Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נכנסתלו.ויוצאתממנובמיעוטו.וכןככרשלתרומהשהואנתוןעלגבימשכב.והניירבינתיים.ביןמלמעלןביןמלמטן