Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עשרטליותזועלגבזו.ישןעלגביהעליונה.כולןטמאות.הזב