Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

היהיושבעלגביהמטה.וארבעטליותתחתארבערגליהמטה.טמאות.מפנישאינהיכולהלעמודעלשלש.ר׳שמעון