Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאדם.כיצדגוזלשנפללגת.וחשבעליולהעלותולעכו״ם.טמא.לכלב.טהור.רבייוחנןבןנורימטמא.חשבעליוחרש