Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הארץבחצר.ושכחכליםבחצר.אפילוחביותמוקפותצמידפתיל.אותנורמוקףצמידפתילהריאלוטמאין.ר׳יהודה