Strategemata

Polyaenus Macedo

Polyaenus Macedo, Strategematon, Melber and Woelfflin, Teubner, 1887

220
[*](e.169)

Περσεὺς Ρωμαίων ἐλέφαντας ἀγόντων τοὺς μὲν ἐκ Λιβύης, τοὺς δὲ Ἰνδοὺς παρὰ Ἀντιόχου Συρίας βασιλέως, ἵνα μὴ καινὸν καὶ φοβερὸν τοῖς ἵπποις τὸ θηρίον φανείη, προσέταξε τοῖς χειροτέχναις εἴδωλα ξύλινα κατασκευάζειν ἐλεφάντων ἰδέαν καὶ χρόαν ἔχοντα. ἐπεὶ δὲ ἡ κλαγγὴ τοῦ θηρίου μάλιστα δεινὴ, προσ- έταξεν εἰς τὸ ξύλινον εἴδωλον ἐμβαίνειν ἄνδρα αὐλὸν ἔχοντα, ὃς διὰ τοῦ στόματος τὸν αὐλὸν ἰθύνων ὀξὺν καὶ ἀπηνῆ φθόγγον προΐηται. οὕτως ἔμαθον οἱ Μακε- δόνων ἵπποι καταφρονεῖν τῆς ἐλεφάντων κλαγγῆς καὶ ὄψεως.

[*](Cap. 21. (20.) Cf. Ζonar. 9, 22; Ampelius 16. — Ε. Schulze, de excerptis Constantinianis quaestiones criticae (Bonn. 1866), p 12 sq. non recte haec ex Polybio sumpta esse opinatur.)[*](1 Φιλίππου om. vulg. || 10 προΐηται W ; προίεται F; προιείη vulg. 11 κλαγγῆς καὶ ὄψεως F] κλαγγῆς vulg.; κραυγῆς P.)
222

Καὶ τόδε ὑμῖν πέμπτον βιβλίον, ἱερώτατοι βασι- λεῖς Ἀντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγη- μάτων οὐχ οὕτως ἐμαυτὸν ἄξιον ἐπαίνου ἡγούμενος ἐπὶ τῷ συγγράφειν, ὡς ὑμᾶς ἐπὶ τῷ σπουδάζειν ἀνα- γιγνῶώσκειν τοσαῦτα συγγράμματα, τοσαύτης ἀρχῆς προεστηκότας· νυνί γε μὴν μάλιστα, ὁπότε μὴ μόνον τὰ δίκαια τῆς εἰρήνης πρυτανεύετε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα τοῦ πολέμου διατάσσετε, καὶ τοῦτο ἄρα στρατήγημα νίκης ἡγούμενοι, εἰ διʼ ὧν ἐνίκησαν οἱ παλαιοὶ στρα- τηγοὶ, ταῦτα καταμανθάνοιτε. βασιλεῦσι γὰρ πόλεμον ἐκτάσσουσι προσήκειν ὑπολαμβάνετε κατανοεῖν ἔργων ἀγώνισμα. λόγων μὲν γὰρ σπουδὴ τοῖς ἄγουσι σχολὴν χρῆμα ὡφέλιμον· ἔργων δὲ ἐπιστήμη τοῖς ὅπλων ἄρχου- σιν ἀρίστη διδάσκαλος ὧν χρὴ δρᾶν κατὰ ζῆλον τῶν πάλαι κρατησάντων. ὅπως οὖν ζηλώσετε τὰς τῶν ἀρ- χαίων ἀρετὰς καὶ νίκας, αὐτὰ δείξει τὰ στρατηγήματα.

[*](e.570)

Φάλαρις Ἀκραγαντῖνος τελώνης τῶν πολιτῶν κατα- σκευάσαι βουλομένων Διὸς Πολιέως νεὼν ἀπὸ διακοσίων [*](5 τοιαῦτα Patakis;  hace V 7 πρυτανεύεται F, corr. vulg. 8 διατάσσεται F, corr. M vulg. 11 ὑπολαμβάνεται F, corr. M vulg. 14 ὧν] ὡς Patakis 15 στρατηγησάντων CK || ζηλώσητε F 19 ἀπὸ διακοσίων (i. e σ΄) ταλάντων Cas. ; ἀπο- σταλέντων F ; ἀπὸ τ΄ ταλάντων Cobet.)

223
ταλάντων ἐπὶ τῆς ἄκρας ὡς πετρώδους καὶ στερεωτάτης, καὶ ἄλλως ὁσίως ἄν ἔχον ἐν ὑψηλοτάτῳ τὸν θεὸν ἱδρύσασθαι, αὐτὸς ὑπέσχετο, τοῦ ἔργου ἐπιστάτης ἄν γένηται, καὶ τοὺς ἀρίστους τεχνίτας ἕξειν καὶ τὴν ὕλην λυσιτελῶς παρέξειν καὶ τῶν χρημάτων ἀσφαλεῖς ἐγγυ- ητὰς δώσειν. ἐπίστευσεν ὁ δῆμος, ὡς διὰ τὸν τελω- νικὸν βίον ἐμπειρίαν τῶν τοιούτων ἔχοντι. λαβὼν δὴ τὰ κοινὰ χρήματα πολλοὺς μὲν μισθοῦται ξένους, πολλοὺς δὲ ὠνεῖται δεσμώτας, πολλὴν δὲ ὕλην ἐς τὴν ἄκραν ἀνακομίζει λίθων, ξύλων, σιδήρου. ἤδη δὲ τῶν θεμελίων ὀρυσσομένων καθῆκε τὸν κηρύξοντα ὅς ἄν μηνύσῃ τοὺς κλέψαντας τοῦ ἐν τῇ ἄκρᾳ λίθου καὶ σιδήρου, λήψεται ἀργύριον τόσον᾿. ἠγανάκτησεν ὁ δῆμος, ὡς τῆς ὕλης κλεπτομένης. ὁ δὲ οὐκοῦν᾿, ἔφη, συγχωρήσατέ μοι περιφράξαι τὴν ἀκρόπολινʼ. συνε- χωώρησεν ἡ πόλις περιφράξαι καὶ περίβολον ἐγεῖραι. λύσας τοὺς δεσμώτας, τοῖς λίθοις καὶ τοῖς πελέκεσι καὶ ταῖς ἀξίναις ὁπλίσας, Θεσμοφορίων ὄντων ἐπιθέ- μενος, τοὺς πλείστους τῶν ἀνδρῶν ἀποκτείνας, γυναι- κῶν καὶ παίδων κύριος καταστὰς ἐτυράννησε τῆς Ἀκρα- γαντίνων πόλεως.

Φάλαρις Ἀκραγαντίνων τὰ ὅπλα παρελέσθαι βου- [*](570—554) λόμενος ἀγῶνα γυμνικὸν λαμπρότατον ἔξω τῆς πόλεως ποιήσειν ἐπήγγειλε. τῶν δὲ πολιτῶν ἁπάντων ἐπὶ τὴν θέαν προελθόντων τὰς πύλας κλείσας προσέταξε τοῖς δορυφόροις τὰ ὅπλα τῶν οἰκιῶν ἐκφέρειν.

[*](2 ὁσίως ἄν ἔχον Hertlein Fucbs; ὁσίαν ἀνίσχων F; ὅσιον ὄν [ὕψιστον] R; ἀνῆκον 3 ἱδρύσασθαι M; ἰδιώσασθαι F ὑπεσχειτο F 4 γένηται Κ Patakis; γενέσθαι F 10 ἀνακομίζειν F 11 κηρύξοντα Hertlein;  μηνύσαντα F ; μηνύσοντα vulg. ὅς ἄν μηνύσῃ K; ὅσα μὴ νύσει F 12 τοῦ Κ; τῶν F.)
224
[*](570—554)

Φάλαρις πολιορκούντων Ἀκραγαντίνων Σικανοὺς οὐ δυνάμενος ἑλεῖν αὐτοὺς πολὺν σῖτον παρεσκευα- σμένους, διελύσατο τὸν πόλεμον· ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου σῖτον αὐτοῖς παρακατέθετο συνθέ- μενος ἀπολήψεσθαι τὸν θερίζεσθαι μέλλοντα. ἀσμένως ἐδέξαντο οἱ Σικανοί. ὁ δὲ Φάλαρις τοὺς σιτοφύλακας αὐτῶν ἔπεισεν ἀργυρίῳ διαφθείρας τὰς ὀροφὰς τῶν οἰκημάτων διελεῖν, ὅπως ὁ σῖτος ὑόμενος κατασαπείη· τὸν δὲ θερισθέντα κατὰ συνθήκας αὐτὸς ἀπέλαβεν. ἀναγκαίως οὖν τὸν μὲν ἀπὸ τῆς χώρας τῷ Φαλάριδι ἀποδόντες, τὸν δὲ ἐν τῇ πόλει διεφθαρμένον εὑρόντες ὑπήκουσαν αὐτῷ διὰ τὴν σιτοδείαν.

[*](570—554)

Φάλαρις πρὸς Τεῦτον ἄρχοντα Οὐέσσης, ἥπερ εὐδαιμονεστάτη καὶ μεγίστη Σικανῶν πόλις, ἔπεμψε τοὺς μνηστευσομένους αὐτῷ τὴν ἐκείνου θυγατέρα. ὑποσχομένου δὲ στρατιώτας ἀγενείους ἐπὶ τῶν ζευγῶν καθίσας ἔπεμψε στολὰς γυναικῶν ἔχοντας ὡς θερα- παινίδας δῶρα τῇ κόρῃ κομιζούσας. ἐπεὶ δὲ κατελά- βοντο τὴν οἰκίαν, οἱ μὲν τὰς μαχαίρας ἐσπάσαντο, Φάλαρις δʼ εὐθὺς ἐπιφανεὶς τὴν Οὐέσσαν ἐχειρώσατο.

[*](396)

Διονύσιον Σικελίας τύραννον ὥρμησαν οἱ μι- [*](Cap. 1 § 3. Cf Front. strat. 3. 4, 6.) [*](Cap. 2. De fontibus cf. J. p. 496—504.) [*](Cap. 2. § 1. Cf. Diod. 14, 78. — Holm II, p. 436, not. ad p. 122.) [*](2 ἑλεῖν Hertlein; ἀνελεῖν F; ἂν ἑλεῖν Patakis 6 Σικανοὶ nulg.; Σικυώνιοι F 7 ἔπεισεν RK;  ἐποίησεν F 8 οἰκημάτων F] οἰκοδομημάτων vulg. σῖτος ὑόμενος Cas. ex Frontin.; σιτού- μενος F 9 κατὰ τὰς συνθήκας Μ W 13 Ἰωέσσης coni. Ortelius;  Σινουέσσης C L. Roth coll. Steph Byz Σινόεσσα πόλις Σικελίας· 15 μνηστευσομένους K; μνηστευομένους F 20 οὔεσαν F.)

225
σθοφόροι κτεῖναι ἀθρόοι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ περιστάν- τες ἀπὸ συνθήματος. ὁ δὲ προῆλθεν ἐσθῆτα ἐλεεινὴν λαβών καὶ τῆς κόμης κόνιν καταχεάμενος, παρέχων ἑαυτὸν ἔκδοτον ὡς βούλοιντο χρῆσθαι. οἱ μισθοφόροι τὴν εἰς τὸ ταπεινὸν αὐτοῦ μεταβολὴν ἐλεήσαντες ἀθῶοον ἀφῆκαν. Διονύσιος οὐκ ἐς μακρὰν ἐν Λεον- τίνοις περιστήσας αὐτοῖς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἅπαντας κατηκόντισεν.

Διονύσιος Ερμοκράτους, Συρακουσίοις ὑπηρετῶν [*](405) καὶ γραμματεύων τοῖς στρατηγοῖς, ἐν τῷ πολέμῳ [τῷ] πρὸς Καρχηδονίους ἡττωμένων πολλάκις Συρακουσίων καὶ τοὺς στρατηγοὺς αἰτιωμένων ἐτόλμησε προδοσίας αὐτοὺς γράψασθαι. οἱ μὲν αὐτῶν ἑάλωσαν ἀποθανεῖν, οἱ δὲ φυγεῖν. ὁ δὲ ὡς ἐπιβουλευόμενος ὑπὸ τῶν διὰ τοὺς ἁλόντας ἐχθρῶν γενομένων καὶ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Καρχηδονίους ἀκμάζοντος, φυλακὴν τοῦ σώματος αἰτήσας, παρὰ τοῦ δήμου λαβών τύραννος ἐγένετο Συρακουσίων μέγιστος· καὶ μέχρι γήρως τὴν ἀρχὴν κατασχὼν, προσέτι καὶ τῷ υἱῷ κατέλιπεν.

Διονύσιος τοὺς ἐπιβουλεύοντας φωρᾶν μάλιστα πάντων ἐσπούδαζε. τῶν ξένων τις περιῄει τὴν 'όλιν φάσκων μόνος δύνασθαι διδάξαι προγιγνώσκειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας. κληθεὶς εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔφη πρὸς [*](Cap. 2. § 2. Cf. Diod. 13. 94 sq. — J. p 497.) [*](Cap. 2. § 3. Cf Plut. apophth reg. et imp Dionys. 8; Stob. 3, 42.) [*](3 τῆς κόμης Cas.; τὴν κόμην F || καταχεάμενος K ex V respersit; καταχεόμενος 4 χρῆσθαι F || vulg.]  χρήσασθαι M || 9 ὗπηρετοῦντος καὶ γραμματεύοντος Cas. 10 γραμματέων F || [τῷ] K || 13 αὐτῶν W ; ἑαυτῶν F; οὖν αὐτῶν vulg || 17 καὶ παρὰ vulg.)

226
τὸν Διονύσιον, μόνον αὐτὸν διδάξειν, ἴνα μὴ φανερὰ γένοιτο πᾶσιν ἡ τέχνη. Μεταστάντων ὅσοι παρῆσαν, ἰδίᾳ πρὸς αὐτὸν ἔφη· ὁμολόγησον, ὅτι μεμάθηκας τὴν τέχνην τοῦ προγιγνώσκειν, καὶ οὐδεὶς ἐπιβουλεύειν ἔτι τολμήσει.᾿  ὁ δὲ ἡσθεὶς τῷ σοφίσματι τὸν μὲν ἄνθρω- πον δώροις λαμπροῖς ἐτίμησε, πρὸς δὲ τοὺς σωματο- φύλακας καὶ τοὺς στρατιώτας ἀπήγγειλεν, ὡς θαυμα- στὸν εἴη γνώρισμα τῶν ἐπιβουλευόντων δεδιδαγμένος. οἱ δὲ ἐπίστευσαν καὶ ἐπιβουλεύειν ἐτόλμων οὐκέτι.

Διονύσιος ἀπέπλει καταστήσας Ἄνδρωνα φύλακα τῆς ἀκροπόλεως καὶ τῶν χρημάτων· Ἑρμοκράτης παρε- κάλει συλλαβεῖν αὐτῷ πρὸς τὸ κατασχεῖν [τῆς] ἀκρο- πόλεως καὶ τῶν χρημάτων. ἐπεὶ δὲ σῶος κατέπλευσεν ὁ Διονύσιος μετʼ ὀλίγας ἡμέρας, οὐδὲν πυθόμενος τοῦ Ἄνδρωνος ἔφη πάντα μὲν πεπύσθαι παρʼ ἄλλων· ὅμως δὲ καὶ παρʼ αὐτοῦ βούλεσθαι μαθεῖν, τίς ἦν ὁ μάλιστα σπουδάσας ἐπιπηδῆσαι τῷ καιρῷ. ὁ δὲ ἐξα- πατηθεὶς ὡμολόγησε τὸν Ἑρμοκράτην. Διονύσιος τὸν μὲν Ἄυδρωνα προσέταξεν ἀναιρεθῆναι, ὅτι εὐθὺς αὐτῷ καταπλεύσαντι μὴ τοῦτο ἐμήνυσε, τὸν δὲ Ἑρμοχράτην καθεῖρξεν ἄνδρα ὄντα τῆς ἀδελφῆς, διʼ ἥν ὕστερον καὶ λύσας αὐτὸν ἐς Πελοπόννησον ἀπεπέμψατο.

[*](403)

Διονύσιος συνθέμενος πρὸς τοὺς ἐνδιδόντας Νάξον [*](Cap. 2. § 4. Haec ad Dionysium minorem referenda sunt, ut §§ 7,8.) [*](Cap. 2. § 5. Cf. Diod. 14, 15, 2. — J. p. 498.) [*](1 διδάξειν Κ coll. Plut. ξένου δέ τινος ἰδίᾳ φράσειν φά- σκοντος αὐτῷ καὶ διδάξειν etc.; διδάσκειν F || 10 ἀπέπλει Κ;  ἐκδημεῖ R; exreditionemι suscipiens V; ἀνήχθη Maasv.; ἠγγέλη F || καταστήσας vulg.; κατὰ F: cf. 2, 2, 7 7, 31 || ἀνδρῶνα (et sic semper) F || 11 ρμοκρτάτης] erat Dionysii primi pater: recte Τιμοκράτης Plut. Dio 21 26 || 12 [τῆς] K; ἀκρόπολιν vulg.: cf. 1, 21, 1 || 14 πυνθόμενος F || 17 ἐπιπηδήσας F.)

227
αὐτὸς μὲν ὀψὲ τῆς ὥρας προσῆλθε τοῖς τείχεσιν ἑπτα- κισχιλίους στρατιώτας ἔχων· οἱ δὲ Νάξιοι τῆς προδο- σίας αἰσθόμενοι ὥρμησαν ἐπὶ τοὺς πύργους. οἱ δὲ προδιδόντες ἀπὸ τῶν πύργων ἐκάλουν τὸν Διονύσιον μετὰ τῆς δυνάμεως ἀπάσης· ὁ δὲ ἠπείλει τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους, εἰ μὴ παραδοῖεν τὴν πόλιν ἑκόντες, ἀποσφά- ξειν αὐτοὺς ἅπαντας. ὑπὸ δὲ τὴν αὐτὴν ὥραν Διο- νυσίου προστάξαντος εἰς τὸν λιμένα τῶν Ναξίων κατέ- πλει πεντηκόντορος Διονυσιακὴ αὐλητὰς αὐλοῦντας ἄγουσα καὶ κελευστὰς κελεύοντας, ὧς (ἄν) ἕκαστος ἀνεκάλει τριήρη μίαν. οἱ δὲ Νάξιοι νομίσαντες ἐπι- πλεῖν τοσαύτας τριήρεις, ὅσους (ἑώρων) κελευστὰς, φοβηθέντες παρέδωκαν ἑκόντες Διονυσίῳ τὴν πόλιν.

[*](e.57,16)

Διονύσιος, Ἱμίλκωνος ἐπιπλεύσαντος καὶ τὸ στόμα [*](397) τοῦ λιμένος τοῦ Μοτυαίων ἀποφράξαντος, αὐτός τε ἀπὸ τῆς Μοτύης τό πεζὸν ἀναστήσας ἐστρατοπέδευσε κατʼ ἀντικρὺ καὶ παρεκάλεσε τοὺς ναύτας καὶ στρα- τιώτας θαρρεῖν καὶ παρασκευάζεσθαι τὴν διαγωγήν τῶν τριήρων [διὰ] τῆς περιεχούσης ἄκρας τὸν λιμένα. τόπος ἦν ὁμαλὸς καὶ πηλώδης, εὖρος εἴκοσι στάδια· τοῦτον οἱ στρατιῶται ξύλοις φαλαγγώσαντες ὑπερή- [*](Cap. 2. § 6. Cf. Diod. 14, 49—51. — Schubring, Philol. 24, p. 49 sqq.; Holm II, p. 430, not. ad p. 111; Meltzer, Iahnii annal., 1875, p 747 sqq.; Th. Fischer, Beitrag z. physisch. Geogr. d. Mittelmeerländer, p 18 sq. et tabul. II; Meltzer, Gesch. d. Karth. p. 512.) [*](1 ὥρας M; χώρας F || ἑπτακισχιλίους (i. e. ζ) Cas.; ἑπτὰ (i.e.ζʹ) F || 4 προδιδόντες vulg.; προϊωτες F; προδόντες M || 5 ἠπήλει F || 6 παραδοῖεν Hertlein; προδοῖεν F vulg. || ἀποσφάξεν vulg.; ἀποσφάζειν F 10 (ἄν) inclusit Κ; ὡς ἂν Cas. || 12 (ἑώρων) seclusit Hertlein 15 μολυαίων F || 19 [διὰ] inserui coll Diod. 14, 50 διελκύσας τὰ σκάφη διὰ τῆς γῆς; [ὑπὸ] vulg,, sed plura excidisse putat W ; ὑπὸ τῇ etc. Hertlein 21 φαλαγγώσαντες HM; φαραγγώσαντεςς F.)

228
νεγκαν ὀγδοήκοντα τριήρεις ἡμέρᾳ μιᾷ. Ἱμίλκων φοβηθεὶς μὴ Διονύσιος τὸ ναυτικὸν ὑπερβαλών ὑπὲρ τὴν ἄκραν ἐπιπλεύσας τοὺς Καρχηδονίους ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ λιμένος κατακλείσας ἔνδον ἐξέλοι, βορέου πνεύσαντος οὐρίου ἀπόπλουν ἐποιήσατο. Διονύσιος δὲ καὶ τὸν λιμένα καὶ τὴν Μοτύην καὶ τὸ ναυτικὸν διεσώσατο.

[*](357)

Διονύσιος ὑπὸ Δίωνος [πολιορκούμενος] τὴν ἀκρό- πολιν κατέχων ἐπρεσβεύσατο πρὸς Συρακουσίους ὑπὲρ διαλλαγῶν. οἱ δὲ ἀπεκρίναντο εἰ μὲν ἀφίησι τὴν ἀρχὴν, δεχόμεθα πρεσβείαν, εἰ δὲ μὴ, ἄσπονδος ὁ πόλεμος ἔστωʼ. Διονύσιος πάλιν κήρυκα πέμψας ἐκέ- λευσε πέμψαι πρεσβευτὰς ὡς ἀφήσων τὴν ἀρχὴν καὶ σπονδὰς πρὸς αὐτοὺς ποιησόμενος. οἱ μὲν ἔπεμψαν καὶ ὑπὸ χαρᾶς ἐξέλυσαν τὰς φυλακὰς, ὡς ἤδη τοῦ τυράννου τὴν ἀρχὴν ἀφιέντος· ὁ δὲ τοὺς μὲν πρέσβεις κατασχὼν, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐξαγαγών μετὰ πολλῆς ὁρμῆς καὶ βοῆς ἐλθὼν πρὸς τὰ διατειχίσματα, καρτερᾷ προσβολῇ χρησάμενος, ἐμπεσὼν ταῖς Συρακούσαις, τήν τε ἀκρόπολιν οὐκ ἀπέδωκε καὶ τὴν πόλιν ἀπέλαβεν.

[*](357)

Διονύσιος τοὺς πρεσβευτὰς τῶν Συρακουσίων, [*](Cap. 2. § 7. Cf. Diod. 16, 11, 3; Iust. 21, 2, Plut. Dion. 30. — J. p 499—501.) [*](Cap. 2 § 8. Cf. Plut. Dion. 31.) [*](2 ὑπερβαλὼν H; ἀποβαλῶν F; ἀπολαβὼν W: cf. Hertlein, Iahnii annal. 1861, p. 254 || 4 βορρέου F 5 οὐρίου Cas. K Hertlein; οὔριον F || 6 ὁμοτύλην F, corr vulg || 7 διεσώσατο Η, quod recepi coll. Diodor. 14, 50; ἀνεσώσατο F || 8 [πολιορκού- μενος] vel [πιεζόμενος] suppl. W coll. § 8 et 7, 26; [ἐκπεσὼν] vel ['εξελασθεὶς] Cas || 9 κατασχών vulg. || 13 πέμψας πρεσβευτὴς F 14 πρὸς αὑτούς σπονδὰς vulg. ποιησάμενος F 15 ἐξέλθσαν M; ἐξέχυσαν F 16 ἀφέντος Cas.)

229
οὓς κατέσχε, τῆς ὑστεραίας ἀνέπεμψε τοῖς πολίταις· συνηκολούθησαν δὲ αὐτοῖς καὶ γυναῖκες ἐπιστολὰς φέρουσαι πρὸς Δίωνα καὶ Μεγακλέα παρὰ τῆς ἀδελ- φῆς καὶ τῆς γυναικὸς καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους Συρα- κουσίους, ὧν ἡσαν αἱ γυναῖκες πολιορκούμεναι. ταύτας τὰς ἐπιστολὰς εὑρόντες [συναγαγόντες] ἐκκλησίαν φανε- ρῶς ἀναγιγνώσκειν ἠξίουν. αἱ μὲν ἄλλαιγυναικῶν ἦσαν ἱκετεῖαι καὶ δεήσεις μὴ περιιδεῖν σφᾶς ἀπολλυμένας, [ἀλλὰ] διαλλαγῆναι πρὸς Διονύσιον· μιᾶς δὲ ἐπιστολῆς ἔξωθεν ἐγέγραπτο παρὰ Ιππαρίωνος τῷ πάτρι’ τοῦτο δὲ ἦν ὄνομα τῷ Δίωνος υἱῷ. τοῦ δὲ γραμματέως τὴν ἐπιγραφὴν ἀναγνόντος καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀνοί- ξαντος ὁ μὲν υἱὸς οὐδὲν ἦν γεγραφὼς, Διονύσιος δὲ Δίωνι φιλικῶς καὶ συγγενικῶς ἐπιστέλλων καὶ μεγάλα ὑπισχνούμενος. τούτων ἀναγνωσθέντων διεβλήθη πρὸς τοὺς Συρακουσίους ὁ Δίων καὶ οὐκέθʼ ὁμοίως πιστὸς ἦν, ὅ γε δὴ μάλιστα Διονύσιος ἐσπουδάκει.

Διονύσιος Καρχηδονίων ἐπιόντων χειρὶ μυριάδων [*](396) τριάκοντα πολλὰ κατὰ τὴν χώραν ἐρύματα καὶ φρούρια κατεσκεύασε συντάξας διαλύεσθαι πρὸς Καρχηδονίους καὶ τὰς φρουρὰς αὐτῶν δέχεσθαι. οἱ Καρχηδόνιοι πάνυ ἀσμένως τὰ χωρία παρελάμβανον ἄνευ μάχης καὶ πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν φρουροὺς καὶ φύλακας [*](Cap. 2. § 9. Cf. Front. strat. 1, 8, 11. — Bachof, Iahnii annal., 1879, p. 161 sq.) [*](1 ἀνέπεμψε Κ ex V remisit; ἀντέπεμψε F; ἀπέπεμψε Pa- takis || 3 Μεγακλέαν F 5 αἱ M; om. F || 6 [συναγαγόντες|] suppl. Bursian; λαβόντες ἐν ἐκκλησίᾳ Κ || 7 ἠξίουν vulςg.; ἠξίου M; ἠξίω F || γυναικῶν Cas ; γυναῖκες ὧν F || 9 [ἁλλὰ] vulg || 10 Ἱπ- παρίνου Maasv. coll 5, 4 et sic Plut, Theopomp. ap. Athen. || 13 μὲν Patakis; δὲ F 23 φρουρὰς καὶ φυλακὰς Cas.)

230
ἐν ἑκάστῳ κατέλειπον. ὁπηνίκα τὸ πλεῖστον τῆς δυ- νάμεως διεσπάρη μεριζόμενον φρουραῖς καὶ φυλακαῖς, τηνικάδε τοῖς ὑπολοίποις Διονύσιος ἐπιθέμενος ἐνί- κησεν.

Διονύσιος χειρώσασθαι βουλόμενος Ἱμέραν πρὸς μὲν τοὺς Ἱμεραίους φιλίαν συνέθετο, πρὸς δὲ τὰ πλη- σίον αὐτῶν πολίσματα πόλεμον ἐξήνεγκεν· καὶ δὴ στρατοπεδεύσας οὐ μακρὰν τῆς Ἱμέρας ἐπεκηρυκεύετο πρὸς τοὺς ἐν τοῖς πολίσμασιν. Ἱμεραῖοι δὲ μέχρι πολλοῦ μὲν τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ τὴν ἀγορὰν ἔπεμπον ἐπειδὴ δὲ χρόνου προϊόντος δῆλος ἦν οὐδὲν πράττων, ὑπιδόμενοι δύναμιν τηλικαύτην παραστρατοπεδεύουσαν πέμποντες τὴν ἀγορὰν ἐπαύσαντο. Διονύσιος ἔχθρας ἀρχὴν ποιησάμενος τὴν ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων ἧκεν ἐπὶ τὴν μέραν αὐτὴν καὶ βίᾳ προσβαλῶν ἐξεῖλε τὴν πόλιν.

Διονύσιος τοὺς πρεσβυτέρους τῶν στρατιωτῶν ἀπομίσθους ἐβούλετο ποιῆσαι· οἱ δὲ ἠγανάκτουν πρὸς αὐτὸν καὶ οἱ νέοι ὡς ἄδικον, εἰ γηρῶντες ἐκβάλλοιντο. ὁ δὲ, τὸν θόρυβον μαθὼνν συναγαγὼν ἐκκλησίαν ἀνα- γορεύει τάδε· τοὺς μὲν νεωτέρους ἐς τὸν κίνδυνον τῆς μάχης τάττω, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους ἐς τὰς φυλακὰς τῶν χωρίων ἴσην σύνταξιν λαμβάνοντας· πεῖραν γὰρ [*](Cap. 2. 10. Cf. Pront. strat. 3, 4, 3 et 4; Diod. 14, 108.) [*](1 κατέλειπον K cum V relinquebant; κατέλιπον F 2 διε- σπάσθη Patakis 5 Ἱμέραν] cum eadem a Diod. et Front. 3, 4, 3 de Rheginorum urbe tradantur, Holm II, p. 439, not. ad p. 131 Polyaenum in nomine urbis errasse censet, sed cf. Front. 3, 4, 4 || 6 συνέθετο M; οὐ συνέθετο F || 10 ἐπόριζον Cas. ex D ἐμπό- διζον || 15 ἡμέραν F || 19 ἐκβάλοιντο F || 20 ἀναγορεύει Hert- lein; ἀπαγορεύει F vulg ; ἀγορεύει K.)

231
πίστεως δεδωκότες ἐπιμελῶς τὰ χωρία φυλάξουσι καὶ πονήσουσιν ἔλαττον. ἥσθησαν οἱ στρατιῶται πάντες καὶ διῃρέθησαν ἀπʼ ἀλλήλων ἄσμενοι. ἐπειδὴ δὲ διελύθη τὸ πλῆθος καὶ κατʼ ὀλίγους εἰς πολλὰς φυλα- κἀς ἐμερίσθη, καὶ δὴ τότε ἑκάστους τῶν πρεσβυτέρων ἀπομίσθους ἐποίησεν οὐκέτι τὴν παρὰ τοῦ πλήθους ἐπικουρίαν ἔχοντας.

[*](e.6,2)

Διονύσιος βουλόμενος ἐπιθέσθαι πόλει κατὰ θά- λατταν καὶ γνῶναι τοὺς πιστοὺς τῶν τριηράρχων, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ προειδέναι τινὰ, ποῖ μέλλει πλεῖν. βιβλίον ἄγραφον ἐσφραγισμένον ἔδωκεν ἑκάστῳ τριηράρχῳ προστάξας, ἐπειδὰν ἀναχθέντων ἀρθῇ τὸ σημεῖον, τότε λύειν τὰ βιβλία καὶ μαθόντας ἐκεῖσε πλεῖν, οἷ κελεύει τὰ γεγραμμένα. οἱ μὲν δὴ ἀνήχθησαν· ὁ δὲ, πρὶν ἆραι τὸ σημεῖον, ἐπιβὰς ὑπηρετικοῦ περιέπλει καὶ παρʼ ἑκάστου τριηράρχου τὸ βιβλίον ἀπῄτησεν. ὅσους μὲν εὗρε τὴν σφραγίδα λελυκότας, ὡς προδότας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι τὴν ἐπὶ θανάτῳ· τοῖς δὲ ἄλλοις ἔδωκεν ἕτερα βιβλία, ἐν οἷς ἀληθῶς ἐγέγραπτο ποίᾳ πόλει βούλοιτο ἐπιπλεῦσαι. καὶ δὴ τὸ ἀπόρρητον οὕτω φυλαχθὲν παρέσχεν αὐτῷ τὴν πόλιν ἀφύλακτον λαβεῖν. Διονύσιος βουλόμενος μαθεῖν, οἷα περὶ αὐτοῦ φρονοῖεν καὶ λέγοιεν οἱ ἀρχόμενοι, τὰς μουσουργοὺς καὶ τὰς ἑταίρας ἐκέλευσεν ἀπογράψασθαι. αἱ μὲν δὴ πολλοῦ τέλους ἐπιβολὴν ἐνόμισαν γενήσεσθαι, ὁ δὲ [*](Cap. 2. § 12. Cf. 7. p. 502.) [*](2 πονήσουσιν vulg.; ποιήσουσιν F || 3 διελύθησαν Κ coll. v. 3 ἐπειδὴ δὲ διελύθη 3 ἐπεὶ δὲ CΚ: cf. 5, 2, 10 || 9 τριηραρ- χῶν F || 10 ποῖ Hertlein; ποῦ F vulg || 15 ὑπηρετικοῦ W; ὑπη- ρετικῶ F || 21 πόλιν serpsi cum Hertleinio (Iahnii annal. 1867 P 607); Ἀμφίπολιν F vulg. 24 ἑτέρας F1 αἱ μὲν V quae; οἱ μὲν F.)

232
τέλος μὲν οὐκ ἐπέβαλεν, ἑκάστην δὲ τῶν ἑταιρῶν ἀνέ- κρινε βασανίζων, τίνα παρὰ τῶν ἐραστῶν συνόντων ἀκούσειαν περὶ τῆς τυραννίδος. οὕτω τοὺς βλασφη- μοῦντας μαθὼν οὕς μὲν ἀπέκτεινεν, οὕς δὲ ἐδίωξεν.

Διονύσιος τὰ ὅπλα τῶν πολιτῶν παρελόμενος, ἡνίκα πρὸς τοὺς πολεμίους κινδύνου καιρὸς ἦν, προάγειν αὐτοὺς ἀπό τῆς πόλεως ἑκατὸν στάδια κελεύσας, τότε ἀπεδίδου τὰ ὅπλα· μετὰ δὲ τὴν μάχην, πρὶν ἐπανελ- θεῖν εἰς τὴν πόλιν καὶ τὰς πύλας ἀνοῖξαι, πάλιν αὐτοὺς ἐκέλευεν ἀποτίθεσθαι τὰς πανοπλίας.

Διονύσιος βουλόμενος εἰδέναι, τίνες εἶεν οἱ πρὸς τὴν τυραννίδα ἀλλοτρίως ἔχοντες, κατέπλευσεν ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐς τὸ κρυπτὸν νεώριον ὡς ἀπολωλὼς [ὑπὸ] τῶν ἰδίων στρατιωτῶν. οἱ δὲ δυσμενῶς ἔχοντες συν- θέοντες μετὰ χαρᾶς ἀλλήλοις τὸ πταῖσμα διηγοῦντο· [Διονύσιος] συναρπάσας τοὺς ἐφηδομένους ἀπέκτεινεν.

Διονύσιος ἀρρωστεῖν προσποιησάμενος λόγον διέ- δωκεν, ὡς ἐσχάτως εἴη διακείμενος. ἐπεὶ δὲ πολλοὶ πρὸς τὴν φήμην ὑπερήσθησαν, αὐτὸς μετὰ τῶν δορυ- φόρων ἐπεξελθών ἅπασιν ἐφάνη καὶ τοὺς ἐφηδομένους ἀπαχθῆναι προσέταξεν.

Διονύσιος Καρχηδονίους ἐπὶ μεγάλοις λύτροις ἀπεδίδου, τοὺς δὲ Ἕλληνας ἄνευ λύτρων. Καρχηδο- [*](1 ἐπέβαλεν vulg.; ἐπέλαβεν F || 2 [τῶν] συνόντων K || 6 προάγειν vulg.; προάγων F || 7 τότε scripsi cum K (qui [τότε] τούτοις); οὕτως Roth; τούτοις F vulg. 9 || ἀνοῖξαι vulg.; ἀνοί- ξας F || 10 ἐκέλευεν Κ; ἐκέλευσεν F vulg. || 13 τό F] τὶ C L. Roth: sub arce Syracusarum erat illud νεώριον: cf. Holm ll, p. 434, not. ad p. 108 || λέκως F; ἀπολωλὼς [ὑπὸ] W ; λειφθεὶς τῶν vel προδοθεὶς [ὑπὸ] τῶν Rud. Schoell.; ἀπολωλέκως Maasv.; ἀπο- θανὼν vulg.; ex V famamque sparsit D. α propriis militibus interfectum esse [καὶ φήμην (vel λόγον) διέδωκεν, ὡς ἀποθάνοι ὑπὸ] suppl. R, Patakis 16 [Διονύσιος] W; [ὁ δὲ] vulg.)

233
νιοι τὴν τυράννου φιλανθρωπίαν ὑποπτεύσαντες, οὕς εἶχον μισθοφόρους Ἕλληνας ἀπέπεμψαν· τῷ Διονυσίῳ δὲ ἄριστα εἶχε πολεμίων Ἑλλήνων ἀπηλλάχθαι.

Διονύσιος πολεμῶν Μεσηνίοις, παρʼ οἷς ἦσαν ὕποπτοί τινες ὡς προδιδόντες, βουλόμενος αὐτοὺς ταράττειν, τὴν τῶν ἄλλων χώραν λυμαινόμενος τῆς τῶν διαβαλλομένων ἐκέλευσεν ἀπέχεσθαι. τοῦτο μὲν δὴ καὶ ἄλλοις οἶδα στρατηγοῖς πεπραγμένον. Διονύ- σιος δὲ πρὸς τούτοις καὶ στρατιώτην εἰσέπεμψε τάλαν- τον χρυσίου κομίζοντα τοῖς ὑποπτευομένοις. τοῦτον οἱ Μεσήνιοι μετὰ [τοῦ] χρυσίου λαβόντες, ἀνακρίναν- τες, μαθόντες οἷς ἐκόμιζε, τοὺς μὲν ὡμολογημένους προδότας ὥρμησαν κολάζειν. οἱ δὲ ἦσαν ἐν δυνάμει καὶ αὐτοῖς σφοδρῶς ἀντέστησαν. ἐγένετο στάσις, ἣ παρέσχε Διονυσίῳ Μεσήνης κρατῆσαι.

Διονύσιος ἐν σπάνει χρημάτων παρὰ τῶν πολι- τῶν εἰσφορὰς ᾔτει. τῶν δὲ πολλάκις δεδωκέναι φα- σκόντων βιάζεσθαι μὲν οὐκ ἔγνω, διαλιπὼν δὲ ὀλίγον ἐκέλευσε τοὺς ἄρχοντας, ὅσα ἦν ἀναθήματα ἐν Ἀσκλη- πίου — πολλὰ δὲ ἦν ἀργύρου καὶ χρυσοῦ — ταῦτα ἔξω τοῦ ἱεροῦ κομίσαντας ὡς βέβηλα προκηρύττειν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς. οἱ Συρακούσιοι μετὰ πολλῆς σπου- δῆς ἐπρίαντο, ὥστε ἠθροίσθη χρημάτων πλῆθος· ὧν κρατήσας Διονύσιος προσέταξε κηρῦξαι, εἴ τίς [τι] [*](Cap. 2. 18. De tempore cf. Holm II, p. 437, not. ad p. 123; Base, Wiener Studien 2, p. 148.) [*](Cap. 2. § 19. Cf. Aristot. oecon. 2, 21; Plut. apophth. reg. et inp Dionys. 5.) [*](6 λυμαινόμενος Vulg., quod probat Hertlein; λυμαινομένους F || τῆς]  τὴν F || 7 ἐκέλευεν F 9 τούτοις V praeter haec ut 4, 19 τούτῳ K; τοῦτο F || 11 [τοῦ] K, Hercher, Hermes 9, p. 112 || 14 αὐτοῖς K, αὐτοὶ F 20 ἀργυρίου vulg. χρυσοῦ K; χρυσίου F 24 κηρῦξαι F] κηρύττειν vulg.; κηρύξας [τι] add. vulg.)

234
τῶν τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἀναθημάτων ἠγόρασεν, αὐτίκα εἰς τὸ ἱερὸν ἀνακομίζειν, ἀποδιδόναι τῷ θεῷ, ἢ θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. οἱ μὲν ἀπέδωκαν τῷ θεῷ, Διονύ- σιος δὲ εἶχε τὰ χρήματα.

Διονύσιος πόλιν ἑλῶν, ἧς τῶν πολιτῶν οἱ μὲν τεθνηκότες, οἱ δὲ πεφευγότες ἦσαν — ἦν δὲ μείζων ἢ ὥστε ὑπὸ ὀλίγων φυλάττεσθαι — φρουροὺς μὲν ὀλίγους αὐτόθι καταλείπει· τοῖς δὲ ἀλοῦσιν οἰκέταις τῶν δεσποτῶν θυγατέρας συνῴκισεν, ἵνα πολεμιώτατοι φανέντες [τοῖς δεσπόταις] αὐτῷ πιστοὶ φύλακες τῆς πόλεως γένοιντο.

[*](384)

Διονύσιος ἐς Τυρρηνίαν πλεύσας ἑκατὸν τριήρεσι καὶ ἱππαγωγοῖς, παρελθὼν ἐς τὸ τῆς Λευκοθέας ἱερὸν, λαβὼν νομίσματος τάλαντα πεντακόσια παραχρῆμα ἀπέ- πλευσεν. μαθὼν δὲ ἐν ἀπορρήτῳ χρυσίου τάλαντα χίλια, ἀργυρίου πολλῷ πλείονα ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ναυτῶν διηρπάσθαι, πρὶν ἐπιβῆναι τῆς γῆς ἐκήρυξε τοῖς ἔχουσι τὰ χρῆματα προστάσσων τὰ μὲν ἡμίσεα ἀναφέρειν, τὰ δὲ ἡμίση συγχωρῶν· ἢ θανάτῳ ζημιώσειν τοὺς μὴ πεισθέντας. οἱ μὲν τὰ ἡμίση προσ- εκόμισαν· ὁ δὲ ἀπὸ τούτων καὶ τὰ λοιπὰ εἰσπράξας δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς μηνὸς σιταρκίαν.

[*](Cap. 2. § 20. Cf. Aristot. oecon. 2, 21; Diod. 15, 14. — Holm lI, p. 441, not. ad. p. 135.)[*](2 ἀνακομίζειν Patakis ex V reportare: cf. Aristot. ἀνα- φέρειν; κομίζειν F || καὶ ἀποδιδόναι vulg. || 6 ἦν δὲ μείζων ἢ Maasv.; ἔν δὲ μεῖζον ἢ F; ἐπεὶ μείζων ἡ πόλις ἦν ἢ vulςg. cum V || 10 φανέντες [τοῖς δεσπόταις] vel [ἐκείνοις] W ; [;  αὐτοῖς] Cas. Κ || αὐτῷ scripsi; αὐτῷ Cas.; αὐτῶν F 12 τυρηνίαν F || 14 ἀπέπλευσεν Cas; ἔπλευσεν F 16 ἀργυρίου K; ἀργύρου F || 19 ἀναφέρειν Aristot.; ἀναφέρων F; ἀφαιρῶν Cas συγχωρῶν F1, συγχωρεῖν F2, || 22 σιταρκίαν Cas; σιταρχίαν F.)
235

Πάριοι, ζηλωταὶ Πυθαγορείων λόγων, διῆγον ἐν τοῖς περὶ Ἰταλίαν χωρίοις. Διονύσιος ὁ Σικελίας τύ- ραννος ἐπεκηρυκεύετο πρὸς Μεταποντίνους καὶ τοὺς ἄλλους Ἰταλιῶώτας περὶ φιλίας. Εὐήφενος τοῖς φοι- τῶσι νέοις καὶ τοῖς πατράσιν αὐτῶν γνώμην ἠγόρευε, μηδαμῶς τυράννῳ πιστεύειν. Διονύσιος ἐπὶ τούτῳ μάλα ὠργίξετο, ὥστε καὶ λαβεῖν αὐτὸν ὑποχείριον ἐσπούδασεν ἐκ Μεταποντίου διακομιζόμενον ἐς Ῥήγιον. ἐπεὶ δὲ ἔλαβεν, ἐπὶ τοῦ συνεδρίου κατηγορήσας ἔδειξεν, ἡλίκων διʼ αὐτὸν εἴη πραγμάτων ἀφῃρημένος. ὁ δὲ ὁμολογῶν δικαίως ἔφη ταῦτα ποιῆσαι· τοὺς μὲν γὰρ εἶναι φίλους αὐτῷ καὶ μαθητὰς, τύραννον δʼ οὐδὲ ὄψει γνώριμον. [ὁ δὲ] αὐτοῦ θάνατον κατέγνω. Εὐή- φενος οὐδὲν ταραχθεὶς πρὸς Διονύσιον ἔφη· τοῖς μὲν δεδογμένοις πείθομαι· ἐπεὶ δὲ ἀνέκδοτος ἀδελφὴ ἐστί μοι ἐν Παρίῳ, ταύτην ἐκδοῦναι πρότερον βούλομαι διαπλεύσας εἰς τὴν πατρίδα καὶ συντόμως ἐπανελθὼν τεθνήξομαι. πάντων γελασάντων ἐπὶ τῷ λόγῳ Διονύ- σιος ἐθαύμασε καὶ ἤρετο τίς ἂν οὖν πίστις γένοιτο;᾿  ὁ δὲ ἐγγυητὴν᾿, ἔφη, τοῦ θανάτου καταστήσωʼ, καὶ μεταπεμψάμενος τὸν Εὔκριτιον ἠξίωσεν ἐγγυήσασθαι. ὁ δὲ μάλα ἀσμένως ἐπένευσε τοῦ θανάτου τὴν ἐγγύην [*](Cap. 2 § 22. Cf. Holm II, p. 448, not. ad p. 148.) [*](1 Πτάριοι] num Παριανοὶ? Cf. 6, 24 || λὸγων Πυθαγ. vulg. || 2 Σικελλίας F || 4 Εὐηνὸς Patakis; Εὔφημος et Εὐρύφημος Metapontini inter Pythagorae discipulos commemorantur a Iambl. de vita Pyth. c. 267 || τοῖς φοιτῶσι F] προσφοιτῶσι D; τοῖς προσφοιτῶσι K || 7 μάλα Herile; μᾶλλον F 8 Ῥίγιον F 12 αὐτῷ F || δʼ M; om 13 [ὁ δὲ] supplevi; [αὐτῷ. ὁ δὲ] suppl. vulα. || 14 πρὸς τὸν CM || 16 Παρίῳ F] Πάρῳ W, sed est Πάριον oppidum in Mysia situm, non Πάρος insula; cf 6, 24 18 τεθνήξομαι Hertlein coll. 5, 15; θνήξομαι F || 19 πίστις Cas.; πιστὸς F 21 καταπεμψάμενος F 22 ἐπέπνευσεν F.)

236
συντάξας τὸν μὲν ἐξιέναι ὡς ἐν μησὶν ἓξ ἐπανήξοντα, αὐτὸν δὲ φυλάττειν αὐτόθι μένοντα καὶ φρουρούμενον. ἦν τὸ χρῆμα ἤδη [θαυμαστόν]· θαυμαστότερον δὲ ἐγένετο. καὶ γὰρ μετὰ τοὺς ἓξ μῆνας ὁ τὸν ἐγγυητὴν παρασχὼν τὴν ἀδελφὴν ἐκδοὺς, ἐπανελθὼν ἐς Σικε- λίαν, παραδοὺς ἑαυτὸν ἠξίωσε τὸν ἐγγυησάμενον ἀφεῖ- ναι. Διονύσιος ὑπεραγασθεὶς ἀμφοτέρων τὴν ἀρετὴν ἀμφοτέρους ἀφῆκεν καὶ τὰς δεξιὰς λαβὼν ἠξίου τρί- τον αὐτὸν εἰς τὴν ἑαυτῶν φιλίαν συγκατατάττειν καὶ μένειν παρʼ αὐτῷ κοινωνοῦντας τῶν παρόντων ἀγα- θῶν. οἱ δὲ τὴν μὲν προαίρεσιν ἀπεδέξαντο τοῦ τυ- ράννου, ᾐτήσαντο δὲ, εἰ τὸ ζῆν αὐτοῖς βούλοιτο παρα- σχεῖν, συγχωρῆσαι ἀναστρέφειν ἐπὶ τὰς συνήθεις διατριβὰς μετὰ τῶν νέων. συνεχώρησε Διονύσιος. τοῦτο τὸ ἔργον ἔπεισε πολλοὺς Ἰαλιωτῶν Διονυσίῳ πιστεύειν.

[*](post 305)

Ἀγαθοκλῆς, Σικελίας τύραννος, ὀμόσας τοῖς πο- λεμίοις παρέβη τοὺς ὅρκους καὶ κατασφάξας τοὺς ἁλόν- τας ἐπιχλευάζων πρὸς τοὺς φίλους ἔλεγεν δειπνήσαν- τες ἐξεμέσωμεν τοὺς ὅρδους᾿.

[*](post 305)

Ἀγαθοκλῆς νικήσας Λεοντίνους Δεινοκράτη τὸν [*](Cap. 3. De fontibus cf. A. F. Roesiger, de Duride Samio, Diodori Siculi et Plutarchi auctore, Göttingen 1874, p. 10 sqq,; J. p. 504—510.) [*](Cap. 3. § 1. Cf. J. p. 509.) [*](Cap. 3. § 2. Cf. Diod. 20, 90, 2. — J. p. 509.) [*](2 μένοντα M; μενοῦντα F || 3 [θαυμαστὸν] suppl. vulg. || 5 ἐς Σικελίαν V Hertlein; ἐν Σικελία F; ἐπανελθὼν, ἐν Σικελίᾳ vulg. || 12 εἰ τὸ] εἰστο F || βούλοιτο m; βούλοιντο F || 14 συνε- χαώρησε δὲ M || 21 ἐξεμέσομεν Κ: cf. 3, 9, 1 || 22 Δεινοκράτη F] Δεινοκράτην vulg.)

237
στρατηγὸν αὐτοῦ ἐς τὴν πόλιν ἔπεμψε λέγοντα, ὡς ἄρα φιλοτιμοῖτο πρὸς Διονύσιον καὶ βούλοιτο σῶσαι αὐτοὺς, ὡς ἐκεῖνος ἔσωσε τοὺς περὶ τὸν Ἐλλέπορον ποταμὸν πταίσαντας Ἰταλιώτας. ἐπίστευσαν Λεοντῖνον καὶ ὅρκους ἔδωκαν. Ἀγαθοκλῆς εἰσελθὼν ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀόπλους εἰς τὴν ἐκκλησίαν συνελθεῖν· ὁ στρα- τηγὸς ἐπηρώτησεν ὅτῳ δοκεῖ ὅπερ καὶ Ἀγαθοκλεῖ, αἰρέτω τὴν χεῖρα᾿. ὁ τοίνυν Ἀγαθοκλῆς δοκεῖ μοι᾿, ἔφη, πάντας ἀνελεῖν᾿. ἦσαν δὲ μύριοι. καὶ δὴ περι- στάντες οἱ στρατιῶται πάντας ἀνεῖλον ἐπὶ τῆς ἐκ- κλησίας.

Ἀγαθοκλῆς πυθόμενος τοὺς ἐν τέλει Συρακου- [*](307) σίων νεωτερίζειν, Καρχηδονίους νικήσας, θύων ἐπι- νίκια πεντακοσίους ἄνδρας τοὺς ὑπόπτους ἐπὶ τὴν ἑστίαν ἐκάλεσεν. ἦν μὲν δὴ μεναλοπρεπὴς ἡ τῶν κλη- θέντων ἑστία. αὐτὸς δὲ ἤδη μεθυόντων ἐς μέσους παρελθὼν, κροκωτὸν ἐνδὺς, Ταραντῖνον περιβαλόμενος ηὔλησεν, ἐκιθάρισεν, ὡρχήσατο· ὥστε ὑφʼ ἡδονῆς θό- ρυβος καὶ κρότος ἐκ πάντων ἦν. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ἡδονῆς ὑπεξῆλθε τοῦ συμποσίου ὡς κεκμηκὼς τὴν ἐσθῆτα ἀλλάξων. ἐκυκλώσαντο τὸν ἀνδρῶνα ὁπλῖται πολλοί· χίλιοι δὲ ξίφη σπασάμενοι, δύο κατὰ ἔνα στάντες πάντας ἀπέσφαξαν τοὺς κατακειμένους.

[*](Cap. 3. § 3. Cf. Diod. 20, 63. — Roesiger 1. 1. p. 25, quem correxit Holm (Bursians Jahresber. III, p. 97).)[*](1 αὐτῶν F || 2 καὶ Cas.; εἰ F || 3 Ἐλλέπορον Polyb. 1, 6. 2 Ἐλέπορον F, Ἕλωρος Diod. 14, 104 || 4 Ἰαλιωτῶν F, corr. vulg 5 ὅρκους Κ; ὄλβους F; ἑαυτοὺς R || [ἔλαβον καὶ] ἔδωκαν Κ || 8 αἱρέτω τὴν χεῖραν F || 12 ἐν τέλει vulg.; ἐντελεῖς F; cf. 6 1, 3 8, 39 || συρακοσίων F || 17 κροκωτὸν ἔνδυμα Ταραντῖνον R || περιβαλόμενος K; περιβαλλόμενος F || 18 ηὔλισεν F· || ἐκιθάρησεν F1.)
238
[*](308)

Ἀγαθοκλῆς Ὀφέλαν Κυρηναῖον σὺν πολλῇ δυνά- μει στρατεύσαντα πυθόμενος εἶναι φιλόπαιδα ὅμηρον αὐτῷ τὸν ἴδιον υἱὸν ἔπεμψεν Ἡρακλείην ὡραῖον ὄντα ἐντολὴν δοὺς τῷ παιδὶ ἀντισχεῖν τῇ πείρᾳ μέ- χρις ὀλίγων ἡμερῶν. ἧκεν ὁ παῖς· ὁ Κυρηναῖος τῆς ὥρας ἡττώμενος περιεῖπεν αὐτὸν καὶ περὶ τὴν θερα- πείαν αὐτοῦ μόνον ἠσχολεῖτο. Ἀγαθοκλῆς ἄφνω τοὺς Συρακουσίους ἐπαγαγών τόν τε Ὀφέλαν ἀπέκτεινε καὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πάσης ἐκράτησε καὶ τὸν υἱὸν ἀπέ- λαβεν οὐχ ὑβρισθέντα.

[*](310)

Ἀγαθοκλῆς ἐπὶ Καρχηδόνα διαπλεῦσαι βουλόμενος [*](e.5,3) ἤδη μέλλων ἀνάγεσθαι δοκιμάζει, τίνες αὐτῷ συνδια- πλεῦσαι προθυμοῖντο, καὶ δὴ προέγραψεν ἐπιτρέπω τοῖς βουλομένοις ἑαυτοὺς σώζειν ἐξιέναι τῶν νεῶν μετὰ τῶν ἰδίων κτημάτων᾿. ἐξῆλθον συχνοί. τοὺς μὲν δὴ ἔκτεινε πάντας ὡς δειλοὺς καὶ ἀπίστους· τοὺς δὲ μείναντας ὡς ἀνδρείους καὶ πιστοὺς ἐπαινέσας διέβαλεν ἐς τὴν Λιβύην ἑξήκοντα ναυσὶ καὶ τῆς γῆς ἐπιβὰς παραχρῆμα τὰς ναῦς ἐνέπρησεν, ὅπως ἀγωνίζοιντο γενναιότερον οἱ στρατιῶται τὸ δύνασθαι φεύγειν ἐπὶ τῶν νεῶν ἀπεγνωκότες. τούτοις τοῖς στρατηγήμασι χρησάμενος Ἀγαθοκλῆς αὐτῶν τε Καρχηδονίων καὶ πολλῶν ἐν Λιβύῃ πόλεων ἐκράτησεν.

[*](Cap. 3. § 4 Cf. Iust 22, 7. — Roesiger, p. 23; Meltzer, p.527.)[*](Cap. 3 § 5 Cf. Diod 20. 4. 5 — Roesiger, p 20; Meltzer, P. 525.)[*](1 Ὀφέλλαν Diod., alii || 7 μόνον F] μόνην vulg. || ἄμφω F, corr. vulg. || 8 ἐπαγαγὼν M; ἐπαναγαγὼν F || 13 προθυμοῖντο Hertlein; cf. H δοκιμάζων τὸ πρόθυμον τῶν στρατιωτῶν; δύ- ναιντο F || προεκήρυξεν Hertlein ex H ἐκήρυξεν || ἐπιτρέπω H; ἐπιτρέπων F || 21 τούτῳ τῷ στρατηγήματι H.)
239

Ἀγαθοκλῆς δισχιλίους στρατιώτας συντεταγμένους ᾔτησε παρὰ Συρακουσίων ὡς διαβησόμενος ἐς τὴν Φοινίκην φάσκων τῶν ἐκεῖ τινὰς προδιδόντας μετὰ σπουδῆς αὐτὸν καλεῖν. πιστεύσαντες ἔδωκαν οἱ Συρα- κούσιοι. ὁ δὲ λαβῶν τοὺς στρατιώτας Φοίνιξι μὲν μακρὰν χαίρειν ἔφη, ὁρμήσας δὲ ἐπὶ τοὺς συμμάχους τὰ περὶ τὴν Ταυρομενῖτιν φρούρια κατέσκαψεν.

Ἀγαθοκλῆς πρὸς Ἀμίλκαν ἀνοχὴν ἔθετο, ὥστε ὁ [*](317) μὲν εἰς Λιβύην ἀπῆρεν. ὁ δὲ συναγαγὼν ἐκκλησίαν τῶν Συρακουσίων ταύτηνʼ, [ἔφη], τὴν ἡμέραν ηὐ- ξάμην, ἐν ἧ τοὺς πολίτας ὄψομαι τὴν ἐλευθερίαν ἔχον- ταςʹ. ταῦτα λέγων, τὴν χλαμύδα περιελὼν καὶ τὴν μάχαιραν αὐτὸν ἰδιώτην ἀπέφηνε. τῶν Συρακουσίων ὡς ἀνδρὶ δημοτικῷ καὶ μετρίῳ τὴν πολιτείαν ἐπιτρε- ψάντων, ὁ δὲ μετὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν πολλοὺς φονεύ- σας τῶν πολιτῶν, διώξας δὲ πλείους τῶν πεντακισχι- λίων αὐτὸς τὴν ἀρχὴν τῶν Συρακουσίων κατέσχεν.

Ἀγαθοκλῆς μαθών τοὺς περὶ Τίσαρχον καὶ Ἀν- [*](317) θρώπινον καὶ Διοκλέα φίλους ἐπιβουλεύειν αὐτῷ κα- λέσας αὐτοὺς ἐνεχείρισεν αὐτοῖς πολλὴν στρατιὰν, ἴνα πόλει συμμάχῳ πολεμουμένῃ βοηθοῖεν ἐξελθόντες· καὶ ῾αὔριόν γε᾿ , ἔφη, συνελθόντες εἰς τὸ Τιμολεόντειον [*](Cap. 3. § 6. Cf. Droysen II, 2, p. 242, not. 3; Holm II, p. 479, not. ad p. 261; J. p 510.) [*](Cap. 3. § 7. Cf. Diod. 19, 9 et Just. 22, 2. — Roesiger, p. 12; Meltzer, p. 523.) [*](Cap. 3 § 8. Cf Diod. 19, 6, 4.) [*](1 δισχιλίους (β) Cas,; δύο (βʹ) F || 7 Ταυρομενίαν vulg. || 8 μίλκαν F, corr vulg || ἔθετο F] συνέθετο K || 10 [ἔφη] add. vulg. || 12 χλαμύδαν F || 16 τῶν ε F; τῶν πέντε χιλιάδων vulg || 17 αὐτὸς] αὖθις R || 19 αὐτῷ F || 21 πολεμουμένῃ V (quae oppy-  σπαὐαμr); πολεμουμένῳ F || βοηθοῖεν F corr.] βοηθεῖεν F pr., vulg. || 22 ιμολεόντειον Roth, Diod ; Timoleonteum Nepos; Τιμολεόντιον F (sic etiam p. 240, 4).)

240
μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἵππων διατάξωμεν τὴν ἔξο- δονʹ. οἱ μὲν ἄσμενοι ταῦτα ἐδέξαντο ὡς μέλλοντες καὶ δύναμιν στρατιωτικὴν ἔχειν πρὸς τὴν ἐπίθεσιν. ἐπεὶ δὲ τῆς ὑστεραίας εἰς τὸ Τιμολεόντειον συνῆλθον, ὁ μὲν Ἀγαθοκλῆς ἐσήμηνε τὴν σύλληψιν· οἱ δὲ τὸ σύνθημα δεξάμενοι τοὺς περὶ Διοκλέα καὶ Τίσαρχον καὶ Ἀνθρώπινον, ἄνδρας τῶν διακοσίων πλείονας, ἐξεκέντησαν. ὅσοι δὲ βοηθεῖν τούτοις ἐπειρῶντο, καὶ οὗτοι προσανῃρέθησαν οὐκ ἐλάττους τῶν ἑξακοσίων.

[*](353)

Ἱππρῖνος ἐν Λεοντίνοις ὤν, αἰσθόμενος τὴν Συρακουσίων πόλιν ἔρημον γενομένην διὰ τὸ μετὰ Καλλίππου τοὺς πολίτας εἴς τινα τόπον ἐξωρμηκέναι, ὁρμήσας ἐκ Λεοντίνων, ἐλθὼν ἐπὶ τὰς Συρακούσας νυκτὸς, πέμψας τινὰς ἐπὶ τὴν πόλιν ἐκέλευσε τοὺς παραφυλάττοντας τὴν ἐφοδείαν ἀποκτεῖναι. οἱ μὲν ἔκτειναν τοὺς παραφυλάσσοντας καὶ πυλίδας τινὰς τοῦ τείχους διεῖλον· Ἱππαρῖνος δὲ διὰ τούτων τοὺς ξένους εἰσαγαγὼν κατέσχε τὴν Συρακουσίων πόλιν.

[*](729)

Θεοκλῆς Χαλκιδέας τοὺς ἀπʼ Εὐβοίας ἀγαγών τὴν Λεοντίνων κατέσχε μετὰ Σικελῶν, οἱ προενοικοῦντες [*](Cap. 4 Cf. Diod. 16, 36, 5.) [*](Cap 5. §§ 1 et 2. Cf. Thucyd. 6, 4. — Schubring, Um- vanderuοg des Megarischen Meerbusens in Sicilien p. 447 sqq; Holm I, p. 390, not. ad p. 131; p. 511 sqq.) [*](1 διατάξομεν vulg. || 4 ἐπεὶ] V cum; ἐπὶ F || 5 μὲν K; δὲ F vulg. || 6 τοὺς περὶ vulg;  τὸ περὶ F || 13 Καλίππου F || 14 ὁρ- μήσας Κ; νομίσας F τὰς del vulg. 16 ἐφοδείαν Hertlein; ἐφοδίαν F ὑποκτεῖναι F || 18 τούτων K ex V per eas;  τούτου F 21 Χαλκηδέας F.)

241
ἐτύγχανον. ἐπεὶ δὲ καὶ Λάμις ἐκ Μεγάρων ἀποικίαν ἀγαγὼν τῇ Λεοντίνων προσβάλλειν [παρεσκευάζετο], αὐτὸς μὲν ἐκβαλεῖν ἔφη τοὺς συνοικοῦντας Σικελοὺς μὴ δύνασθαι διὰ τοὺς ὅρκους, ἐκείνοις δὲ νυκτὸς ἀνοίξειν τὰς πύλας, καὶ παρελθόντας αὐτοὺς χρῆσθαι τοῖς Σικελοῖς ὡς πολεμίοις. ὁ μὲν ἀνέῳξεν, οἱ δὲ Μεγαρεῖς καταλαβόμενοι τὴν ἀγορὰν καὶ τὴν ἀκρόπο- λιν ὡπλισμένοι προσέπιπτον τοῖς Σικελοῖς. οἱ δὲ κατα- ληφθέντες ἄοπλοι τὴν πόλιν ἐκλιπόντες ἔφευγον· Με- γαρεῖς δὲ ἀντὶ Σικελῶν Χαλκιδεῦσι συνῴκησαν.

Θεοκλῆς Μεγαρέας Χαλκιδεῦσι συνοικήσαντας ἕξ [*](729) μῆνας τῆς πόλεως ἐξέβαλε φήσας εὔξασθαι κατὰ τὸν τοῦ πολέμου καιρὸν ἐὰν κρατήσωμεν τῆς πόλεως ἀσφαλῶς, θύσειν τοῖς δώδεκα θεοῖς καὶ πέμψειν πομ- πὴν ὅπλοις κεκοσμημένην᾿. τῶν δὲ Μεγαρέων [οὐδὲν] ὑπιδομένων, ἀλλὰ θύειν ἀγαθῇ τύχῃ κελευόντων, οἱ Χαλκιδεῖς παρʼ αὐτῶν εἰς τὴν πομπὴν χρησάμενοι τὰς πανοπλίας, τῆς θυσίας γενομένης, αὐτοὶ νόμῳ πομπῆς βαδίζοντες, ἐπειδὴ κατὰ τὴν ἀγορὰν ὡπλισμένοι κάτε- στησαν, Θεοκλῆς ἐκέλευσεν ἀνειπεῖν τὸν κήρυκα· ῾  Με- γαρεῖς ἐκ τῆς πόλεως ἀπιόντων πρὸ δύντος ἡλίουʼ. οἱ δὲ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ἱκέται καταφυγόντες ἠξίουν μὴ διώκεσθαι ἢ μετὰ τῶν ὅπλων ἐκπέμπεσθαι. Θεο- κλῆς μετὰ τῶν Χαλκιδέων ἐβουλεύσατο οὐκ ἀσφαλῶς ἔχειν ἐκβαλεῖν τοσούτους ἐχθροὺς ὡπλισμένους. καὶ [*](1 Λάμις W coll. Thucyd. 6, 4; Πλαταιεῖς F  vulg. || 2 ἀνα- γαγῶών vulg προσβάλλειν F; προσβάλλουσιν vulg. || [παρεσκευά- ζετο] suppl. W || 4 ἐκείνοις C; ἐκεῖνος F || 5 παρελθών τὰ σαυ- τοῦ F || 8 καταλειφθέντες 10 συνῴκησαν K, quod probat Hertlein; cf. v. 3 et v. 11; συνωμολόγησαν F || 15 [οὐδὲν| W coll 1, 27, 2. 7, 16, 1. 8, 44; [οὐχ] vulg. || 16 οἱ om. vulg. || 21 δύντος Hercher, Hermes 9, p. 112: cf. ad 3, 9, 47; δύναντος F.)

242
δὴ γυμνοὶ Μεγαρεῖς τῆς Λεοντίνων ἐκπεσόντες Τρώ- τιλον κατῴκησαν μέχρι ἑνὸς χειμῶνος· μέχρι γὰρ το- σούτου συνεχώρησαν οἱ Χαλκιδεῖς.

[*](492)

Ἰπποκράτης κρατῆσαι τῆς Ἐργετίνων πόλεως ἐσπου- [*](e.4,8) δακώς, ὅσους Ἐργετίνους εἶχε μισθοφόρους, τούτοις ἔνεμεν ἀεὶ τῆς λείας τὸ πλεῖον μέρος καὶ μισθοὺς μείζονας ὑπερεπαινῶν αὐτοὺς ὡς προθυμοτάτους καὶ μάλιστα χαριζόμενος, ὡς πλείονας ἐκ τῆς πόλεως ταύ- της ἔχοι συμμάχους. ταῦτα ἠγγέλλετο τοῖς ἐν τῇ πόλει· οἱ δὲ ζηλώσαντες τὴν ὠφέλειαν τῶν στρατευομένων ἐθέλοντες πάντες ἐξῆλθον καταλιπόντες ἔρημον τὴν πόλιν. Ἱπποκράτης φιλοφρόνως δεξάμενος τοὺς ἄν- δρας, αὐτῆς νυκτὸς ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν διὰ τοὔ Λαιστρυγονίου πεδίου προῆγε, τοὺς μὲν Ἐργετίνους τάξας πρὸς τὴν θάλατταν, τὴν δὲ ἄλλην στρατιὰν πρὸς τὴν ἤπειρον. ἐπεὶ δὲ ἀπεφράχθησαν πρὸς ταῖς ῥαχίαις τῶν κυμάτων οἱ Ἐργετῖνοι, τοὺς ἱππεῖς προπέμψας Ἱπποκράτης τὴν πόλιν αὐτῶν ἔρημον οὖσαν κατελά- βετο καὶ τὸν κήρυκα πόλεμον αὐτοῖς προειπεῖν ἐκέ- λευσε καὶ σύνθημα Γελῴοις καὶ Καμαριναίοις ἔδωκε κτείνειν ἀδεῶς Ἐργετίνους ἅπαντας.

[*](Cap. 6. Cf. Holm I, p. 201 sq.)[*](1 Τρώτιλον Maasv. ex Thucyd.; Τραώιλον F; Τρωγίλιον Κ; Θάψον tacite legit Schubring 1. 1. Thucydidem secutus || 2 μέχρι ἑνὸς χειμῶνος] διελθόντος χειμῶνος Holm 1. 1., sed cf. J. p. 512 || 6 ὅσους H; ους F || 9 χαριζόμενος Maasv.; χαρῖνος F; μηχανώ- μενος R || 11 ὠφέλειαν Koen. 182; ἡδυπάθειαν R; εὐπορίαν Κ; πολιὰν F; cf. 7, 2, 2. 7, 15, 1. 7, 29, 2 || 17 ῥάχαις 18 κυ- ματίνων F || προσπέμψας R || 22 ἀδεῶς] ἀφειδῶς vel ἀνηλεῶς Hertlein.)
243
[*](e.14,17)

Δαφναῖος Συρακουσίων καὶ Ἰταλιωτῶν πρὸς Καρ- [*](406) χηδονίους παρατασσομένων τὸ μὲν δεξιὸν κέρας ἐχόν- των Συρακουσίων, τὸ δὲ εὐώνυμον Ἰταλιωτῶν, ἀκού- σας μεγάλης βοῆς φερομένης ἀπὸ τῆς λαιᾶς τάξεως, προσδραμὼν, τοὺς Ἰταλιώτας ἰδὼν πονοῦντας καὶ ἡττωμένους, ἐπανελθὼν ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας εὐηγγέλιζε τοῖς Συρακουσίοις, ὡς τῶν Ἰαλιωτῶν κατὰ τὴν εὐώ- νυμον τάξιν νενικηκότων· καλῶς δὲ ἔχειν καὶ παρʼ αὐτῶν ἔργον τι γενναῖον γενέσθαι. ὑπολαβόντες οἱ Συρακούσιοι τὸν στρατηγὸν ἀληθῆ λέγειν ἀνεβόησαν ῾ παντὶ θυμῷ τοῖς πολεμίοις ἐμβάλωμενʼ· καὶ δὴ προ- θύμως ἐμβαλόντες ἐτρέποντο τοὺς βαρβάρους.

[*](e.36,6)

Λεπτίνης, Καρχηδονίων ἐπέκεινα τοῦ Παχύνου [*](397/96) παραπλεόντων καὶ ἀποβαινόντων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ὅσα ἐπὶ θαλάττῃ καιόντων [καὶ] ἁρπαζόντων, προκαθίσας νύκτωρ ἱππεῖς ἐνεδρεύοντας, προπέμψας κρύφα τινὰς ἐκέλευσεν ἐμπιπράναι τοὺς σταθμούς. οἱ δὲ Καρχη- δόνιοι πρὸς τὰ καιόμενα προσθέοντες ὡς ἁρπασόμενοι τὰ ἐν τοῖς σταθμοῖς περιέπιπτον τοῖς ἐνεδρεύουσιν ἱππεῦσιν, ὑφʼ ὧν διωκόμενοι μέχρι τῶν τριήρων οἱ πλεῖστοι διεφθείροντο.

[*](Cap. 7. Cf. Diod. 13, 87. — J. p. 513.)[*](Cap. 8. § 1. Cf. Front. strat 2, 5, 11.)[*](7 εὐηγγέλιζε P] εὐηγγελίζετο vulg. 8 ὡς H; om. F || 12 ἐμβάλωμεν M; ἐμβάλομεν F; ἐμβάλλωμεν vulg. || 17 καιόντων [καὶ] W; καὶ θʼ τῶν F; καὶ γῇ vulg. || προκαθίσας FH] παρα- καθίσας D.)
244

Λεπτίνης ἐκ Λακεδαίμονος ἀνακομιζόμενος Τά- ραντι προσέσχεν. ἐκβάντων δὲ τῶν ναυτῶν οἱ Τα- ραντῖνοι τούτους μὲν οὐκ ἠδίκουν ὄντας Λακωνικοὺς, τὸν δὲ Λεπτίνην ἐζήτουν συλλαβεῖν. ὁ δὲ τὴν ἰδίαν στολὴν ἀποθέμενος καὶ λαβών ναύτου σκευὴν καὶ φορτίον ξύλων ἀράμενος ἐπέβη τῆς νεώς· καὶ ἀπο- κόψας τὰ πρυμνήσια τὸ σκάφος. ἐπανήγαγε καὶ τοὺς ναύτας προσνηξαμένους ἀναλαβών ἀνέπλευσεν ὡς Διονύσιον.

[*](368)

Ἄννων Καρχηδόνιος ἀνακομιζόμενος παρέπλει Σικελίαν. Διονύσιος τύραννος ἐξέπεμψε ναῦς ἐπʼ αὐτὸν οὐκ ὀλίγας. αἱ μὲν ὅσον οὐκ ἤδη συνῆπτον· ὁ δὲ Ἄννων τῶν αὐτοῦ νεῶν καθαιρεῖ τὰ ἱστια, καὶ οἱ πολέμιοι τὸ αὐτὸ ἐποίησαν. Ἄννων δὲ συνέταξεν ὀξέως ἄρασθαι τὰ ἱστία καὶ οὕτω διέφυγε τοὺς ἐναν- τίους μέλλοντας καὶ ταρασσομένους καὶ ἀπειροτέρους ὄντας ναυτικῆς ἐπιστήμης.

[*](396)

Ἰμίλκων Καρχηδόνιος εἰδώς τῶν Λιβύων τὸ φίλ- οινον κεράμια οἴνου πολλὰ μανδραγόρᾳ διαφθείρας [*](Cap. 8. § 2. Cf Holm II, p. 442, not. ad p. 136.) [*](Cap. 9. Cf. Schaefer, Mus. Rhen. 15, p. 391 sq; Meltzer, p.515.) [*](Cap. 10. 6 1. Cf Front. strat 2, 5, 12 — Meltzer, p. 511, a quo dissentit Gutschmid, Iahnii annal. 1880, p. 291.) [*](5 ναύτου σκευὴν Pierson 22; αὐτοῦ σκεύη F || 7 ἐπανήγαγε K;  ἐπανῆγε F || 8 ἀπολαβὼν vulg. || ἀπέπλευσεν K || 11 Καρχη- δόνιος W; Καρχηδονίοις F; σὺν Καρχηδονίοις vulg. || ἀνακομιζο- μένοις F 12 [ὁ] τύραννος 13 συνῆπτον K; συνῆγον F; συν- ἥψαν Hertlein 14 αὐτοῦ F 17 μέλλοντας F] μένοντας vulg. 20 Καρχηδονίους F.)

245
καὶ ἐν τοῖς προαστείοις ἐπικλίνας ἐπιόντων ἀνεχώρη- σεν εἰς τὴν πόλιν, ὡς οὐχ οἷός τε ὥν βιαζομένοις ἀντιστῆναι. οἱ δὲ ὑπερεχάρησαν ὡς κατακλείσαντες εἴσω τειχῶν Καρχηδονίους καὶ τὰ κεράμια εὑρόντες τοῦ οἴνου χανδὸν ἐνεφορήθησαν· καὶ αὐτίκα ὕπνῳ βαρυτάτῳ καταλαμβάνονται.

[*](e.57,17)

'Imqilkvn Καρχηδόνιος νύκτωρ ἀναγόμενος ἐκ Λι- βύης εἰς Σικελίαν, γράψας καὶ σημηνάμενος (εἰς) γραμ- ματεῖα τοῖς κυβερνήταις ἔδωκε συντιθέμενος, ἐὰν ἀπο- σπασθῶσιν ἐν τῷ πελάγει, ποῖ χρὴ συνάπτειν, ἴνα μὴ ὑπὸ τῶν αὐτομόλων ἐξαγγελθῇ. λαμπτῆρας [δʼ ἦρε] τὸ πρόσθεν μέρος πεφραγμένους, ὅπως μὴ γνωρίζοιεν ἀπὸ τοῦ φωτὸς οἱ πολέμιοι τὸν ἐπίπλουν.

[*](e.54,15)

Ἰμίλκων ἐν Λιβύῃ καταλαβεῖν ἐσπούδαζεν πόλιν, [*](396) ἐφʼ ἥν ἦσαν ὁδοὶ δύο δύσποροι. ταύτας οἱ μὲν Λί- βυες ἐφύλαττον. ὁ δὲ Ἰμίλκν ἔπεμψε πρὸς αὐτοὺς αὐτόμολον φράσοντα· ἡ μὲν ἑτέρα τῶν ὁδῶν ἐγχω- σθήσεται, ὅπως εὔπορος γένοιτο, ἡ ἑτέρα δὲ ἀποσκα- φήσεται, ὅπως μὴ διὰ ταύτης ἱ ρμσάντων κυκλωθή- σωνται᾿. καὶ δὴ ταῦτα γιγνόμενα ὁρῶντες οἱ πολέμιοι πιστὸν ἡγούμενοι τὸν αὐτόμολον ὥρμησαν ἐπὶ τὴν ἐγχωννυμένην ὁδὸν ὡς ἀνείρξοντες. ὁ δὲ νύκτωρ [*](Cap. 10. § 2. Cf. Diod. 14, 55, Front. strat. 1, 1, 12. — Meltzer, p. 513; Stern, Philol. 42, p. 456, not. 56.) [*](Cap. 10. § 3. Eadem de Pericle tradit Front. strat. 3, 9, 9.) [*](7 Καρχηδόνιος p; Καρχηδονίοις F; σὺν Καρχηδονίοις vulg. || 8 (εἰς) inclus. K Patakis cum V scriptos obsignatosque libellos || 9 συντιθέμενος F; συνθέμενος H || 11 λαμπτῆρας FH] λαμπτῆρα M || [δʼ ἦρε] W: cf. 6, 11 12 πεφραγμένους scripsi coll. Philist fr, 15 καὶ τὰς νύκτας ἐπαίρεσθαι λαμπτῆρας ἀντιπεφραγμένους 14 ἐσπούδαζε vulg ; σπουδάζων F || 18 ἡ M; om. F || 19 ὁρμησάν- των sc. τῶν πολεμίων Cas.; ὁρμήσαντες F || κυκλωθήσωνται F: κυκλωθήσονται Vulg.; κυκλώσονται K.)

246
ξύλοις προπαρεσκευασμένοις τὴν ἀπεσκαμμένην ὁδὸν γεφυρώσας, διὰ ταύτης ἀγαγὼν τὸ στρατόπεδον εἷλε τὴν πόλιν τῶν πολεμίων τὴν ἑτέραν ὁδὸν φυλατ- τόντων.

[*](406)

Ἰμίλκων ἐν Ἀκράγαντι πλησίον τοῦ τείχους ἐστρα- [*](e.36,7) τοπέδευεν. προῆλθε τῆς πόλεως στρατιὰ πολλή. ὁ δὲ διελὼν τὸ στρατόπεδον ἑνὶ μέρει συνέβαλε παράγ- γελμα δοὺς ἀπόρρητον ἐς φυγὴν ἑκόντας τραπέσθαι. οἱ μὲν δὴ ἔφευγον, οἱ δʼ Ἀκραγαντῖνοι διώκοντες πολὺ τῆς πόλεως ἀπεσπῶντο. Ἰμίλκων πρόσθεν τῶν τειχῶν ὕλην ἐμπρήσας τοὺς ὑπολοίπους εἰς ἐνέδραν ἀφανῆ κατέστησεν. οἱ διώκοντες τὸν καπνὸν αἰρόμενον ἰδόν- τες ἀπὸ τῶν τειχῶν ᾠήθησαν ὑπὸ τῶν πολεμίων [τὴν πόλιν] ἀνακαίεσθαι καὶ μεταβαλόμενοι πρὸς τὴν πόλιν ἀνέστρεφον ἐπικειμένων αὐτοῖς τῶν πρότερον φυγόν- των. ὡς δὲ κατὰ τὴν ἐνέδραν ἐγένοντο, οἱ μετὰ τοῦ Ἰμίλκωνος ἐξαναστάντες τοὺς μὲν αὐτῶν διέφθειραν, τοὺς δὲ ἐζώγρησαν.

[*](406)

Ἰμίλκων περὶ τὸ Κρόνιον ἀντεστρατοπέδευε τοῖς [*](e.54,16) Διονυσίου στρατηγοῖς. τῶν δὲ Κρόνιον οἰκούντων βουλομένων δέξασθαι τοὺς Καρχηδονίους, οὐ μὴν τῶν στρατηγῶν ἐπιτρεπόντων, τοῦτο μαθὼν Ἰμίλκων τὴν [*](Cap. 10. § 4 Cf. Front. strat. 3, 10, 5.) [*](Cap. 10 § 5 Cf. Holm II, p. 435, not ad p. 113.) [*](1 ἀπεσκαμμένην scripsi coll. supra p 245, 18 et Xenoph. an. 2, 4, 4; ἀνεσκαμμένην m; ἀνεστραμμένην F || 7 συνέβαλλεν H || 9 ἔφυγον H || 13 πολεμίων W; πολιτῶν F; στρατιωτῶν M: cf. ad 8, 10, 3. 8, 23, 29 || [τὴν πόλιν] inserui coll. Front. incen-  sam suam ciuitatem existimaverunt || 14 ἀνακαίεσθαι F] ἀνα- καλεῖσθαι H vulg.; [πυρὰ] ἀνακαίεσθαι Κ || μεταβαλόμενοι K; μεταβαλλόμενοι F || 15 φυγόντων Roth; φευγόντων F || 16 τοῦ om. vulg. || 20 τοῦ Διονυσίου vulg.)

247
ὕλην, ὅση πρὸ τοῦ στρατοπέδου τῶν πολεμίων ἦν — πολλὴ δὲ ἦν καίειν — παραφυλάξας ἄνεμον ἐναντίον τοῖς πολεμίοις ἐνέπρησεν. ὁ μὲν δὴ καπνὸς πολὺς καὶ βίαιος ἐς τὰς ὄψεις τῶν πολεμίων ὑπὸ πνεύματος ἐφέ- ρετο, μίλκων δὲ ἔλαθε διελθν πρὸς τὰ τείχη, καὶ ἀνέῳξαν αὐτῷ τὴν πύλην οἱ βουλόμενοι δέξασθαι, καὶ παρῆλθεν εἴσω τῶν στρατηγῶν ἀγνοούντων.

[*](e.2)

Ἀμίλκας Καρχηδόνιος, ἄριστος (στρατηγὸς) τῶν [*](339) ἐν Λιβύῃ στρατηγῶν, πολλοὺς πολέμους κατορθώσας, φθονηθεὶς ὑπὸ τῶν διαπολιτευομένων, διαβληθεὶς ὡς ἐπιθέμενος τυραννίδι αὐτός τε ἀνῃρέθη, καὶ ὁ ἀδελ- φὸς αὐτοῦ Γέσκων φυγαδευθεὶς ἐξέπεσε· τὰ δὲ χρή- ατα αὐτῶν δημευθέντα ἐνείμαντο οἱ πολῖται. τού- τῶν πραχθέντων οἱ Καρχηδόνιοι στρατηγοῖς ἄλλοις χρησάμενοι καὶ πολλάκις ἡττώμενοι καὶ ἁλῶναι κιν- δυνεύοντες μετέγνωσαν ἐπὶ τῇ τοῦ Γέσκωνος φυγῇ καὶ τῇ ἀναιρέσει τοῦ Ἀμίλκου. ἀλλὰ τὸν μὲν Ἀμίλκαν τεθνηκότα οὐχ οἷόν τε ἦν ἀνακαλέσασθαι, τὸν Γέ- σκωνα δὲ ἀπὸ τῆς φυγῆς ἀνεκαλέσαντο καὶ αὐτοκράτορα στρατηγὸν ἀπέδειξαν καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῷ παρέδω- καν εἰς τιμωρίαν καθʼ ὅν ἂν βούληται τρόπον. Γέσκων [*](Cap. 11. Cf Theodor. Metochites, p. 200 (ed. Kluge. — Schaefer, Mus. Rhen. 15, p. 391 sq.; Meltzer, p 516.) [*](2 καίειν om. vulg. || 4 βίαιος K; βιαίως F || 6 πύλην vulg.; πόλιν F || 9 Ἀμίλκας] Ἰμίλκων δ; Ἰαμοκλῆς Theodor. Metochites || Καρχηδόνιος W; Καρχηδονίων F: cf. ad 5, 9 || (στρατηγὸς) se- clusi || 12 ἐπιτιθέμενος cum vulg. 13 ἐξέπαισε Koen. 188 || 21 αυτῷ vulg.; αὐτῶν F: ef. H τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖς καὶ αὐτοῦ ἐκείνου ἐπιβούλους.)

248
δὲ παραλβὼν αὐτοὺς δεδεμένους προσέταξε τοῦ πλή- θους ἐναντίον κατὰ γαστέρα κατακλῖναι χαμαί· τρὶς δὲ ἑκάστου ἐλαφρῶς τῷ ποδὶ ἐπὶ τὸν τράχηλον ἐπιβὰς, ἱκανὴν ἔφη τιμωρίαν ἔχειν τῆς τοῦ ἀδελφοῦ προαναι- ρέσεως. τοῦτο πράξας ἀφῆκε τοὺς ἐχθροὺς προσειπὼν ῾οὐ κακῷ κακὸν ἠμυνάμην, ἀλλʼ ἀγαθῷ κακόν᾿. τοι- γαροῦν αὐτοί τε οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ τούτων οἰκεῖοι καὶ οἱ Καρχηδόνιοι πάντες πειθαρχοῦντες τῷ Γέσκωνι διετέλεσαν ὡς ἀγαθῷ στρατηγῷ· καὶ αὐτίκα μεταβολὴ τῆς τοῦ πολέμου τύχης ἐγένετο νικῶντος τοῦ Γέσκωνος ἐν ταῖς μάχαις διὰ τὴν παρὰ τῶν ἀρχομένων εὔνοιαν καὶ προθυμίαν.

[*](343)

Τιμολέων ἐν Σικελίᾳ τὴν δύναμιν ἐξήγαγε παρα- ταξομένην Καρχηδονίοις ἐς τὴν νῆσον διαπεπλευκόσιν. ἡμίονος ἀπηντᾶτο αὐτοῖς κομίζων σέλινα. οἱ στρα- τιῶται τὸ σημεῖον ἐφοβήθησαν, ὅτι ἄρα παρʼ αὐτοῖς τὰ μνημεῖα τῶν ἀποθανόντων στεφανοῦται σελίνοις. Τιμολέων καὶ μὴν μᾶλλονʼ, ἔφη, φανερὰν νίκην οἱ θεοὶ δηλοῦσιν ἡμῖν· τοὺς γὰρ τὰ Ἰσθμια νικῶντας οἱ Κορίνθιοι τῶν σελίνων στεφανοῦσι.᾿  ταῦτα εἰπὼν αὐτός τε τῶν σελίνων ἀνεστέψατο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν [*](Cap. 12. Cf J. F. Arnoldt, Timoleon. Gumbinnen 1858, p. 25; Roesiger, p. 11.) [*](Cap. 12. § 1. Cf. Plut. Timol. 26; Diod. 16, 79; Plut. conviv. disp 5, 3. — Meltzer, p. 516.) [*](3 ἑκάστου M; ἑκάστοις F;  ἑκάστους C || ἐλαφρῶς τῷ ποδὶ F] ἐλαφρῷ τῷ ποδὶ vulg.; ἐλαφρῷ ποδὶ H || 10 τύχης Κ; νίκης F || 18 στεφανοῦνται MD || 21 lacuna 1n post Κορίνθιοι, quam voce στεφάνοις explevit M || τῶν del. K || 22 [ἐκ] τῶν Cas.)

249
ἡγεμόνας ἀνέστεψεν, ὥστε καὶ οἱ στρατιῶται, ἄλλος πρὸς ἄλλου τῶν σελίνων λαβόντες, εὐτολμότεροι πρὸς τὴν μάχην ἐγένοντο.

Τιμολέων πολιορκῶν Μάμερκον τὸν τύραννον πολ- [*](post 343) λοὺς ἐξαπατήσαντα καὶ παρὰ τοὺς ὅρκους ἀποκτείναντα κατεστρατήγησεν. ὁ μὲν τύραννος [ὡμολόγησε Τιμο- λέοντι παραδώσειν ἑαυτὸν ἐφʼ ᾧ τε] κριθῆναι παρὰ Συρακουσίοις μὴ κατηγοροῦντος Τιμολέοντος, ὁ δὲ ὤμοσε μὴ κατηγορήσειν. ἐπὶ τούτοις ὁ Μάμερκος ἧκεν εἰς τὰς Συρακούσας. Τιμολέων προαγαγών αὐτὸν εἰς τὴν ἐκκλησίαν κατηγορήσω μὲν οὐδαμῶςʼ, ἔφη, ῾ τοῦτο γὰρ συνεθέμην, ἀποκτεῖναι δὲ τὴν ταχίστην αὐτὸν κελεύω. τὸν γὰρ πολλοὺς ἐξαπατήσαντα δίκαιον ἄν εἴη καὶ αὐτὸν ἅπαξ ὁμοίως ἐξαπατηθῆναι.᾿ 

Τιμολέων συμμαχῶν Συρακουσίοις ἐλθών ἐπί τινα [*](343) λόφον ὑψηλὸν καὶ μετέωρον, ἰδών Καρχηδονίους πεν- τακισμυρίους ἐκτεταγμένους, τὸ δὲ κατάστημα χειμέ- ριον καὶ πνεῦμα κινούμενον ἐναντίον τοῖς πολεμίοις, ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἠγόρευσε· νῦν ἀλῶναι χρὴ τοὺς πολεμίους· εἶναι γὰρ χρησμὸν, ὡς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ παραταξάμενοι διαφθαρήσοιντο, τεκμηριοῖ δὲ τὸν χρη- σμὸν ὁ χειμῶν ἐξαπίνης κινούμενος. οἱ Ἕλληνες ἐπὶ μέγα ταῖς γνώμαις ἀρθέντες ὀλίγοι πολλοὺς ἐνίκησαν.

[*](Cap. 12. § 2. Cf Plut. Timol. 34. — Holm II, p. 214.)[*](Cap. 12. § 3. Cf. Meltzer, p. 518; J. p. 515 sq.)[*](4 Μάμερκον Cas.; Μίλαρκον F (Μίλαρκος v. 9) || 6 [ὡμο- λόγησε . . . . ἐφʼ ᾧ τε] Cas., ex Plut. Tim. 34 ὁ δὲ Μάμερκος ἑαυτὸν Τιαολέοντι παρέδωκεν ἐπὶ τῷ δίκην ὑποσχεῖν ἐν Συρα- κουσίοις μὴ κατηγοροῦντος Τιμολέοντος; ὡς κριθῆναι F || 10 προαγαγὼν W coll. 2, 35; παραγαγών F || 11 κατηγορήσω Κ;  κατηγορῆσαι F || 16 πεντακισμυρίους F Diod. 16, 78; ἄγοντες ἑπτὰ μυριάδας Plut. Timol. 25 17 ἐκτεταμένους vulg.)
250

Ἀρίστων κυβερνήτης μιᾷ νηὶ τρεῖς ὁλκάδας σῖτον ἀγούσας παρέπεμπεν. πολεμία τριήρης ἐπεφάνη τοῦ πνεύματος ἐπιλείποντος. ὁ δὲ τὰς τρεῖς ὁλκάδας συν- αγαγν ἐγγὺς αὐτῶν παρέπλει, ἴνα, ἥν μὲν ἡ πολεμία τριήρης προσάγῃ τῇ νηὶ, ὑπὸ τῶν ἐν [ταῖς] σιτηγοῖς προσβάλλοιτο βέλεσι πολλοῖς, εἰ δὲ ταῖς ὁλκάσιν αὐταῖς πειρῷτο προσβάλλειν καὶ βιάζεσθαι, αὐτὸς περιπλέων ἐκ πλαγίων βλάπτοι τὴν πολεμίαν τριήρη καὶ ἀπο- λαμβάνοι μέσην αὐτοῦ καὶ τῶν ὁλκάδων.

[*](413)

Ἀρίστων Κορίνθιος κυβερνήτης ναυμαχούντων Ἀθηναίων καὶ Συρακουσίων καὶ μενόντων ἀμφοτέρων πέμψας πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἐκέλευσε τὴν ἀγορὰν τῶν τροφῶν μεταγαγεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκεκόμιστο, κρουσάμενοι πρύμναν ἀνεχῶώρησαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἀποβάντες εὐθὺς ἠριστοποιοῦντο. οἱ Ἀθηναῖοι νομίσαντες αὐτοὺς ἡττωμένους ἀναχωρῆσαι μέγα φρο- νοῦντες ἐπὶ τῇ νίκῃ ἐκβαίνουσι καὶ περιῄεσαν τά τε ἄλλα πράττοντες καὶ ὅσα πρὸς ἄριστον ἑτοιμάζοντες. ἐπέπλευσαν ἐξαίφνης οἱ Συρακούσιοι. θόρυβος ἦν τῶν Ἀθηναίων ἀσίτων ἐμβαινόντων· οἴ δὲ ἠριστη- κότες εὐκολώτερον ἐκράτησαν.

[*](Cap. 13. § 2 Cf. Thucyd. 7, 39. — J p. 493 sqq.)[*](3 παρέπεμπεν K ex V comitabatur; παρέπεμψεν F || 4 ἐπι- λείποντος F] ἐπιλιπόντοντος (sc) M || 5 ἢν F; εἰ M || 6 προσάγαι (i. e. προσάγῃ) F; προσάγοι M vulg || σιτηγοῖς ὑπὸ τῶν ἐν τῇ νηὶ F; correxerunt et [ταῖς] addiderunt patakis, Hertlein || 7 προσ- βάλλοιτο Κ; προσβάλοιτο F || 8 πειρῷτο M; πειρῷντο F || 10 αὐτοῦ F 14 τροφίμων Patakis; πωλουμένων hucyd. 15 ἐπὶ τὴν γῆν M; ἐπὶ γῆν F: cf. 5, 32, 1 || 17 ὡς ἡσσημένους Thucyd 7, 40, quam formam praetulit W || 21 ἐκβαινόντων F.)
251

Θρασυμήδης Φιλομήλου τῆς Πεισιστράτου θυγα- [*](c.528) τρὸς ἐρασθεὶς πομπεύουσαν αὐτὴν προσδραμών ἐφί- λησεν. τῶν δὲ ἀδελφῶν τῆς παρθένου βαρέως φέρον- τῶν καὶ δεινὴν ὕβριν ἡγουμένων ὁ Πεισίστρατος ῾  ἢν τοὺς φιλοῦντας᾿, ἔφη, κολάσωμεν, τοὺς μισοῦντας τί ποιήσομεν;᾿ Θρασυμήδης ἐπὶ μεῖζον αἰρομένου τοῦ ἔρωτος ἡλικιώτας παραλαβὼν συμμάχους τὴν κόρην ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ θυσίαν τελοῦσαν παρεφύλαξεν. οἱ μὲν δὴ σπασάμενοι τὰ ξίφη, τὸν ὄχλον σκεδάσαντες, εἰς σκάφος ἐμβαλόντες ἐπʼ Αἰγίνης ἀνήγοντο. Ἱππίας δὲ, ὁ πρεσβύτερος τῶν Πεισιστράτου παίδων, τὰ λῃστρικὰ τῆς θαλάσσης ἀναιρῶν καὶ τοιοῦτο τὸ σκάφος διὰ τὴν σπουδὴν τῆς εἰρεσίας νομίσας εἶναι, τὴν ἀδελφὴν αὐτήν τε ἀνεσώσατο καὶ τοὺς ἁρπάσαντας συλλαβὼν ἐπανήγαγεν. Θρασυμήδης καὶ οἱ φίλοι τῷ τυράννῳ παραστάντες οὐχ ἱκέτευσαν, ἀλλὰ μάλα ἀνδρείως χρῆ- σθαι αὐτοῖς βούλοιτο τρόπῳ προὐκαλέσαντο φήσαν- τες ἔκτοτε θανάτου καταφρονῆσαι, ὁπότε τὴν ἁρπαγὴν ἐβουλεύσαντο. Πεισίστρατος καταπλαγεὶς τὴν γενναιό- τητα τῶν νεανίσκων πρὸς γάμον ἐξέδωκε (τῷ νεανί- σκῳ) τῷ Θρασυμήδει τὴν θυγατέρα. τοῦτο ποιήσας [*](Cap. 14. Ad priorem partem cf. Diod. fragm. 9, 37, 1 (Dindorf); Plut. apophth. reg. et. imp. Pis. 3.) [*](5 ἢν scripsi; εἰ F: cf. 5, 13, 1 || 6 κολάσωμεν F,; κολά- σομεν f2; ἂν τοὺς φιλοῦντας μισῶμεν Plut.; ἐὰν τοὺς φιλοῦντας τιμωρίαις περιβάλωμεν Diod. || 7 ποιήσομεν F] ποιήσωμεν M || 11 ἐμβάλλοντες vulg || 13 τοιοῦτο Hertlein; τοῦτο F || 14 εἶναι [λῃστρικὸν| W; [τῶν λῃστῶν] vulg. ex V 17 ἀλλὰ M; οὐ ἀλλὰ F || 21 (τῷ νεανίσκῳ) inclusit W, (τῷ Θρασυμήδει) Rud. Schoell; τῶν νεανίσκων Patakis.)

252
εὔνοιαν καὶ φιλίαν ἐκτήσατο παρʼ αὐτῶν ὡς οὐκέτι τύραννος, ἀλλὰ χρηστὸς πατὴρ καὶ δημοτικὸς πολίτης.

[*](315)

Μεγακλῆς Μεσήνιος τῆς ἐν Σικελίᾳ Μεσήνης Ἀγαθοκλεῖ τῷ Συρακουσίων τυράννῳ τἀναντία πράτ- των διετέλει καὶ πολλοὺς Σικελιώτας κατʼ αὐτοῦ συνί- στη καὶ τοῖς ἀνελοῦσιν αὐτὸν ἐκήρυξε μεγάλας δωρεάς. Ἀγαθοκλῆς παροξυνθεὶς πολιορκεῖν Μεσήνην παρε- σκευάζετο καὶ πέμψας κήρυκα ἐξῄτει Μεγακλέα· εἰ δὲ μὴ λάβοι, τὴν πόλιν ἐξανδραποδιεῖσθαι κατὰ κράτος ἐλῶν ἠπείλει. Μεγακλῆς τὸν θάνατον οὐκ ἔδεισεν, ἀλλʼ ἑκών αὐτὸν εἰς τὴν ἔκδοσιν ἐπέδωκεν, εἰ πέμποιτο πρεσβευτής. ψηφισαμένων ταῦτα Μεσηνίων ἐλθὼν εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ Ἀγαθοκλέους ἐγώ τοι᾿, ἔφη, καὶ πρεσβεύων παρὰ τῆς πόλεως ἥκω καὶ τεθνηξόμενος, πρότερον δὲ τῆς πρεσβείας ἄκουσον μετὰ τῶν φίλωνʼ. Ἀγαθοκλῆς συνήγαγε τοὺς φίλους. ἐπὶ τούτων ὁ Με- γακλῆς διεξελθὼν τὰ δίκαια τῆς πατρίδος τελευταῖον ἔφη εἰ δὲ ἐπὶ τὰς Συρακούσας ἐστράτευον Μεσήνιοι, πότερον ἄν ὑπὲρ Συρακουσίων ἢ Μεσηνίων πάντα ἔπραττες;ʼ τοῦ δὲ Ἀγαθοκλέους πρὸς τὸ ἐρώτημα μει- διάσαντος οἱ παρόντες φίλοι παρεκάλεσαν αὐτὸν φεί- δεσθαι πρεσβευτοῦ δίκαια λέγοντος· ὁ δὲ διαλυσά- μενος τὸν πόλεμον καὶ τὸν Μεγακλέα σῶον ἀπέπεμψε καὶ φιλίαν συνέθετο πρὸς τοὺς Μεσηνίους.

[*](Cap. 15. Cf. Diod. 19, 65. — J. p. 516.)[*](1 ὡς vulg., ὢν F || 5 Συρακουσίων Κ; Συρακουσίῳ F || 6 συνίστη M; συνίστει F || 9 ἐξῄτει M; ἐξῄτει F || 10 ἐξαδνον ὑπο- διεῖσθαι 18 διεξελθών F] διελθών M || 20 πρότερον F || 23 δίκαια λέγοντος P corr. pr. m; διαλέγοντος F.)
253

Παμμένης διὰ τῆς Φωκίδος ἦγε τὸ στρατόπεδον [*](354) ἐς Θήβας. οἱ πολέμιοι τὸν Θιλοβοιωτὸν καλούμενον κατελάβοντο ἔχοντα ὁδοὺς δύο στενὰς, ὧν τῆς ἑτέρας ἤδη κατειλημμένης ὁ Παμμένης ὀρθίας τὰς τάξεις βα- θύνας καὶ ποιήσας τὸ στρατόπεδον εὔογκον καὶ πορευ- τικὸν ἐσχημάτισεν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ὡς ἔνθεν ἄξων. οἱ δὲ τὸ εὐώνυμον ἐκλιπόντες ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἔδραμον ὡς κωλύσοντες, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον σπουδῇ δραμών ἀσφαλὼς διήγαγε τὸ στρατόπεδον.

[*](e.19,13)

Παμμένης πολλὴν ἵππον καὶ μάχιμον ἔχων, πολ- [*](353) λοὺς πελταστὰς τῶν πολεμίων ἐχόντων, ὀλίγους τῶν αὑτοῦ πελταστὰς καὶ τὴν κούφην στρατιὰν ἔταξε κατὰ τὸ κράτιστον τῶν πολεμίων καὶ παρήγγειλεν ἑκόντας ὑποφεύγειν, ἵνα ἀποσπάσῃ [τοὺς] ἐναντίους πελτα- στὰς ἀπὸ τῆς ἄλλης φάλαγγος. ἐπεὶ δὲ τοῦτʼ ἐγένετο, λαβών τοὺς ἱππεῖς ἀπὸ τοῦ ἑτέρου κέρατος περι- ίππευσεν ἐπʼ αὐτοὺς καὶ κυκλωσάμενος ἐνίκησε, τῶν τε ἱππέων ἐπικειμένων καὶ τῶν φεύγειν δοκούντων ἀναστρεψάντων.

[*](e.58,2)

Παμμένης μετὰ Θηβαίων κρατῆσαι βουλόμενος [*](369) τοῦ Σικυωνίων λιμένος αὐτὸς μὲν κατὰ γῆν παρε- [*](Cap 16. § 1. Cf. Schaefer, Demosth. I1, p. 457, not. 4.) [*](Cap. 16. § 2 Cf. Front. strat. 2, 3, 3; Diod. 16, 34.) [*](Cap. 16. 3. Cf. Front. strat. 3, 2, 10. — Cf. Schaefer, De- mosth I1, p 79, not. 2; A. Hug, Aeneas v. Stymphalos, p. 6, not 3; J, p. 588.) [*](11 μάχιμον p; μαχίμην m; μάχην F; κατὰ μάχην Gronov. RK: cf 8, 23, 3. 11 || 12 alterum τῶν del. Roth || 15 [τούς] RK || 17 περιίππευσεν M; παρίππευσεν F; περικυκλώσας H.)

254
σκευάζετο προσβαλεῖν, πλοῖον δὲ στρογγύλον πληρώ- σας ὁπλιτῶν ἔπεμψεν. οἱ δὲ πλεύσαντες προσέσχον πρὸ τοῦ λιμένος· δείλης δὲ ἀπέβησαν αὐτῶν ὀλίγοι γυμνοὶ ὡς ἐμπορικοί τινες ἀπὸ τοῦ πλοίου πρὸς ἀγορὰν ἐπι- τηδείων ἥκοντες. ὁ δὲ Παμμένης, ἐπεὶ τὸ πλοῖον ἐφώρ- μει τῷ λιμένι καὶ ἦν ἑσπέρα, προσέβαλε τῇ πόλει σὺν θορύβῳ πολλῷ, οἱ δὲ περὶ τὸν λιμένα πρὸς τὸν θό- ρυβον ὁρμήσαντες βοηθεῖν ἐπειρῶντο. ἐκ τοῦ πλοίου δὲ τοῦ στρογγύλου ἀποβάντες οἱ ὁπλῖται μηδενὸς κω- λύοντος τὸν λιμένα κατέσχον.

Παμμένης τοὺς πολεμίους ἐξηπάτησε χρησάμενος τῷ νόμῳ τῆς σάλπιγγος ὑπεναντίῳ προπαραγγείλας τοῖς ἑαυτοῦ στρατιώταις πρὸς μὲν τὸ ἀνακλητικὸν ἐπιθέσθαι, πρὸς δὲ τὸ ἐπικελευστικὸν ἀναχωρῆσαι. τοῦτο ποιήσας ἐν ἀμφοτέροις μεγάλα τοὺς πολεμίους ἔβλαψεν.

Παμμένης ὀλίγην ἔχων δύναμιν ὑπὸ πλειόνων [*](e.20,2) ἀποληφθεὶς ἔπεμψεν αὐτόμολον ἐς τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον· ὁ δὲ τὸ σύνθημα ἐκμαθών ἐπανελθών ἤγγειλε τῷ Παμμένει. ὁ δὲ νυκτὸς ἐπιθέμενος τοῖς πολεμίοις, πολλοὺς αὐτῶν φθείρας διεξεπαίσατο· αὐτὸς [μὲν γὰρ τὸ ἐκείνων ἠπίστατο] σύνθημα, τοῖς δὲ ἦν ἀπορία γνωρίζειν ἐν σκότῳ τοὺς οἰκείους μὴ δυνα- μένοις διὰ τοῦ συνθήματος.

[*](2 ἔπεμψεν] coll. Frontin. 1. 1.; pauca deesse putavit Oden- dorp || 4 τοῦ MH; om. F vulg. || 6 καὶ ἦν ἑσπερα W; καὶ ἐν ἑσπέρᾳ F; ἐν ἑσπέρᾳ K, sed cf. 1, 18 || 12 ὑπεναντίῳ M; ὑπε- νάντιον F; ἐπʼ ἐναντίον ut ἐπʼ ἀριστερὰ R || 18 ἀπολειφθεὶς F 20 νύκτωρ M || 21 διεξεπαίσατο K coll. 4, 2, 14; διεξιππά- σατο F || 22 [μὲν γὰρ τὸ ἐκείνων ἡπίστατο] W add. ex H; αὑτὸς σύνθημα F; αὐτός [δοὺς τὸ] σύνθημα Cas. K || 23 γνω- ριεῖν F.)
255

Δημήτριος Ἡρακλείδην φύλακα τῶν Ἀθηνῶν συν- [*](295) τάξας αὐτὸς μὲν ἦν περὶ τὴν Λυδίαν. οἱ δὲ στρατη- γοὶ τῶν Ἀθηναίων ἐν ἀπορρήτῳ βουλευσάμενοι τὸν ξεναγὸν Ἱεροκλέα, Κᾶρα τῷ γένει, ἔπεισαν νυκτὸς ἀνοῖξαι τὰς πύλας καὶ δέξασθαι στρατιώτας Ἀττικοὺς, οἱ κτενοῦσιν Ηρακλείδην. ταῦτα μὲν δὴ συνέθεντο παρὰ τὸν λισσὸν, οὐ τὸν καθαρμὸν τελοῦσι τοῖς ἐλάττοσι μυστηρίοις, Ἱππάρχου καὶ Μνησιδήμου στρα- τηγῶν ὅρκια δόντων καὶ λαβόντων. Ἱεροκλῆς δὲ πιστὸς Ἡρακλείδῃ γενόμενος ἐμήνυσε τὴν πρᾶξιν. ὁ δὲ συνέ- πραττε νύκτωρ αὐτοὺς εἰσδέξασθαι ἀνοίξαντές τι μέρος [τῶν] πυλῶν. καὶ δὴ νυκτὸς εἰσεδέξαντο τετρακοσίους καὶ εἴκοσι ἄνδρας, ὧν ἡγοῦντο Μνησίδημος, Πολυ- κλῆς, Καλλισθένης, Θεόπομπος, Σάτυρος, Ὀνητορίδης, Σθενοκράτης, Πυθίων· Ἡρακλείδης δὲ στρατιώτας δισχιλίους ὡπλισμένους ἐπαφῆκεν, οἴ πάντας αὐτοὺς εἰσελθόντας ἔφόνευσαν.

[ΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΣ.][*](e.41,2)

Ἡρακλείδης Ταραντῖνος ἀρχιτέκτων ὑπέσχετο Φι- [*](201) λίππῳ, τῷ πατρὶ Περσέως, μόνος καταπρήσειν τὸ Ῥο- [*](Cap. 17. (§ 1.) Cf. Paus. 1, 29, 7. — De tempore discrepant Droysen II, 2, p. 272, not. 3; Unger, Philol. 38, p. 460; v. Wila- mowitz-Möllendorff Antigonos von Karystos, p. 231, not. 6; cf. J. p. 644 sq) [*](Cap. 17. (§ 2.) Cf. Polyb. 13, 3—5; Diod. fr. 28, 2. — J. p. 646.) [*](2 Ἀθηνῶν K; Ἀθηναίων F || 3 Λουδίαν Droysen 5 Ἱεροκλέα vulg.; Ἱερακλέα F || 9 Ἱππάρχου vulg.; Ἱππάκρους F || 11 συνέπραττε νύκτωρ M; συνέπραττεν ὕδωρ F || 12 ἀνοίξαντες W; διορύξαντες F; διανοίξαντες RΚ || 13 [τῶν] Κ || 14 Μνησίδημος M; Μνησίδαμος F: cf. supra v. 9 || 19 [Ἡρακλείδης Ταραντῖνος] in titulo add. W.)

256
δίων ναυτικόν. καὶ δὴ τότε στρατηγῶν προῆλθεν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς Φιλίππου σημεῖα αἰκίας ἔχων καὶ βωμῷ προσέφυγεν ἱκετηρίας λαβῶν καὶ παρὰ τοῦ πλήθους ἔλεον αἰτούμενος· ὥστε καὶ ἧσαν τῶν Μακεδόνων, οἷς ἐδόκει ταῦτα μὴ δικαίως παθεῖν. ὁ δὲ πορθμίδος ἐπιβὰς κατῆγεν εἰς Ῥόδον φάσκων ἱκέτης ἦλθον προ- πηλακιζόμενος διʼ ὑμᾶς, ἐπειδὴ Φίλιππον ἐκώλυον πολεμεῖν ὑμῖν· ἴνα δὲ πιστεύσητε τοῖς λεγομένοις, καὶ δὴ ἐπιστολὰς Φιλίππου δεικνύω γεγραμμένας πρὸς Κρῆτας, ἐν αἷς συντίθεται κατὰ Ῥοδίων τὸν πόλεμον ἐξοίσειν᾿. Ῥόδιοι ταῖς ἐπιστολαῖς πιστεύσαντες Ἡρα- κλείδην ὑποδέχονται ὡς δυνησόμενον αὐτοῖς ὡφέλιμον κατὰ Φιλίππου γενέσθαι, ὁ δὲ νύκτωρ πνεῦμα ἐπί- φορον παραφυλάξας τὰ νεώρια Ῥοδίων κατέπρησεν. τρισκαίδεκα νεώσοικοι διεφθάρησαν καὶ ὅσαι τριήρεις ἐν αὐτοῖς· ὁ δὲ πῦρ ἐμβαλὼν παραχρῆμα σκάφους ἐπι- βὰς ἀνήχθη, καὶ διαβαλὼν ἐς Μακεδονίαν ἦν παρὰ Φιλίππῳ κορυφαῖος τῶν φίλων Ἡρακλείδης.

[*](246—239)

Ῥόδιοι βασιλεῖ Πτολεμαίῳ πολεμοῦντες περὶ Ἔφε- [*](e.31,9) σον ἦσαν· Χρεμωνίδης Πτολεμαίου ναύαρχος ἀνήχθη ναυμαχήσων. Ἀγαθόστρατος Ροδίους ἐξῆγε ἐπὶ μίαν [*](Cap. 18. Cf. Droysen lII, 1, p. 405.) [*](2 τῆς FH; τοῦ vulg. αἰκίας Κ; ἀδικίας FH || ἔχων] προ- φέρων Nebuhr, Vorles üb. alte Gesch. 3, 453 τῷ βωμῷ H || 3 ἱκετεύων τυχεῖν σωτηρίας H || 4 καὶ H; om. F || 5 παθεῖν H; om. F || 6 κατῆγεν H; καθῆκεν F: cf. Polyb. παρῆν καταπλέων εἰς τὴν Ῥόδον et 5, 36 || ἦλθον FH] ἦλθε D; ἥκω vultg. || 16 ὁ δὲ Patakis ex V ille iniecto igne; ὁ δὲ τὸ R; τὸ δὲ F || 18 κρυ- φαος F || 20 Ῥωμαῖοι βασιλεῖ Πτολεμαίῳ H; Ῥοδίοις βασιλεῖς Πτολεμαίων F || 22 μίαν H; μελίαν F; τάξας ἐπὶ μίαν τὰς ναῦς K.)

257
ναῦν καὶ φανερός γενόμενος τοῖς ἐπιπλέουσι μετέ- στρεψε μετωπηδὸν καὶ χρόνον ἐπισχών βραχὺν ἀνε- χῶώρησεν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ὅρμον. οἱ πολέμιοι νομίσαντες, ὅτι μὴ θαρροῦσι διαναυμαχεῖν, αὐτοὶ παιωνίσαντες εἰς λιμένα ἐπανήεσαν· Ἀγαθόστρατος ἐπιστρέψας καὶ τὸ ναυτικὸν πυκνώσας ἐπʼ ἀμφοτέρων τῶν κεράτων ἐπέ- πλευσε τοῖς πολεμίοις ἐκβαίνουσι περὶ τὸ τῆς Ἀφρο- δίτης τέμενος καὶ ἀπροσδοκήτως προσπεσῶν ἐνίκησεν.

[*](e.54,17)

Λύκος Λυσιμάχου στρατηγὸς, Αἰνήτου στρατηγοῦ [*](287) Δημητρίου φυλάσσοντος Ἔφεσον καὶ πολλοῖς πειρα- ταῖς τοὺς ὁμόρους κατατρέχοντος, τὸν ἀρχιπειρατὴν Ἄνδρωνα χρήμασι διαφθείρας κατελάβετο τὴν Ἔφεσον. ὁ μὲν ἀρχιπειρατὴς τοὺς Λύκου στρατιώτας ἀόπλους ἐν ἱματίοις καὶ τρίβωσι, δεδεμένους, ὡς αἰχμαλώτους λαβών εἰσήγαγε καὶ πλησίον τῆς ἀκροπόλεως γενόμενος παρήγγειλε χρῆσθαι τοῖς ἐγχειριδίοις, ἃ (κεκρυμμένα) ἐκόμιζον ὑπὸ μάλης. τῶν δὲ περὶ τὴν ἀκρόπολιν πυλωρῶν καὶ φυλάκων φονευομένων αἴρεται σημεῖον τοῖς περὶ τὸν Λύκον. οἱ δὲ εἰσπεσόντες καὶ τὸν Αἴνήιον συνέλαβον καὶ τὴν Ἔφεσον κατέσχον καὶ τοῖς μὲν πει- ραταῖς τὸν μισθὸν ἀποδόντες παραχρῆμα τῆς πόλεως αὐτοὺς ἀπέπεμψαν τὸ ἄπιστον αὐτῶν περὶ τοὺς πρώ- τους φίλους οὐκ ἀσφαλὲς ὑπάρχειν ἡγούμενοι.

[*](Cap. 19 Cf. Front. strat. 3, 3, 7.)[*](2 καὶ χρόνον H; χρόνον F; χρόνον τʼ vulg. || 4 αὐτοῖς R || 6 ἀπʼ ἀμφοτέρων R || 13 Ἄνδρωνα F; Mandronem Frontin. || κατα- χρήμασι F || 14 τοὺς F] τοῦ K || 17 (κεκρυμμένα) ut emblema expunxit Cobet 18 ὑπὸ μάλης Pierson coll 2, 9. 4, 2, 12. 6, 21 ὑπὸ μάλην F 21 μὲν del. Cas. Κ 23 αὐτὸν F,, corr. F,.)