Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מהנחלקו.עלהרואהשתים.אואחתמרובהכשתים.ובשניהפסיק.ובשלישיראהאחת.ביתשמאיאומריםזבגמור.ובית