Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

יד.פורקיןמןהחמוראוטוענין.בזמןשמשאםכבד.טמאין.בזמןשמשאםקל.טהורין.וכולןטהוריןלבניהכנסת.וטמאיןלתרומה