Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ואנדרוגינוסנותניןעליהןחומריהאיש.וחומריהאשה.מטמאיןבדםכאשה.ובלובןכאיש.וטומאתןבספק