Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הזבוהטהורשישבובספינהאובאסדא.אושרכבועלגביבהמה.אףעלפישאיןבגדיהםנוגעים.הריאלוטמאים