Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אומראףהנושא:הנושאאתהמרכב.והנישאעליווהמסיטו.מטמאשניםופוסלאחד.פרש