De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

Flavius Iosephus

Flavius Iosephus, De Iudaeorum Vetustate sive Contra Apionem

is uero qui constitutus erat super sacra Aegyptia scribens librum Sethosi direxit et cuncta significans et quia rebellaret ei suus frater Armes. qui repente ad Pelusium destinauit et proprium tenuit regnum.

" prouincia uero uocata est ex eius nomine Aegyptus; dicit enim quia Sethos Aegyptus uocabatur, Armes autem frater eius Danaus.

Haec equidem Manethon. in palam uero est ex praedictis annis tempore computato. quia hi qui uocabantur pastores, id est nostri progenitores, ex Aegypto liberati ante tres et nonaginta atque trecentos annos hanc prouinciam inhabitauerunt, quam Danaus ad Argos accederet, licet hunc antiquissimum Argiui esse confidant.

duas igitur res Manethon maximas pro nobis ex Aegyptiis litteris protestatus est: primam quidem, quia aliunde uenerunt ad Aegyptum, deinde egressum eorum exinde ita temporibus antiquissimum, ut paene mille annis bellum praecedat Iliacum.

in his autem, in quibus Manethon non Aegypti litteris, sed sicut ipse confessus est ex fabulis quorundam sine nomine quaedam adiecit, postea particulariter haec redarguam, ostendens ea sine uerisimilitudine esse mendacia. [*]( LBR, CP, e. — Euseb Theoph A, ed. pr. ) [*]( 2 adiecit] (Ptatu»?) eojrev abiecit e adfecit? 3 suas usque Pe -que] hk A ab] ad B, ipse corr. et post utebatur inser. LBRe fratri.is] fratrus LB (B2 in -iis mut.) frater CP 4 super sacra] ircl Ttuv tepernv super] supra R 5 Sethosi] sedho (s e) si LBRe sethossi CP et prius om. BS C cum Graeco frater suus tr. R 8 sethos] L c sedhosis 8. L3 setho B cethos e 9 Danaus CP 10 quidem R Manethon] Manathon LBCP (L2 correx.) 14 habitauerunt R denaus L (corr. L3) Be ad] et L (ad s. L2) 15 Argiui] argQ C arguit P maximas manethon tr. C 16 ex] om. C? (extat in Co et P) 17 uenerunt] om. e B 18 egressum] conieci, gressum RCP gressus L (c um s. L3) Be 19 praecedat] mpotspslv Eus npotspov A illiacum CP 20 non<ex> conicio litteris] πραγμάτων A γραμμάτων ed. pr. 21 quaedam adiecit] ex Graecis oitfcp Jiy... itpoateOeixev emendaui; quodam adiecto codd. e )

24

Sed uolo ab istis rursus migrare ad ea, quae apud Phoenicas de nostro genere conscripta et eorum testimonio declarata sunt.

< sunt> itaque apud Tyrios multorum annorum publicae litterae et conscriptiones diligentissime custoditae ex his quae apud eos facta et in inuicem gesta noscuntur, quae tamen memoria digna sunt.

inter haec ergo conscriptum est, quia in Hierosolymis aedificatum est templum a Solomone rege, ante annos paene centum quadraginta tres et menses octo, quam Tyrii Carchedonam fabricauerunt.

descripta uero est apud illos constructio templi nostri. Iromus enim Tyriorum rex amicus erat regis nostri Salomonis paternis amicitiis ei deuinctus.

is ergo munificentiam suam exhibens ad claritatem fabricae praebuit Salomoni auri quidem uiginti et centum talenta incidensque pulcherrimam siluam de monte, qui Libanus nuncupatur, ad cameram destinauit ei. quem redonauit quidem Salomon aliis quidem multis rebus, sed etiam terra Galilaeae regionis, quae Zabulon uocatur.

praecipue autem eos ad amicitias sapientiae concupiscentia conuocauit; propositiones enim soluendas alterutris dirigebant et melior in his Salomon [*]( LBR, CP, e. — Euseb Sync A,. ed. pr. ) [*]( 1 rursus] ext A ἢδη Euseb 3 <sunt> itaque] eoti toiVDV, unde inserui sunt multorum annorum] icoXXwv hwv A ftrco παμπόλλων hwv Euseb 5 et in inuicemj in inuicem CP et inuicem e πρὸς ἀλλήλονς A itap\' tDXoiq Euseb 7 Salomone RCP 8 fiiseses B 9 Carchedonam] jakinem h xYjSova A carthago charcedona L (s. L2) cartaginem carcedoneaB carthago h charcedonam R cartago care edonam C cartago charcedonam P Carthaginem Charcedonam e farbicrauerunt B uero] om. It 10 post illos in Eusebii textu Graeco oux &),órwç iuste (cfr. Niesii praef. p. XIII) extabat. In A et textu interpretis omissum erat Iromus] ironius R iram CP tyrorum R e semper Ironius et Solomon formis usa est 11 patemis-deuinctus] itatpix-fjv npo? autov oiXiav διαδεδεδεγμένος. διαδεδεμνος uertit interpres 12 is] auto; A othoç Euseb munificentissimam R i 13 pbuit (i. e. pribuit) R 14 de monte] iy. tOl) bpOOÇ in monte LBe et montem R 15 ad cameram] Ecs tov coocpov ei] eius corr. C 2m. quidem] quide P 17 Zabulon] Zebulon R Ca°ouXiov A cfr. Niese praef. p. XIII et ad hunc locum Xaf5u)Xu> Euseb autem] in ras. 1 m. B 18 prepositiones R .. )

25
erat et in aliis sapientior apparebat. hactenus uero seruantur apud Tyrios epistolae multae, quas illi scripserunt adinuicem,

pro qua re liber est a me compositus litterarum a Tyriis directarum. unde etiam testem producam Dionem, qui apud. Phoenicen historias integerrimus approbatus est. is igitur in Phoeniciis historiis hoc modo scribit: "Abibalo moriente filius eius Iromus regnauit.

hic partes orientales ciuitatis ampliauit et urbem potiorem fecit; et Olympii Iouis templum destruens terrae coaequans locum medium moenibus urbis adiunxit et aureis anathematibus exornauit. ascendens autem in Libanum siluas incidit ad templorum aedificationem.

regem uero Hierosolymorum Salomonem misisse dicunt ad Iromum quaedam aenigmata et poposcisse ab eo solutionem, adiciens, ut qui non posset discernere pecunias soluenti persolueret,

coniessumque Iromum non se posse persoluere propositas quaestiones et multas pro expensis faciendis pecunias condemnatum. deinde Abdemonum quendam, uirum Tyrium, propositas [*]( LBR, CP, e. — Euseb Sync A, ed. pr. ) [*]( 1 hactenus] h sup. uera. suppl. L2 actenus P uero] autemJJ 3 pro] om.B pro qua re-directarum] ot: 8\'o6 λόγος ἐοτὶν 6n\' ip> £ > coyxeifjLevos Ó ttept rwv rcapd tOtç Topiotç γραμμάτων non recte intellexit interpres 4 unde] cfr. Antiq. Iudd. VIII147 sqq. Dionem] Atov A Sefctov Euseb Dyonem P qui] quia e 5 Phoenicen] Φοινιϰὴν A cpotv.xtx-av Syncellus phenicum L phenicem BCPe phenices R integerrime LBCe est approbatus tr. R is] om. e a 1. manu additum in B 6 fenicis codd. phoenicis e historicis codd. e ababilo C (abibilo C2 corr.) P 7 Iromus] ironius Be iram CP partljes L horientales LB ciuitates LCP om. R 8 hurbem B iouisque P destruens terrae coaequans] xo6\' laotiv ov Iv viQotjj (foŲI Euseb Syncell) xwoaç A 9 quo aequans P menibus LCP hurbis B 11 siluam B regens R 12 salomonem hierosolymorum tr. CP Iromum] ironium Re iram CP 13 poposcisse ab eo solutionem] xal ttap\' aÒ\'toi) Xaaetv ἀξιου̃ν A xat n. a. 1.. ἀξιου̃ν Xuotv Euseb 14 qui] qd (a. e. quid) Le discernere] in marg. add. LB: af disserere (diserere B) dissoluere R pecunias] pecunia e confessusque LBReP 15 Iromum] ironium Re iram CP persoluere] soluere conicio 17 addemonum LeC ad demonem (-nent in -num corr. 1. m.) B ad demonium P )

26
soluisse quaestiones ipsumque alias proposuisse, quas si non solueret Salomon, multas rursum pecunias Iromo regi conferret. " Dion igitur hoc modo de praedictis testimonium perhibuit nobis.

Sed post hunc producam quoque Menandrum Ephesium. is enim singulorum regum actus conscripsit apud Graecos et barbaros studens ex prouincialibus uniuscuiusque loci litteris historiae ueritatem pandere; scribens enim.

de his, qui in Tyro regnauerunt et deinde ueniens ad ueniens ad regem sic ait: "Moriente uero Abibalo successit in eius regno filius eius Iromus, qui uixit annis triginta quattuor.

hic statuit locum ualde latissimum aureamque columuam Iouis in templo reposuit et ad siluam lignorum proficiscens abscidit de monte, qui Libanus appellatur, ligna cedrina ad tegmina facienda templorum destruensque antiquiora templa fanum aedificauit [*]( LBR, CP, e. — Euseb Sync Theoph A, ed. pr. ) [*]( 1 soluisse quaestiones] eoluisse figvra9 questiones L soluisset questiones (in marg. 1. m.: at. figuras) B soluisse at quaestiones P alias] una A aua Euseb 2 rursum] ab Graecis deest, om. R rursus e Iromo] ironio Re iram C yram P 3 Dion] å:oç A Atouv Syncellus p. 343 Bonn. prohibuit (1. m. in exhibuit corr.) R 4 Sed-producam sqq.] cfr. Antiq. \'Iud. VIII 144 quoque] xat Euseb, deest in A Ephesum LB 5 is] his LB uix P 6 ex] rex L rex R uniuscuiusque] fexaotots Euseb exeivok; A 7 hystoriae litteris tr. R litteris] γραμμάtodv A itpaYfAaxtuv Euseb enim] to-vuv Eus syj A 8 in Tyro regnauerunt] interrogauerunt C Iromum] ironium JZe iram CP 9 Abibalo] ababilo LBCPe abibalo (iba in ras.) R 10 Iromus] ironiua Ee iram C yram P qui uixit <š\'t\'fj νγ\', ἐβασίλευσεν≻ annis triginta quattuorl Graeca omisit interpres cum codice A, qui deest in A 11 locum ualde latisnraum] τὸν Εὐρύχωρον 12 et ad] i. e. feiti re ut Euseb sitetxa A 14 teplorum B destruesque P defouens e destruensque sqq.] Interpres textum codicis Iosephi fere Eusebiani sequitur, omisit uero librarius cancellis inclusa: xaQeXcov xe ta apxaix lepa ναὸν ᾠϰοδόμησε τόν ts \'to\'j \'Hpa*Xeous <xa\'t tvjs \'Aataprrjs irpuiTtiv ts to5 \'HpaxXeoo £ > efspoiv StcoitfjaaTO Iv Ttj) llepiTttp fiTjvt. Contra A sic praebet: xaQeXu>v te ta dparala lepa xat \\!cwbç ὠϰοδόμησε to Te ton \'HpaxXeooi; ϰαὶ τη̃ς \'Αστάρτης T6fj.evo? avtepeoaev xat to filv too \'HpaxXeou? itpdi>Tov ε̌γερσιν ἐποιήσατο Iv Tto llsptTto) μηνὶ, etTa to \'tiJs \\AaxapTY]<; antiquiora templa] fana (phana C) templorum antiquiora CP phanum BC . )

27
Herculis ***

*** fecit erectionem mense Peritio castraque mouit aduersus Titiceos minime tributa reddentes, quos etiam subdens sibimet denuo remeauit.

sub hoc fuit Abdemonus puer iuuenis, qui semper parabolas superabat, quas Salomon Hierosolymorum rex destinabat".