμμὼν Φάρες (Num 33, 19). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

'Ρεσσά (Num 33, 21). σταθμὸς> τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

[*](44r)

| Ῥαμώθ (Deut 4, 43). πόλις φυλῆς Γὰδ ἱερατική, τῶν φυγασευτηρίων, ἐν τῇ Γαλααδίτιδι. καὶ νῦν ἐστιν ὡς ἀπὸ ἴε σημείων Φιλαδελφίας πρὸς δυσμάς.

Ῥεδέμ (Num 31, 8). αὕτη ἐστὶν Πέτρα πόλις τῆς Ἀραβίας. ἧς ἐβασίλευσε Ῥοκόμ, ὃν ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ Ἰόραήλ. λέγεται δὲ καὶ αὐτὸς βασιλεὺς Μαδιάμ.

'Ρεμμών (Jos. 15, 32). φυλῆς Συμεὼν ἢ Ἰούδα. νῦν Ῥεμμών ἐστι πλησίον Αἰλίας κώμη ἐν βορείοις ἀπὸ σημείων ιε'.

Ῥωγήλ (Jos 18, 16). πηγὴ οὕτω καλουμένη ἐν κλήρῳ Βενιαμίν.

Ῥαμά (Jos 18, 25). φυλῆς Βενιαμίν, πόλις Σαούλ, ἀπὸ ς' σημείων <Αἰλίας> εἰς βορρᾶν ἀπέναντι Βαιθήλ μέμνηται αὐτῆς καὶ Ἱερεμίας. Ῥεκέμ (Jos 18, 27). φυλῆς Βενιαμίν. 'Ρεμμών (Jos 19, 13). πέτρα Ῥεμμών κλήρου Συμεὼν ἢ Ζαβουλών. <Ῥαββώθ (Jos 19, 20). κλήρου Ἰσσάχαρ. ἔστιν εἰς ἔτι νῦν ἄλλη κώμη ἐν Ῥοββὼ ἐν ὁρίοις Ἐλευθεροπόλεως πρὸς ἀνατολάς. Ῥεθώμ> (Jos 19, 21). κλήρου Ἰσσάχαρ. Ῥοὠβ (Jos 19, 28). κλήρου Ἀσήρ, <πόλις Λευίταις ἀφωρισμένη. Ῥαμά (Jos 19, 29). κλήρου Ἀσήρ>, ἕως πόλεως ὀχυρώματος Τυρίων.« Ῥαμά (Jos. 19, 36). κλήρου Νεφθαλείμ. Ῥεκκάθ (Jos. 19, 35). κλήρου Νεφθαλείμ.> Ῥουμὰ (Rieht. 9, 41). ἡ καὶ Ἄριμά. ἔνθα »ἐκάθισεν Ἀβιμέλεχ.« ἐν κριταῖς. νῦν αὕτη Ῥεμφὶς λέγεται καὶ ἔστιν ἐν ὁρίοις Διοσπόλεως, ἥτις ἐστὶν Ἀριμαθαία.

[*](4 Jos 13, 26; 21, 37 8 Jos 13, 21 9 Num 31, 8 11 Jos 19, 7; Cart. Med. ΡΕΜΜΩΝ 13 vgl. S. 94, 6 14 Cart. Med. 30: ΡΑΜΑ 15 Jer 31, 15 22 Jos 21, 31.)[*](1 ᾖ. τῶν — σταθμὸς mit Vallarsi nach Η 5 τῇ] terra Η 15 Αἰλίας nach Η 17 f. Ῥεμμών² — Ζαβουλών als neues Lemma V 19 ff. Ῥαββώθ — Ῥεθώμ nach Η 22 f. πόλις — Ἀσήρ nach Η 22 ῤεδδάθ — Νεφθαλείμ nach Η 27 ἡ V Ι Ἄριμά Bonfrere ἀρία V 28 1. Ῥεμφθὶς nach Η?)
v.3.pt.1.p.146

῾Ρεμμώθ (Ι Sam 30, 26f.). ἔνθα ἀπέστειλε Δαμὶδ »τῶν σκύλων.«

῾Ραχέλ (Ι Sam 30, 26. 29). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυὶδ »τῶν σκύλων.« [*](44v) | ῾Ρεμμὼθ Γαλαάδ (Ι Kön 4, 13). κώμη νῦν ἐστιν ἐν τῇ Περαίᾳ παρὰ τὸν Ἰαβὸκ ποταμόν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω.

῾Ραββάθ (II Sam 12, 26). πόλις βασιλείας Ἀμμών. αὕτη ἐστὶν Φιλαδελφία μέμνηται αὐτῆς καὶ Ἱερεμίας.

῾Ραώς (II Sam 15, 32). ἔνθα ἦλθε Δαυίδ. Ἀ΄ Σ΄ τὴν ἄκραν.

῾Ρωγελλείν (II Sam 17, 27). ὅθεν ἦν Βερσελλεὶν ὁ Γαλααδίτης.

῾Ραφάειν (ΙΙ Sam 23, 13). κοιλὰς ἀλλοφύλων κατὰ βορρᾶν Ἱερουσαλήμ. ρουσαλήμ.

῾Ρεμμάν (Ι Kön 15, 17). πόλις βασιλέων Συρίας πλησίον Δαμασκοῦ.

῾Ρέθ (Ι Kön 15, 20). ταύτην ἐπάταξεν Ἀσάφ

῾Ραθέμ (Ι Kön 19, 4). Ἀ΄ ἄρκευθον, Σ΄ σκέπην.

῾Ρεμμών (Jes 15, 9). Ἡσαΐας ἐν ὁράσει τῇ »κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«.

῾Ρασέφ (Jes 37, 12). πόλις Συρίας.

῾Ραφέθ (Jes 37, 12). πόλις »ἐν χώρᾳ Θαιμὰν« τῶν Ἀσσυρίων. ἐν Ἡσαΐᾳ.

|| ῾Ρεβλά (II Kön 23, 33). ἐν γῇ Αἰμάθ, ἔνθα Φαραὼ μετέστησεν Ἰωάχαζ.

῾Ρεμμά (Amos 4, 3?). ὄρος ἐν Ἡσαΐᾳ. Ἀ΄ ὄρος Ἐρμωνά, <Σ΄> εἰς Ἀρμενίαν ἔστι δὲ καὶ κώμη Ἒν ῾Ρεμμοῦς ἐν τῷ Δαρωμᾷ. ἐν δὲ Βασιλείαις ῾Ρεμμὰν οἶκος εἰδώλου Δαμασκοῦ.

῾Ρεβλαθά (II Kön 25, 6). χώρα Βαβυλωνίων.

[*](45r)

| ῾Ραμαδέ (Zach 14, 10). Ἀ΄ ὑψωθήσεται ἐν Ζαχαρίᾳ. ἔστι δὲ [*](5 S. 144, 4 7 Jer 49, 2 26 II Kön 5, 18) [*](4 ῾Ρεμμωδ V 5 ἰακὼβ V 6 ῾Ραββάθ nach HLXX ῾Ραββά V 8 1. ῾Ροώς nach HLXX? 13 ῾Ρεμμάν nach Η Hex. ῥεμμαά V 16 ῾Ραθέμ nach HLXX 71 ῾Ρεμθ V | ἀρκευθὴν V 20 ῥαφέφ V 22 ῥεβαά V | λειμάθ V 24 Ἐρμωνά nach Η Hex. ἐν ῥεμωνᾶ V | Σ΄ Martianay 27 Βαβυλωνίων] danach Lücke? vgl. Η 28 ῾Ραμαδέ nach Η Hex. ῾Ραβεδέ V)

v.3.pt.1.p.148
καὶ Ῥαμᾶ τοῦ Βενιαμὶν περὶ τὴν Βηθλεέμ, ἔνθα »φὠνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη«.

Ῥινοκόρουρα (Jes 27, 12). Ἡσαΐας. πόλις Αἰγύπτου.

Σιδῶν (Gen 10, 15). πόλις ἐπίσημος Φοινίκης ὅριον δὲ ἦν τὸ παλαιὸν τῶν Χαναναίων βόρειον, ὕστερον δὲ τῆς Ἰουδαίας, ἐπεὶ καὶ αὕτη γέγονε τῆς κληρονομίας τοῦ Ἰσραήλ. φυλὴ γοῦν Ἀσὴρ κεκλήρωτο, ἀλλ’ οὐκ ἐξῆρεν‘ αὐτῆς τοὺς ἀλλοφύλους ἡ φυλὴ Ἀσήρ, φησὶν ἡ γραφή.

Σενναάρ (Gen 11, 2 ὖ.). πεδίον Βαβυλῶνος, ἔνθα ὁ πύργος ᾠκοδομήθη. ἀφ’ ἦς ἐξῆλθεν Ἀσσοὺρ καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Νινευῆ«. μέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ Ἰώσιππος λέγων οὕτως ἐν τῇ πρώτῃ τῆς ἀρχαιολογίας· »περὶ δὲ τοῦ πεδίου τοῦ λεγομένου Σενναὰρ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ χώρᾳ μνημονεύει Ἑστιαῖος λέγων οὕτως· τῶν δὲ ἱερέων τοὺς διασωθέντας, τοῦ Ἐνυαλίου Δῖός ἱερώματα λαβόντας, εἰς Σενναὰρ τῆς Βαβυλωνίας ἐλθεῖν«.

[*](1 Matth 2, 18; Cart. Med. 47: ΡΑΜΑ ΦΩΝΗ ΕΝ ΡΑΜΑ ΗΚΟΥΣΘΗ 3 vol. Procop. 1025 Β; Cart. Med. 117: ΟΡΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Κ<ΑΙ> ΡΙΝΟΚΟΡΟΥΡΑ 9 Rieht 1, 31 11 ff. Procop. 312 Β: Σενναὰρ πόλις καὶ πεδίον τῆς Βαβυλῶνος, οὖ μέμνηται Ἰώσηπος, ὅθεν ἐξῆλθεν Ἀσσούρ 12 Gen 10, 11 13 ᾖ. Joseph, arch. Ι, 4, 3; Euseb. praep. ev. IX, 416 6 Φοινίκης] + ὃριον δὲ ἢν φοινίκης V 7 f. ἐπεὶ — Ἰσραήλ] < Η, mit Recht?)
v.3.pt.1.p.150

Συχὲμ (Gen 12, 6) ἡ καὶ Σίκιμα ἢ καὶ Σαλήμ. πόλις Ἰακὼβ [*](45v) | νῦν ἔρημος. δείκνυται δὲ ὁ τόπος ἐν προαστείοις Νέας πόλεως, ἔνθα καὶ ὁ τάφος δείκνυται τοῦ Ἰωσήφ, καὶ παράκειται. καθεῖλεν δὲ αὐτὴν Ἀβιμέλεχ »καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν ἅλας‘, ὡς ἐν κριταῖς. ἤγειρε δὲ αὐτὴν Ἱεροβοάμ, ὡς ἐν Βασιλείαις. κεῖται ἐν ὁρίοις κλήρου Ἐφραΐμ. Συχὲμ δὲ καὶ υἱὸς Ἐμμὼρ ἐκαλεῖτο, ἀφ’ οὗ καὶ ὁ τόπος. ἦν δὲ καὶ Συχὲμ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, πόλις φυγαδευτηρίου.

Σενναάρ (Gen 14, 1). ὅθεν ἦν <Ἀμαρφὰλ> ὁ πολεμήσας τοὺς ἀμφὶ τὴν Σόδομα.

Σόδομα (Gen 14, 2). πόλις ἀσεβῶν ἀβδρῶν, ἀφανισθεῖσα περὶ τὴν νεκρὰν θάλασσαν.

Σεβωείμ (Gen 14, 2). πόλις ἀσεβῶν περὶ τὴν Σοδομῖτιν ἀφανισθεῖσα.

Σωφειρά (Gen 10, 30). »ὂρος ἀνατολῶν« πρὸς τῇ Ἰνδικῇ, παρ’ ὣ κατῴκησαν υἱοὶ Ἰεκτὰν υἱοῦ Ἐβέρ, οὕς φησιν Ἰώσιππος «ἀπὸ Κωφῆνος ποταμοῦ τῆς τε Ἰνδικῆς καὶ τῆς πρὸς αὐτῇ Σηρίας« κατασχεῖν. ἐντεῦθεν δὲ καὶ τῷ Σολομῶνι ἡ ναῦς καὶ τὸν φόρτον διὰ τριετοῦς ἐκόμιξεν χρόνου.

Σοορά (Gen 14, 2). πόλις τῆς περιχώρου Σοδόμων, ἣ καὶ Σιγὼρ ὀνομάζεται καὶ Ζορρά.

Σαυῆ (Gen 14, 5). πόλις ἀρχαία, ἐν ᾗ ᾤκουν οἱ Ἀμορραῖοι, ἔθνος, ὑπὲρ τὴν Σοδομῖτινλ οὓς ἀνεῖλε Χοδολλαrόμωρ.

[*](46r)

|| Σηείρ (Gen 14, 6). ὄρος γῆς Ἐδώμ, ἔνθα ᾤκει Ἡσαῦ, ὲν τῇ Γεβαληνῇ, ἀπὸ Ἡσαῦ κληθεῖσα· τετρίχωτο γάρ, ὅλος δασὺς ὤν, τρι- [*](1 ff. Procop. 320 Α: Σύχεμ καὶ ἧ Σίκιμα καὶ ἡ Σηλὼμ ἐν προαστείοις Νεαπόλεως; Cart. Med. 18: ΣFΧΕΜ Η ΚΑΙ ΣΙΚΙΜΑ Η ΚΑΙ ΣΑΔΗΜ; vgl. S. 152, 4 1 Gen 33, 18 4 Rieht 9, 45 5 Ι Kön 12, 25; 1 Chron 7, 28 6 Gen 33, 19 7 Jos 20, 7 14 ᾖ. Procop. 312 Α: υἱοὶ δὲ Ἰεκτὰν κατῴκησαν ἀπὸ Κωφῆωος ποταμοῦ τὴν Ἰνδικὴν καὶ τὴν πρὸς αὐτῇ Σηρίαν (Συρίαν Μ²) vgl. 1160 D 15 Joseph, areb. Ι, 6, 4; vgl. S. 82, 2f.; 176, 15 ὖ. 17 I Kön 10, 11 17 f. vgl. S. 160, 20 19 f. Procop. 373 Β: ἀλλαχοῦ δὲ ἡ γραφὴ Σοορὰν ταύτην καλεῖ, ὁ δὲ Σύρος Σύρος ἢ (ἡ Μ) βάλ’ vgl. S. 42, 1 ff.: 94, lf.; 152, 8 ὖ. 23 ff. Procop. 312 C: Σηεὶρ δέ ἐστιν ὄρος γῆς Ἐδώμ, ἔνθα ᾤκησεν Ἡσαῦ ἐν τῇ Γεβαληνῇ, ἀφ’ οὖ ἐκλήθη Σηεὶρ διά τὸ δασύτριχον αὐτοῦ; vgl. 1024 Α; Gen 25, 25; 27, 11) [*](1 ἧ καὶ Lagarde καὶ ἡ VP Ι ἧ] ἧ VP 3 καὶ παράκειται] < Η, mit Recht? 8 Ἀμαρφὰλ nach Η vgl. auch Bert 10 ἀνδρῶν] 1. statt dessen πυρὶ θείῳ? oder schiebe dies vor περὶ ein? vgl. Z. 9 u. Η 16 αὐτῇ Σηρίας Ρ u. vgl. S. 176, 16 αὐτῆς συρίας V 20 Ζοορά] + κεῖται καὶ ἀνωτέρω nach Η? 22 χοδολαγόμωρ V)

v.3.pt.1.p.152
χωτὸς δὲ ἑρμηνεύεται Σηείρ. λέγει δὲ ἡ γραφὴ ὅτι καὶ πρὸ τοῦ Ἡσαῦ ὁ οἰκῶν τὸν τόπον Χορραῖος Σηεὶρ ἐκαλεῖτο, ὃν ἀνεῖλε Χοδολλαγόμωρ. μέμνηται τῆς Σηεὶρ καὶ Ἡσαΐας ἐν ὁράσει »τῆς Ἰδουμαίας«.

Σαλήμ (Gen 14, 18). πόλις Σικίμων, ἥτις ἐστὶ Συχέμ, ὥς φησιν ἡ γραφή. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη κώμη <* * * * *

Σούρ (Gen 16, 7). * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Σηγώρ (Gen 19, 22). * * * * * * * * * * εἰς ἔτι νῦν διαμένει. μέμνηται αὐτῆς Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος«.

Σκηναί (Gen 33, 17). οὐτ’ ἐσκήνωσεν Ἰακώβ, ἐπανελθὼν ἐκ Μεσοποταμίας.

Σοκχώθ (Ex 12, 37). πρῶτος σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου πρὸ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ἔξελθ’ ὄντων ἀπὸ Αἰγύπτου.

Σίν (Ex 16, 1). ἔρημος ἡ μεταξὺ παρατείνουσα τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης καὶ τῆς ἐρήμου Σινά. ἀπὸ γὰρ Σὶν ἦλθον εἰς Ῥαφιδίν, ἀπὸ [*](2 Gen 32, 4 2 f. Gen 14, 6 3 Jes 21, 11 4 ff. Procop. 333 Α: Σαλὴμ ἔστι μὲν πόλις Σικίμων, ἥτις ἐστὶν ἐν Συχέμ, ὥς φησιν ἡ γραφή. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη κώμη ἐν τοῖς δυτικοῖς Αἰλίας, καὶ ἄλλη ἐν τῷ πεδίῳ Σκυθοπόλεως Σαλουμίας ὅμως ὁ Ἰώσηπος τὴν νῦν καλουμένην Ἱερουσαλὴμ ταύτην λέγει εἶναι τὴν Σαλήμ,. ἦς ἐβασίλευσεν ὁ Μελχισεδέκ 6 ᾖ. Procop. 352 D: ἔρημος δὲ Σοὺρ ἧ κατά πρόσωπον Αἰγύπτου παρατείνουσα, ἔνθα καὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν Ἑβραῖοι περάσαντες κατήντησαν, ὡς ἐν Ἐξόδῳ φησίν 8 ᾖ. vgl. Procop. 373 Β; S. 150, 19 f. 11 Jes 15, 5 18 ᾖ. Cart. Med. ICO: ΕΡΗΜΟΣ ΣΙΝ ΟΠΟΥ ΚΑΤΕΠΕΜΦΘΗ ΤΟ ΜΑΝΝΑ Κ<ΑΙ> Η ΟΡΤΥΓΟΜΗΤΡΑ 19 Ex 17, 1) [*](2 χοδολαγόμωρ V 5—10 vgl. HP 8 f. Σεγὼρ ἥτις καὶ Βαλὰ καὶ Ζοορά, τῆς Σοδόμων, ἡ Λὼτ εὐχόντος (!) σωθεῖσα Vallarsi 11 τῆς κατὰ V 12 Μωαβίτιδος] + κεῖται καὶ ἀνωτέρω nach Η? 13 Μεσοποταμίας] danach Lücke? vgl. Η 17 πρὸς Vallarsi 19 ῥαφιδίν V* εἰ V1 a. R.)

v.3.pt.1.p.154
δὲ ταύτης »εἰς τὴν ἔρημον Σινά«, παρὰ τὸ Σινὰ ὄρος, ἔνθα Μωϋσῆς τὴν νομοθεσίαν λαμβάνει. τὴν δὲ ἔρημον <Σὶν> τὴν αὐτὴν λέγει Κάδης ἡ παρ’ Ἑβραίοις γραφή, ἀλλ’ οὐχὶ <ἡ> τῶν Ο'.

Σελμωνά (Num 33, 41). σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρήμου.

Σαφάρ (Num 33, 23). ὄρος Σαφάρ. ἐπὶ τῆς ἐρήμου σταθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.

[*](46v)

Σάττειν (Num 25, 1). ἔνθα »ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς πορνεῦσαι | ἐν ταῖς θυγατράσι Μωάβ«. παράκειται τῷ ὄρει Φογώρ. ἐντεῦθεν δὲ καὶ Ἰησοῦς ἀπέστειλε κατασκοπῆσαι τὴν Ἱεριχώ.

Σαβαμά (Num 32, 3. 38). πόλις Μωὰβ ἐν Γαλαάδ, ἣν ἔλαβε φυλὴ Ῥουβίν. μέμνηται δὲ αὐτῆς καὶ Ἠσαίας ἐν ὁράσει τῇ »κατὰ <τῆς> Μωαβίτιδος«.

Σελχά (Deut 3, 10). πόλις Ὢγ <βασιλέ>ως ἐν Σεννά (Num 34, 4). ὅριον τῆς Ἰουδαίας. καὶ ἔστι νῦν Μαγδαλσεννὰ ἀπὸ ὀγδόου σημείου Ἱεριχοῦς εἰς βορρᾶν. Σεφαμά (Num 34, 10). ὅριον τῆς Ἰουδαίας πρὸς ἀνατολάς.

<Σαδαδά (Num 34, 8). ὅριον υῆε Ἰουδαίας.>

Σομερών (Jos 12, 20). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς, τὸν βασιλέα αὐτῆς ἀνελών ταύτην λέγουσιν εἶναι Σεβαστήν, τὴν νῦν πολίχνην τῆς Παλαιστίνης. λέγεται δὲ ἐν Βασιλείαις Ζαμβρὶ βασιλέα Ἰσραὴλ ἐωνῆσθαι τὸ ὄρος τοῦ Σεμερὼν παρὰ Σεμήρ«, κτίσαι τε ἐπ’ αὐτοῦ πόλιν καὶ ἐπονομάσαι Σεμηρὼν παρὰ τὸν Σεμήρ.

[*](1 Ex 19, 1 2 f. Num 33, 36 10 Num 25, 3 11 Jos 2, 1 13 Jos 13, 19 Jes 16, 8 f. 16 Jos 15, 3 24 I Kön 16, 24)[*](1 ἄγαρ. αὕτη πάροικος. κάδης. ἁγία αὕτη. βαρόδ ἐν κακοῖς ἡ (1. ἧ) κτίσις V1 a. R., gehört zu dem ausgelassenen Lemma Σούρ vgl. oben 2 Σὶν Wendland 2 τῇ] wie sonst τῆς V 5 ff. τῶν — σταθμός nach Η 12 Σαβαμά nach Η Σαβά V | ἐν] + terra Η 13 τῆς wie sonst 15 Ὢγ βασιλέως Bert οὕτως V 16. 18 Ἰουδαίας nach Η ἰδουμαίας V 16 Μαγδαλσεννά] + σελχά· πόλις οὕτως ἐν τῇ βασανίτιδι σεννά. ὅριον τῆς ἰδουμαίας· καὶ ἔστι νῦν μαγδαλσεννά V; bei dieser Wiederholung ist in V zugleich etwas ausgefallen, vgl. Η 18 Σεφαμά nach HLXX Σεφεμά V 19 Σαδαδά — Ἰουδαίας nach Η 23 βασιλέως V | ἐωνῆσθαι] ἕως εἴστε V 25 τὸν] τοῦ Bert)
v.3.pt.1.p.156

Σηειρά (Jos II, 17). καὶ ταύτην εἷλεν Ἰησοῦς.

Σελχά (Jos 13, 11). πόλις ἲς ἐν τῇ Βασανίτιδι.

Σιώρ (Jos 15, 54). ἡ κατὰ πρόσωπον Αἰγύπτου. ἔστιν δὲ κ κώμη Σιὼρ μεταξὺ Αἰλίας καὶ Ἐλευθεροπόλεως. φυλῆς Ἰούδα.

Σαόρθ (Jos 13, 19). φυλῆς Ῥουβὶν ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην.

<Σαχώθ (Jos 13, 27). φυλῆς Γὰδ ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην.>

| Σαφῶν (Jos 13, 27). φυλῆς Γὰδ ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην.

Σαχωράν (Jos 15, 11). φυλῆς Ἰούδα.

<Σαμά (Jos 15, 26). φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεών.

Σουάλ (Jos 15, 28). φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεών.

Σικελάγ (Jos 15, 31). ταύτην ἔδωκεν Ἀγχοὺς τῷ Δαυίδ. φυλῆς Ἰούδα ἢ Συμεὼν ἐν τῷ Δαρωμᾷ.

Σανσανά (Jos 15, 31). φυλῆς Ἰούδα.

Σαλεεί (Jos 15, 32). φυλῆς Ἰούδα.

Σαραά (Jos 15, 33). κώμη ἐστὶν ἐν ὁρίοις Ἐλευθεροπόλεως πρὸς βορρᾶν, ἀπιόντων εἰς Νικόπολιν ὡς ἀπὸ σημείων ι΄. φυλῆς Δὰν ἢ καὶ Ἰούδα.

Σοκχώ (Jos 15, 35). κῶμαί εἰσι δύο, ἀνιόντων ἀπὸ Ἐλευθεροπόλεως εἰς Αἰλίαν. ἐν τῷ ἐνάτῳ σημείῳ ἡ μὲν ἀνωτέρα, ἡ δὲ κατωτέρα, Σοκχὼθ χρηματίζουσαι. φυλῆς Ἰούδα.

Σαραείν (Jos 15, 36). φυλῆς Ἰούδα.

Σενναάν (Jos 15, 37). φυλῆς Ἰούδα.

Σαφείρ (Jos 15, 48). ἐν τῇ ὀρεινῇ κώμη ἐστὶν μεταξὺ Ἐλευθεροπόλεως καὶ Ἀσκαλῶνος. φυλῆς Ἰούδα.

Σοκχώ (Jos 15, 48). ἀνωτέρω κεῖται ἡ Σοκχώ. λέγονται δὲ αὐτὴν κτίσαι οἱ ἀπὸ Βαβυλῶνος Σαμαρεῖται.

Σκαχά (Jos 15, 61). φυλῆς Ἰούδα.

Σηλώ (Jos 16, 6). φυλῆς Ἐφραΐμ. ἐν ταύτῃ κατέμενεν ἡ κιβωτὸς τὸ πρὶν μέχρι τῶν χρόνων Σαμουὴλ <ἔστι δὲ Νέας πόλε>ως ἀπὸ [*](47v) σημείων ιβ΄ || ἐν τῇ Ἀκραβαττινῇ. | Σηλὼμ δὲ καὶ Ἰούδα τοῦ πατριάρχου εἱς τῶν υἱῶν ἐκαλεῖτο.

[*](11 Ι Sani 27, 6 12 Jos 19, 5 16 Jos 19, 41 18 Cart. Med. GS: ΣΩΧΩ 25 Z. 18 26 II Kön 17, 30 28 ff. Cart. I Sam 3, 3 30 Gen 38, 5)[*](5 Σαόρθ nach HLXX Σαόρ V 8 1. Σαχαρωνά nach HLXX? 9 Σαμά — Ἰούδα nach HLXX 14 1. Σελεεί nach HLXX? 15 Σαραά Vallarsi Σάρδα V 19 σημείῳ] + uiae publicae Η 23 τῇ ὀρεινῇ nach Η γῆ ὀρινῆ V 27 Σκαχά nach HLXX Σακχά V 29 Νέας πόλεως mit Vallarsi nach Η ὡς V 30 ιβ΄] decinio Η | σιλὼμ V)
v.3.pt.1.p.158

Συχέμ (Jos 17, 7). πόλις φυλῆς Μανασσῆ, τὸ πρὶν οὔσα ἱερατικὴ τῶν φυγαδευτηρίων ἐν τῴ ὂρει οὗ ἔθαψαν τὰ ὀστέα Ἰωσήφ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Συχέμ.

Σáμς (Jos 18, 17). πηγὴ Σάμς. φυλῆς Βενιαμίν. Ἀ΄ πηγὴ ἡλίου.

Σεμρείμ (Jos 18, 22). φυλῆς Βενιαμίν.

Σελᾶ (Jos 18, 28). φυλῆς Βενιαμίν.

Σαβέ (Jos 19, 2). φυλῆς Συμεών.

Σαρίθ (Jos 19, 10). ὅριον Ζαβουλών.

Σάμς (Jos 19, 12). Σ΄ Θ΄ ἡλίου.

Σεμερών. (Jos 19. 15). κλήρου Ζαβουλών.

Σουνήμ (Jos 19, 18). κλήρου Ἰσσάχαρ. καὶ νῦν ἐστι κώμη Σου.

λῆμ’ ὡς ἀπὸ σημείων <ε΄> τοῦ Θαβὼρ

Σιῶν (Jos 19, 19). κλήρου Ἰσσάχαρ. καὶ νῦν ἐστι παρὰ τὸ ὅρος Θαβώρ.

Σασιμά (Jos 19, 22). ὅριον Ἰσσαχὰρ

Σιώρ (Jos 19, 26). κλήρου Ἀοήρ. Σεννανείν (Jos 19, 33), δρυός. ὅριον Νεφθαλείμ.

Σωρἠκ (Jos 19, 41). κλήρου Δάν, ἔνθα ἦν Σαμψών, πλησίον τῆς λεγομένης Ἐσθαόλ.

Σαμές (Jos 19, 41). κλήρου Δάν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Βεθσαμύς. 48r | Σαλαβείν (Jos 19, 42). κλήρου Δάν. ἀλλὰ καὶ νῦν ἐστι ἐν ὁρίοις Σεβαστῆς Σαλαβὰ καλουμένη.

Σεφέθ (Richt 1, 17). τῶν Χαναναίων.

Σειρωθά (Richt 3, 26). ἔνθα κατέφυγεν Ἀώδ. κεῖται καὶ ἀνωτέρω Σηειρά.

Σοὺρ Ὠρήβ (Richt 7, 25). <Α΄>

Σελμών (Richt 9, 48). ὄρος, ἐφ’ ᾧ ἀνέβη Ἀβιμέλεχ πολεμῶν τὴν Σίκιμα.

[*](1 Jos 21, 21 2 Jos 20, 7; Jos 24, 32 3 S. 150, 1 18 Richt 19 S. 88, 12 25 S. 156, 1)[*](4 Σἀμς· πηγὴ Σάμς nach Η Hex. Σᾶμ’. πηγὴ σᾶμ’ V 5 Σεμρείμ nach HLXX Σερείμ V 9 Σάμς nach Η Σάμ V 11 Σουνἠμ nach HLXX Σουβήμ V 12 ε΄ Bonfrère 20 Σαμές nach HLXX Σαμέρ V 21 νῦν ἐστὶ Lagarde ἔστι νῦν ΟΥ 25 ἀωδοῦ V, aus ΑΩΔ? 27 Α΄ nach Η 28 ἐφ’] ἐν Wendland vgl. S. 168, 25 29 σίκημα V)
v.3.pt.1.p.160

Σεφινά (Richt 12, 1). Ἀ΄ Σ΄

Σωρήχ (Richt 16,4). χειμάρρους, ὅθεν ἦν Δαλιδὰ ἡ τοῦ ἔστι δὲ καὶ κώμη ἐν βορείοις Ἐλεθεροπόλεως Σωρὴχ λεγομένη. πλησίον ἐστὶ Σαραά, ὅθεν ἦν Σαμψών.

Σωφείμ (I Sam 1. 1). ἐν ὄρει ᾿Εφραῒμ τῆς Ἁρμαθαίμ.

Σαλισά (1 Sam 9, 4). ἣν διῆλθε Σαούλ.

Σεννά Ι Sam 14, 4). ὄνομα

Σααλείμ (Ι Sam 9, 4). ἣν διῆλθε Σαούλ.> κώμη ἐστὶν ἐν Ἐλευθεροπόλεως πρὸς δυσμαῖς, ὡς ἀπὸ σημείων ζ΄.

Σείφ Ι Sam 9. 5). ἔνθα εὗρε Σαοὺλ τὸν Σαμουήλ.

Σαβείμ (Ι Sam 13, 18). ἔνθα

Σωνáμ (Ι Sam 28, 4). ὅθεν ἦν ἡ Σωμανῖτις. κώμη ἐστὶν ἐν ὁρίοις Σεβαστῆς ἐν τῇ Ἀκραβαττινῇ Σανὶμ καλουμένη.

Σαφαμώθ (Ι Sam 30. 28). ἔνθα ἀπέστειλε Δαυίδ.

Σεειρά (II Sam 3, 26). φρέαρ, ὅθεν ἀπέστρεψεν Ἰωὰβ τὸν Ἀβεννήρ.

Σουβά (II Sam 8, 3). ταύτης τὸν »βαδιλέα ἐπάτξει« Δαυίδ.

| Σαρθάν (Ι Κön 4, 12). ὑποκάτω Ἰεζραέλ.

[*](48v)

Σωφειρὰ (Ι Κön 9, 28; 10, 11) ἡ καὶ Σουφείρ. ἔνθεν ἤρχετο ἡ ναῦς Σολομών. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. ὄρος ἀνατολῶν ἐν Ἰνδικῇ.

Σερωρά Ι Κön 11, 26). πόλις ἀπιόντων εἰς Ἐδώμ.

Σαβά (Ι Κön 10, 1). πόλις Αἰθιόπων βασιλική, ἥν φησιν Ἰώσιππος Καμβύσην ὀνομάσαι Μερόην, ἐξ ἰδίας ἀδελφῆς ἐπιθέντα τουνομα.

Σελά (ΙΙ Κön 12, 21). ἔνθα ἐπατάχθη Ἰωάς.

Σεφφαρουέμ (II Kön 17, 24). ὅθεν μετελθόντες Ἀσσύριοι τὴν Σαμάρειαν ᾤκησαν, ἐξ ὡν οἱ Σαμαρεῖται. μέμνηται καὶ ῾Ησαΐας αὐτῆς.

Σαδημώθ (II Kön 23, 4). ἔνθα κατέκαυσε τὰ εἴδωλα Ἰωσίας.

[*](4 Richt 13, 2. 25 13 Ι Kön 1, 3; Cant 6, 12; 7, 1 20 S. 150, 14 22 Joseph. arch. II, 10, 2 27 Jes 36, 19 3 βορείοις Vallarsi ὁρίοις V | Σωρὴχ (oder Κεφαρσωρὴχ) Vallarsi Βαρὴχ V 4 Σαραά nach HLXX σάαρ V 6 ἁρμαθάμ V 8 f. Σεννά — Σαούλ Vallarsi 11 Σείφ Vallarsi Σείμ V 14 καλουμένη] + ὅθεν λέγουσι τὴν σωμανῖτιν V str. GreBmann nach Η 19 ἔνθεν Wendland vgl. S. 176, 13 ἔνθα V 21 1. Σαραρά nach Η? | ἐδέμ V)
v.3.pt.1.p.162

Σαρεπτά (I Κön 17. 9). κώμη Σιδῶνος ἐπίσημος, ἔνθα παρῴκησεν Ἠλίας.

Σαρῶν (Jes 33, 9). Ἠσαίας· »ἓλη ἐγένετο ὁ <Σαρών«. καὶ νῦν δὲ καλεῖται> Σαρωνᾶς ἡ ἀπὸ τοῦ ὄρους Θαβὼρ ἐπὶ τὴν Τιβεριάδα λίμνην χώρα. καὶ ἄλλος ἐστὶ Σαρωνᾶς ἡ ἀπὸ Καισαρείας εἰς Ἰόππην χώρα.

Σεφηλά (Jes 32, 19). ἐν Ἠσαίᾳ. Α΄ πεδινή, Σ΄ κοιλάς. καὶ εἰς ἔτι νῦν Σεφηλὰ καλεῖται. αὕτη ἐστὶν πᾶσα ἡ περὶ τὴν Ἐλευθερόπολιν πεδινὴ χώρα πρὸς βορρᾶν καὶ δυσμάς.

[*](49r)

Σενναάρ (Micha 1. 11). ἐν Μιχαίᾳ, Ἀ΄ Σενναάν, Σ΄ εὐθη|νοῦσα.

Σεδράχ (Zach 9, 1). γῆ τῆς Δαμάσκου. ἐν Ζαχαρίᾳ.

Σιῶν (Zach 9, 9). ὄρος ἐν Ἱερουσαλήμ.

Σαμάρεια (Ez 16, 46). πόλις βασιλικὴ τοῦ ᾿Ισραήλ, ἡ νῦν Σεβαστή, καὶ ἡ περὶ αὐτὴν χώρα.

Σόρ (Ez 26, 2). Τυρὸς, Φοινίκης μητρόπολις. κλήρου Νεφθαλείμ.

Σοηνή (Ez 29, 10). 10). πόλις Θηβαίδος. ἐν Ἱεζεκιήλ.

Σάις (Ez 30, 15). πόλις Αἰγύπτου <* * * * *>

Σάδαλα (Ez 47, 15). ὅριον τῆς οὐδαίας, ὡς ἐν Ἱεζεκιήλ.

Σαβαρείμ (Ez 47, 16). »ἀνὰ μέσον ὁρίων Δαμάσκου καὶ Αἰμάθ«. ὡς ἐν Ἱεζεκιήλ. Σαλισά (Jer 48, 34 1. Ἀ’ τριετής, ὡς ἐν Ἱερεμίᾳ.

[*](15 Jos 19, 35; vgl. S. 164, 17 17 Cart. Med. 134: ΣΑΙΣ)[*](1 ἐπίσημος] in uia publica situra Η 3 f. Σάρων — καλεῖται nach Η | Σαρωνᾶς ἡ nach Η σαρωνίας ἢ V 8 αὕτη ἐστὶν zu str. mit Η? 10 Σενναάν nach Η Hex. Σενναάρ V 14 χώρα] danach Lücke? vgl. Η 17 Αἰγύπτου danach Lücke vgl. Η u. zu Ζ. IS 18 ὅριον] + προσθήκης V worin vielleicht Elemente aus Z. 17 21 Ἱερεμίᾳ Martianay ἱεζεχιήλ V)
v.3.pt.1.p.164

Συχάρ (Joh 4, 5). πρὸ τῆς Νέας πόλεως πλησίον τοῦ χωρίου; οὗ ἔδωκεν ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ἐν ᾗ ὁ Χριστὸς κατὰ τὸν Ἰωάννην τῇ Σαμαρείτιδι παρὰ τῇ πηγῇ διαλέγεται. καὶ εἰς ἔτι νῦν δείκνυται

Τίγρις (Gen 2, 14). ποταμὸς ἀπὸ <τοῦ> παραδείσου φερόμενος μέν, ὡς ἡ γραφή, »κατέναντι ᾿Ασσυρίων«, ἐκπίπτων δὲ »ἐπὶ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν«, ὥς φησιν Ἱώσιππος, καλεῖσθαί τε Τίγριν διὰ τὴν ὀξύτητα, ἐμφερῶς τῇ τοῦ ὁμωνύμου ζᾠου προσηγορίᾳ.

[*](49v)

Τερέβινθος ἡ ἐν Σικίμοις (Gen 35, 4). ὑφ’ ἣν ἔκρυψε | »τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους« Ἰακώβ, πλησίον Νέας πόλεως.

Τινά (Jos 15, 22). φυλῆς Ἰούδα.

Τελέμ (Jos 15, 24). φυλῆς Ἰούδα.

Τεσσάμ (Jos 15, 52?). φυλῆς Ἰούδα.

Τυρὸς (Jos 19, 35). φυλῆς Νεφθαλείμ.

Ταβάθ (Richt 7, 22). ἔνθα ἐπολέμησαν τὴν Μαδιάμ.

τώβ (Richt 11, 3). γῆ, ἔνθα κατῴκησεν Ἰεφθαέ.

ταφέθ. (II Κön 23, 10). ἐν φάραγγι υἱοῦ Ἐννόμ«, ἔνθα εἰδωλολατρεῖ [*](298) ὁ λαός, ἐν προαστείοις Ἱερουσαλήμ.

Τάνις (Jes 19, 11). πόλις Αἰγύπτου. ἐν Ἠσαίᾳ καὶ ἐν ῾Ιεζεκιήλ.

ταφνάς (Hos 9, 6?). πόλις Αἰγύπτου. ἐν Ὠσηὲ καὶ ἐν ῾Ιεζεκιὴλ καὶ ἐν Ἱερεμίᾳ. ἔνθα κατῴκησαν οἱ μετὰ Ἱερεμίου εἰσελθόντες εἰς Αἴγυπτον Ἰουδαῖοι.

[*](1 Cart. Med. 16: <ΣΥ>ΧΑΡ Η ΝΥΝ <. . .>Χ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ 3 f. vgl. S. 150, 2 8 f. Joseph, arch. I, 1, 3 21 f. cod. 243 zu ΙΙ Kön 23, 10: τόπος ἦν οὗτος (sic) λεγόμενος, λέγει δὲ τὸν ἐλάσσονα, ἔνθα εἰδωλολάτρει ὁ Ἰσραὴλ ἐν προαστείοις τῆς Ἱερουσαλήμ. ταύτης τῆς φάραγγος καὶ ὁ Ἡσαΐας μέμνηται κτλ. 23 Cart. Med. 131: ΤΑΝΙΣ; Ez 30, 14 24 Ez 30, 18 25 Jer 43, 7)[*](7 τοῦ nach S. 166, 8 11 Τερέμινθος ἐν σικήμοις V 19 Ταβάθ Bert w. e. seh. Ταβάμ V 21 εἰδωλολάτρει V. doch vgl. Η 26 ᾿Ιουδαῖοι] + Ἀπὸ τῶν εὐαγγελίων Bonfrère)
v.3.pt.1.p.166

Τραχωνῖτις χώρα (Luc 3, 1) ἡ καὶ Ἰτουραία, ἧς ἐτετράρχει Φίλιππος κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν. κεῖται καὶ ἀνωτέρω. ἔστιν δὲ καὶ ἐπέκεινα Βόστρων κατὰ τὴν ἔρημον πρὸς νότον ὡς ἐπὶ Δαμασκόν.