Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אתלבומלאכול.רבייהודהמטהרשדרךטמאיןפורשיןממנו.וחכמיםמטמאים.היוידיוטהורות.והסיעאתלבומלאכול.אףעלפישאמריודעאנישלאנטמאוידי.ידיוטמאות.שהידיםעסקניות