De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Flavius Iosephus

Flavius Iosephus, De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

imbuebant Graecos maiores nostri etiam extra regionem propriam constituti, huiusmodi siquidem sectam habent et tam gloriosam de deo talesque leges multo saeculo sic firmissime custodire, omnes arbitror ammirari propter frequentes apud hos factas mutationes.

denique eos, qui conscribere proxime de republica et legibus temptauerunt, tamquam de incredibilibus compositionibus quidam frequenter accusant dicentes, quoniam inpossibilia sumpserint argumenta. et alios, quidem relinquo philosophos, quicumque huiusmodi negotium in suis conscriptionibus habuerunt;

Plato mirabilis apud Graecos tamquam et honestate uitae praecedens et uirtute sermonum et persuasione philosophiae cunctos excellens ab! his, qui dicebant pessimum esse de republica conscribere,

illusus et diuulgatus paene peremptus est, cum utique qui illius uerba considerauerit, frequenter et facile reperiet, quae etiam consuetudini plurimorum proxima esse noscuntur. ipse [*]( LBR, CP, e. — Euseb A, ed. pr. ) [*](sed peruertens parum recte inter se iunxit uel si-contigit) xatf te rt p:1j συμβεβήxει γνώριμον... bndpytiv A lionorari aut ex Tt p.Yį est ortum, aut in ignorari corriges contingit R 1 gentem] έϑνοςlegem Le 2 imbuebant Graecos maiores nostril άλλάtcS yj συγγράϕαι λόγοςαύτοι̃ς άνεγίωσxε xolq "ΕλλησEuseb ή συγγραϕάς ÀśŢwv ahzbz άνεγίγνωσxε tolg "ΕλλησινΑ Graecos] ceterum R etiam—constituti] tj itou (7s ins. A) περιτυχει̃ν εξω τη̃̃ς γινωσοxομένης (γινομένηςΑ) γη̃ςeapaoxsv άνϑρώποις 3 sectam] ex S&5«v emendaui, rectam codd e et] abest a Graecis 4 s\'c] abest a Graecis 5 custodere L έμμεμενηxέναι Euseb έμμεμενηxoot A omnis R frequetes P 6 apud hos] nap\' αύτοι̃ς Euseb Тtap\' aÔ\'totç A apud nos codd e 7 proxime] παραπλει̃ον A παραπλήσιον Euseb 8 de incredibilibus compositionibua] ϑαυμαστω̃νσυϑεετω̃ν A ϑαυμαστά συνϑέντων Euseb 9 sumpserunt R scripserint C 10 quidam P? relinquentes B 11 conacriptionibus] συγγράμμασινΑ γράμμασινEuseb plapto L nXdTtuv 81 Plato uero conicio 12 et] de e praecelens (1 in ras.) C 18 philosophiac] T005 lv ϕιλοσοϕιαγεγονότας14 his] iis R pessimum] i. e. Setvov, secvwv Euseb δεινούςΑ 15 peremptus est] StaTeXet 16 considerauerint LBeCR σxοπω̃νΑ oxtuitTtuv Euseb frequenter-noscuntur] σύχνω̃ς τις <5V eupoi paov (paov ovTa A paova OVTA ed. pr.) xaZ zaiq τω̃ν πολλω̃ν eyyiov (arttOY A) (συνηϑείαις reperiret R )

125
siquidem Plato confessus est, quia ueram de deo opinionem propter ignorantiam plebis proferre securum non est.

sed Platonis quidem uerba uana esse putant et multa potestate composita <at>que conscripta et maxime de legislatione prolata. Lycurgi uero mirantur et Spartam cuncti concelebrant, quoniam illorum legibus plurimo tempore perdurarunt.

ergo hoc manifestum uirtutis indicium est in legibus permanere. si uero Lacedaemoniorum ammirantur illorum tempus, assumant scientes amplius duobus milibus annis nostram constitisse rempublicam et super haec sciant,

quoniam Lacedaemonii quidem omni tempore, quo apud se habuere libertatem, perfecte uisi sunt custodisse leges, cum uero circa eos factae sunt fortunae mutationes, paene cunctarum legum obliti sunt.

nos autem multis casibus euoluti propter regum Asiae mutationes neque in nouissimis malis uenientes a legibus sumus alienati, non uacationis nec epulationis causa seruantes eas, [*]( LBR, CP, e. — Euaeb A, ed. pr. ) [*]( _a 1 plecto (a 8. L3) L 2 propter] stç ignorantiam] «yvotav A άάνοιαν Euseb preferre R 3 uerba] Xoyoos ttvig Euseb vojjloos τινάς A 4 composita atque conscripta] e compositaque conscripta LBCP composita conscriptaque R xεxαλλιγραϕημένουςet-mirantur] μάλιστα81 \'twv υομοϑετετων AoxoopYOv te ϑαυόέζουσι (τεϑαυμέxασιEuseb) maxima R 5 lygurgi R licurgii CP spertani R spartani e spartam, am in ras. C 6 illorum] exsivoo t. e. Aoxoopyoo perdurarunt] έxαρτέηρσανEuseb ηνεγxεν Λ ergo-indicium est] coxoov tooto μέν ωμολογησϑω (ωμολο- γεισϑωΑ Euseb) τεxμηριον άρτης etvat 7 hoc] om. R manifestum] manifeste B ex malorumffestum corr. P1 <hoc est> uirtutis R iudicium R est] om. R 8 si uero-l0 rempublicam] interpres parum sanum exemplaris sui textum secutus quantum potuit probabilia conformare studuit Lacedaemoniorum] Λαxεδατμονιους assumant scientes] αντιπαραλαβανετωσανΑ ex quo orti sunt interpretis errores, avurcapapaXXsTcoaav recte Euseb 9 annis] annis ante, ante inter uers. add. 02 constitisse] add. interpres 11 quidem] jj.Iv A abest ab Euseb sedhabuere L 12 usi e 14 <ex) multis R euoluti] uoluti R euolutis e; inuoluti conicio cf. I § 285 regnum R 15 ueniente R sumus alienati] προάγομεν A προύδομεν Euseb qui hic explicit 16 nec] non R epulationis] tpooas (pro τρυϕης) A causa] gratia causa R )

126
quando, si quis considerare uoluerit, multo ampliori testimonio maiores excubias et labores nobis quam Lacedaemoniis uidebit impositos.

illi siquidem (non) operantes terram et neque circa artes exercitium habentes, sed ab omni operatione\' remissiores, pingues et corpore pulchri in ciuitate degebant,

aliis ministris in omnibus uitae necessariis rebus utentes et cibum paratum ab illis accipientes, hoc solum opus bonum atque clemens iudicantes ad faciendum et patiendum, quatenus praeualerent aduersus omnes, contra quos bella susciperent.

quia uero neque hoc adipisci potuerunt, dicere superpono; non enim singuli solummodo, sed multi frequenter eorum subito legis praecepta neglegentes semet ipsos cum armis hostibus tradiderunt.

Putasne et apud nos non dico tanti, sed duo uel tres agniti sunt proditores effecti legum uel mortem * non dico illam, facile quae solet proeliantibus euenire, sed eam, quae cum multa corporum afflictione et multa crudelitate uidetur accedere?

quam ut ego puto quidam praeualentes [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 quando] qñ ex qua corr. Pl testimonio] [Aaptupta; codicis sui mendosum uertens reliqua ut intellegi possent paululum mutauil inter-\' a pres 2 excubias] αϑλουςlece demonus L 3 uidebit] abest a Graecis impositos] έπιτιϑέντας A siquidem] ex quidem corr. Bx non] ex Graecis inserui ab archetypi librario, non uero ab ipso interprete omissum arbitratus 4 exercitum R 5 corpore pulchri] ta σωματα προς xάλλος ασxούντες6 alii R 7 ab illis] om. B recipientes R hoc -iudicantes] mendosa uertit interpres hoc] om. Le 8 iudicantes] i. e. ύπολαμβανοντες, ύπομένοτες A 9 susciperet LB 10 uero neque] non neque I neque e ////adipisci, adi in ras. Cl suppono R 11 singuli] einend. Sobius singulis codd e multiş L multis BRCPe 12 subito] άϑρόως 14 nos] om. P tantis codd e 15 agniti sunt] έγνων L sfvut \'ttç ed. pr. uel] et R mortein*] ϑάνατον ϕοβηϑέταςexcidit igitur in archetypo metuentes uel simile quid mortis B 16 illam dico tr. R quae solet] quaeso et LP eam] etiam B 17 eorporurn-multa] in ras. Bl um. R crudelitate, cru_in ras. B1 et—accedere] οποιοςslvai Soxsl πάντων χαλερωτατος18 quam] ôaoy A WGt\' ed, pr. quidem R )

127
nobis non per odium subiectis imposuerunt, sed ueluti quoddam miraculum uolentes inspicere, si qui sunt homines, qui. hoc tantummodo esse credant pessimum, si agere quicquam extra leges suas uel sermonem apud eos dicere compellantur.

non tamen mirari decet, si mortem fortissime toleramus pro legibus et ultra alios uniuersos; non enim quae leuia uidentur nostris studiis alii facile patiuntur hoc est operationem cibique simplicitatem et ut nihil frustra neque fortuito quod quisque desiderat ues.catur aut bibat aut ad concubitum quemlibet accedat aut splendide uestiatur aut sine mobilitate uacet.

sed illud adtendendum est, si gladiis utentes et hostes ab inuasione fugantes praecepta legis circa cibos nequaquam infringimus. nobis itaque gratum est propter haec legibus oboedire et illic fortitudinis causas ostendere.

Proinde Lysimachi et Molones et quidam huiusmodi alii conscriptores, improbi sophistae, adolescentium deceptores, quasi uehementer nobis prauissimis existentibus derogare contendunt.

ego uero nollem de legibus alienis examinationem efficere; noster enim mos est propria custodire, non aliena potius accusare, et ut neque irridere neque blasphemare debeamus eis, qui apud alios putantur dii, aperte [*]( LBR, CP, e. — A, ed. pr. ) [*]( 1 non per odium] non recte uerbis nobis subiectis adiunxit interprei subictis B sed-inspicere] om. e 2 si quis LP 3 hoc] h° (t. e. homo) P credat R pessimum I xaxov atkoti; (autob; A) a////gere (erasum est ge) B quidquam P 4 uel] vj ed. pr. et A sermones C dicere apud eos tr. R 7 patiunt RP cibi§que L cibisque BRCPe 8 frustra] ειxη neque-desiderat] μηδ\' ωςέτυχενεxαστοςύποτεϑύ- (Avjxsv A fortuitu R 9 autem bibat P ad concubitum] om. R quemlicet P 10 explendide R uestiantur R aut-uacet] xαι πάλιν tag ύπομειναιτάξινάμεταxινητονmobilitate] Guenther, nobilitate codd, e sed-si] sic interpres, qui cum A legisse uidetur: å),À\' si 11 illud] om. R 12 infiingimus] άντιβλέφειανed. pr. av Ctç βλέφειενΑ 13 nobis itaque] nobilitasque R itaque] notXtv propter haec] itept taota 14 illic] illis e fortitudis P ostenderet L 15 Molones] ΣόλωνεςΑ lti adholescentium B 17 prauissimus P 18 uero] om. e 19 mosJ mox R 21 aperte] άντιxρυς )

128
nobis legislator interdixit propter ipsam appellationem dei.

accusatoribus autem proiectiones suas nos increpare uolentibus tacendum non est, cum utique non a nobis nunc sermo compositus eos arguere uideatur, sed a multis probabiliter iam praemissus.

quis igitur eorum, qui apud Graecos sapientia sunt mirabiles, non redarguit et nobilissimos poetas et praecipuos legislatores, quoniam huiusmodi sectas de diis ab initio

populis inseruerunt, dicentes eos e numero quidem quantos ipsi uoluerunt, ex alterutris uero et diuersis natiuitatibus procreatos? hos autem diuidentes locis habitaculis tamquam generationes animalium alios quidem sub terra, alios in mari, seniores autem eorum in tartaro uinctos esse dixerunt;