Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הנוגעבשרץ.ובשכבתזרע.ובטמאמת.ובמצורעבימיספרו.ובמיחטאתשאיןבהםכדיהזיה.ובנבלה.ובמרכב.מטמאאחד.ופוסל