Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מוטלעלחמשספסלים.אועלחמשפונדיות.לארכןטמאין.לרחבןטהורין.ישןספקשנתהפךעליהן.טמאין.היהמוטלעלששהכסיות.שתיידיועלשנים.שתירגליועלשנים.ראשועלאחד.גופועלאחד.איןטמא