Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

האוכלמנבלתעוףטהור.והיאבביתהבליעה.מטמאשנים.ופוסלאחד.הכניסראשולאוירהתנורטהורוטהורהתנור.הקיאה.או