Apocalypsis Enochi

Liber Enoch

Liber Enoch, Apocalypsis Enochi, Swete, Cambridge, 1905

¹Γότε παρζακύψαντες Μιχαὴλ καὶ Οὐζριὴλ καὶ Ῥαφαὴλ καὶ Γαβριήζλ], οὗτοι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐθεάσ|αντο αἶμα πολὺ ἐκχυννόμενον [*](VIII1 ¹ΙΙρῶτος Ἀζαηλ ὸ δέκατος τῶν ἀρχόντων ἐδίδαξε ποιεῖν μαχαίρας καὶ sync θώρακας καἰ πᾶν σκεῦος πολεμικόν, καὶ τὰ μέταλλα τῆς γῆς καὶ τὸ χρυσίον, πῶς ἐργάσωνται καἰ ποιήσωσιν αὐτὰ κόσμια ταῖς γυναιξί, καὶ τὸν ἄργυρον. θδειξε δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ στίλβειν καὶ τὸ καλλωπίζειν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς λίθους καὶ τὰ βαgφικά· καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ταῖς θυγα- τράσιν αὐτῶν, καὶ παρέβησαν καὶ ἐπλάνησαν τοὺς ἁγίους. ⁹καὶ ἐγένετο ἀσέβεια πολλὴ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἠφάνισαν τὰς ὀδοὺς αὐτῶν. 3ἔτι δὲ καὶ ὸ πρώταρχος αὐτῶν Σεμιαζᾶς ἐδίδαξεν εἰναι ὀργὰς κατὰ τοῦ νοὸς, καἰ ῥιζας βοτανῶν τῆς γῆς. ὸ δὲ ἑνδέκατος Φαρμαρὸς ἐδίδαξε φαρμακείας, ἐπαοιδίας, σοφίας, καὶ ἐπαοιδῶν λυτήρια· ὸ ἔθνατος ἐδίδαξεν ἀστροσκοπίαν· ὸ δὲ τέταρτος ἐδίδαξεν ἀστρολογίαν· ὸ δὲ ὄγδοος ἐδίδαξεν ἀεροσκοπίαν· ὸ δὲ τρίτος εδἰδαξε τὰ σημεῖα τῆς γῆς· ὁ δὲ εβδομος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τοῦ ἡλίου· ὸ δὲ εἰκοστὸς ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς σελήνης. πάντες οἶτοι ῆρξαντο ἀνακαλύπτειν τὰ μυστήρια ταῖς γυναιξίν αὐτῶν καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν. μετὰ δὲ ταῦτα ῆρξαντο οἱ γίγαντες κατεσθίειν τὰς σάρκας τῶν ἀνθρώπων· 4καἰ δρξαντο οἱ ἄνθρωποι ἐλαττοῦσθαι ἐπὶ τῆς γῆς.) [*](sync.1οἱ δὲ λοιποὶ ἐβόησαν εἰς τὸν 4Τὸτε ἐβφησαν οἱ ἄνθρωποι εἰς 4 Sync., οὐρανὸν περὶ τῆς κακώσεως αὐτῶν, τὸν οὐρανὸν λέγοντες δἰσαγάγετε λέγοντες εἰσενεχθῆναι τὸ μνημό- τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν ψιστον, κυνον αυτων ἐνώπιον Κυρίου. καἰ τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης τῆς μεγάλης, ἐνύπιον τοῦ κυρίου τῶν κυρίων πάντων τῇ μεγαλωσύνῃ.) [*](IX1 Καὶ ἀκοόσαντες οἱ τέσσαρες Καὶ ἀκούσαντες οἱ τέσσαρες 1 μεγάλοι ἀρχάγγελοι, Μιχαὴλ καὶ μεγάλοι ἀρχάγγελοι, Μιχαὴλ και Οὐριηλ καὶ Ραφαηλ καὶ Γαβριὴλ, Φὐριηλ καὶ Ραφαηλ καὶ Γαβριὴλ, παρέκυψ αν ἐπὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν παρέκυφαν ἐπὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἁγίων τοῦ οὐρανοῦ· καὶ θεασάμενοι ἁγίων τοῦ οὐρανοῦ καὶ θεασά- αἱμα πολὺ ἐκκεχυμένον κπὶ τς μένοι αἵμα πολὺ ἐκκεχυμένον ἐπὶ) [*](V III 1 αρχοντων] + και Syncg μεταλλα] μεγαλα Ρ 3 και ο] + δε Syncg αστροκοπιαν byncg σεληναναγιας P 4 pr εκ του λογου Eνωχ τα λοιπα περι εγρηγορων Syncg των ουν coniec Charles] τον νουν Ρ|μεγαλο- συνη yncF)

794
[*](P) ἐπὶ τῆς γῆς·

²καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους Φωνὴ βοώντων ἐπὶ τῆς γῆς μέχρι πυλῶν τοῦ οὐρανοῦ.

³ἐντυγχάνουσιν αἱ ψυχαὶ τῶν ἀνθρώπων λεγόντων Εἰσαγάγετε τὴν κρίσιν ἡμῶν πρὸς τὸν ὕψιστον.

⁴Καὶ εἶπαν τῷ κυρίῳ Σύ εἶ κύριος τῶν κυρίων καὶ ὁ θεὸς τῶν θεῶν καὶ βασιλεὺς τῶν αἰώνων· ὁ θρόνος τῆς δόξης σου εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος, καὶ τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ μέγα καὶ εὐλογητὸν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

⁵σὺ γὰρ ἐποίησας τὰ πάντα, καὶ πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν ἔχων, καὶ πάντα ἐνώπιόν σου φανερὰ καὶ ἀκάλυπτα.

⁶καὶ πάντα σὺ ὁρῖς ἃ ἐποίησεν Ἀζαήλ, ὸς ἐδίδαξεν πάσας τὰς ἀδικίας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐδήλωσεν τὰ μυστήρια τοῦ αἰῶνος τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἃ ἐπιτηδεύουσιν καὶ ἔγνωσαν ἄνθρωποι·

⁷καὶ Σεμιαζᾶς. ᾧ τὴν ἐξουσίαν ἔδωκας ἄρχειν τῶν σὺν αὐτῷ [*](Sync.1 γῆς καὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀνο- τῆς γῆς καἰ πᾶσαν ἀνομίαν καὶ Sync.2 μίαν γενομένην ἐπ’ αὐτῆς, ⁹εἰσελ- ἀσέβειαν γινομένην ἐπʼ αὐτῆς, ³εἰσ- θόντες εἶπον πρὸς ἀλλήλους ὅτι ελθθντες εἰπὸν πρὸς ἀλλήλους ὅτι Τὰ πνεύματα καἰ αἱ ψυχοῖ τῶν Τὰ πνεύματα καἰ αἱ ψυχαὶ τῶν ἀν- ἀνθρώπων στενάζουσιν ἐντυγχά- θρώπων ἐντυγχάνουσι στενάζοντα νοντα καὶ λέγοντα ὅτι δἰσαγάγετε καὶ λέγοντα Είσαγάγετε τὴν δέησιν τὴν κρίσιν ὴμῶν πρὸς τὸν δφιστον, ὴμῶν πρὸς τὸν δψιστον. 4Καἰ καὶ τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν ἐνώπιον προσελθθντες οἱ τέσσαρες ἀρχάγ- τῆς δόξης τῆς μεγαλωσύνης, ἐνώ- γελοι εἶπον τῷ κυρίῳ Σὺ εἰ θεὸς πιον τοῦ κυρίου τῶν κυρίων πάντων τῶν θεῶν καἰ κθριος τῶν κυρίων τῇ μεγαλωσύνῃ. 4Καὶ εἶπον καὶ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καἰ τῷ κυρίῳ τῶν αἰφνων Σὺ εἰ ό θεὸς θεὸς τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ θρῆνος τῶν θεῶν καἰ κθριος τῶν κυρίων καὶ τῆς δόξης σου εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὸ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ τῶν αἰώνων, καὶ τὸ ὄνομά σου ἅγιον θεὸς τῶν αἰώνων, καὶ ὸ θρόνος τῆς καὶ εύλογημένον εἰς πάντας τοὺς δόξης σου εἰς πάσας τὰς γενεὰς αἰῶνας. τῶν αἰώνων, καὶ τὸ ὄνομά σου 4γιον καὶ εὐλογημένον εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.) [*](Sync.)[*]( 5σὺ γὰρ εἵ ὸ ποιήσας τὰ πάντα καὶ πάντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων, καἰ πάντα ἐνώπιόν σου φανερὰ καὶ ἀκάλυπτα καὶ πάντα δρῷς, καἰ οὐκ ἔστιν δ κρυβῆναί σε δόναται. ⁶δρᾶς ὅσα ἐποίησεν Ἀταὴλ καὶ ὅσα εἰσήνεγκεν, ὅσα ἐδίδαξεν, ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα δόλον ἐπὶ τῆς ξηρᾶς. έδἰδαξε γὰρ τὰ μυστήρια καὶ ἀπεκάλυψε τῷ αἰῶνι τὰ ἐν οὐρανῷ. ἐπιτηδεύουσι δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ, εἰδέναι τὰ μυστήρια, οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρύπων. τῷ Σεμιαζῷ τὴν ἐξουσίαν θδωκας χεῖν τῶν σὺν αὐτῷ ἄμα) [*](ΙΧ 1 om επ αυτης Sync,g 2 τον υψ.] om τον Sync,g μεγαλοσ. bis Sync,g 4 θεος 2⁰] pr ο Sync,g ο θρονος] om ο Sync,g αιωνας] + και τα εξης. τοτε ο υψιστος εκελευσε τοις αγιοις αρχαγγελοις και εδησαν τους εξαρχους ουτων και εβαλον (εβαλλον Sync) αυτους εις την αβυσσον εως της κρισεως και τα εξης Sync, 5 om σε δυναται Sync 6 και οσα] om και Eync,g τω αιωνι] om τω Eyncg)

795
ἅμα ὄντων.

8 καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων [*](P) τῆς γῆς καὶ συνεκοιμήθησαν αὐταῖς καὶ ἐμιάνθησαν, καὶ ἐδήλωσαν αὐταῖς πάσας τὰς ἁμαρτίας.

⁹καὶ αἱ νυναῖκες ἐγέννησαν τιτᾶνας, ὑφʼ ὧν ὅλη ἡ γῆ ἐπλήσθη αἵθματος καὶ ἀδικίας.

¹⁰καὶ νῦν ἰδοὺ βοῶσιν αἱ ψυχαὶ τῶν τετελευτηκότων καὶ ἐντυγχάνουσιν μέχρι τῶν πυλῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀνέβη ὁ στεναγμὸς αὐτῶν καὶ οὐ δύναται ἐξελθεῖν ἀπὸ προσώπου τῶν ἐπὶ τῆς γῆς γινομένων ἀνομημάτων.

¹¹καὶ σὺ πάντα οἶδας πρὸ τοῦ αὐτὰ γενέσθαι, καὶ σὺ ὁρᾷς ταῦτα καὶ ἐᾷς αὐτούς, καὶ οὐδὲ ἡμῖν λέγεις τί δεῖ ποιεῖν αὐτοὺς περὶ τούτων.