Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ראהאחתהיוםואחתביןהשמשות.אחתביןהשמשותואחתלמחר.אםידועשמקצתהראיהמהיום.ומקצתהלמחר.ודאילקרבן