Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אוחותם.אועדשיעשהסימן.המניחאתכליומגתזולגתהבאה.כליוטהורין.ובישראלעדשיאמרבלביהיהלשמרם