Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

היוידיוטהורות.והסיעאתלבומלאכול.אףעלפישאמריודעאנישלאנטמאוידי.ידיוטמאות.שהידיםעסקניות